2016. 10. 21.

Program 2020.

Forrás: rmdsz.ro
A magyar nyelv hivatalos székelyföldi státusának elérése is szerepel abban a programban, amellyel a RMDSZ a decemberi parlamenti választások előtt kívánja megszólítani a választókat. A választási programot Kelemen Hunor, a szövetség elnöke ismertette egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón.

Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a választási program a magyar közösségi jogok megerősítésére, a minőségi oktatás megteremtésére, az erdélyi infrastruktúra fejlesztésére és a vállalkozói szféra segítésére, a családok jólétének és biztonságának a megteremtésére irányul.

Az MTI beszámolója szerint a közösségi jogok sorában megemlítette, hogy új alkotmány kell Romániának, és ebben az Erdély és Románia egyesülését kimondó gyulafehérvári nyilatkozatnak is helyet kell biztosítani. Úgy vélte, ezt az a körülmény teszi lehetővé, hogy Románia 2018-ban ünnepli az egyesülés centenáriumát. „Ha a modern román állam jogalapját a gyulafehérvári egyesülés és nagygyűlés nyilatkozata képezi, akkor az ott elfogadott rezolúció nemcsak egy ígéret, hanem törvény, amit be kell tartani” – fogalmazott Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke azt is a választási programba foglalt nemzetpolitikai célok közé sorolta, hogy húsz százalékról tíz százalékra csökkentsék a kisebbségek helyi arányának a küszöbét, amely fölött nyelvhasználati jogokat biztosítanak a kisebbségeknek.

Hozzátette: a nyelvhasználat jogát azokon a településeken is biztosítani szeretnék, ahol egy közösség számaránya nem éri el a tíz százalékot, de a közösség lélekszáma meghaladja az ötezer főt. Kelemen Hunor kijelentette, az RMDSZ olyan oktatási törvény elfogadását szorgalmazza, amely a minőségi oktatásra fekteti a hangsúlyt, és felkészíti a gyerekeket arra, hogy a 21. században sikeresek, versenyképesek legyenek.

Az RMDSZ elnöke a kiemelt célok közé sorolta az erdélyi autópályák befejezését és a mezőgazdaság fejlesztését. A szövetség azt szorgalmazza, hogy Romániában is vezessék be a családi adófizetést, és az adópolitikával ösztönözzék a gyermekvállalást.

A szegénység felszámolását az RMDSZ a minimálbér jelentős megemelésével szeretné elérni. Amint Kelemen Hunor elmondta, a jelenlegi 1250 lejről a négyéves ciklus végéig 2000 lejre kell emelni a minimálbért. A szövetségi elnök hozzátette, hogy az RMDSZ a romániai rezsicsökkentést is kezdeményezi. Ezt azzal segítené elő, hogy a villany-, a gáz- és a szennyvízszolgáltatás áfáját – a víz áfájához hasonlóan – a jelenlegi húsz százalékról kilenc százalékra csökkentené. Kijelentette, hogy a szövetség nem ígér olyasmit, amit ne lehetne megvalósítani az elkövetkező négy évben. Hozzátette: a program összeállításakor abból indultak ki, hogy ami jó Erdélynek, az jó Romániának is, ami jó a magyaroknak, az minden közösségnek jó lehet.

Kelemen Hunor az élet biztonságossá, kiszámíthatóvá tételét tekintette a szövetség céljának „az elbizonytalanítás időszakában” – írja az MTI. Az elbizonytalanítás jelének tekintette a romániai korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) a magyar önkormányzati vezetőkkel kapcsolatos eljárásait. A Mezei János volt gyergyószentmiklósi polgármester, Ráduly Róbert csíkszeredai, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, valamint a Horváth Anna kolozsvári alpolgármester ellen indított ügyészségi eljárást az aránytalanságok miatt tartotta aggályosnak. Megjegyezte, hogy az ügyészség mind a négy politikust eltiltotta hivatala gyakorlásától, miközben más polgármesterek – akiket jóval súlyosabb ügyekben vádolnak – továbbra is dolgozhatnak.

kronika.ro

2016. 10. 18.

2017 - Szent László Év


Szent László és az életszentség 
 László király emlékezete c. kötet 1977-ben jelent meg a Magyar Helikon gondozásában, amelyet Katona Tamás szerkesztett. A bevezető tanulmányt Györffy György protestáns történész írta, aki tanulmánya második mondatában, mindenfajta tudományos elemzés nélkül, csupán egyszerű tagadó állítást tesz: Hogy miért szent, arra még az olvasott ember sem tud válaszolni. Most, hogy 900 évvel trónralépése után emlékezünk rá, megkíséreljük bemutatni életútját, politikai szerepét, s azt, hogy milyennek látta őt a kortárs és az utókor.”[1]          
Hogy miért szent? - éppen ezért kell tisztázni a szent fogalmát.

