2019. 05. 18.

Hirdetés: 2019. május 19.


1. Ma május 19-én, vasárnap 10 órától kezdődő szentmisén 79 kisdiák először járul szentáldozáshoz, ezért a 11 órás szentmise kimarad. A májusi vecsernyét ma 16,45 órakor végezzük.

2. Kedden Szent Antal kilenced, igehirdetés az esti 7 órás misén lesz.

3. Szerdán Szent Rita emléknapja, az esti 7 órás szentmisében tartjuk a hagyományos rózsaszentelést.

4. A 2018/19. évi plébániai hitoktatás jövőhéten zárul, az ünnepi hálaadást jövő vasárnap a fél 10 órás szentmisén tartjuk.

5. Pénteken keresztelői felkészítés 18 órakor. A bérmálkozók felkészítője péntek este 19 órakor lesz a plébánia hittantermében.
A bérmaszülőkkel és a felnőtt bérmálkozókkal szombaton du. 6 órakor megbeszélést tartunk a Szent Kereszt templomban.

6. Pénteken a Városházán 18 órakor Dr. Egyed Ákos történész Székely jog, székely örökség címmel tart előadást.

7. Szombaton de. 10 órakor ministránsképző.

8. Krisztus világa havilap májusi száma kapható a kegytárgyasnál és a ministránsoknál.

9. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes új műsora a Fészek nélkül – Bukovinai székelyek című előadás tánccal. Az előadás újra megtekinthető 2019. május 20-án, hétfőn 17.00 órától a Városi Művelődési Házban.
10. 
Megerősítsen őseink hitében


Ferenc szentatyánk látogatására készülünk. A Szentlélek kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben – ahogy azt 1876-ban az alfalvi hívek kérték a somlyói Salvator kápolna elé állított kőkeresztbe vésve. Pünkösd látványos csodája, hogy szélzúgás közben, lángnyelvek alakjában a Szentlélek leszáll az apostolokra. Eltelnek kegyelemmel, különféle lelki adományokkal, majd elindulnak, hogy hirdessék az evangéliumot a szélrózsa minden irányában, és megkereszteljék azokat az embereket, akik befogadják Őt. 
A Szentlélek erejétől eltelve és indíttatva Pál és Barnabás Kis-Ázsiába ment missziózni. Útjuk végén visszaindultak Antiochiába, ahonnan annak idején elindultak. Útközben erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert »sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába«. Az egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek. (ApCsel 14,21b-27) 
Pál apostol az Egyház hierarchiáját úgy építi, hogy a helyi egyházközségek, az apostolok és a helyi vezetők kölcsönös kapcsolatban vannak egymással. Megérteti velük, hogy egyes egyházközségek csak akkor tölthetik be kovász szerepüket, ha olyan kapcsolatban vannak egymással, melynek tartalma a szeretet. Ha így élnek, akkor bennük is működik a Szentlélek. Az apostoli életet példával és kapcsolatteremtéssel, igehirdetéssel és kisugárzással kell megjeleníteni. 
Az apostoli élet célja az az állapot, amikor az ő népe leszünk, amikor maga az Isten lesz velünk és letöröl szemünkről minden könnyet.” (Jel 21,1-5a) 
Végső célunk megismerése és megismertetése a hit által a Szentlélek műve és sokféle adományának működése bennünk, ami különböző erényekben, szerzett jó tulajdonságokban és hivatások teljesítésében nyilvánul meg. A keresztény életnek a kulcsszava Krisztus szeretete, amit mérték gyanánt adott nekünk: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,31-33a 34-35) 

Az emberek sokféleségét Krisztus Lelke és az Oltáriszentség vétele egyesíti az Egyházban, még pedig egy testté, egy életté. A földi élet után testi arcunkat elveszítjük, majd a föltámadáskor a Szentháromságos Isten új arccal ajándékoz meg bennünket, amelyen az ő vonásai tükröződnek és ez örökre a miénk marad. Ferenc pápa mondta:  Isten szeretett gyermekei vagyunk, akik az Egyház nagy családjában gyűltek össze. … Itt születik és fejlődik a keresztény életünk, mindenekelőtt a liturgiának köszönhetően, amely elvezet Isten szavának befogadására és a szentségi élet kegyelmébe…, hogy Isten tanúi lehessünk.” A Szentlélek mellettünk várakozik, hogy ennek megvalósulását beteljesíthesse bennünk. Ezáltal válunk apostolokká, akikre a világ vár. Ebben akar megerősíteni Ferenc pápa.

Íme, újjáalkotok mindent!” Jel 21,5.

2019. 05. 16.

Bérmálkozóknak - 24. A bérmaszülő


A bérmálkozóra hárul rendesen a bérmaszülő kiválasztásának feladata. De ebben érvényesüljön a vallásos szempont. A bérmálkozó válassza azt, akihez van bizalma vagy akit példaképének tekint a keresztény életben.
A bérmaszülő legyen alkalmas, hogy segítségére legyen bérma-gyermeke vallásos élete alakításában. Ezért olyan katolikus legyen, aki elég érett (18 éves), vallásos életet él és bírja a gyermek bizalmát. 
Ha családos éljen egyházi házasságban, már bérmálkozott vagy most bérmálkozik, nem áll egyházi büntetés alatt, gyermekeit katolikus módon neveli és vállalkozik erre a feladatra. A keresztény élet nemcsak a vallásos kötelességek teljesítéséből áll, hanem az életnek hittel való szemléléséből. Ez volna az eszményi bérmaszülő.
Az Egyház nem kíván külön bérmaszülőt, sőt óhajtja – a keresztséggel való összefüggés miatt –, hogy lehetőleg a keresztszülő vezesse bérmáláshoz keresztgyermekét, hiszen a bérmálás a keresztség megerősítése. Nem ellenzi a külön bérmaszülőt sem, sőt a szülők is bérmáláshoz vezethetik gyermeküket.
A bérmaszülőnek nem kell feltétlenül személyesen jelen lennie, más is helyettesítheti. Csak lássa be a vallási felelősséget, hogy törődnie kell a bérmálandó vallásos életével. 
Ez nemcsak figyelmeztetésből áll, hanem a vele való maradandó kapcsolatokból, hogy az evangélium szellemével nézze és alakítsa életét. A bérmaszülő társ, vezető, példakép, imádkozó ember. 
Ezt a szolidaritást úgy fejezik ki a bérmaszülő, hogy a bérmálandó jobb vállára teszi jobbkezét. 
A kézrátétel azt jelenti: ebben a vállalkozásodban, nem vagy egyedül, én is veled vagyok és segítelek. 

A szülők és bérmaszülők a bérmáláskor gyermekeikkel együtt végezzék el a gyónást és szentáldozást, s ezzel fejezzék ki a lelki közösséget és tegyék lelkibbé a bérmálás ünnepét.
Püspök: Balázs, vedd a 
Szentlélek ajándékának jelét.
Bérmálkozó: Ámen.
Püspök: Béke veled! 
Válasz: És a te lelkeddel!

Bérmálkozóknak - 23. A bérmálásról


1.   Miért kell egy szent nevét választani?
A szenteknél jobb példaképeink nincsenek, és jobb segítőink sincsenek. Ha van védőszentem, van barátom Istennél.
2.   Mi a bérmálás?
A bérmálás szentség, amelyik befejezi a keresztséget, és amelyben a Szentlélek megajándékoz minket adományaival. Aki szabadon elhatározza, hogy  egész életén át Isten gyermeke lesz,  és a kézrátétel és a krizmával való megkenés közben Isten Lelkét hívja, erőt kap ahhoz, hogy szívével és tetteivel tanúsítsa Isten szeretetét és hatalmát. 

Ettől kezdve a katolikus egyház teljes értékű felelős tagja. Amikor az edző egy labdarúgó játékost a pályára küld, kezét a vállára teszi, és elmondja neki végső utasításait. Ugyanígy lehet érteni a bérmálást is. Kézrátételben részesülünk. Az élet pályájára lépünk. A Szentlélektől tudjuk, mit kell tennünk. Teljességgel buzdít minket. Megbízása a fülünkben cseng. Érezzük segítségét. Bizalmával nem fogunk visszaélni, és utasítása szerint fogunk dönteni. Csak akarnunk kell és rá kell hallgatnunk.
3.   Hogyan bérmáltak az apostolok?
Amikor az apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten igéjét, elküldték Pétert és Jánost „bérmáló útra”. Mindketten kezüket tették rá az új keresztényekre és ezzel szívük eltelt Szentlélekkel.
4.   Mi történik a bérmáláskor?
Bérmáláskor a megkeresztelt keresztény lelke eltörölhetetlen lelki jegyet kap, amelyben csak egyszer részesülhet, amelyik az ember egyszer s mindenkorra kereszténnyé teszi. A Szentlélek ajándéka az a mennyei erő, amelynek segítségével a megbérmált embert a keresztségi kegyelmet egész életében kibontakoztatja és Krisztus „tanúja” tud lenni.
Megbérmálkozni annyit jelent, mint Istennel szerződést kötni, és azt mondani: Istenem hiszek benned, add nekem Szentlelkedet, hogy egészen hozzád tartozzam, életem során tettel és szóval, jó és rossz napokban egyaránt tanúd legyek. Isten pedig azt mondja: Gyermekem, hiszek neked, és én önmagamat, Lelkemet ajándékozom neked. Sohasem fogok tőled elszakadni, sem ebben, sem az örök életben. Ott leszek testedben és lelkedben. Még ha el is felejtesz, akkor is ott leszek, jó és rossz napokban egyaránt.
5.   Ki bérmálkozhat és mit kívánunk a bérmálkozótól?
A bérmálást minden katolikus keresztény fölveheti, aki részesült a keresztség szentségében és a kegyelem állapotában van. A kegyelem állapotában lenni azt jelenti, hogy nem követtünk el súlyos (halálos) bűnt. Súlyos bűnnel az ember elszakítja magát Istentől, és csak gyónással tud vele újra kibékülni.
A kívánalom a bérmálkozótól, hogy tudja mit jelent a bérmálás és a jövőben mindent meg akar tenni, hogy hitét szívével és értelmével felfogja és megélje.