2019. 03. 25.

Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programja

Közzétették Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programját - március 25-én délután két órakor tette közzé a szentszéki sajtóközpont a Szentatya romániai látogatásának hivatalos programját. Június elsején ottani idő szerint 10 óra 10 perckor indul a pápát szállító helikopter Bákóból Csíkszereda felé.

Ferenc pápa gépe május 31-én, pénteken reggel 8 óra 10 perckor indul a római Fiumicino reptérről, és déli fél 12-kor érkezik az otopeni nemzetközi repülőtérre. A Szentatya hivatalos fogadásán részt vesz az államelnök, a nuncius és a romániai püspöki konferencia tagjai. 
A repülőtérről a Cotroceni (elnöki) palotába mennek át 13 órára. A román állami méltóságokkal (az államelnök és felesége, illetve a miniszterelnök) való találkozás után a Szentatya az elnöki palota Egyesülés termében beszédet tart a világi és egyházi méltóságok, a diplomáciai testület és a civil szervezetek képviselői (háromszáz fő) előtt.
15.45-kor magánfogadás keretében találkozik az ortodox pátriárkával, majd a román ortodox egyház szinódusának képviselőivel a román patriarkátus székhelyén. A Szentatya ezután az új ortodox katedrálisba megy, ahol Daniel pátriárka fogadja; üdvözlik egymást, és együtt elimádkozzák a Miatyánkot.
A találkozást követően a Szent József római katolikus katedrálisban szentmisét mutat be, itt találkozik a bukaresti római katolikus érsekség híveivel és elöljáróival. A pápa szentbeszédet mond.
Június 1-jén Ferenc pápa fél 10-kor Bákóba indul, ahonnan 10 óra 10 perckor száll fel helikoptere Csíkszereda irányába, ahol a stadionban landol.  
A Szenatyát innen átszállítják a csíksomlyói kegyhelyre, ahol felmegy a szentmise színhelyére. Ferenc pápa szentbeszédet mond.  
Csíkszeredából helikopteren indul Jászvásárra. A iași-i reptérről a római katolikus székesegyházba megy. A helyi kultúrpalota előtti téren találkozik a fiatalokkal és a családokkal – itt is beszédet mond.
Iași-ból Ferenc pápa este 19 órakor tér vissza Bukarestbe. Másnap reggel 9-kor az otopeni repülőtérről a nagyszebeni nemzetközi repülőtérre érkezik, ahonnan helikopterrel szállítják Balázsfalvára (9 óra 40 perckor érkezik meg). Balázsfalván (Blaj) keleti rítusú szentmise lesz, ennek keretében a tervek szerint boldoggá avatja a hét görögkatolikus vértanú püspököt. A szentmise színhelye a helyi Szabadság mezeje (Câmpia Libertății). Ugyancsak itt mondja el a szentmise után a Regina Coeli imádságot. 
A szentmise után 13.20-tól ebéd következik, ezután a balázsfalvi roma közösség tagjaival találkozik.
A Szentatya és kísérete autón megy a városi stadionba, innen helikopteren a nagyszebeni repülőtérre, ahonnan visszaindul Rómába, s a tervek szerint délután fél 6-kor érkezik meg.
Forrás: Vatikáni Sajtóközpont/Romkat
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír

Magzati élet világnapja

„Fontos, hogy legyen egy hely, ahol az érintettek meg tudnak állni, édesanyák, édesapák, akik elvesztették a gyereküket. Különösen azoknak a szülőknek nehéz, akik nem látták a gyereket, vagy nem tudták a hagyományokhoz híven a végtisztességet megadni. Mi ezen változtatni nem tudunk, de enyhíteni próbáljuk a fájdalmukat. Itt van egy hely, ahol gyertyát gyújthatnak, emlékezhetnek rájuk. ... Az egyház tanítása, hogy Isten üdvözíteni tudja az embert. Jézus Krisztus megváltó halála és feltámadása az eredeti bűnt eltörli, s ha valaki a maga hibáján kívül nem részesülhetett a keresztség szentségében – ez a II. Vatikáni zsinat tanítása –, akkor is üdvözülhet. Az egyház a fogantatás pillanatától személynek, embernek tekinti azt a lényt, aki megfogant. Ezért pártoljuk föl és támogatjuk az érintett családokat, édesanyákat – mert leginkább ez őket viseli meg –, hogy legyen egy ilyen emlékhely, és mi is mindig imádkozunk értük, minden szentmisében benne van az élőkről és a holtakról való megemlékezés is. Ez a hely fölhívja a templom előtt megforduló emberek figyelmét arra, hogy az élet milyen nagy érték, elvesztése pedig egy életre szóló sebet üt, amit csak az Úristen tud gyógyítani.” 
2013. Mindenszentek napján a 11 órai ünnepi szentmisét követően az élet korai szakaszában elveszített csecsemők emlékére, Bara Barnabás szobrász által készített "Anyaság" terrakottát áldotta meg Darvas-Kozma József esperes-plébános a csíkszeredai Millenniumi templom udvarán. 
Azóta virágot, fenyőágat tesznek oda, vagy gyertyát gyújtanak.
**


