2024. 04. 15.

Hatásos eszközök a Szenvedő Lelkekért 18.

Hatásos eszközök a Szenvedő Lelkekért. A böjtölés és egyéb önmegtartóztatás is hatásos, ha felajánljuk azokat a tisztítóhelyen szenvedőkért. Búcsút engedélyez az Egyház a híveknek, akik a bűnbánat szellemében önként tartózkodnak valamely megengedett élvezettől és felajánljuk ezt a tisztítótűzben szenvedőkért. Megjegyezzük itt, hogy mindez nemcsak a kötelességen felül végzett önmegtagadásra vonatkozik. Kötelességünk hűséges teljesítése és mindaz a jó, amit életállapotunknak, vagy keresztényi voltunknak megfelelően teszünk, értékes ebből a szempontból.

- Az Egyház búcsút engedélyez azoknak, akik kötelességük teljesítése, vagy az élet terheinek viselése közben alázatos bizalommal Istenre gondolnak egy fohász imával - még akkor is, ha azt gondolatban fejezik ki. Minden keresztény köteles tartózkodni a hiú szavaktól, rágalmazásoktól, zúgolódástól. Mindezekkel segíthetjük a Szenvedő Lelkeket, ha azért gyakoroljuk őket, mert tetszeni akarunk vele Istennek, és Krisztus szenvedésével egyesítve felajánljuk azokat a Szenvedő Lelkekért.

- Az alamizsnálkodás és az irgalmasság lelki cselekedeteinek gyakorlása, mint például a mások üdvéért való fáradozás, mások hibáinak elviselése, sértéseinek megbocsátása, szintén felajánlható az elhunytakért és nagy elégtételt adó hatása van.

- Búcsút engedélyez az Egyház azoknak a hívőknek, akik a hit szellemében és irgalmas szívvel átadják magukat, vagy javaikat szükségben lévő felebarátaik szolgálatára.

- Teljes búcsút engedélyez az Egyház a következő erényes cselekedetekért: ha valaki legalább félórán keresztül olvassa a Szentírást lelki olvasmányként, az isteni igének járó tisztelettel.

- Ha valaki legalább félórát tölt a Legméltóságosabb Oltáriszentség látogatásával, Krisztust imádva.

A búcsú az ideig tartó büntetések elengedésére szolgál azok számára, akik bűneiket már megbánták és elnyerték érte Isten bocsánatát. Jézus Krisztus hatalmat adott az Egyháznak arra, hogy eltávolítson minden akadályt a mennyországba való belépésünk elől, amikor jelképesen átadja Péternek a „Mennyország kulcsait”. Ezt a hatalmat gyakorolja az Egyház a bűnbánat szentségében, amikor feloldoz bűneinktől és a gyónáson kívül, amikor búcsút engedélyez az ideig tartó tüntetések elengedésére.

Csak a földön élő hívő nyerhet el búcsút, akár saját maga számára, akár az elhunytak számára. Isten az elhunytakért felajánlott búcsút vagy annak javára használja fel, akinek mi szántuk, vagy pedig más valakinek nyújtja.

Az új rendelkezések szerint van részleges és teljes búcsú. A teljes búcsú elnyerése esetén Isten teljesen elengedi az ideig tartó büntetéseket annak számára, akiért felajánlottuk. Ehhez azonban a következő feltételek kellenek:

Ami a teljes búcsút illeti, ehhez oly csodálatos, szívbeli beállítottság kell, ami ritka, hogy valaki elnyerje büntetésének teljes elengedését. A tisztítótűzben mi csak annyiban részesedünk az értünk felajánlott búcsúkban, amennyiben Isten megengedi azt, állapotunk szerint. A szeretet hősi cselekedete, ha valaki a tisztítóhelyen Szenvedő Lelkek javára engedi át cselekedeteinek minden elégtételt adó érdemét, sőt még az őérte, a halála után felajánlott cselekedetek értékét is.

Mindezt átadhatja a Szűz Anyának, hogy Ő rendelkezzen velük tetszése szerint. Ez a felajánlás nem akadálya annak, hogy imádkozzunk azokért a tisztítóhelyen Szenvedő Lelkekért, akiken segíteni szeretnénk. Nem szükséges külön szövegeket használnunk, elég szivünkben felindítanunk ez irányú elhatározásunkat. Hasznos azonban szavakba öntenünk és időnként megújítanunk, hogy buzgóságunkat életben tartsuk, sőt fokozzuk.

