2017. 03. 25.

2017. március 26.1. Áttértünk a nyári időszámításra. A vasárnapi miserend nem változik. Hétköznap ezentúl este 7 órakor végezzük a szentmisét.

2. Háromnapos lelki előkészületet, triduumot tartunk hétfőn-kedden-szerdán az esti 7 órás mise keretében. Vezeti P. Bátor Botond atya.

3. A keresztúti ájtatosságot vasárnap fél 5-től, szerdán és pénteken fél 7-től.

4. A plébániai hittanórákra várjuk a gyerekeket kedden, csütörtökön és pénteken. Pénteken a bérmálkozók felkészítője 19 órától.

5. Szerdán 18 órakor jegyeskurzus.

Medjugore-i imaest csütörtökön 17 órától a Segítő Mária dísztermében.

6. A Városházán péntek este hat órától Dr. B.Szabó János: A középkori magyar királyság öröksége az erdélyi fejedelemség hadserege címmel tart előadást.

7. Idén is jogukban áll az évi jövedelemadó 2%-ának felajánlására egyházközségünk javára. Isten fizesse adományaikat! Űrlapok a sekrestyében, a kegytárgyasnál és a plébánián kaphatók.

8. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak a 24 óra az Úr előtt szentségimádásba.

9. Figyelmükbe ajánljuk a keresztény lapokat.

Ajánló:

Különös keresztmetszet

Lelki vakság

Csak a tettek tesznek boldoggá

Csak a tettek tesznek boldoggáBoldog ember volt a mai vak szereplő. Nem azért, mert meggyógyult. Két ép szem még nem elég a boldogsághoz, még egy addig vak számára sem. Boldogságának forrása két tette volt. 
Első tette a feltétlen, a veszélyeket is vállaló becsületesség volt, amellyel kiállt Jótevője mellett. 
A másik tette, hogy teljes meggyőződéssel felelte Jézus kérdésére: Hiszek, Uram. 
E két cselekedete nélkül látván is vak lett volna és boldogtalan.  
A vak szülei biztosan örültek fiuk szerencséjének, és a legjobbat kívánták neki. De ők nem értették, hogy a boldogság titka: „Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség.” Ők megtagadták fiuk Jótevőjét, így akarták a kellemetlenségektől megkímélni magukat és gyereküket. Örök tévedése ez a szülőknek gyermekeik boldogságával kapcsolatban. 
  Gyermekeinknek vagyont gyűjteni, őket taníttatni szép dolog. De tudnia kell minden szülőnek: Az ember nem azáltal lesz boldog, amije van, vagy amit tud, vagy hogy milyenek hozzá az emberek, milyenek az életkörülményei. Mindenki csak tettei alapján lehet boldog, becsülete, hitből fakadó élete alapján. Tehát mindennél fontosabb olyan tettekre, olyan életre nevelni a gyereket, amely biztosítja a jó lelkiismeretet és az üdvösséget.
Ennek a nevelésnek Alfája, hogy a magam élete, a magam tettei is ilyenek. Nevelni csak életemmel tudok. De hát, a neveléstől eltekintve, én magam sem lehetek boldog másképp, csak tetteim alapján. Ha nem érzem magamban a boldogság csíráit, tetteimmel van baj, nem mással. Nem a körülményeimmel, a „szeren­csémmel”, nem az emberekkel. 

„Ébredj, ki alszol, és Krisztus rád mosolyog.”

Sz. J.

Lelki vakságJézus testi vakot gyógyít a mai evangéliumban, de nem tudja meggyógyítani a lelki vakokat, mert nem engedik magukat. Pedig tulajdonképpen nem a testi vakért, hanem miattuk volt a csoda. 
Miért nem hittek? 
Sok minden vakította el őket. Így pl. a sznobizmus. Nem a nagy embert nézték Jézusban, hanem az „ács fiát.” Aztán vakká tették őket vágyaik, melyek teljesen földhöztapadtak voltak. Földi királyt óhajtottak Messiásnak, földi uralmat. Aztán szerepet játszott a féltékenység. Meg az, hogy Jézus nem volt „elbűvölve” üres rítusvallásosságuktól, és igazi istenszeretetre, emberszeretetre intette őket. Megváltozni nem volt ínyükre.
Sok ilyen vak szerepel az evangéliumokban. A farizeusok, a főpapok, a tömeg, Pilátus stb. Ma is sok lelki vak van a vallásos emberek között. Néha úgy belegabalyodunk a magunk elgondolásaiba, ösztönös vágyaiba, hogy egyszerűen nem tudjuk felfogni az igazságot, Isten szavát. Vagy teljes értetlenségbe burkolózunk, vagy ha meg is sejtünk valamit, ilyesfélékkel reagálunk: Nem kívánhatja ezt Isten; ami jólesik, az nem lehet rossz; de hát élni kell; nem értenek ehhez a papok; nem eszik olyan forrón a kását.
Lelki vakságot okoz minden szenvedély: Kapzsiság, bűnös szerelem, gyűlölet, elvakult majomszeretet, önző kényelmesség stb. Aki lelkében vak, nem tudja megérteni, hogy az élet igazán szép csak Isten parancsainak útján lehet. Nem érti, hogy boldogítóbb a becsület, mint a gazdagság; az önfegyelem, mint a paráznaság; a megbocsátás, mint a gyűlölet; az önzetlenség, mint az önzés. Isten világáig pedig egyáltalán nem tud felemelkedni.
A lelki vakság tönkreteszi az életet, sokkal inkább, mint a testi. És a tönkretett élet folytatása a tönkretett örökkévalóság. Ha va­lamit kérek Istentől, az első kérésem ez legyen: Uram, hogy lás­sak!