Mk 10,13-16
13Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. 14Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok - mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. 15Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” 16Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Vadalanyba nemes ágat oltott


Gyümölcsoltó Boldogasszony a tavasz beköszöntésekor az első ünnepünk. Ilyenkor megnyesik a gyümölcsfákat, a vadalanyba nemes ágat oltanak, hogy jó gyümölcsöt teremjenek. 
Mindez jól szemlélteti azt az isteni misztériumot, amit vallunk: Jézus Krisztus, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Ennek következménye megváltásunk és megdicsőülésünk. 
Az emberiség részéről Szűz Mária igenjére is szükség volt, hogy az Ige megtestesüljön. Mai ünnepünk az Isten és ember teljes odaadásról szól.
A keresztségben, az első szentáldozásban, a bérmálásban, a házasságban és a papszentelésben magunkat Istennek szenteltük, de életünk méltó-e Isten Fiához, aki nekünk adta önmagát? Tartsunk lelkiismeret vizsgálatot és bánjuk meg bűneinket.
**
A Szentírás, Isten és az ember kapcsolatáról beszél. Arról, hogy az ember akkor talál önmagára és lesz boldog, ha Istenre talál. Isten titokzatosan jelen van, s egy-egy eseményben kinyilatkoztatja magát, nem úgy, mint ismeretünk tárgyát, hanem mint üdvösséget nyújtó Valaki. Az üdvösség nem más, mint az ember legmélyebb vágyainak beteljesedése. 
Isten - aki a kinyilatkoztatásban az ember titkát megoldja -, akkor hatékony, amikor saját emberségünkről az Ő igényei szerint döntünk. Ezt a döntést az a sok külső és belső tényező nehezíti, ami körül vesz. Döntéseinket félelem előzi meg, de mihelyt tudatosul Isten jelenléte és szeretetet, akkor félelmünket feloldja. Ilyenkor helyreáll lelkünk nyugalma.  
1. Isten, amit megígér, meg is valósítja (Iz 7, 10-14). Az olvasmány háborús szorongatás közepette, félelmeivel küzdő Juda királyát, Acházt mutatja be. 
Mivel nem társult az asszír király elleni szövetséghez (Kr.e. 735-ben), ezért Szíria és Izrael hadsereggel indult ellenne. Acház emberi elgondolású politikáját, amely a félelmen alapult, Izaiás próféta igyekezett Istenbe vetett bizalommal feloldani: „Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.” Hiába hangzott el Isten üzenete, Acház hitetlenségében elutasította, nem bízta magát Istenre, hanem az asszír katonai segítséget tartotta fontosabbnak. 
Izajás, az Isten jelenlétének bizonyítékaként, meghirdette Immánuel titokzatos születését, mint messiási jövendölésének elsejét: „Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Igen, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el”. Immánuel jelentése velünk az Isten. 
A jövendölés közeli értelme, hogy a Dávidnak szóló ígéretet Isten megtartja, Acház hitetlensége ellenére a királyi családban lesz utód.
