2017. 01. 12.

Segítsünk a tűzkárosult moldvai magyar tanítónak!

Január 9 -én leéget Gyurka Valentin háza Külsőrekecsinben. Mindenük eléget, még az aktáik is. Semmije se maradt a négy gyermekes családnak. :-(
2016. november 27-én A moldvai magyarságért szól a harang - misén. Az első pad előtt térdeplő férfi Gy. Valentin
A külsőrekecsini magyar tanító, hagyományőrző családjával együtt mindig nagy szeretettel fogadtak bennünket.

Az égett falak
A moldvai magyar tanítónak szeretnénk segíteni, ezért január 22-én, vasárnap a Millenniumi templomban gyűjtést rendezünk. Amennyiben bárki tud, bármilyen kis összeggel is támogatást nyújtani a családnak házuk újjáépítésében, kérem, juttassa el adományát a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébániára vagy átutalhatja a következő bankszálaszámra: RO29RNCB0159015413200001 Ag. BCR M-Ciuc. Parohia Rom. Cat. 1. M-Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr. 38. jud. Harghita.

MegdicsőülniA magyar labdarúgó válogatott 2016. június 22-én a portugálokkal játszott. A színvonalas játék eredménye 3–3. E mérkőzésen, sok évtized után, a poraiból feltámadt magyar csapatnak szurkolhattunk. Mind a három vezető gól fokozatosan felrázta a nézőket és a nemzetet. A háromszori lelkes örömujjongást a játék végén is öröm kísérte. Örvendeztek a fiúk, örvendezett Bernd Storck szövetségi kapitány és örültek a nézők is. Kellenek az öröm pillanatai, kellenek az örömujjongások. A szülők, a tanárok, a mecénások is hasonlóan örvendeznek gyermekeik, tanítványaik, támogatottjaik sikerén. Ezzel kapcsolatban kérdezhetjük, hogy örvend-e a Teremtő az emberek sikerén? A kérdésre visszakérdezhetünk: mit is tartunk sikernek?
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „1. A siker valamely tevékenység szerencsés kimenetele, jó eredménye. 2. Alkotással, magatartással kivívott tetszés.” A jó eredmény emberhez méltó cselekedetet jelent, amiben benne van a becsületesség, a munkaszeretet, a megbízhatóság, a jószívűség, a megértés – minden ami a teljes emberhez tartozik. Isten a jó  eredménynek biztosan örvend, akár csak a jó szándéknak.
Most szóljunk Isten öröméről, ahogy azt Ő mondja nekünk: „Az Úr így szolt hozzám: A szolgám vagy, benned fogok megdicsőülni!” (Iz 49,3. 5-6) Szolgám vagy, azaz teremtményem vagy, gyermekem vagy, tanítványom vagy, támogatottam vagy, életem része vagy. A „benned fogok megdicsőülni” – több mint egy sikeres vagy győztes személy mellett díszelegni. A Biblia szerint azt jelenti, hogy az embert betölti Isten dicsősége, az Isten jelenlétét kísérő fény és ragyogás, mely kiárad személyekre és dolgokra. Mivel minden dicsőség egyedül Istené és tőle származik, az ember számára a megdicsőülés az Isten színelátására megérkezés, tehát a mennyország állapota. A szolga, akihez az Úr szól, a Messiás, akit méltán nevez Izraelnek, azaz „az Úr harcosának”. Ezután maga a Messiás mondja, hogy Isten már anyám méhétől választottjává tett, hogy hozzávezessem szövetséges népet. Sőt „a  nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.” Izaiás próféciája Jézus Krisztusban lett valóság. Ő hozott szabadulást és üdvösséget minden népnek. Ő lett a világ világossága. Őt elsőként Keresztelő János ismerte fel. (Jn 1,29-34) Jánosnak előzetes ismerete volt őróla, akinek utat kellett készítenie az emberek lelkében. Isten, aki meghívta, közölte vele: „Akire látod, hogy rá száll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. (...) Én láttam és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” Személyes hitét erősítette az Atya szózata is. Jézusba vetett hit által részesültünk kegyelemben és békében. (1Kor 1,1-3) Isten szolgálatára vagyunk hivatottak, ezért életünk nem merülhet ki csak evilági gondokban.

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!”