Szent Gertrúd halálos ágyánál megjelent neki az Úr Jézus és így vigasztalta: „Biztos lehetsz afelől leányom, hogy az elhunytak iránt tanúsított szeretetedből nem lesz károd. Tudd meg, hogy nagyon tetszett nekem nagylelkű ajándékod, amellyel minden cselekedetedet a Szenvedő Lelkekért ajánlottad fel. Ennek bizonyítékaként kijelentem neked, hogy most elengedem azokat a szenvedéseket, amelyeket a túlvilágon kellett volna elviselned. Továbbá nagylelkű szereteted jutalmául megnövelem cselekedeteid érdemeit, hogy így nagyobb legyen égi dicsőséged is.”

-    folytatjuk -


Az előző részek:

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 1.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 2.

Élményeim a szenvedő lelkekkel 3.

Élményeim a szenvedő lelkekkel 4.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 5.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 6.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 7-8

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 9.

 Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 10.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 11.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 12.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 13.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 14.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 15.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 16.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 17.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 18.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 19 és 20.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 21. és 22.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 23.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 24.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 25. 

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 26. 

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 27.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 29

Függelék részek:

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel – Függelék 1.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel – Függelék 2.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel – Függelék 4.

Jean Guitton - A tisztitótűzről - Függelék 5.

Jean Guitton - A tisztitótűzről 2. - Függelék 6.

Jean Guitton: A tisztítótűzről 3. - Függelék 7.

Lisieux-i Szent Teréz a tisztítótűzről 1-2. - Függelék 8 és 9.

A tisztítótűzről - Mit tanít a Katekizmus - Függelék 10.

A Szenvedő Lelkek Múzeuma - Függelék 11.

Tanúságtételek a tisztítótűzről Függelék 14.

Az Egyház tanítása a tisztítótűzről Függelék 16.

2024. 04. 14.

Hv. 3.B. - Jézus maga a Szeretet

A húsvéti ünnepkör szakaszai a feltámadt Krisztusról szólnak.
Mivel az Úr negyven napon át megjelent, ezért az evangélisták célja nem az volt, hogy egy ídőrendi tájékoztatást adjanak, hanem hogy hitben megerősítsenek. Szempontjuk érthetősége végett kezelték az eseményeket. Szent Lukács kiemeli, hogy Jézus feltámadásában valósult meg először a test és lélek tökéletes egysége: szellemi test támadt fel. (Lk 24,35-48) A lélek ennél jobban nem tud megtestesülni és a test sem tud jobban szellemiesülni. A test valóban kinyilvánulása lesz a léleknek. Nincs már ellentét köztük, hanem tökéletes harmónia. 
Az evangélista szakaszunkat az emmauszi tanítványok beszámolójával kezdi az úton történtekről, meg arról, hogy hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Erről tanúskodnak az apostolok előtt, amikor Jézus megjelent és köszöntötte őket. A témák sokaságáról hallunk: Jézus békéjét adja, az apostolok ijedsége, kételye, Jézus sebeinek látása, tapintása, öröm, csodálkozás, együtt eszik velük, megígéri a Szentlelket, és elmondja, hogy be kellett teljesednie amit a Szentírásban róla írtak és „ekkor megnyította értelmüket, hogy megértsék az írásokat”. Lukács kiemeli, hogy a kinyilatkoztatás a szemek és elmék megnyílása Isten üdvözítő terve előtt, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében a megtérést és a bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek”. 
Az apostolok mint Jézus életének tanúi, a Szentlélek erejével szólnak a népekhez. Péter apostol a jeruzsálemi templom Salamon-csarnokában – a Jézus nevében meggyógyított születésétől béna hálálkodásakor összegyűlt embereknek –, hirdeti az igét. (ApCsel 3,13-15, 17-19) Beszédében igazolja, hogy Jézus a megígért Messiás, az Isten Fia, Jahve szenvedő szolgája. Ábrahám, Izsák, Jákob Istene megdicsőítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus előtt. Ennek mi tanúi vagyunk. Arra kértétek Pilátust, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Tudom, testvérek – mentegeti a gyilkosokat, Péter –, hogy csak tudatlanságból tettétek, ahogy vezetőitek is. Most Jézus által megszentelődhet a világ, ha bűnbánatot tartotok és megtértek, így bűneitek bocsánatot nyernek. 
Szent János inkább vigasztalja és bátorítja a bűnösöket, semmint mennydörögne rájuk: „Ne vétkezzetek! De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az Igaz.” (1Jn 2,1-5a) Istenünk a Szeretet Isteneként mutatta meg magát Krisztusban, és az irgalom székéhez hív megtérésre. Az igazi Isten- és emberszeretet nem pusztán lelki kapcsolattal kezdődik, hanem érzés és vonzalom is. Nem félelemből meaculpázunk mi, hanem szeretettel fordulunk bocsánatért hozzá, aki maga a Szeretet.