A jövendölés messiási távlatot tár elénk, amikor az ember vágya teljesedik: közöttünk lesz az Isten. A kép túlságosan kifejezett ahhoz, hogy ne ismerjük fel benne annak a misztériumnak első híradását, amely szerint Isten Fia megtestesül egy názáreti szűz méhében. Isten, amit megígér, meg is valósítja. Erről szól az angyali üdvözlet máriás jelegű híradása, ahol Jézust egészen az Istennek odaadó Szűz mellett látjuk. 
2. Mária azt mondja, ami ő a valóságban: az Úr szolgálóleánya (Lk 1,26-36). Isten hirtelen megszólalása történelmi esemény, ami Szűz Máriában is félelmet keltett. A félelem is érzelem. Az érzelmeink is hozzánk tartoznak, de amikor Isten kapcsolatba lép velünk uralkodnunk kell érzelmeinken. „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél.” Az angyal Isten szeretetére hivatkozik, ami feloldja Mária félelmét és megtalálja lelke nyugalmát. Ekkor helyes döntést tud hozni. 
Szűz Mária beszélhette el Lukács evangélistának az eseményt, mivel ő annak főszereplője. Minden, amit hallottunk az Eljövendő, Jézus felé mutat. A soha nem hallott hét titok hírére Mária mindvégig értelmét használja. Párbeszédbe bocsátkozik az angyallal. Akármilyen jelenésnek nem adja át az életét, csak annak, amelyik az Istentől származik. Ő az okos szűz, aki hittel és alázattal válaszol. Mint szolgálólány meghajol Isten akarata előtt, alávetve neki értelmét és akaratát, és kimondta beleegyező szavát: „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint.” Isten azonnal válaszol, és Egyszülöttje érintetlen Anyjává teszi. És ekkor méhébe fogadta a Szentlélektől szent Fiát, vagyis testét is átadta Isten tervei számára. A teljes odaadásban és elfogadásban megszületett üdvösségünk hajnal. Isten részéről a végtelen irgalom misztériuma, Mária részéről a hit és az alázat tette.
Ami kétezer évvel ezelőtt Názáretben történt, azt a Zsidóknak írt levél érteti meg velünk, amikor az Atya és a Fiú párbeszédét leírja:
3. „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat” (Zsid 10,4-10). Ennek a napnak első igenjét az idő kezdete előtt a Fiú mondta ki: „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Mielőtt az Isten Fia magára vette volna azt a testet, amit Atyja készített neki, egy alázatos asszony szűzi méhében, arra volt szűkség, hogy Mária is, az eleve elrendelt asszony tegye meg ugyanezt a felajánlást. 
Mária odaadása összeolvad Krisztuséval, azzal egyetlen felajánlást alkot. Mi ezt a legkiválóbb felajánlást ünnepeljük a liturgiában – mindenben megtenni az Atya akaratát, a teljes önfeláldozásig -, melyet Jézus bemutatott Istennek, és amelyből üdvösségünk származott. 
Miközben ezért a nagy ajándékért hálálkodunk Krisztusnak és Anyjának, kérjük, hogy tegyen minket is alkalmassá arra, hogy fenntartás nélkül adjuk át életünket: akaratunk beleegyezését, elménk értelmes meghódolását, érzelmeink elcsendesedését Isten akarata, az emberek üdvössége teljesítésére.

