2017. 11. 21.

Orbán: Makovecz Imre a magyar szellem átmentéséért élt és dolgozott

Orbán Viktor miniszterelnök (MTI Fotó: Máthé Zoltán)
Makovecz Imre a magyar szellem átmentéséért élt és dolgozott, hagyatéka él és folytatásra vár a Kárpát-medencében – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészről elnevezett budapesti központ és archívum hétfői megnyitóján.
„Makovecz Imre a magyar szellem átmentéséért élt és dolgozott, ezt fejezte ki épületeivel, terveivel, írásaival, és erre tanított minket is: ön- és nemzetismeretre, az egymástól elszakított magyar közösségek, az ég és a föld összekapcsolásának tudományára” – fogalmazott a kormányfő.
Mint mondta, Makovecz Imre életműve annak a szellemiségnek a foglalata, amit ő a magyar nemzeti kultúra legmélyebb rétegeiből hozott fel, és legtisztább formában állított elénk. Egyetlen dolgunk van: építsük, gondozzuk és kutassuk ezt a kivételes örökséget – hangsúlyozta Orbán Viktor hozzátéve, hogy a központnak a megnyitása, ezért ma egyetlen szóba is összefoglalható: folytatjuk!
„Több van itt egy múzeumnál, több van itt egy archívumnál” – fogalmazott.
Orbán Viktor azt mondta: ma már egy olyan országban élünk, amely büszke nemzeti értékeire és nemzeti alkotóira; sokáig kellet erre várni. Mindannyian emlékszünk azokra az időkre – nem volt olyan rég -, amikor a magyar szellem megőrzése csak néhány elkötelezett ember, család és szervezet szélmalom harcát jelentette – tette hozzá.
A kormányfő rámutatott, ma már vannak intézmények, amelyeknek ez a dolguk: van – elsősorban Makovecz Imrének köszönhetően – köztestületként működő művészeti akadémia és van magyar értéktár. Ezek gondoskodnak róla, hogy a magyar nemzet legnagyobb alkotóinak tárgyi és szellemi hagyatékából semmi se vesszen el – hangsúlyozta.
Orbán Viktor szólt arról is, hogy Makovecz Imre a kommunizmus idején és a rendszerváltás utáni legzavarosabb években is, amikor minden egyes tervének megvalósításáért külön csatában kellett megküzdenie, hitt – ahogy ő mondta – egy második Magyarország létezésében.  „Hitt abban az erős országban, amely nem követ szolgai módon külföldi divatokat, nem zárható fizikai határok közé sem” – mondta a kormányfő.
Hozzátette: azt is tudta mindig, hogy hol kikkel és hogyan harcoljon érte. Évtizedekig volt ennek a második Magyarországnak őre és szellemi vezére.
A miniszterelnök kijelentette, Makovecz Imre életműve igenek és nemek határozott vonalvezetésű rendszere: „igen a nemzetre, igen a falura, igen a családra, igen a népi kultúrára; és nem arra a színtelen, szagtalan, szervetlen, a nemzetközi pénzvilág által vezérelt multikulturális műanyag világra, ami, ha hagynánk egy pillanat alatt körbevenne és magába olvasztana minket”.
Makovecz Imre 1935. november 20-án született, születésének évfordulóján nyitották meg a róla elnevezett budapesti központot és archívumot a főváros XII. kerületében.

hiradó.hu

Ajánló:

Makovecz Imre szakrális épületei "Templomok" c. kiállítás

Díjat alapítanak Makovecz Imre tiszteletére2017. 11. 19.