I.
A Szentírás háromszor szentnek hirdeti Istent, egyedül Szent-nek Krisztust; megünnepeljük a szenteket. A szentség összetett valóság, amely Isten misztériumát érinti, de ugyanakkor kapcsolatban van a kultusszal és az erkölccsel. Isten szentsége megközelíthetetlen az ember számára. Hogy ezt az ember mégis felismerje, Isten szentnek mutatkozik,  kinyilatkoztatva „dicsőségét”. Az isteni szentség magában foglalja mindazt a gazdagságot, életet, hatalmat és jóságot, amelynek Isten a birtokosa. Ez a szentség magát Istent, a Szentet határozza meg.
a)   Az ember csak úgy részesülhet Isten szentségében, hogy Isten megszentel, közli saját szentségét. (Helyek, személyek, tárgyak, idők, szertartások, amelyeknek tilos a profán használata.) Mindezek a dolgok szentek, de különböző mértékben, Istennel való kapcsolatuk arányában.
b)   A „szent néppé” válás alapja Isten kiválasztása, elkülönítése a többi nemzettől, hogy Isten birtoka legyen. Isten szabad választására, amely népét a megszentelődésre hívja, Izraelnek saját megszentelődése által kell választ adnia. Meg kell tisztítania szívét, és a szent könyvekben előírt igazságosságra, engedelmességre és szeretetre kell törekednie családi, társadalmi, gazdasági, valamint rituális előírások megszabta valódi életszentségként (Iz 1,4-20; MTörv 6,4-9; Lev 19,2; 20,26).
c)   Az Ószövetség csak kivételes esetekben alkalmazta a qadosh – szent szót, és a végső idők választottjaira tartotta fenn.

II.
Az Újszövetségben Krisztus szentsége bensőséges kapcsolatban van istenfiúságával és Isten Lelkének benne való jelenlétével. Az ószövetség kultuszával és áldozataival ellentétben, amelyek a zsidókat csak külsőleg tisztították meg (Zsid 9,11-14; 10,10), Krisztus áldozata által „a kegyelem és igazság lett osztályrészünk” (Jn 1,17), sőt „igazságban szenteli” meg a hívőket (Jn 17,19), valóban közli azokkal a szentséget. A keresztények a hit és a keresztség által valóságosan részt vesznek a feltámadt Krisztus életében (1Kor 1,30; Ef 5,26).
a)   Az Újszövetségben tág értelemben a „szent” az összes hívőt, a keresztényeket jelöli. A keresztényeknek – akik az igazi szent nemzetet, királyi papságot képezik, a szent templomot alkotják (1Pt 2,9; Ef 2,21) –, az igazi kultuszt kell megadniok Istennek, felajánlva magukat Krisztussal szent áldozatként: „adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok (Róm 12,1; 15,16; Fil 2,17).
A keresztények szentsége, amely a kiválasztásból ered (Róm 1,7; 1Kor 1,2), azt követeli, hogy szakítsunk a bűnnel és a pogány erkölcsökkel (1Tessz 4,3): „Istennek tetsző módon, szentül és őszintén, nem  evilági értelemben bölcsen, hanem Isten kegyelmében élünk a világban” (2Kor 1,12; vö. 1Kor 6,9kk; Ef 4,30-5,1; Tit 3,4-7; Róm 6,19).
A szent életnek a követelménye az alapja az egész keresztény aszketikus hagyománynak; nem külső törvényen alapszik, hanem azt a tényt fejezi ki, hogy a kereszténynek, akit »Krisztus magával ragadott«, «részt kell vennie szenvedéseiben és halálában, hogy ezáltal eljusson a feltámadásra is.« (Fil 3,10-14).[2]
b)   A magyarság küldetése és feladata. Ranzani Péter püspök, humanista elbeszélése szerint, Géza fejedelem tisztán látta, hogy az addigi életforma nem követhető. A törzsek kalandozásai csak a felmorzsolódáshoz vezetnek. Épp ezért változtatni szeretne a viszonyokon. Ekkor Géza fejedelemnek Isten egy álmot küldött vigaszul: Egy éjjel álmában, csodás fényben ragyogó, gyönyörű asszonyt látott, akit sok előkelő szűz követett. Ő ezekkel a szavakkal szólt hozzá: Nyugodjál meg Géza, én Mária vagyok, az az érintetlen Szűz, akiről a keresztény emberek elmondták neked … Mennyei fény világosít meg, ez elűzi lelked minden homályát. Megismered Istent, aki téged alkotott. És most tudd meg, ami rejtve van előtted: fiút szül neked a feleséged, ő királyi rangban uralkodik a magyarokon, és az igaz Istennek kiváló tisztelője less … Én pedig megígérem neked, hogy érdemeiért, amelyeket Fiam előtt szerez, a te országodnak védője és különleges patrónája leszek.
Géza álmából felócsudva, hihetetlen örömre és vidámságra hangolódik, és lelkében elhatározza, hogy minden részletében el akarja nyerni, amit a Boldogságos Szűz álmában előadott.”[3] István szüleitől hallotta az álmot, és élete folyamán a Szűz Mária kegyelméből állított királynak tartotta magát. Az országfelajánlás, a királyságnak, az alattvalóknak Mária gyámsága alá helyezése nemcsak a haldokló király utolsó tette volt, hanem egész uralkodói életműve volt a Mária országa eszme.[4] Utolsó hálaadó imájában István ezekkel a szavakkal fordul Istenanyához: „Égi királynő, én királynőm, így tisztelték meg katonáid azt, akit királynak állítottál.”[5] 1038. Nagyboldogasszony vigíliáján elsőként a világon, koronáját, népét, országát és lelkét a Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta. Őrá bízta, akinek szívébe és karjára mennyei Atyánk az ő egyszülött fiát, Jézust adta. István király végrendeletével Szűz Mária gyermekei és országa lettünk.  
Ezzel népünk a történelemben új küldetést és feladatot kapott. Magyarország pedig megmaradt ezer éven át Szűz Mária palástja alatt, ahová első Szentkirályunk ajánlott. Népünk királyainkkal az élen, ezt a felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre.
c)   Szoros értelemben szentek azok, akiket az Egyház hivatalosan szentté avatott és a liturgiában, ünnepnapjukon megemlékezik róluk. A szentek Isten kiválasztása és kegyelme révén a szentség ajándékát elfogadták és hősies fokon valósították meg. Ők a keresztény élet példaképei, akiket tisztelni kell és segítségül hívni lehet. A tisztelet elsősorban nem nekik szól, hanem a bennük működő győztes kegyelemnek, így a szentek tisztelete Isten tiszteletének egy formája.[6]
                                                                       