2019. 03. 24.

Hogy a magyarság fennmaradjon


Ha szereted a nemzetedet, ha ki akarsz állni a magyarság érdeke mellett, ha védeni akarod a keresztény kultúrát  és a migráció megállítását fontosnak tartod, akkor vegyél részt a május 26-i európai parlamenti (EP) választáson.

 
Imára fel:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán, felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. 
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

(Egyházi jóváhagyással: 18/2012. sz.)

A világi apostolság zászlóvívője


A Mária Légió 1921. szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének vigíliáján alakult az írországi Dublinban. Isten szolgája, Frank Duffnak és társainak az volt a célja, hogy elősegítsék a világiak lelki fejlődését és apostoli tevékenységét. A Légió szellemisége egyszersmind a Szűzanyáé, hiszen mindenkit általa és a szentségek vétele által akarnak egy-egy lépéssel közelebb vezetni Jézushoz.
Magyarországon a II. világháború előtt már volt ilyen szerveződés, de a kommunizmus évtizedei alatt betiltották a működését. A mozgalom a kilencvenes évek elején újra alakult. Az első fellendülés akkor következett be, mikor a Fatimai Szűzanya-szobor Budapesten „zarándokolt”. Az igazi „mozgalmi élet” pedig a Szent István-bazilikában szervezett éjszakai virrasztásokkal kezdődött, amelyet azóta is a Mária Légió tagjai vezetnek.
A Légió 2000-től Erdélyben is megjelent, s még az év októberétől Csíkszeredában is hét személlyel élő közösség alakult. 2016-ban 11 prezídium volt Csíkban és Gyergyóban. 
Csíkszeredában 5, Csíkdelnén, Csíkpálfalván, Csíkszentmihályon, Balánbányán, Borzonton, Gyergyóhodoson és Maroshévízen 1-1 prezídium. Összesen 106 aktív fogadalmas taggal és 1352 háttér imádkozóval. Együttesen alkotják a Csíksomlyói Szűzanya Curiát. A székelyudvarhelyi és környéki prezídiumok is a Csíki Curiához tartoztak, azonban 2004 nyarán annyi prezídium alakult, hogy külön Curiává szerveződtek. Minden hónap 3. szombatján délelőtt 10 órakor curia-találkozót tartanak szentmisével.
A mozgalomnak bárki tagja lehet, ha egyházilag rendezett életet él. Fontos, hogy érezze: nem elég imádkozni, hanem tenni, apostolkodni is kell, ahogy ez minden megkeresztelt ember kötelessége.
Az aktív légiósok hetente egyszer gyűlnek össze (a csíkszeredai prezídiumok heti rendszerességgel, minden szerda este a mise után találkoznak a Millenniumi templomban, ami másfél órát tart. Aki teheti naponta részt vesz a templomban tartott déli imádkozáson. Az esti szentmisék és vasárnap a 11 órai szentmise előtt vezetik a rózsafüzér imát.). A megszabott rend szerint a Szentlélek segítségül hívása után elimádkozzák az öt tized rózsafüzért, majd megbeszélik a feladatokat. Fontosnak tartják, hogy megszólítsák barátaikat, a betegeket, az elesetteket, a kisgyerekeket, a szomszédokat és másokat is. Az emberek ugyanis nagyon vágyakoznak a lelki beszélgetésre. Sokaknak nincs kihez szólniuk, mégis vonakodnak attól, hogy bizonyos kérdéseket megbeszéljenek a plébánosukkal, papjukkal, sőt, néha még az utolsó óráikban is félnek hívni őket. A Mária Légió igyekszik felkészíteni az embereket ezekre a találkozásokra. A mozgalom tagjainak meggyőződése, hogy a szekták sikerének az a titka, hogy jobban meg tudják szólítani a keresőket.
Apostoli munkát végeznek. Felkeresik az embereket, vagy imádság közben aki „betéved”, azokkal szóba állnak, meghívják az imára. A beszélgetések után sokszor az addig közömbös lelkek elkezdenek közösen imádkozni. Nem egy diák jár hozzánk imádkozni, sőt az átutazók, a korházból hazatérők is be-betérnek megosztani örömüket, hogy a Szűzanya megsegítette.
Az apostolkodás egyik módja, hogy bejárnak az iskolákba, óvodákba és segítenek a gyerekek nevelésében. Az apostolkodás másik formája a betegek látogatása otthon és a kórházakban. A személyes, lelki beszélgetések segítik az időseket, életkedvet adnak és felkészítik a szentségek vételére. A Mária légiósok – főleg falvakon – a temetés előtt rózsafüzér imával búcsúztatják az eltávozót, azonkívül rendben tartják az útszéli kereszteket, imádkoznak a gyermeket váró családokért.
A Mária Légió mozgalom, mint világi apostolokból álló szervezet, a helyi egyházközségekbe illeszkedik, a főpásztor és a helyi plébános jóváhagyásával működik. Minden prezídium (csoport) egy már működő prezídium támogatásával jön létre, és a későbbiekben is állandó kapcsolatot tartanak a többi csoporttal. Minden Curia március 25-én vagy az e körüli napok egyikén összehívja a területén működő valamennyi légióst, hogy megismerhessék egymást, és átérezzék összetartozásukat. Az Istenanyának szentelt légiósok ekkor tartják fogadalomújításukat. 
Életelvük: Mindent Jézusért Szűz Mária által!


Csíksomlyói Szűzanya Curia címe: Római Katolikus Főplébánia Csíkszereda, Kossuth L. u. 38. Tel/fax: 0266-311726., Elnök: Balázs Ágnes. Alelnök: Benedek Mária. Tiszteletbeli elnök: Habina Mária. Lelkivezető: dr. Darvas-Kozma József esp.-plébános