„Jézus, tárd fel az Írások értelmét, hogy lángoljon a szívünk.” Lk 24,32.

2024. 04. 13.

Hirdetés: 2024. április 14.

1. Ma vasárnap, április 14.-e Isten Szolgája
Márton Áron kilenced, az esti mise előtt rózsafüzért imádkozunk, a mise után szentségimádást tartunk.
Ma 16 órakor családos szentmise a kisgyermekes családoknak.

2. Hétfőn-kedden-szerdán a Szent Kinga Oltáregylet-Nőszövetség szervezésében  tartjuk az Erdélyi Róm. Kat. Oltáregylet-Nőszövetség Egyesület (ERKONE) tavaszi lelkigyakorlatát “imádságból megújuló közösség” (Ef4,23) címmel. Vendégeink hétfőn, kedden az esti misén, szerdán a reggeli 7-es szentmisén vesznek részt. Kedd este a szentmise után a Psallite ifjak – húsvéti koncertjére kerül sor.

3. Kedden kezdjük a Szent Antal kilencedet, a szentmisék végén tartjuk a Szent Antal elmélkedést és imát.  

4. A plébániai hitoktatásra várjuk a diákokat, kedden, csütörtökön és pénteken. Pénteken az elsőádozóknak 3 és 4 órától hittanóra. Este 7 órától a bérmálkozók felkészítője.

5. Keresztelői felkészítőt tartunk pénteken du. 6 órától.

6. Szombaton 10 órakor ministránsképző.

7. Megjelent és kapható a Krisztus világa áprilisi száma. A tartalomból:

Életünk húsvét fényében A vezércikk a pogány és keresztény világnézet fényében mutatja be az embert. Jézus fényében az élet teljességét látjuk: magzati, földi, örök és feltámadt élet. Ezért a keresztény, az örök élet és feltámadás embere.

Én vagyok a feltámadás és az élet – Dr. Kerekes László segédpüspök és Dr. Kovács Gergely érsek húsvéti üzenetében bátorít: törekedjünk megújulni, ne veszítsük el reményünket, ne inogjunk meg hitünkben, tartsunk ki a szeretetben. Örök evangélium – „Nézzétek kezemet és lábamat” (Lk 24,35–45) – Belon Gellért püspök elmélkedése. Fontos tudomásul venni, ahogy Jézus valóságos testén megtartotta a sebeket, ugyanúgy az egyházon is megtartja ezek nyomait. A római szentmisekánon szentjei I. megemlékezés a szentekről: Szent Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás apostolok. - Dr. Jakubinyi György ny. érsek atya a Szentírás és a Szenthagyomány alapján most az első hat apostol életét, munkásságát, műveit és ereklyéinek tiszteletét ismerteti. Pillantás a szív mélyére – német cikk arról, hogy Isten léte a legszokványosabb eseményeken is átsejlik. Fordította Bács Béla János. A bölcs kádi – Egy keleti történet. A bíró tanulságos ítélete felnőttnek és gyermeknek egyaránt élvezetes.  A vak kertész – Ez a történet a fogyatékkal élők is szereznek örömet. Liège-i Szent Julianna életén keresztül megismerjük az Oltáriszentség tiszteletének kibontakozását a 13. században.