Értékteremtő - értéktemető?November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Életét több, hiteles, kortárs forrásból ismerjük. Magdeburgi Konrád ferences szerzetes, Erzsébet lelkivezetője egy évvel a szent halála után már rövid életrajzot szerkesztett, s függelékként tanúk igazolta csodák sorozatát csatolta hozzá. A szentté avatási eljárás aktája is megőrződött. Ezek kiemelik, hogy Erzsébet nemes volt származását tekintve, de még inkább hite és vallása által. 
1207-ben született a sárospataki királyi várban. II. András magyar király (1205-1235) és Merániai Gertrúd voltak a szülei. Még itthon, apja óbudai udvarában történt a négy éves Erzsébettel a híres rózsacsoda. Wartburg várába vitték. A felnövekedett Erzsébet és Lajos a szülők kívánsága mellett saját akaratukból 1221-ben összeházasodtak. „Csodálatos szeretettel szerették egymást és jámbor szavakkal kölcsönösen Isten dicsőítésére és szolgálatára buzdították egymást” – így vallott egyik szolgálója. 
A házastársak igazi egységét, egyenrangúságát jelenítették meg. A kor szokásaival ellentétben, mindenütt együtt jelentek meg. Három gyermekük született: Hermann (1223), Zsófia (1224), és Gertrúd (1225). Boldog házasságuk 1227. szept. 21-én véget ért, Lajos meghalt Itáliában. Erzsébet áldozatos keresztútja kezdődött, mely 1231. november 17-én ért véget. Marburgban temették el, sírja a szegények és betegek zarándokhelye lett. 
1235. május 27-én IX. Gergely pápa a szentek közé iktatta. Azóta a legközismertebb magyar a világon, ahogy mondják: Magyarországi Szent Erzsébet. 
Ő az istenfélő okos asszony megtestesítője: munkaszeretet, áldozatkészség, megfontoltság és hűség, amelyet az Istentől kapott kegyelemmel bontakoztatott ki. (Péld 31,10-13. 19-20. 30-31) 
A Példabeszédek könyve gyakorlati teológiát ad: Isten megjutalmazza a szolgáló szeretetet, az éber és józan személyt, más szóval a „derék asszonyt”, aki olyan tulajdonságokkal ékesíti fel magát, melynek forrása az igazi bölcsesség és az Isten félelem. A családok boldogságának alapjai ma is a kiművelt emberi jó tulajdonságok, melynek dicséretében ott van az Úrra figyelő egyház is. 
A földi zarándokútját járó Egyházától az Úr azt kéri, hogy a kapott talentumokkal gazdálkodjék okosan. (Mt 25,14-30) Istennek tetszően szolgálni csak is bizalommal lehet, melynek alapja az olyan fokú összetartozás, amilyen az egészséges szervezetben van. Benne az egyes tagok adománya és működése az egész testre irányul. A kapott adományoktól függ a felelősségünk is. 
A hűtlen szolga nem vállal közösséget se Urával, se társaival. Értéktemető úton jár, ezzel önmagát zárja ki Isten népének kegyelmi életéből. 
Eljön az Úr, számot kell adni életünkről. (1Tessz 5,1-6) Az Úr örömében azok részesülnek, akik szeretetben éltek/élnek. 

„Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk” (Könyörgés) 

Add, Urunk, hogy az ifjúság szorgalmas tanulással és céltudatos önneveléssel készüljön élethivatására!

2017. 11. 18.

Hirdetés: 2017. november 19.Brit tábori galambposta 1917.

1. Ma van a Szegények I. Világnapja. Ferenc szentatyánk az Irgalmasság évének bezárásakor hirdette meg, hogy gyakoroljuk az irgalmas szeretetet. Ma van Árpád-házi Szent Erzsébet napja is, amikor a templomi gyűjtéssel az egyházmegyei Caritast támogatjuk a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében és oktatásában.

2. Az év vége közeledik, az egyházi hozzájárulást a kegytárgyüzletben is be lehet fizetni, amely reggel 9 órától du. 5 óráig tart nyitva. Főegyházmegyei rendelkezés, hogy mindenik hívő az évi jövedelmének 1%-át, lakhelyi plébániáján kell befizetnie, amely összegből a plébánia minden egyes hívő után 6 lejt átutal a Főegyházmegyei segélyalapba.

3. A plébániai hittanórákra várjuk a gyerekeket.

4. Katolikus sajtó, Krisztus világa folyóirat novemberi száma kapható.

5. Keresztelői felkészítő pénteken du. 5 órától. 
6. A Városháza gyűléstermében pénteken 18 órától Csomortáni Magdolna, Csík  természetes  névadással keletkezett magyar településnevei címmel tart előadást.

7. Szombaton ministránsképző 10 órakor.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve szombaton este 5-6 óráig szentségimádást tartunk, utána lesz a szentmise.

8. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe. Az egyházi év utolsó vasárnapja. A ¼1 órás mise után egy órás szentségimádást végzünk. Teljes búcsúval jár a szokott feltételek mellett.
9. Róm. Kat. Falinaptárak kaphatók Krisztus Király napjától, és a 2018. évre a hirdetett miséket november 27-től lehet előjegyeztetni. 

2017. 11. 16.

