2013. 02. 28.

Pálos misszió Háromszéken a 18. században

Konferencia, kiállítás és könyvbemutató február 22-én 18 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. Előadást tart: P. Bátor Botond OSPPE, tartományfőnök A pálos rend múltja és jelene. Csáki Árpád Az illyefalvi rendház és könyvei című könyvének bemutatójára kerül sor, amelyet a Székely Nemzeti Múzeum adott ki a Székelyföldi könyvgyűjtemények első köteteként.  Benedek Éva és Pénzes Lóránd az illyefalvi rendház könyveinek konlzerválásáról számolnak be az érdeklődőknek.

A 18. század elején Erdélybe visszatelepülő magyar pálos rend legkeletibb missziós állomása a háromszéki Illyefalván működött az 1701-1786 közötti időszakban. Tevékenységük során a helyi plébánia vezetése mellett a „fehér barátok” ellátták a túlnyomóan protestáns Háromszék katolikus közösségeinek lelki gondozását, káplánként szolgáltak a nemesi (Béldi, Kálnoki) udvarokban, ugyanakkor a század második felében nevükhöz köthető a sepsiszentgyörgyi plébánia újjászervezése is.
A rendezvény – amelynek díszvendégei a Magyar Pálos Rend tagjai – célja a rendház történetének és könyvtárának ismertetése az erről készült kötet, valamint a rezidencia fennmaradt könyveit bemutató kiállítás alapján.
Támogatók: Bethlen Gábor Alap, Kovászna Megye Tanácsa
Szervezők: Székely Nemzeti Múzeum, Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára
*
Nagyon sikeres rendezvény volt. Gratulálok.

XVI. Benedek pápa utolsó üzenete a Twitter közösségi oldalon

A Szentatya február 28-án, csütörtökön, péteri szolgálatának utolsó napján délután negyed 6-kor közzétette utolsó üzenetét a Twitter közösségi oldalon, amely a következőképpen hangzik:

„Köszönöm szereteteteket és támogatásotokat. Azt kívánom, hogy mindig meg tudjátok tapasztalni annak örömét, hogy Krisztust állítjátok életetek középpontjába.”

Benedek pápa kilenc nyelven tette közzé üzenetét, olaszul, angolul, franciául, németül, spanyolul, portugálul, arabul, lengyelül és latinul.

(hh) VR

XVI. Benedek elhagyta a VatikántXVI. Benedek elhagyta a Vatikánt és Castel Gandolfoba repült február 28-án péteri szolgálata utolsó napján délután 4 óra 55 perckor a szentszéki államtitkárság vezetői vettek búcsút a Szentatyától, amelynek során a Svájci Gárda tagjai díszőrséget álltak.
Délután 5 órakor indult el a helikopter Castel Gandolfo-ba, ahová nem sokkal fél öt előtt érkezett meg.
A Castel Gandolfo-i Pápai Villákban Giuseppe Bertello bíboros, Vatikán Városállam Kormányzóságának elnöke, Giuseppe Sciacca érsek, a Kormányzóság titkára, Marcello Semeraro albanói püspök, továbbá Castel Gandolfo polgármestere és plébánosa fogadta a Szentatyát.
Fél 6-kor Benedek pápa a Castel Gandolfo-i Apostoli Palota loggiájáról köszöntötte a kisváros főterén összegyűlteket, az albanói egyházmegye híveit.Este nyolckor pedig véget ért XVI. Benedek pápasága.
Mindezzel elkezdődött a széküresedés időszaka, azaz a sede vacante (avagy interregnum), ettől kezdve a bíborosok testülete irányítja az Egyházat addig, míg az újonnan megválasztandó pápa el nem fogadja megválasztását. A sede vacantéről, a Szentszék ezen időszakban fontos kulcsembereiről, a bíborosi testületről és a konklávéról ajánljuk eddigi cikkeinket.
**
hh VR

A kínai papság és hívek levele XVI. Benedeknekl

XVI. Benedek pápasága végére Kínából is érkezett egy levél a helyi papság és hívek részéről. A pápa nagyra értékelte a gesztust. Az üzenetben köszönetet mondanak a párbeszéd előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseiért és az állandó támogatásért és figyelemért, amelyet a kínai egyháznak szentelt.

A kínai püspökök, papok, szerzetesek és világi hívek megható szavakkal fordulnak a pápához, miután eljutott hozzájuk a hír, hogy lemond péteri szolgálatáról. Ez azonnal XVI. Benedek irányukba kifejezett szeretetére emlékeztette őket. A Szentatya előmozdította a párbeszédet és enyhítette az általuk hordozott keresztet. Kifejezte aggodalmát a kínai hívekért, mindig megáldva az országot. A köszönet szavai visszhangzanak levelükből a Hold-újév, a 2008-as Olimpiai Játékok alkalmából, továbbá Karácsonyra, a kínai misekönyv kiadására, az új politikai vezetőknek küldött üzeneteiért. Külön kiemelik XVI. Benedek levelét, amelyet a kínai papsághoz és a hívekhez intézett pápává választása után nem sokkal. Nem hiányoznak a köszönő szavak a pápa konkrét támogatásáért, amelyek a karitatív szervezetek által végzett munkán keresztül jutottak el hozzájuk a természeti katasztrófák idején. Nemcsak a Szentatya imáiról tesznek említést, amelyeket az áldozatokért mondott, hanem felhívásairól is, amelyeket más országokhoz intézett, hogy nyújtsanak segítséget Kínának.