Derűs oldal: Kohn elmegy a hitelezőjéhez, Schwartzhoz és azt mondja neki: - Nem tudom megadni a tartozásomat. Kérlek, adj nekem még 30 nap haladékot! - Na azt már nem! - Miért nem? Hát olyan sok az a harminc nap? - Nem, nem a 30 nap a sok, hanem a 30 álmatlan éjszaka! Keresztrejtvény-ben  Batsányi János egyik versének utolsó két sorát találjuk meg. A lap Pilinszky János – Harmadnapon, és Túrmezei Erzsébet – Húsvét után című versével zárul. Jó olvasást és gyümölcsöző időtöltést kívánunk.


2024. 04. 08.

Krisztus világa 2024. április - Szemle

Életünk húsvét fényében A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor egyházunk hitválaszunkat kéri, amit a kisgyermekek esetében a szülők és a keresztszülők tesznek. Ők elsőáldozáskor, majd bérmáláskor öntudatosan tesznek hitvallást. A vasár- és ünnepnapi szentmisében a Hiszekegyet imádkozzuk. Temetésen a hantvetés után hitvallást teszünk. A Credo tetőpontját a nyitott sírnál éri el, amikor hirdetjük az örök életet és a holtak föltámadását az idők végén. Ez a keresztény világnézet. A másik világnézet, amolyan Sziszüphoszi örökös sziklagörgetés, a hiábavaló, értelmetlen emberi munka és élet, a születés és meghalás pólusa közti jövőtlen börtön. A két világnézet közül melyik az igaz? - József Attila írta, Thomas Mann üdvözlése c. versében, hogy „...az igazat mondd, ne csak a valódit” – azaz beszélj a dolgok leírhatóságán túli jelentéséről, a dolgok szelleméről, mert a kép csak így teljes. Jézus világosságában az életünk teljességét látjuk: magzati élet, földi élet, örök élet és feltámadt élet. Ezért a hívő keresztény, az örök élet és feltámadás embere.

Én vagyok a feltámadás és az élet – Dr. Kerekes László segédpüspök és Dr. Kovács Gergely érsek húsvéti üzenete. Bátorítanak, hogy keressük az új élet lehetőségeit, törekedjünk megújulni, ne lankadjunk, ne veszítsük el reményünket, ne inogjunk meg hitünkben, tartsunk ki a szeretetben. „Zengje föld és zengje ég”, és zengjük mi is: Krisztus feltámadott! (4. oldal)

Örök evangélium – „Nézzétek kezemet és lábamat” (Lk 24,35–45) – Bellon Gellért püspök elmélkedése. Olyan emberséggel közelít hozzánk az Isten küldötte Megváltó földre jöttében is, a halálból való visszatértében is, mely magán viseli az emberi bűn és nyomorúság nyomait. Jézus, ahogy valóságos testén megtartotta a sebeket, ugyanúgy titokzatos testén, az egyházon is megtartja ezek nyomait. ... Jézus nem söpri el megdicsőült testének fényével az emberi gyöngeséget, de sebes kezének és lábának mutogatásával éri el a megbizonyosodást bennük. Mikor lesz, hogy a Titokzatos Testen, az egyházon tapasztalt bűn és nyomorúság nyomokon nem botránkozunk, de a mindezt túlélő Krisztus győzhetetlenségére ismerünk? (5. oldal)