Nemzetünk lelki megújulásáért52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. szeptember 13-2o között Budapesten lesz, hogy az Egyház nyerjen új erőt küldetéséhez, és ismerje föl életének forrását és csúcsát az Eucharisztiában.
1.   Az Eucharisztia misztériuma elválaszthatatlan és eleven kapcsolatban van az Egyházzal. A kinyilatkoztatásból ismerjük, hogy az ószövetség népe a pusztai vándorlás negyven éve alatt a gondviselés ajándékával, a mannával élt (MTörv 8,2-3. 14b-16a). Az adomány megléte Isten jelenlétét és gondoskodását bizonyítja. Isten az egész emberről gondoskodik, aki test, szellem és lélek. Érdekes fejezete a biológiának, hogyan épül be a táplálék a szervezetünkbe. A művelődés síkján az ismeretek épülnek bele gondolkodásunkba, szellemi világunkba. Jézus tovább vitte a fejlődést, mert szavával és testével mint étellel és itallal szentségi módon a hívő emberbe épül, hogy az ember beléje épülhessen. Szándéka szerint erre születtünk.
A kenyérszaporítás és az Eucharisztikus beszéd kapcsolatában is szembetűnő Jézus szándéka, hogy az örök élet táplálékát hagyja ránk. Együtt érez az emberek gondjaival, ezért jóllakatja őket. Látja lelki-szellemi szükségüket is, ezért tanítja, hogy ne csak a testi táplálékra fordítsák figyelmüket. Ő önmagát adja táplálékul, amely annyira fontos, hogy ha valaki nem fogadja el, nem lesz igazi élet benne. Miután szavaival megdöbbentette hallgatóságát, azt is megmondja, mire szolgál az az eledel, amelyben önmagát adja. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.”  Ő az égből szállott alá, azért adhat égi életet, amelyet az Atyától kapott. Aki visszautasítja ezt a táplálékot, az az örök életet utasítja vissza. Az Oltáriszentség az örök élet kenyere, ezért benne van a halál legyőzése és a feltámadás ajándéka, amelyet hittel vallunk minden szentmisében (Jn 6,51-58).
2. Az Eucharisztia ünneplése valódi áldozati lakoma, ahol Krisztus áldozati testében és vérében részesülünk. Azok részesedhetnek benne, akik az Egyházhoz, Krisztus testéhez tartoznak, hiszen a cél az, hogy a tagok hasonlóvá váljanak a főhöz. Akik az egy kenyérből és az egy kehelyből részesednek, azoknak meg kell őrizniük a szeretet egységét Krisztussal és egymással (1Kor 10,16-17).
Amit teszünk, az tulajdonképpen az Utolsó vacsora terméből indult el nagycsütörtök éjszakáján, amikor Jeruzsálem hatalmasságai végleg Jézus ellen fordultak. A megilletődött és megfélemlített apostolok között a Mester megtörte a kenyeret és adta a bort e szavakkal: „Ez az én testem és ez az én vérem.” Az Utolsó vacsora termétől a mai napig hányszor ismétlődött ez a jelenet, hasonló körülmények között, egy ellenséges világ közepén?!
A köztünk maradó Krisztus mindig egy ellenséges világ közepett gyűjtötte maga köré híveit, hogy oltalmuk és erősségük legyen. Az Egyház története nem egyéb, mint az Oltáriszentségben velünk levő Krisztus küzdelmei és diadalai. Az Ő szeretete és sugárzása fonja át az évszázadokat.