Emellett köszönetet mondanak a pápa egyetemes elkötelezettségért az emberi méltóság megóvása, az igazság követése, a hit értékeinek védelme és az új evangelizáció érdekében. A független és nyitott viszonyulása a hatalomhoz, a méltósághoz és a ranghoz, valamint a különböző kihívásokra adott erős és következetes válaszai mindenki tiszteletét kivívták és megindították az egész világot.

Végül a kínai papság és hívek bocsánatot kér a Szentatyától minden esetleges hiányosságért és gyengeségért, továbbá a konfliktusokért és a nehézségekért, valamint a csalódásokért, amelyekre a pápa mindig atyai szeretettel, együttérzéssel és figyelmességgel válaszolt. A kínai papság és hívek imáikról és kölcsönös szeretetükről biztosítják XVI. Benedeket.

(sv) VR


XVI. Benedek - az új pápa iránt tiszteletet és engedelmességet fogadott„Tisztelt drága testvérek, nagy örömmel fogadlak benneteket és szívélyesen köszöntök mindenkit. Köszönetem Angelo Sodano bíborosnak, aki mint mindig ezúttal is tolmácsolta az egész testület érzelmeit. Szívből köszönöm Bíboros Úr.

Az Emmauszi tanítványokra utalva azt szeretném mondani, hogy számomra is nagy öröm volt, hogy a Feltámad Úr világosságában egymás mellett jártunk az eltelt években. Amint már tegnap is mondtam a Szent Péter teret megtöltő ezer meg ezer hívő előtt, a ti közelségetek és tanácsaitok sokat segítettek szolgálatom során. E nyolc év alatt a hit jegyében nagyon szép pillanatokat éltünk át, amelyek az egyház útjának ragyogásáról tanúskodtak. De átéltünk olyan pillanatokat is, amikor sűrű felhő borította be az égboltot.

Krisztust és egyházát akartuk szolgálni totális szeretettel, Ő a mi szolgálatunk lelke. Krisztusból kisugárzó reménységet akartunk ajándékozni, mert egyedül ez tudja megvilágítani az utat. Mondjuk együtt köszönetet az Úrnak, aki megengedte, hogy növekedjünk az egységben, hogy együtt kérjük segítségét. Kérjük, hogy a bíborosi kollégium olyan legyen, mint egy zenekar, amelyben kifejeződik az egyetemes egyház sokszínűsége és a harmóniát keresik a különböző hangszerek.

Szeretnék meghagyni nektek egy szívemnek kedves gondolatot az egyházról és annak titkáról, amely mindannyiunk életében annyira fontos. Romano Guardini egy gondolatát veszem kölcsön. Guardini pontosan abban az évben jegyezte le ezt a gondolatot, amikor a II. Vatikáni Zsinat atyái megszavazták a Lumen Gentium konstitúciót. Ez volt utolsó könyv, amit írt és amit személyesen nekem is dedikált, ezért ezek a szavak számomra különös jelentőséget öltenek. Ezt írja Guardini: „Az egyház nem olyan intézmény, amelyet elméletben kigondoltak és felépítettek, hanem eleven valóság. Az egyház él az eljövendő idők folyamán és bár átalakul természetében mindig ugyanaz marad. Az egyház szíve Krisztus.”

Úgy gondolom tegnap (a szerdai általános kihallgatáson) mindannyian megtapasztaltuk ezt. Láttuk az egyházat, mint eleven testet, melyet a Szentlélek éltet és amely Isten erejéből él. Az egyház a világban van, de nem a világé. Isten, Krisztus és a Lélek egyháza, ezt láttuk tegnap. Ezért igaz és annyira sokatmondó Guardini egy másik kifejezése: „Az egyház a lelkekben újraébred”. Az Egyház él, növekedik és öntudatra ébred a lelkekben, akik Szűz Máriához hasonlóan befogadják Isten Szavát, úgy tekintenek rá, mint a Szentlélek működésére, akik felajánlják Istennek életüket és akik saját szegénységükben és alázatukban képessé válnak arra, hogy általuk újraszülessen Krisztus a mai világban. Az egyházon keresztül örökre jelen lesz a világban a megtestesülés titka. Krisztus folytatja útját az időn és minden helyen keresztül. Kedves Testvérek, maradjunk egységben e titokban, imával, és főként a napi szentmisével. Ezáltal szolgáljuk az egyházat és az egész emberiséget. Ez a mi örömünk, amit senki nem vehet el tőlünk.

XVI. Benedek a bíborosokhoz intézett utolsó beszédét ezekkel a gondolatokkal zárta le:
Mielőtt egyenként is elbúcsúzom tőletek, még azt szeretném mondani, hogy az imán keresztül közel leszek hozzátok, főként a következő napokban, hogy teljes mértékben engedelmeskedjetek a Szentlélek működésének amikor megválasztjátok az új pápát. Hallgassátok meg azt, amit az Úr vár tőletek. A bíborosi kollégium tagjai között van a leendő pápa. Már mostantól kezdve ígéretet teszek az új pápa iránti tiszteletadásra és engedelmességre. Mindezekre szeretettel és hálával szívből adom apostoli áldásomat.”
Ez volt XVI. Benedek pápa utolsó bíborosokhoz intézett beszéde. A beszéd teljes szövegét lefordítottuk.
(ik) VR