A sivatag szentjeSIVATAG a Nílus Deltájának csúcsától 2000 kilométeren át vonul a folyam mellett. Forrón, egyhangúan, és végtelen vad változatosságban. Aki csak egyetlen napnyi járóföldre vándorol mélyebbre, máris belevész. Hajnal előtt a szétszórt csillagok alatt a hullámló homok, foszforeszkáló tenger. Nincs virradat, csak keskeny vörös csík a látóhatáralján egyetlen pillanatra, aztán az égkupolán zöld lobbanás fut át, a hajnal levegője eltelik a gyéren nyíló vadkakukkfű illatával, s a nap anélkül, hogy fölkelt volna, dárdányira áll a hőséget sugárzó fehér égen. Köröskörül a sziklák, mint rőt vadállatok hasalnak, mintha innák önnön árnyékfoltjaik sötét vizét. A nyugati látóhatáron zord, vasszínű hegyek, nem lehet tudni milyen messzire. Néha úgy tetszik, karnyújtásnyira. De ha elkezd feléjük vándorolni az ember, nem közelednek semmit, egész napon át ugyanolyan távolságban lebegnek. Sugárzó forróság! Ég és föld mozdulatlan, színtelen és könyörtelenül csillogó lángolásba vesznek. Dél! Aztán a délután és a hőség színváltozásai. Aztán a homoktáj fölött égtűzvész gyúl fel a Zenitig, elárasztja a teljes mennykupolát, majd összeroskad. A holdtalan ég sötét tégelyében kék gyémántok a csillagok – írta Ijjas Antal a Szentek életében.
Hát valami ilyesfélét látott Thébai Szent Pál (228-341) a sivatagban töltött kilencvenhét éven át, s mindössze ez az elképzelt tájkép a „hiteles” az ő hosszú életéből!
A sivatagi világosságban, homályos foltok árnyékába vesző tükörben – ilyen remete Szent Pál arca. Ő valóság, az egyiptomi remeték egyik ősképe.
Mi történt Egyiptomban? Márk evangélista szervezte meg Alexandria kereszténységét az I. század második felében, s a IV. század elején már túlnyomó részben keresztény az egyiptomi nemzet – a koptok. Magának a Nílus-deltának háromszáz püspöksége van, a világváros, Alexandria mellett. A kereszténységre volt szüksége az egyiptomi Isten-éhségnek. Igaz, annak ősi hitében előre is sok volt a keresztény hittel való párhuzam, például a lélek halál utáni élete, megítélése, a gyónásszerű bűnvallomás stb.
A keresztény üldözés alatt az is hozzájárult a remeteség indításához, hogy a Nílus-menti falvak mögött máris kezdődött a sivatag, egyre többen menekültek oda. Decius (249-251), a pannon-illyr katonacsászár uralkodásának fő célját abban látta, hogy a birodalom régi erejét és fényét helyreállítsa. Ezért tervszerűen fogott hozzá, hogy az egységes nemzeti vallásnak alávesse a keresztényeket. 250 elején rendeletben megparancsolta, hogy minden alattvalója ünnepélyesen áldozatot mutasson be az isteneknek. A rendelet az egyház püspökei ellen irányult. A császári parancs ellenőrzésére minden helységben bizottságokat állítottak föl. A császári rendelet váratlanul érte az egyházat. Sokan meginogtak, elbuktak, elmenekültek, de sok mártír is volt. 251 tavaszán az üldözés abbamaradt, mert a gótok betörtek Moesiába, és az ellenük harcoló császár elesett. Ekkor történt, hogy az üldözés és szenvedés elől a Thébai tartományban született, 16 éves fiatal, árván maradt keresztény fiú, nővére rábeszélésének engedve, s azzal a gondolattal: visszatér a világba, ha a veszély elmúlik, a sivatagba vándorolt. Itt elhagyott barlangrendszert talált, rozsdás szerszámokra lelt és forrásra is. Élő ételt a sziklák között nőtt pálmafa adott. Imádságai és  elmélkedései között zavartalanul lehetett egyedül Istennel. És észre sem vette, megtörtént az átalakulása. Neki vágott a belső magány ismeretlen tájainak, felfedezte a már szavak nélkül elmélkedő imádságot és az Istenben való elmerülést. Egyike lett a Magány első feltáróinak. Végül akadt egy-két társa, akiknek átadta a lelki életben megtapasztaltakat. Boldog Özséb remeterendje égi pártfogójának Őt választotta. Ezért magyar szentnek is tekintjük.

2017. 01. 11.