Körülötte gyűltek össze az első keresztények a katakombákban, míg a föld felett véres üldözés dühöngött. Ő volt a láthatatlan ellenfél, aki megjelent a Római Birodalom minden városában és falujában, s jelenléte mellett elsápadt a világi hatalmasság. Ő győzött, amikor megszűntek az üldözések. Az Ő fehérsége jelentette a bizalmat az összeomlott Római Birodalomban. A szerzetesek Őt vitték a vándor népek közé. Az Ő szeretete gyűjtötte össze az elméket, a szíveket és akaratokat. Neki és Érte építettek csodálatos templomokat és kolostorokat. Az Ő szeretete adott erőt évszázadokon át eleinknek. Ő volt az istentelen diktatúra évtizedeiben hűségünk záloga. A kicsinyek és szegények az Egyházban jelen levő Krisztus felé fordították tekintetüket. Az elhurcoltak vagy halálraítéltek utolsó menedéke, vigasza és erőforrása Jézus maradt az átváltoztatott kenyér és bor színében. Ha a világ el is hagyna bennünket, Ő sohasem. Szeretetének végső jele az Eucharisztia, mert „aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne”. Ő belé oltódva mint a szőlővessző a szőlőtőbe, valóság marad a „veletek vagyok minden nap a világ végéig”.
Néhány szempontot említek, melyek segíthetnek a megvilágosult és termékeny tevékenységben...
3. Minden szentség az Eucharisztiára irányul és belőle táplálkozik. Isten teremtő szavával a nemlétből létbe szólította előbb a szellem-, majd az anyagvilágot, amelyhez részben az ember is tartozik. Isten Fia megtestesülésével és húsvéti misztériumával a világ megdicsőítése elkezdődött. A Lélek által megszületett az Egyház. Az egész keresztény élet alapját a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia rakják le. A szentségek a Jézus Krisztus által szerzett üdvösséget jelzik, megvalósítják, valamint előre ábrázolják és elővételezik a mennyei dicsőséget. A liturgiában Krisztus, a mi Megváltónk és Főpapunk folytatja Egyházában, Egyházával és Egyháza által az emberek megváltásának művét. A kegyelmi élet állandó folyamat, kibontakozás, Isten népének zarándoklása a földön addig, amikor az ember minden fenntartás nélkül önmagát Istennek ajándékozza. Mindnyájan Jézustól tanuljuk az önajándékozást, aki „előbb szeretett minket.” Krisztus meghívta Egyházát, hogy vele zarándokoljon a földön, és Őt a természetfölötti világból ebbe a világba „konszekrálja” (megjelenítse) a Szentlélek és a rábízott „teremtő igék” által. Így akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben azonosultak Krisztussal, az Eucharisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában (vö. KEK 1322).
4. Az Eucharisztia által egyesülhetünk Atyánkkal. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban mint Főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Igen, mi is őbenne nyertük el az örökséget” (Ef 1, 9-12). Hat szentség arra van, hogy – különböző szempontok szerint – Jézus szent emberségébe, az ősszentségbe oltson, és így belőle belénk áradjon az az isteni életerő (szentté tevő kegyelem), amely természetfölötti minőségű élet lehetőségét létrehozza bennünk. A hetedik a legméltóságosabb szentség, az eucharisztia ezzel szemben az összegyűjtés szentsége. Általa kell a magunk személyes életét a szentmise által beleasszimilálnunk Jézus személyes életébe, hogy Vele egyként fogadjon el bennünket az Atya a szeretet egyesülésben végződő partnerségére (vö. KEK 1374).
5. Jézusban képesek vagyunk találkozni Atyánkkal. Az emberi élet a találkozások hosszú és színes sorozatában fejlődik ki. Az istengyermeki élet lényege az, hogy képesek és felszólítottak vagyunk úgy találkozni Istennel, mint Atyánkkal. Ez a partnerség adja a legteljesebb életörömet és életérzést, ha átéljük, hogy Jézusban vagyunk, Jézussal élünk és Jézus által valakik vagyunk. E belső azonosulást, mely az igazi életörömet adja, a jelen üdvrendben csak az Eucharisztia, pontosabban a szentmise „megcselekvése” által lehet elérni.     