III.
Történelmileg kimutatható, hogy Keleten már a 2., Nyugaton a 3. században megülték a vértanúk emlékezetét, és sírjuk közelében jöttek össze az Eucharisztia ünneplésére. Később templomokat is emeltek sírjuk fölé. A boldog és a szent jelző azonban csak az 5. század óta használatos. Azelőtt a sírföliratokon inkább csak a tiszteletet fejezték ki ezekkel a jelzőkkel.[7] Eleinte a szent vértanúk tisztelete a nép körében alakult ki.
A 3. század vége felé a vértanúk mellett a hitvallók kultusza is jelentkezett. Sőt a mindennapok vértanúsága, vagyis a keresztény aszkézis (fehér vértanúság) hősies gyakorlása a tényleges vértanúsághoz hasonlóan feljogosított az égi koronára, következésképpen a nyilvános tiszteletre. Ezzel az életszentség fogalma kibővült.
A nagy egyházatyákat szentként kezdték tisztelni, mert az eretnekek tévtanitása elleni harcban vállalták az üldöztetést, és mindvégig hűségesek maradtak az igaz hithez. Az aszkézis természetes formáját mind vállalták.
A munka kitartó végzése, a kötelesség állhatatos teljesítése szintén történhetett hősies fokon. Ennek felismerése elvezetett ahhoz, hogy nyilvános tiszteletben részesüljenek, akik az állapotbeli kötelességek teljesítésével érdemelték ki kortársaik és a következő nemzedékek tiszteletét.[8]
A 6. századtól kezdve a megyéspüspökök hatáskörébe tartozott a boldoggá vagy szentté avatás, amit a névjegyzékbe vagyis a kánonba való fölvétel követett.
A 10. század végétől a szentté avatáshoz már a Szentszék engedélye kellett.
A szentté avatás tévedhetetlen pápai kijelentés, mellyel a pápa  a szentté avatás szertartásában ünnepélyesen kihirdeti valakiről, hogy a mennyországban a megdicsőültek között van, és tiszteletét az egész Egyház számára előírja.
1170-ben III.Sándor pápa szabályozta a szentté avatást, és a szentté avatás jogát a pápának tartotta fenn.[9]
Szent István királyunk által elvetett evangéliumi mag nehezen tudott kikelni és megerősödni. Az erőszakos trónvillongások, a német uralkodók fegyveres beavatkozása az ország belügyeibe, valamint a pogány lázadások akadályozták a hit megszilárdulását, és az erkölcsök meglazulásához vezettek.
A vallási élet megreformálása, a társadalmi rend megszilárdulása és az ország politikai szervezetének továbbfejlesztése jelentős mértékben Szent László érdeme. A nemzeti hagyomány és irodalom Szent Lászlót számos erénye miatt a keresztény lovagkirály mintaképének és kegyes uralkodójának tartja. Hősies erényei miatt az egyház III. Béla uralkodása idején 1192-ben a szentek sorába iktatta.[10] Életéről egy királygesta már a XI. század végén részletesen beszámolt. Ennek felhasználásával készült el a kanonizáció előestéjén vagy nem sokkal utána a László-legenda.[11]