Sz. J.

Különös keresztmetszetMennyei Atyánk mindent az emberért teremtett, de a tovább teremtéshez közreműködést kért az emberiségtől. Már természetes vonalon is ez Isten stílusa. Nem teremtette készre az ember világát, hanem azt akarta, hogy az ember hajtsa azt uralma alá. Az emberi faj fenntartásának szent feladatába is belevonta Urunk az embert, azért teremtette férfinak és nőnek. Ugyanígy a természetfelettivel kapcsolatban is. Ádám igenjét szövetségi szerződésként akarta, hogy az ember közreműködésével bontakoztassa ki az ajándékba adott természetfeletti életet, a földön kezdődő, de a mennyben beteljesedő Isten országát, amely kimondhatatlan boldogság az embernek. Lehet-e ennél megtisztelőbb ajánlat, mint szövetségben lenni Istennel? És van-e nagyobb rejtély, mint az, miért utasította vissza az ember Isten barátságát? Valóban a gonoszság misztériuma működött, maga a Gonosz. Az ő gőgje ihlette az ősszülőket: a majd leszek én a magam világának istene. Ez az esztelenségig menő gőg. Az eredmény: az ember ráébredt, hogy hiába Isten nélkül senki. Egyetlen reménye maradt: Isten megbocsátó irgalma. Valóban Isten „újra meg újra szövetséget is ajánlott az embereknek”. 
Ezek a szövetségek, részszövetségek voltak, amelyeket Ádám nem-je után ajánlott Isten az embereknek. Ezzel csak jelezte, hogy nem mondott le végleg rólunk. Noéval, Ábrahámmal, Mózessel kötött szövetség nem végleges, ezt az ószövetség idején jelezte Isten. Csak előkészítése volt az „új és örök szövetségnek”, melyet Jézus vérében köt és terjeszt ki minden emberre.
Isten mindenkivel szabad. Dávidot gyermekkorában kente királlyá a Próféta. „Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” (1Sám16,1b 6-7. 10-13a) Fokozatosan tanulta meg, hogyan kell uralkodni. A keresztség lényege, hogy elnyerjük a hinni tudás és a természetfeletti szeretet képességét. Ez Isten ingyenes ajándéka. Ezért célszerű a gyermekkeresztelés. A gyermeket azután rá kell vezetni, hogy hogyan kell, és hogy milyen jó Jézus Lelke szerint élni. Csak a megkeresztelt tud Krisztusba öltözködni. „Éljetek hát úgy, mint a fény fiai. … Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében.” (Ef 5,8-12) 
Jézus döntés elé állította a hatóságokat, és minket is. Mi magunk hiszünk-e? Krisztus Lelkének világossága ragyog-e át tetteinken? 
A született vak Jézus szavára „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában. Ő elment és megmosdott, és amikor visszatért, már látott.” (Jn 9,1-41) Hívő ember lett, s ehhez éppen viszontagságokon keresztül vezetett az útja. Először önmaga azonosságáért kellett megharcolni a hatóságokkal, hogy ő az, aki vak volt. Kiáll ismeretlen Jótevője mellett. Ezért kidobják a zsinagógából. Jézus pedig fölemeli a kitaszítottat, amikor újra találkozik vele. A meggyógyult ember azért borult le Jézus előtt, mert számára igazság: nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta népét. Ő most Isten szemével látó, hívő ember lett. 
Amikor egy Isten nélkül boldogulni akaró világ vesz körül bennünket, könnyen áldozatául eshetünk az egyre hatalmasabbnak látszó szekularizáció fenyegetésének. Ezért itt az ideje, hogy elítéljük a bűnt önmagunkban.

„Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit.” Jn 9,33.

2017. 03. 22.

Új fejlemény a marosvásárhelyi Róm. Kat. Líceum ügyében

A marosvásárhelyi katolikus teológiai líceum fenntartásában érintett intézmények és a szülők egy csoportjának március 21-i, keddi egyeztetésén körvonalazódott a megoldás a tanintézet rövid távú működtetésére.


A prefektusi hivatalban tartott többórás tanácskozás után Csíky Csengele, a szülők képviselője a közszolgálati médiának elmondta: a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal illetékese ígéretet tett arra, hogy a hivatal március 23-ig, csütörtökig átiratban közli a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel, érvényesnek tekinti a város iskolahálózatáról még 2015-ben hozott határozatát. Ez a határozat önálló tanintézetként vette számba a katolikus gimnáziumot.
Csíky Csengele szerint Maros megye prefektusa is megígérte, hogy szükség esetén megtámadja a bíróságon a tanfelügyelőségnek azt a határozatát, amely felfüggesztette a beiratkozásokat a katolikus gimnázium cikluskezdő osztályaiba. E bírósági eljárás lehetővé tenné a beiratkozások elindítását.
A prefektusi hivatalban tartott keddi tanácskozáson részt vett Lucian Goga prefektus, Ioan Macarie, Maros megye új főtanfelügyelője, Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, Horatiu Lobont, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal oktatásért felelős osztályának a vezetője, az önkormányzat RMDSZ-frakciójának, valamint az iskola szülői bizottságának a képviselői.
Csíky Csengele elmondta, a tárgyaláson részt vevő felek egyetértettek abban, hogy a körvonalazódott megoldás csak rövid távon kezeli az iskola helyzetét. Hosszú távon újra el kell indítani az iskola létrehozásának procedúráját.
„Megszületett egy gyermek, de nincs keresztlevele” – állapította meg a szülők képviselője arra utalva, hogy a bíróság érvénytelenítette az iskola létrehozására vonatkozó egyik önkormányzati határozatot. Hozzátette: az iskola újraalapításának folyamatát akkor lehet elindítani, ha a bíróság jogerősen kimondja: „nincs érvényes keresztlevél”. „Addig is a gyermeknek enni kell, és nőni kell tovább” – fogalmazott Csíky Csengele, aki szerint a kedden megígért átirat az átmeneti időszakra nyújt megoldást.
A szülők képviselője az MTI-nek elmondta: szerdán is, csütörtökön is ott lesznek a polgármesteri hivatalban, hogy személyes jelenlétükkel biztosítsák az ígéret betartatását. Ezt azért tartotta fontosnak, mert – mint megjegyezte –az ígéretet Horatiu Lobont, a polgármesteri hivatal oktatásért felelős osztályvezetője tette, az átiratot azonban Dorin Florea polgármesternek és a város jegyzőjének is alá kell írnia.
A szülők képviselője fájdalmasnak találta, hogy az iskolaügyben érintett intézmények mindegyike csak a maga szempontjait hajtogatja, az intézményvezetők félnek döntéseket hozni, mert attól tartanak, hogy ellenük is ügyészségi eljárás indul.
Az RMDSZ március 21-én állásfoglalásban rögzítette: sem a tanfelügyelőségnek, sem a polgármesteri hivatalnak, sem a romániai korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) nem hatásköre megállapítani, hogy az iskola jogszerűen működik-e, vagy sem. Ebben a kérdésben csakis az igazságszolgáltatás dönthet. Mindaddig, amíg a bíróság nem érvényteleníti azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ma is működik az iskola, addig az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az intézmény működésének folytonosságát.
A DNA tavaly november elején indított eljárást Tamási Zsolt iskolaigazgató és Stefan Somesan volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen, mert szerinte annak ellenére járultak hozzá a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum működéséhez, hogy tudták: az intézmény valójában nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.
A DNA február végén az iskolában tanuló gyermekek szüleit is kezdte kihallgatni, azt sugallván számukra, hogy gyermekeik elveszíthetik azokat az iskolai éveket, amelyek alatt a gimnáziumban tanultak. A Maros megyei tanfelügyelőség február végén arról döntött, hogy a bizonytalan jogi helyzet miatt nem engedélyezi a beiratkozást a gimnázium cikluskezdő osztályaiba.
Forrás: MTI
Fotó: Szek-helyek.ro
Magyar Kurír