A római szentmisekánon szentjei I. megemlékezés a szentekről: Szent Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás apostolok. - Dr. Jakubinyi György ny. érsek atya a Szentírás és a Szenthagyomány alapján közli a 12 apostolt úgy, ahogy a római szentmisekánon közli: Péter és Pál, András, (Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé). Most az első hat apostol életét, munkásságát, műveit és ereklyéinek tiszteletét is ismerteti. A sorozat fontos információkat tartalmaz, a gazdag tartalomból nem hiányzik a Naptárunkban szereplő ünnepeik bemutatása és azok alakulása. (6-10. oldal)
Pillantás a szív mélyére – Engelbert Schätzle írása, amely a Christ in der Gegenwart 2024/12 című lapban jelent meg. Fordította Bács Béla János. Ha figyelmesen járjuk földi utunkat, Isten léte a legszokványosabb eseményeken is átsejlik – véli a szerző. Egyszerű tényből indul ki. Gyermekének fogmosásából. Ott áll a mosdókagyló előtt, fejét kissé hátra tartja, és rám tekint, egész pontosan a szemembe néz és én is a szemébe nézek. Mindez nem hosszas folyamat. De ez a rövid ideig tartó tekintet, miközben habbal tele szájjal beszélni nem tud, többet mond el, mint számtalan szó. Tekintete köszönetet sugároz, mintha olyas valamit akarna közölni: jó, hogy itt vagy, jelenléted boldoggá tesz, szeretlek téged. És úgy tűnik ugyanezt látja az én szememben, ez jut el hozzá tekintetemből. Ezen tekintet közben, ebben a szempillantásban a nap terhei elveszítik súlyukat és a kisebb-nagyobb véleménykülönbségek jelentősé-güket veszítik. Arra emlékeztet engem, hogy van Valaki, aki figyel rám, Valaki, akit a régiek jelképesen gyakran egy szemmel ábrázoltak. Kívánhatok ma Önöknek is egy ilyen szem-pillantást?
A bölcs kádi – Egy keleti történet, a gazdag ember elővigyázatlanságból nagy összeget veszített el. Felhívást tesz közzé, hogy a becsületes megtalálót megjutalmazza. Valóban becsületes ember találta meg, de bonyodalom kerekedett, amiért a moszlim bíróhoz fordultak. A kádi bölcs ítélete tanulság napjaink emberének, és élvezetes főleg a gyerekeknek.
A vak kertész – Ez a történet jó példa, hogy az örömszerzés is lehet, az emberi munka egyik gyümölcse. A fogyatékos emberek is szeretettel szolgálhatják embertársaikat, és értékessé teszik magukat.
Ég és Föld között Istennel - Liège-i Szent Julianna életén keresztül megismerhetjük az Oltáriszentség tiszteletének kibontakozását a 13. században. Semmi sem történik véletlen. A Szentlélek a belgiumi szerzetesnő munkálkodása által az Egyház kegyelmi forrására irányította figyelmünket. Bakó Mária Hajnalka kvíze.
Derűs oldal: Kohn elmegy a hitelezőjéhez, Schwartzhoz és azt mondja neki: - Nem tudom megadni a tartozásomat. Kérlek, adj nekem még 30 nap haladékot! 
- Na azt már nem! 
- Miért nem? Hát olyan sok az a harminc nap? 
- Nem, nem a 30 nap a sok, hanem a 30 álmatlan éjszaka! 
Keresztrejtvény-ben  Batsányi János egyik versének utolsó két sorát kapjuk. 
A lap Pilinszky János – Harmadnapon, és Túrmezei Erzsébet – Húsvét után című versével zárul. Jó olvasást és hasznos időtöltést kívánunk.

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a plébániákon, a kézbesítőknél és a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.

Az alábbi linken olvasható a Krisztus világa 2024. márciusi száma.

  https://drive.google.com/file/d/16qhslvxWZ0LuA5o38PP-4ckJC7srpT9I/view?usp=drive_link

Hatásos eszközök a Szenvedő Lelkekért Fg 17.

A szentmise és keresztút után következik az ima. Még a rövid fohász imák is nagyon meg tudják könnyíteni a tisztítóhelyen lévők szenvedéseit.

