2019. 06. 30.

Hirdetés: 2019. június 30.

1. A „Járjunk együtt” ministráns fiúk-lányok háromnapos táborát sikerrel megtartottuk. Köszönjük támogatóink és segítőink hozzájárulását.
2. Ma este 7 órakor a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor a Hazulról Hazaiaknak Gálakoncertre.
3. Kedden Sarlós Boldogasszony ünnepe, a csíksomlyói kegytemplom búcsúja fél 11 órakor és este 7 órakor.
4. Elsőpénteken meglátogatjuk betegeinket. Keresztelői felkészítő du. 6 órakor.

5. Szombaton Ezer Székely Leány Napja. Toborzó 9 órakor a Főtéren, 11 órakor szentmise a Hármashalom oltárnál.
6. Csíkszeredai Régizene Fesztivál július 7-14. között. Ebben az évben a Fesztivál, Kájoni János zenei munkássága és öröksége előtt tiszteleg.  
Július 7-én, jövő vasárnap a ¼1-es szentmisét követően a „Jer, örvendezzünk az Úristennek” című koncertre várjuk Önöket a KÁJONI CONSORT baróti régizene együttes és meghívottai, Györfi Erzsébet, Lőrinczi György és templomunk kántora, Bakos-Mihály Károly előadásában.
7. Krisztus világa májusi száma kapható.

2019. 06. 29.

Az egyház oszlopai


Szent Péter és Pál: „Akiket oszlopoknak tekintettek”. Szent Péter és Pál apostolok Krisztus egyetlen Egyházának oszlopai. 
Szentmisénk prefációjában imádkozzuk: „Mert nyájadat, örök Pásztorunk magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén Fiad helyett, mint pásztorok”.
Szentmisénk hitvallásában Egyházunkat egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak mondjuk. Apostoli, három értelemben is: - Az „apostolokra alapított épület” (Ef 2,20; Jel 21,14) volt és marad; apostolokra, akiket Krisztus választott ki tanúknak és küldött misszióba.
- Az Egyház megőrzi és átadja a benne lakó Szentlélek segítségével a tanítást, a hitletéteményt, az „apostoloktól hallott józan beszéde” (2Tim 1,13-14).
- Továbbra is az apostolok tanítanak, szentelik meg az Egyházat Krisztus második eljöveteléig, hála azoknak, akik helyükre lépnek pasztorális feladatukban: a püspökök testülete, „amelynek a papok a munkatársai, egységben Péter utódjával, az Egyház legfőbb pásztorával” (AG 5).
Péter utóda oldó-kötő hatalmával irányítja, tanításával erősíti Krisztus Egyházát. Ma teljes búcsú nyerhető, ha szentségekhez járulunk és imádkozunk a Szentatya szándékára. Maga Jézus is imádkozott Péterért, és később a jeruzsálemi keresztény közösség is imádkozott Péterért. Imádkozzunk a mindenkori pápáért, hogy szolgálatát Isten egész népével együtt, az Úrnak tetszően tudja végezni.
**
Ünnepünk magába foglalja az Anyaszentegyház kétezer évét és az Evangélium terjedését. Egyházunk minden év január 25-én, Szent Pál apostol életútjára irányítja figyelmünket, ezért ma jobban tekintsünk a Sziklának nevezett emberre, Péterre.
1. Péter lett a vezető, mert felismerte és szerette az Urat (Mt 16,13-19).
Szent János apostol leírta, hogy Jézus megkeresztelkedésének harmadik napján András elvitte testvérét, Simont Jézushoz. „Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved” (Jn 1,42). Azért nevezte Péternek, mert később erre a sziklára alapítja Egyházát. Jézus mikor a galileai tenger mellett járt, meglátta Simont, és testvérét Andrást. „Megszólította őket: Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket! Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá” (Mt 4,19-20).  Attól kezdve hallgatói voltak Jézus tanításának és tanúi csodatetteinek.
Péter hitvallásáról szól evangéliumi szakaszunk. Jézus és tanítványai a pompás pogány városban, Fülöp Cezáreájában tartózkodtak, ott, ahol a Jordán folyó bővizű erei előtörnek a sziklafal alól. Ahol Jupiter és Pán templomai álltak: az államimádás és a természetimádás szimbólumai. Két legveszélyesebb csapda az esendő ember számára: a hatalom és az ösztönök világa.
Jézus e pogány miliőben kérdezte meg tanítványait: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Vajon, mi hogyan fejeznénk ki szeretetünket és hitünket úgy, hogy az való és igaz legyen?
Simon Péter válasza után, nekünk is könnyebb mondani: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”.  E hitvallásban, a leendő Egyház feje adja meg a választ. A kereszténység központi tételét mondja ki. Nem magától, hanem az Atya kegyelmi segítségével. Krisztusban az Isten örök Fia lett emberré, s őbenne az Atya egész üdvözítő tervét, irgalmát megmutatta. Ez a hit adja meg az Egyház szilárdságát, s teszi Simont sziklává, Péterré. Péter hitvallásán alapszik az Egyház. Amíg valljuk, hogy Krisztus valóságos ember és valóságos Isten, addig elfogadjuk Őt: - útnak, vagyis általa imádjuk életünkkel az Atyát; - igazságnak, általa mélyedünk el Isten megismerésében; - életnek, általa apostolkodunk.
Péter hitvallása nyomán lesz az Egyház feje: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”
Jézus kijelentése, hogy „Erre a sziklára” az idők teljéig fog hangzani.
Erről a Szikláról, a Templeton-díjas Jáki Szaniszló jezsuita szerzetes, teológus, fizikus, egy csodálatos könyvet írt, melyben rámutat, hogy Jézus a Sziklának nevezett embert teszi az Egyház fejévé, s mint sziklaalap ő biztosítja ennek a hitnek a szilárdságát az Egyházban. Krisztus erre a Péterre bízta az oldó-kötő hatalmat, az Egyház irányítását. Szentlélekkel erősíti meg azt, akire átruházta főpásztori hatalmát: legeltesd juhaimat…
A pápaság isteni eredetű, végső célunk néha pislogó, de ki nem alvó fénye, amely sohasem tévedhet, és biztosan vezet vándorutunk során.
2. Péter apostol áldozatok árán is teljesíti megbízatását (ApCsel 12,1-11).
Az emberiség üdvösségének munkálását Jézus mennybemenetele után, Péter apostol imádsággal és apostolválasztással kezdte, Pünkösdkor igehirdetéssel és kereszteléssel folytatta, a jeruzsálemi templomnál gyógyítással és tanúságtétellel, a házaknál imádsággal és szentmisével, szeretetszolgálattal és misszióval, a pogányok felvételével és bérmálással, Saul befogadásával és megbízásával, a jeruzsálemi zsinattal, az igazság feletti őrködéssel és levélírással, egyházszervezéssel és kereszthalálával szentesítette apostoli feladatát.
Péter első fogságáról és csodás szabadulásáról szól az olvasmány. Heródes Agrippa a rómaiak kegyéből uralkodott Kr.u. 41–44-ig Palesztina felett, s hogy a zsidók tetszését is megnyerje, ezért a keresztények kiirtásához fogott. Kivégeztette id. Jakabot és elfogadta Pétert. Dolgában, hogy biztos legyen, ezért 4x4 katonával őriztette Pétert. Az utolsó éjszaka külön két katonához láncoltatta. Ez idő alatt az Egyház - Jézus példája nyomán - szüntelenül imádkozott Péterért. Péter nyugodtan aludt a börtönben, mert a legjobb párna, a jó lelkiismeret. Az Egyház imája meghallgattatott. Az Úr leoldotta Péter bilincseit és átvezette a kapukon a szabadságba, mint ahogy átvezette Egyházunkat az első, majd a második évezred kapuján a harmadik évezredbe. Péter apostol csodás szabadulása fényesen bizonyítja, hogy Krisztus a történelem ura. Az Ő védelme alatt áll az Egyház, erről mindenki tudomást szerezhet. Péter megszabadult Heródestől és a zsidók várakozásától, hogy 67. június 29-én Rómában életét áldozza Krisztusért. Vértanúsága megpecsételi az ő hitét és megerősíti hitében Krisztus egyetemes Egyházát.
3. Mi is örömmel tekinthetünk halálunk órájára, ha pályánkat végig futjuk, s a hitet megtartjuk (2Tim 4,6-8. 17-18). A halálra ítélt Szent Pál utolsó levelében tesz vallomást életéről, a megtett pályáról és a hordozott kincsről. Majd tekintetét az ég felé emeli, mivel az igazság győzelmi koszorújáért fáradozott, melyet megkap mindenki, aki örömmel várja Jézus eljövetelét. Másodszor a világ sorsáról készít számadást: befejezte az evangélium hirdetését és a megváltásról tudomást szerzett minden pogány. Ismét az Úrra tekint, aki számtalanszor megszabadította és most is megszabadítja, átmenti mennyei országába. Ahogy Péter szabadulásakor feleszmélt, hálát adott az Úrnak, úgy Pál is dicsőítésbe kezd: „Dicsőség legyen neki mindörökké!”
Amikor a pápai himnuszt énekeljük, gondoljunk az apostolokra, akik olyan emberek voltak, mint mi, akik gyarlóságokkal küzdöttek, de szentek lettek, az Egyház oszlopai. Bennünk, ha meg van, az a lényeges tulajdonság, a Jézus iránti odaadó szeretet, amely megvolt Péterben, Pálban és a többi apostolban, akkor bűneinkből fel tudunk kelni, szentekké tudunk lenni. Krisztus szeretete újítson meg minket és nyissa meg a mennyet mindazoknak, akik örömmel élnek az Egyházban és örömmel várják Urunk eljövetelét.

2019. 06. 27.

Örök szeretettel, örök üdvösségért

 Galatia a kelta galatákról kapta a nevét, akik Kr. e. a IV. században átkeltek a Boszporuszon és elfoglalták Anatóliát. Lakóterületüket kelta törzsi alapon osztották be. Kr. e 25-ben a Római Birodalom provinciája lett. Szent Jeromos (347-420) idejében még kelta nyelven beszéltek. Úgy tartják, hogy Szent Pál által megtérített néptörzsek közt a galaták voltak a legvadabbak. 
Az apostol 3. missziós útja végén írta a levelet, melyben a zsidózóktól óvja: ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.” (Gal 5,1. 13-18) Sokféle szolgaságunk van: szolgái vagyunk a megszokásainknak, érzéseinknek, érzelmeinknek, az elvárásoknak, a bűnnek és mindenki hozzáteheti, hogy minek a szolgája, mi az, amitől nem tud szabadulni, és akadályozza a keresztény életét. 
Mindenféle szolgaság épp oly elidegenedés az Isten szerinti élettől, mint a ránk nehezedő félelem kalodája. Egyedül Krisztus tett szabaddá bennünket, és szabadok, akik a Szentlélek vezetése alatt élnek, és nem teljesítik a test” kívánságait. Pál apostol a test alatt a földies gondolkodású embert érti. Rámutat arra, hogy a mózesi törvény szolgaságából is kiszabadultunk, amikor átadtuk magunkat Krisztusnak és a Szentlélek indításának. Oktalanoknak mondja azokat, akik testben akarják bevégezni, amit lélekben kezdtek. Kijelenti, hogy Isten gyermekeinek szabadságát Krisztus szerezte meg.  
Az olvasmányban Illés, az ószövetség egyik legnagyobb szent személyisége, a karmeliták ősatyja, Kr. e. a 9. században az Úr indítására felkereste Sáfát fiát, Elizeust, aki éppen szántott, és rávetette köpenyét. Ezzel fejezte ki meghívását. (1Kir 19,16b, 19-21) Elizeus nyomban elbúcsúzott szüleitől, majd az ökröket, amikkel szántott levágta és követte Illést. Tette olyan, mint később az apostoloké, akik mindent elhagyva követték Jézust. 
Az Isten mellett való döntés és elszakadás a korábbi élettől segít, hogy lelkületünk Jézuséhoz hasonlítson, szabadok legyünk. Jézus rámutat megkötöttségeinkre is. (Lk 9,51-62) A szamaritánusok egyszer befogadták Jézust, de most mivel Jeruzsálembe megy elutasítják. Erre a szeretetlenségre az apostolok irgalmatlansággal akarnak válaszolni. Jézus pedig rámutat, hogy ő irgalmasságot akar és nem pusztítást. Elutasítja az iránta tanúsított eltorzult szeretetet is. 
Nekünk a ‘szabadságért’ naponta meg kell küzdenünk előítéleteinkkel és szabadnak kell lennünk a változásra, őriznünk kell a változás képességét. Ez akkor lehetséges, ha életünk fixpontja Krisztus és az ő szeretete. Jézus útközben három tanítványjelölttel találkozik, kettő maga jelentkezik, egyet pedig Ő hív. Mindháromnál ott vannak a fenti akadályok. Jézust követhetjük mi is, ha elszakadunk az anyagi biztonságtól, a családtól és a halogatástól. 
Jézus bátorságot, radikális döntést kíván minden időben, és cserébe vállalja az üdvösségre vezetést.

„Isten az én osztályrészem, örökségem tőle várom.” Zsolt 15,2

2019. 06. 22.

Hirdetés: 2019. június 23.


1. Ma Jézus Szíve ájtatosság ¾5 órakor. Hétköznap este ¾7 órakor.

2. A Járjunk együtt” ministráns fiúk-lányok 3 napos tábora holnap, június 24-én, hétfőn reggel 8 órakor kezdődik és szerda estig tart. Holnap kirándulás Csíkszentdomokosra, Gyergyószentmiklósra, a Gyilkos-tó és Békási szoroshoz. Visszaút a Libánon átvezet a Zetelaki Víztározó mellett a táborhelyre, a hargitafürdői Szent István Házhoz.
3. Kedden Medzsugorjei imaest a Segítő Mária Gimnázium  Bentlakása dísztermében 17 órakor.


4. Csütörtök Szent László király, Erdély fővédőszentjének ünnepe.
Csütörtökön 18 órakor a Városházán bemutatják Csáki Zoltán, a Duna Tv munkatársa "Nyomomban a kék farkasok" című könyvét.

5. Pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe, kötelező ünnep. Szentmisét végzünk reggel ½7, 7, de. 11 és este 7 órakor.

6. Szombaton szent Péter és Pál kötelező ünnep. Szentmisét végzünk reggel ½7, 7, de. 11 és este 7 órakor. A templomi perselyezés az Apostoli Szentszék részére történik.

7. Június 29-én papszentelés a Gyulafehérvári székesegyházban. Imádkozzunk a szentelendőkért és a papi hivatásokért.

8. A Krisztus világa júniusi száma kapható. Részlet a lapból: Őrvidék 4. – A hercegorvos nyomában I. rész – Batthyány-Strattmann László a főnemesi Batthyány család sarja. Kastélyuk Köpcsény a humanizmus és kultúra egyik központja volt a XX. század első két évtizedében. Jezsuita diák korában mondogatta tréfásan, hogy a szegények orvosa lesz. Orvosi tanulmányi időszakában, Bécsben ismerkedett meg a nála 4 évvel fiatalabb gróf Maria Theresia Coreth-tel, akit 1898-ban feleségül vett. 1900. június 9-én doktorrá avatták, rá egy hónapra megszületik első gyermekük, Ödön, aztán 1918-ig egymás után érkeznek az apróságok (12 gyermekük született). A gyermekek vallomásán keresztül mutatja be a szegények orvosát, Sárközi Sándor piarista tanár. (8-9. oldal) A lapot árusítják a ministránsok.