Benyújtották a katolikus gimnázium beiskolázási tervét

Ígéretükhöz híven a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium tanárai szerda délelőtt benyújtották a tanfelügyelőségre a december végén összeállított beiskolázási tervezetet.
katolikus_iskola_IMG_2595_b 
Jogszerűen működik a gimnázium, vélik az RMDSZ illetésekei
A dokumentumot nem írhatta alá a hatósági felügyelet alatt álló igazgató, a jogrend viszont lehetővé teszi, hogy a tanári kar által megszavazott dokumentumot is iktatni lehessen. „A tervezet leadása lényegében formaság volt, a döntést a tanfelügyelőség hozza meg. Egyelőre annyi tudunk, hogy a főtanfelügyelő a szabadságát tölti” – mondta el szerkesztőségünknek Székely Szilárd, a tanári kar által megbízott ügyvivő.
Amint beszámoltunk róla, szerda volt az utolsó nap, amikor az iskolák bemutathatták a következő tanévre általuk elképzelt beiskolázási tervet. Közben a szülői bizottság beadvánnyal fordult Nadia Raţă főtanfelügyelőhöz és az új oktatási miniszterhez, amelyben arra kérik az illetékeseket, hogy mielőbb vizsgálják fölül az iskola helyzetét, és hozzák meg a gyermekek és pedagógusok számára kedvező döntést.
Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő és Gogolák Csongor ügyvéd szerint a következő rendkívül fontos lépés az volna, hogy a helyi tanács ne fogadja el a város iskolai hálózatát, amennyiben abban nem szerepel a magyar tannyelvű felekezeti gimnázium.
RMDSZ: nem szűnik meg az iskola!
A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa szerda délutánt közleményt hozott nyilvánosságra, amiben leszögezik: nem szűnik meg az iskola. Az állásfoglalást révén azokat az „álhíreket” tartják fontosnak tisztázni, amelyek szerint a római katolikus iskolát a megszűnés fenyegetné. Rámutatnak: a 2015. szeptember 1-től működő iskola mai napig jogszerűen működik a 2015-ben megszavazott 33-as helyi tanácsi határozat értelmében. „A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa azt a döntést hozta, hogy a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-es frakciója nem fog olyan iskolahálózatot megszavazni, amelyben nem szerepel a 2017–2018-as tanévre vonatkozóan önálló jogi személyiséggel a Római Katolikus Teológiai Gimnázium, valamint átiratban fordul az Oktatási Minisztériumhoz, amelyben konkrét állásfoglalást igényel a tanintézmény működését illetően” – írják az állásfoglalásban.

székelyhon.ro

2017. 01. 09.

Kirill pátriárka Budapestre látogat

Kirill moszkvai pátriárka, az orosz ortodox egyház feje elfogadta a magyar kormány meghívását, és az év végén vagy 2018 elején Budapestre látogat az addigra helyreállított Petőfi téri orosz ortodox templom átadására.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint az orosz ortodox egyházfő az év végén vagy a jövő esztendő elején látogat majd Magyarországra.
Az Emmi államtitkára a pátriárka meghívására január 8–9-én látogatott az orosz fővárosba. Az egyházfő a budapesti orosz templom felújításáról október 24-én megkötött megállapodás apropóján invitálta Soltész Miklóst Moszkvába. A budapesti belvárosi templomépület hiányzó toronytetejének helyreállítását a magyar kormány 100 millió forinttal támogatja.
Soltész Miklós a pátriárkával folytatott szűk körű megbeszélést követően részt vett egy ebéden, amelyen az egyházfő mellett jelen voltak Moszkva egyházi vezetői, valamint képviseltette magát a főváros vezetése és a szövetségi kormány is. Az államtitkár a nap folyamán a Kremlben részt vett a Kirill pátriárka által bemutatott karácsonyi istentiszteleten is.
* * *
A magyar államalapító Szent István királyról elnevezett orosz egyházi érdemrend legmagasabb, első fokozatával tüntette ki Soltész Miklóst Tyihon podolszki metropolita, a magyarországi és ausztriai orosz ortodox egyházmegye kormányzója január 9-én, hétfőn Moszkvában.
Tyihon püspök méltatásában az orosz ortodox egyház ügyének, valamint a magyar–orosz egyházi és más kapcsolatok támogatásával indokolta a magyar államtitkár kitüntetését. Köszönőbeszédében Soltész Miklós hangsúlyozta a két nép közös keresztény gyökerei megóvásának fontosságát, valamint méltatta, hogy a magyar és az orosz egyház 50, illetve 70 évi kommunista elnyomást követően talpra tudott állni és meg tudott erősödni.
Forrás: MTI
Fotó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Magyar Kurír