Az embert semmi más nem juttathatja fel az életnek olyan csúcsára, amelyet a maga sajátos életének érezhet, csak ha szeretetközösségbe kerül az Istennel, ahogyan a Fiú az Atyát szereti a Szentlélekben. Atyát kereső életünk van, ezért hiába lenne a hat szentség, amely Jézusba olt, ha a szentmise által nem találkozhatnánk az Atyával. Egyedül az Eucharisztia ünneplésében találkozhatunk valóban úgy az Atyánkkal, mint Isten az Istennel, és egyedül a szentmise által fogadhat el és ölelhet magához bennünket Istenünk úgy, mint valódi gyermekeit. Csak egy valaki találkozhatott úgy Istennel, mint Isten az Istennel: Jézus. Ő valóságos ember, de személyében Isten, Isten Egyszülöttje. Hiába lett isteni minőségűvé a mi emberi életünk, hiába vesszük át a bennünk levő kegyelem erejében Jézus életének alapmagatartását, mindez nem elég arra, hogy úgy találkozzunk, mint az Atya és Fiú, a megtestesülés óta az Atya és Jézus a Szentlélekben. Egy ember léphetett be a Szentháromság belső életének szentélyébe: az Úr Jézus Krisztus, mert ő személyében Isten, és emberségével annyira és oly széttéphetetlenül eggyé vált a megtestesülésben, hogy szükségképpen embersége is van a Fiúnak, és ezzel az emberségével az Atyáé a Szentlélekben. Amit az ember Jézus tett, élt, azt az Isten Fia tette és élte, ezért olyan Jézus élete, hogy úgy találkozhat és ölelheti át az Atya, mint Isten az Istent (LG 11).
A mi Jézusba oltottságunk ilyen Isten-szintű, egytermészetű találkozásra kevés. Mibelénk nem áradhat át az ő isteni mivolta. A szentségek által való beoltottságunk (én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők) eredménye csodás: minőségünkben isteniek leszünk, át tudjuk venni a Fiú életstílusát: befogadók és odaadók tudunk lenni, de mindez önmagában kevés. Aki nem Isten, az nem találkozhat az Atyával, mint Isten az Istennel.
6. Az Istennel való találkozásban segít az Eucharisztia, a szentmise megünneplése. Általa két csodálatos dolog valósul meg. Először az, hogy a szentmise révén mi Jézus életét, az Istenember életét éljük. Az Isten Fiának emberségében élt életét. Aki a szentmisét megcselekszi – pap és hívek – az megéli magának Jézusnak egyszeri, megismételhetetlen életét. Egész elejétől végig: a megtestesüléstől a mennybemenetelig, sőt megcselekszi Jézusnak azt az életét is, amely történetileg még nem is folyt le, a dicső eljövetelét, a paruziát is.
A második csodálatos eseménye a szentmisének, hogy a felajánlás, konszekráció és áldozás (egyesülés) által életünk úgy bele asszimilálódik Jézus személyes, istenemberi lényébe és életébe, hogy azzal egészen eggyé lesz, olyannyira, hogy Fiában bennünket is átölel az Atya, ugyanazzal az öleléssel, amellyel Jézust öleli magához, az embersége szerint is Egyszülöttét, az Istennek kijáró tisztelettel. Az Eucharisztia ünneplése a keresztény élet csúcsa, az Egyház életének csúcsa, tulajdonképpen belenövés a mennybe, és a közösség életerejének tápláló forrása (SC 10). II. János Pál pápa apostoli levelében - „Maradj velünk, Urunk!” - serkent, hogy felismerve a feltámadt Krisztust a kenyértörésben, készek legyünk az Ő megvallására és új kegyelmeinek fogadására.
Ezért az 52. NEK jeligéje: „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)

(Ezen írás megjelent a Krisztus Világa 2017. novemberi száma 4-7. oldalán) 
           
Ajánló:  
Légy Te is részese nemzetünk lelki megújulásának, és imádkozz velünk azért, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
A szentségimádás időpontja: Krisztus Király főünnepe előestéjén, 2017. 11. 25-én, szombaton 17 és 18 óra között.
Helyszín: Millenniumi templom - Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 38


                                                                                  

Bekopognak Csíkszereda polgáraihoz!

Az RMDSZ  Csík Területi Szervezete szerepet vállal úgy az Európai Védelmet Jogainknak( Minority Safe Pack ) elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez szükséges aláírások gyűjtésében, mind a 2018-as magyarországi választásokra való regisztráció kivitelezésében. Csíkszereda polgárait a helyi  önkormányzati képviselők, a városi szervezet tagjai, illetve önkéntesek, az elkövetkező két hétben keresik meg. A Területi Szervezett kéri, Csíkszereda magyar polgárait, hogy fogadják az őket megkereső munkatársakat, és aláírásukkal  támogassák a polgári kezdeményezést, illetve jelezzék részvételi szándékukat a magyarországi választásokon.
Az Európai Védelmet  Jogainknak kezdeményezés aláírásával törvényes/európai  uniós védelmet akarunk szerezni a  jogainknak. Ha az Európai Unió hét tagállamából sikerül összegyűjteni az 1.000.000 aláírást, elérjük, hogy a jövőben ne Románia döntsön az őshonos  kisebbségek sorsáról, tehát a mi sorsunkról. 
 A folyamatos jogsértések azt bizonyítják, hogy a tagállamok önállóan nem tudják kezelni a kisebbségi kérdést. A szükséges aláírások összegyűjtése után az Európai Bizottság kidolgozza az őshonos nemzeti kisebbségek jogait szavatoló törvénycsomagot, amelyet aztán minden tagállamnak, így Romániának is  kötelezően alkalmaznia kell. Ez szabad anyanyelv és nemzeti jelkép-használatot jelentene, egyenlő bánásmódot többség és kisebbség között, kultúránk és hagyományaink támogatását, anyanyelvű sportközvetítéseket és kulturális tartalmak biztosítását országhatároktól függetlenül.
Az erdélyi és a csíki magyarság megmaradásában és védelmében fontosak az Európai Uniós eszközök, de legalább annyira fontos az anyaország részéről kapott támogatás, ez viszont nagymértékben függ attól, ki kormányoz Magyarországon.. Mindannyian tudjuk, hogy az RMDSZ Csík Területi szervezete az elmúlt években sok ezer személynek segített a magyar állampolgárság megszerzésében. De az állampolgárság kötelezettség is. Nem elég ünneplőben öltözni, és meghatottan letenni az esküt, hanem  felelősen élni kell azokkal a jogokkal, amelyek az állampolgársággal járnak. Ezért biztatunk minden csíki,csíkszeredai székely-magyar embert, hogy  vegyen részt a tavasszal tartandó választásokon. Ehhez szükséges az előzetes bejelentkezés,azaz  a regisztráció.
Csíkszereda, 2017. november 15.

2017. 11. 15.

Lamborghini Huracánt ajándékozott Ferenc pápának

Egy Lamborghini Huracánt ajándékozott Ferenc pápának az olasz autógyár vezetősége november 15-én. A luxusautót árverésre bocsátják, és a bevételt jótékony célra fordítják.


Az átadásra a vatikáni Szent Márta-ház előtti téren került sor: Ferenc pápa a küldöttség jelenlétében megáldotta az autót, majd ellátta kézjegyével a motorháztetőt. A gépjárművet a Sotheby’s aukciósháznál azonnal árverésre bocsátják, majd a Szentatyának átadják a bevételt, mellyel különböző jótékonysági szervezetek tevékenységét támogatják.
Az autó eladásából befolyó összeg egy részét a Ninivei-fennsíkon lerombolt keresztény települések újjáépítésére használják fel a Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) pápai jogú alapítványon keresztül. A terv célja, hogy biztosítsák a keresztények visszatérését a területre – ennek érdekében újjáépítik otthonaikat, a középületeket és a templomokat. Miután három évet eltöltöttek országon belüli kitelepítettként az iraki Kurdisztánban, a projekt megvalósításának köszönhetően a keresztények végre visszatérhetnek gyökereikhez és visszanyerhetik méltóságukat.

A Lamborghini árverésre bocsátásának bevételéből egy másik részt a XXIII. János közösségnek juttat majd a Szentatya. A szervezet az emberkereskedelem és a prostitúció női áldozatainak gondozásával foglalkozik. A közösség idén emlékezik alapítója, Oreste Benzi atya halálának tizedik évfordulójára, illetve 2018-ban a szervezet alapításának ötvenedik évfordulójára.
A befolyt összeg egy további részét Ferenc pápa két olasz szervezetnek adományozza, amelyek elsősorban Afrikában végzik tevékenységüket: a Marco Lanzetta orvos által alapított Gicamnak, illetve a Közép-Afrika Barátainak (Friends of Central Africa), amelyek évek óta elsősorban nőket és gyermeket segítenek projektjeikkel.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: News.va
Magyar Kurír

2017. 11. 13.