Offida-i Garado testvér, Assisi Szent Ferenc egyik első társa, az ima embere volt. Néhány nappal egy fiatal szerzetes halála után, amikor az oltár előtt imádkozott, annak hangját hallotta, amint imát kért. „Jó halált haltam” - mondotta - „és az üdvösség előtt állok, de régi bűneim miatt, amelyek kiengesztelésére nem volt időm, rettenetesen szenvedek. Kérlek, ne tagadd meg tőlem imáid segítségét!”
A jó testvér azonnal leborult az Oltáriszentség előtt és elimádkozott egy-egy Miatyánkot, a következő fohásszal: „Uram, adj neki örök nyugodalmat.” „Ó, mily üdítő számomra imád” - kiáltott fel a lélek. - „Mennyire enyhíti szenvedésemet. Kérlek, folytasd!”
A jó testvér elismételte az imát. A lélek ismételt sürgetésére végül százszor mondta el. Ekkor kimondhatatlan örömmel az elhunyt felkiáltott: „Köszönöm, Istenem nevében! Megszabadultam. Íme máris bemehetek a mennybe!”
A Rózsafüzér foglalja el az első helyet az Egyház által ajánlott imák között. Ezen ima, az élők számára is, oly sok kegyelem forrása és különösen is hatásos az elhunytak szenvedéseinek az enyhítésére.
Venerabile Francisca az Oltáriszentségről nevezett anya, kisgyermekkorától kezdve, nagy áhítattal viseltetett a Szenvedő Lelkek iránt. Megsegítésükre naponta elimádkozta a rózsafüzért. Jutalmul Isten gyakran megengedte a lelkeknek, hogy meglátogassák őt, akár azért, hogy imáit kérjék, akár azért, hogy hálát adjanak neki. Ha éppen a rózsafüzért imádkozta, szeretettel megcsókolták kezét. Ezt mások is látták és azok is tanúskodtak róla.
G. nővér ezt írta az ima hatásáról: Egy kis ima sok jót tesz. Olyan, mint egy pohár víz a szomjazónak. Nagyon megenyhültem a jó Atya imái következtében... Mondd meg neki azt is, hogy én tudom, amikor értem imádkozik. Ugyanez a helyzet a többi tisztítótűzben Szenvedő Lelkek esetében is... Nagyon kevés lélekért imádkoznak egyáltalán, a többséget teljesen elhanyagolják, és se nem gondolnak rájuk, se nem imádkoznak értük a földön. Néhány jól mondott ima, néhány áldozat hamarosan kiszabadítja azokat, akiknek csak néhány bocsánatos bűnért kell engesztelési nyújtaniuk.

- Neked az a benyomásod, hogy a sok jól mondott ima szinte egyszerre az örök boldogság részesévé tesz egy lelket. Egyáltalán nem így van! Ki tudja megérteni Isten ítéleteit? Ki tudja felfogni, hogy mily tisztának kell lennie a léleknek, mielőtt az örök boldogságnak részesévé teszi? Ha az emberek tudnák, ha megfontolnák, míg a Földön élnek, mennyire másfajta életet élnének!

- Sok lélek van a tisztítótűzben, akik rád hagyatkoznak, hogy megszabadítsd őket a szenvedés helyétől. Egész szíveddel imádkozz értük! Nem vész kárba az ima, akkor sem, ha közben az, akiért felajánljuk, már bejutott a mennybe. G. nővér szerint: Az üdvözöltek, akikért a földön imákat mondanak, ezeket az imákat felhasználhatják azoknak a lelkeknek a javára, akiket segíteni akarnak velük.

- Hasonlóképpen nyilatkozott erről Németországban, a második világháború után egy elhunyt anya, aki többször megjelent leányának és szentmise felajánlását kérte tőle, halála évfordulójára. A tisztítótűzből való kiszabadulása után is megjelent, s kérte ezt a misét. Csodálkozó leányának, aki tudta, hogy anyjának már nincs szüksége rá, ezt mondta: „Most nem a magam számára kérem, hanem másokért.”

Fatimai fohász: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

-          folytatjuk -

 Az előző részek:

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 1.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 2.

Élményeim a szenvedő lelkekkel 3.

Élményeim a szenvedő lelkekkel 4.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 5.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 6.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 7-8

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 9.

 Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 10.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 11.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 12.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 13.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 14.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 15.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 16.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 17.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 18.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 19 és 20.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 21. és 22.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 23.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 24.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 25. 

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 26. 

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 27.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel 29

Függelék részek:

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel – Függelék 1.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel – Függelék 2.

Élményeim a Szenvedő Lelkekkel – Függelék 4.

Jean Guitton - A tisztitótűzről - Függelék 5.

Jean Guitton - A tisztitótűzről 2. - Függelék 6.

Jean Guitton: A tisztítótűzről 3. - Függelék 7.

Lisieux-i Szent Teréz a tisztítótűzről 1-2. - Függelék 8 és 9.

A tisztítótűzről - Mit tanít a Katekizmus - Függelék 10.

A Szenvedő Lelkek Múzeuma - Függelék 11.

Tanúságtételek a tisztítótűzről Függelék 14.

Az Egyház tanítása a tisztítótűzről Függelék 16.