IV.
Miért szent László király? – erre a kérdésre az Árpád-ház azon királya ad választ, akinek lánytestvérét, Erzsébetet már szentté avatta az egyház, majd négy lányát a szentek és boldogok közé iktatta az egyház. Ő IV. Béla király, aki 1239. január 13-án IX. Gergely pápának a következőket írta: „Mivel a Teremtőnknek adományából és kegyelméből vagyunk, amik vagyunk, felajánljuk magunkat élő áldozatul a keresztény hit megvallásának és a római Egyház tisztességének növeléséért.
Végezetül elmondhatjuk, hogy az Egyház és az Árpád-házi királyok hite, hogy az Istennek járó igazi kultusz az, ha magunkat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul” adjuk  (Róm 12,1). Ezt tette László király is, akinek szentségéről egyrészt a kortársai és az egyház tanúskodik, másrészt a krónikák, évkönyvek, liturgikus szövegek egész sora értékes forrásként szolgálnak életének, szentségének hitelességéről.

Csíkszereda, 2016. október 1.   
Darvas-Kozma József 
Elhangzott az őszi papi rekollekción (2016. okt. 3 és 6 között Kézdivásárhelyt, Brassóban, Csíksomlyón és Székelyudvarhelyen).

[1] Györffy György, László király emlékezete, Magyar Helikon, Budapest 1977, 7.
[2] Vö. Xavier Léon-Dufour, Biblikus Teológiai Szótár, Róma 1974, 1184-1191.
[3] Kovács L. Bánk, Magyarok Nagyasszonya, Budapest 2000, 14-15.
[4] Dümmerth Dezső, Az Árpádok és a magyar szent-kultusz kialakulása, Budapest 1989, 102.
[5] Érszegi G.–Csóka J. G.–Kurcz Á.–Szabó F. (Szerk.), Árpád-kori legendák és intelmek, Budapest 1983, 43.
[6] Vö. Ruzsiczky Éva, Szentek, in: Magyar Katolikus Lexikon XII., (A továbbiakban MKL), Szent István Társulat, Budapest 2007, 937–938.
[7] Vö. Diós István, Szentek tisztelete, in: MKL XII., 942–943.
[8] Vö. Török József, A magyar föld szentjei, Kecskemét 1997, 10–11.
[9] Vö. Diós István, Szentté avatás, in: MKL XIII., Budapest 2008, 130–131.
[10] Vö. Szántó Konrád, A katolikus egyház története I., Budapest 1983, 393–394.
[11] Vö. Mezey László, Deákság és Európa, Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata, Budapest 1979, 140.

Október 19.Ferenc pápa: Misericordiae Vultus kezdetű bullája, mellyel meghirdeti az irgalmasság rendkívüli jubileumát.


Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefoglalja a keresztény hit misztériumát. Az Atya irgalmassága a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne érte el csúcspontját. Az Atya, „a végtelenül irgalmas Isten” (Ef 2,4), miután kinyilatkoztatta a nevét Mózesnek, mint „irgalmas és könyörülő Isten, hosszan tűrő, gazdag kegyelemben és hűségben” (Kiv 34,6), nem hagyott fel azzal, hogy a történelem során, különféle módokon megismertesse a maga isteni természetét. „Amikor elérkezett az idők teljessége” (Gal 4,4), és üdvözítő terve szerint már minden el volt rendezve, elküldte Fiát, aki Szűz Máriától született, hogy véglegesen kinyilatkoztassa nekünk a szeretetét. Aki őt látja, az Atyát is látja (vö. Jn 14,9). A názáreti Jézus a szavaival, tetteivel és egész személyiségével kinyilatkoztatja Isten irgalmasságát.
Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele.
Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát.
Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet.
Irgalmasság: az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik.
Irgalmasság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket.

Október 18.Szent László király Erdély fővédőszentje - könyörögj érettünk!

Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Egyházi jóváhagyás: 18/2012.