Krisztus Világa, 2017. november, SzemleSzentjeinkkel - Mindenszentekkel kezdődik november. Kosztolányi Dezső egyik elbeszélésében írja, hogy mint gyereknek vasárnapi játék közben elszakadt a nadrágja. Egyházi iskolába járt, a szigorú piarista paptanár behívta a szobájába. A kisfiú a büntetéstől való félelmében alig mert belépni. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor tűvel, cérnával, foltozófával a kezében fogadta, és nekilátott a szakadás bevarrásához. „Azóta ha szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával és foltozófával képzelem el őket.” – olvassuk a 2. oldalon.
Szent László-év 13.Sorozatunknak, amelynek záróírását olvashatják, egyik célja az, hogy a történelmi valóságot közölje a szent életéről. Így azt is, hogy a magyar kereszténység nem Szent Istvánnal kezdődött. Nem is Géza fejedelemmel, mert amikor az egész magyarság vélhető uralkodójává lett, már akkor a magyarság jelentősebb fele keresztény volt. Igaz, megszervezetlenül, papsággal csak alkalmilag ellátva, egyházmegyék és püspökök nélkül. Szent István végrehajtja a magyar egyházmegye-szervezést, így formát ad a magyar kereszténységnek, és apja uralmát keresztény-szakrális királysággá váltja át. Nemzetének pedig valóban egy magasabb rendű és teljes életszentség példáját adja. Szent István példáját és szentségét követte Szent László. Önmagát egészen a szeretet szolgálatára szentelte, ahogy Krisztus az evangéliumban kéri. Ezzel László „a régi vitézséget tüntette fel önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett.”  (3. oldal)
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest, 2020. A Kongresszus célja, hogy az Egyház nyerjen új erőt küldetéséhez, és ismerje föl életének forrását és csúcsát az Eucharisztiában! A szerző hat pontban ismerteti az Eucharisztia fontosságát az Egyház életében. Elsőként rámutat arra, hogy az Eucharisztia misztériuma elválaszthatatlan és eleven kapcsolatban van az Egyházzal. 2. Az Eucharisztia ünneplése valódi áldozati lakoma, ahol Krisztus áldozati testében és vérében részesülünk. Hiszen a cél az, hogy mi a tagok hasonlóvá váljunk a főhöz, Kr-hoz. Az Eucharisztia ünneplése által egyesülhetünk Jézussal és általa az Atyával. Minden szentség ezért az Eucharisztiára irányul és általa teljesedik ki, szenteli meg az embert. (4-7. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Hitről, keresztről, lelkikönyvről – Vitos Antal kvíze. (7. oldal)
Kárpátaljai Értéktár 1. Kárpátalja fő látnivalói: a várak, templomok és kastélyok bemutatása után, a külhoni magyar értéktárba felvett kárpátaljai értékeket ismerhetjük meg ezúttal, ugyanúgy a Vereckei honfoglalás emlékművét. Az Értéktárt Sárközi Sándor szerkesztette. (8-9. oldal)
II. János Pál két csodája –Marie Simon-Pierre apáca csodás gyógyulása, a másik csoda a 48 éves Floribeth Mora Diaz, négygyermekes édesanya gyógyulása. A csodákat vizsgáló orvosi bizottság megerősítette, hogy a gyógyulások tudományosan megmagyarázhatatlanok. (10. oldal)
Véges boldogság Matthias Mühl írása egy fontos munka, projekt sikeres elvégzéséhez fűződő boldogságról szól, majd az érem másik oldala, amikor a boldogság pillanata átfordul, mintha egy nagy gödörbe zuhantunk volna. Ez a tapasztalat a lelkiéletben is megtapasztalható. Végül is a boldogság, ami számunkra megtapasztalható, csak mint véges boldogság érhető el. Itt és most csak “töredékesen” van jelen a “teljes”. De kiteljesedés fele mutat. Fordította Bács Béla János. (11.oldal)
Ifjúság éve, 2018. Ismerjük-e őket? Ferenc szentatyánk a 2018-as rendes püspöki szinódust a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” témában hirdette ki. A Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a „Fiatalok a hit útján” témában tervezte meg, mivel szívügyünknek tartjuk a fiatalok hitre való vezetését és abban való megerősítését. Mielőtt bármit is szerveznénk a fiatalokkal, egyféle "Tudod-e, hogy" kérdéseket tisztázzunk magunkban! - László Rezsőtől. (12.old.)
Az elmaradt találkozásÚjabb kalandok a Mese Birodalmában 2. Katóca sikeresen belépett a Mese Birodalmába, de újabb kaland várta Rózsaországban, amint új számtan-feladat vár a gyerekekre a koncerthárfa húrjairól. Írta: Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – Viccek és nyakatekert mondatok, hogy egy kicsit derüljünk! (14. oldal)
A keresztrejtvénybenSzent Fausztina imádságának befejező részét megtalálja a szerencsés megfejtő.  Megismerjük előző megfejtőinket; nyerteseinket és támogatónkat.
Kozma László: Esti dal – című verse és Ádám Gyula fotója látható a hátsó borítón. 

Hivatkozás:
https://issuu.com/balazstunde/docs/november_202017_20issu

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.