Krisztus világa 2017. Január - SzemleDicsőítsük az Urat! A Szent Zsolozsmából a 150. zsoltárt választotta a főszerkesztő. A zsoltár és a liturgia egyesíti a két szentélyt, a földi templomot és a végtelen égboltot, Istent és embert, az időt és az örökkévalóságot. Maga a zsoltár minden lelket dicséretre szólít a templomban és a hatalmas égboltozaton, minden hangszert és élőt bevon a dicsőítés kórusába. Amikor 1968. december 24-én éjjel 11 órakor az APOLLO 8 űrhajó fedélzetén a három űrhajós először saját szemével láthatta a Hold túloldalát, akkor a legnagyobb hatást keltő karácsony esti üzenet hangzott a világ rádió- és TV-csatornái közvetítésével: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet... a Teremtés könyvének első 31 versének karácsonyi, holdbéli újraélesztésével a tudomány is azt akarta hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus az egész Univerzumnak a Megváltója?! Dicsőítsük az Urat az év minden napján, akkor boldog lesz az új esztendőnk is – írja a főszerkesztő. (2. oldal)
A választás szabadsága – Bustya Roland-Csaba III. éves kispap a karácsonyi ünnepkör utáni hajszolásra hívja fel a figyelmet. Rámutat, hogy a nehézségek hatására hatalmába kerít a szomorúság és a bánat, de ha felismerjük meghívásunkat, akkor Isten megadja a választás szabadságát is. (3. oldal)
100 éve Fatima lelkisége és üzenete ma is érvényes. A 100 évvel ezelőtti jelenésre irányítja figyelmünket Sárközi Sándor piarista atya összeállítása. A hitetek célja a lelkek megmentése. Ennek útja: Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. És mindannyiszor az elmúlt században beigazolódott a titok mondása: Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.” (4. oldal)
Sport és hit ifi oldal Dióssy Iván triatlonista, katolikus pap, visszaemlékezésében arról beszél, számára miként vált imádsággá a futás. Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó is vall, hogy milyen nagy megtiszteltetés érte, hogy egyedüli magyarként résztvehetett a Kultúra Pápai Tanácsa által szervezett nemzetközi konferencián. (5. oldal)
Szent László-év 4. A belső béke éveiben Salamon király, valamint Géza és László hercegek szemmel láthatóan arra törekedtek, hogy egymás jogait tiszteletben tartsák. A király és a hercegek együtt vettek részt a jelesebb hazai eseményeken, egyházi ünnepségeken, s együtt formálták az ország külpolitikáját. Közösen léptek fel a Kárpátok keleti oldalán összetorlódott, egymást váltó és támadó úzok, besenyők, kunok ellen. A király és a két herceg közösen vezették hadi vállalkozásaikat. Bátorságban egyik sem maradt el a másik mögött, de magatartásukban még az ellenséggel szemben is sok volt a különbség – olvassuk  Darvas-Kozma József tollából. (6-7. oldal)
Hungarikumok Budapest, a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út. A Duna által kettészelt, hegyes-völgyes és síkvidéki oldalra osztott Budapest, ez a két milliós, nyüzsgő nagyváros egyedi panorámával bír. Az UNESCO Világörökség Bizottsága 1987-ben világörökség rangra emelte. Indoklásuk szerint a budapesti Duna-part (a Margit hídtól a Szabadság hídig) – amellett, hogy egyike a világ kiemelkedően szép urbanisztikai látképeinek – jól szemlélteti a magyar főváros történetének különböző időszakait. 11 színes kép melléklettel Sárközi Sándor atya bemutatja a szépséges Budapestet. (8-9. oldal)
Kamilliánus kórházpasztoráció Csíkszeredában  – címmel írt dr. Bakó Mária Hajnalka. Írása vallomás, visszaemlékezés a Szent Kamill-i betegápolás krisztusi mintájának megismeréséről, hivatásáról, valamint a csíkszeredai kórházpasztorációban eltöltött 16 évéről. (10-11. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Vitos Antal összeállítása. Szent Paszkálhoz, a kapucinus testvérekhez, Merici Szent Angellához, Boldog Özsébhez és Antióchiai Szent Ignáchoz kapcsolódó kérdések fejtörésre és kutatásra késztetnek. (11. oldal)
Óra nélkül – Matthias Mühl az idő és időtlenségről. Fordította Bács Béla János (12. oldal)
Bálna és delfin – népmesét és a feladatokat a gyerekek részére összeállította Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – Karácsonyi görbetükörben hétköznapi arcvonásaink vannak, és viccek. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – egy indiai keresztény ima sorai találhatók. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerhetjük a decemberi megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Újévi imádság – Assisi Szent Ferenctől (16. oldal).

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc