2017. 09. 30.

Mi a véleményetek?

Heinrich Heine (1797-1856) német költő egy alkalommal csodálattal állt meg a kölni dóm elbűvölő szépsége előtt. Elragadtatásában elszólta magát, s ez a mondata azóta szállóigévé lett:
"Ezek a régiek tudtak építeni, mert volt hitük, míg nekünk csak véleményeink vannak, amelyekkel nem lehet építeni..." "Véleményekkel nem építenek dómokat."
** 
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: "Erről mi a véleményetek?  
Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! - A fiú azt válaszolta: Nincs kedvem!, de később megbánta, és mégis kiment. 
Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!, menni azonban nem ment. 
Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?" 
Azt felelték: "Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: 
"Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. 
Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32
** 
2013 tavaszán Orbán Viktor miniszterelnök a jáki templom felújításakor azt mondta, hogy "Magyarország csak akkor tud megújulni, ha az imádság és a munka hagyományát sikerül visszahelyeznie életfelfogása
középpontjába." ... „Európa egy agresszív, szekuláris, internacionalista és családellenes látomás csapdájába esett, ami logikusan vezet a saját keresztény hagyományainak feladásához.” 
Szentmihályi Szabó Péter Sarkosan fogalmazva címmel „Kemény és sokak számára kínos ez az igazság, nem is csoda, ha feldühödtek ezen…
Az tény, hogy a gyönyörű jáki templom a középkorban épült, nyilván akkor is akadtak, akik amiatt morogtak, miért nem osztják szét a pénzt a szegények között. Persze nem a középkor volt sötét, hanem a mai internacionalisták feje, mondhatni, földszintes emberek, akiknek még tetszik is, hogy ’a hajdan égbe törő Európa a földhöz ragadt’, ahogyan a miniszterelnök fogalmazott. Az imádsághoz hitetlenek, munkára pedig restek, vízszintes gondolkodók, kétdimenziósak. A függőlegesből a magasság számukra értelmetlen, csak a mélység felfogható. A szellemi 
mélység.” (Magyar Hírlap,2003,V.2. 7. oldal)
**
A vélemény, valamiről alkotott nézet, felfogás.
 
Igaz, ami a tények összefüggéseit, a valóságot híven tükrözi. 
 
Az igazság,valami igaz volta. A valóságot hűen tükröző, neki teljesen megfelelő, igazi tényállás. 
 
Te is "Az igazat mondd, ne csak a valódit!" (József Attila)
 
  

2017. 09. 23.

Egy megrázó üzenet

Megrázó vers a Katona József Színház előadásán...
(alapvetően furcsák  a versátiratok, de ezt most nagyon eltalálták...)


Kiss Judit Ágnes: Szózat Hazádból
 
Hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.


Itt áldozat, s vajon mi ott?
Bevándorló lehetsz,
Nem tudhatod, végül melyik
A súlyosabb kereszt.

Ez a föld régóta ugar,
Terméketlen, sivár,
De van még , ki zenét szerez,
És színházat csinál,

Szeret és harcol semmiért 
Mert másként nem tehet.
Hogy itt vagy, erőt ad nekik
S ők itt vannak veled.

Lehet, hogy nem jön jobb soha,
Ki itt él, mélyrepül.
Megúszhatják a vétkesek
S te bűnhődsz vétlenül.

Míg annyi jóval tele
A másik serpenyő,
Ha baj van, ki ne mentené
Ami még menthető?

De itt van szükség rád nagyon
Sötétben lenni fény
Hogy fölemeld, ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél.

Maradj, mert meg kell védeni,
Kinek nincs is hova,
Legyen szegény, hajléktalan,
Zsidó, meleg, roma

Vagy bárki más, aki alól
Kihúzták a talajt.
Légy fül, ha semmit nem tehetsz
Ki hallja még a jaj-t.

Ez frontvonal, ez harcmező,
S még így is otthonod,
Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.

Taposhatnak röhögve mind
Az összes elveden,
De szétolvadnak a szavak
Az anyanyelveden.

Ne hidd, hogy semmi eszközöd,
Fegyver vagy te magad,
Mind különleges ügynök az,
Ki mégis itt marad.

Maradj, tövisnek bőr alatt
Ha bírod még, magyar
Légy viszkető seb, mit kéz
Álmában is vakar.

Itt áldás is, másutt csak egy
Bevándorló lehetsz.
Ki mondja meg, végül melyik
A súlyosabb kereszt.

Imádkozzunk népünkért: 

Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa, és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.

Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.

Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.

Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. 
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.

Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.
** 
Ajánló:
Hirdetés: 2017. szeptember 24.
Szentírás vasárnapja

Hirdetés: 2017. szeptember 24.1. Ma van a Szentírás vasárnapja. Érsek atyán leirata szerint a templomi gyűjtés a Katolikus Magyar Bibliatársulat javára történik. Du. 3 órakor közös Szentírás olvasást tartunk a Millennium-templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2. A kedves szülőket, nagyszülőket emlékeztetjük, hogy tanuló gyerekeik, unokáik plébániai hitoktatását október első hetében megkezdjük. A bérmálkozni akarók pedig iratkozzanak fel iskolájuk hitoktatójánál.

Beosztás: Kedden 3-4. óráig az I-II. osztályosoknak, 4-5 óráig a IV-V. osztályos tanulóknak.

Csütörtökön du. 5-6 óráig az VI-VII-VIII. osztályosoknak.

A III. osztály I. csoportjába járóknak (Nagy Imre Iskola tanulóinak) pénteken 3-4 óráig hittanóra, a II. csoportba járóknak (Nagy István, József Attila, Petőfi Sándor, Xantus János iskolában tanulóknak) szintén pénteken 4-5 óráig hittanóra.
 - Hogy miért kell hittanórára járni?
- Hogy életünk legyen Jézus Krisztusban, és betöltsük a szülőföldünket.
- Azért is, hogy ne járjunk úgy mint a Szeben melletti Doborka evangélikus lakói, akik a jobb megélhetésért elhagyták 750 éves szülőfalujukat. A műemlék templomukat a Román állam tartja számon. Hogyan? - Erről egy autentikus román fotós, Pop Vlad készített felvételt. A hívek helyett az erdélyi pirostarka marhák pihennek a déli Úrangyala imádság idején.
Íme a nemzeti vagyon megbecsülése az EU-s Romániában. Mi, ha egyszerűen meszelni akarunk a templomban, az Országos Műemlék Ügynökségig kell menjünk 66 féle engedélyért. 

3. A bérmálkozók felkészítője minden péntek este 7-8 óráig tart.


4. Pénteken keresztelői felkészítő 18 órától a plébánia hittantermében.

5. Pénteken, szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepe. Az erdélyi főegyházmegye védőszentje, a gyulafehérvári székesegyházban 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

6. Felkérésre hirdetjük, hogy szeptember 29-én 18 órakor a polgármesteri  hivatal  gyűléstermében   Gaál György: Kolozsvár a századok sodrában címmel  tart előadást.

7. Szombaton 10 órakor ministránsképző, szeretettel várjuk a gyerekeket.

8. Szeptember 30-án, szombaton Élő Rózsafüzér Zarándoklatot tartunk Csíkszeredában a diákokért és pedagógusokért. Gyülekezés és indulás a Róm. Kat. Főgimnáziumtól lesz reggel 8,30 órakor, a záró szentmisét 19 órakor a Szent Ágoston templomban tartjuk. A zarándoklat programja megtekinthető a hirdetőtáblán.


2017. 09. 22.

A jó élet tőled is függ!A „jobb” élet megtalálható itthon is. De az itthoni értékek nem ismerése és az idegen reklámok agymosása eltompítja a fiatalok lelkét és érzékét. Aztán a szülőföldet elhagyó, bizalmatlanná vált vagy csak turnézó típusú fiatal, máshol sem találja meg a maga boldogságát, mert észrevétlenül is elcsábult, csőlátású lett, s füle a rockos angolhoz szokott... 
Ezért Dsida Jenő Psalmus Hungaricus-a vagy Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! – hitvallása nem hatol a szívéig. Hiú vágyak, kötetlenség sodorja a nyugati világ olvasztó tégelyébe. Ezzel ő is migráns lesz a migránsok között, akit bizonytalan munkahelye s kis összegű bére köt. Ilyen a beskatulyázott élet. 
És milyen más az a miliő, amely otthonunk, amiről Arany János Vágy című versében összegez: „Földi ember kevéssel beéri,/ Vágyait ha kevesebbre méri.”  Jézus intése józanítson: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért?” (Mk 8,36-37)  

Szeptember 30-án emlékezünk Jeromos egyházatyára, a későbbi magyar föld fiára, aki az ókori Stridonban, a mai muraközi Csáktornya városkában született és 420. szeptember 30-án Betlehemben hunyt el. Remeteségében ő fordította le a Szentírást az akkori latin köznyelvre (vulgata versio). Továbbá megírta a pálos rend szellemi ősének, Remete Szent Pálnak életrajzát, ami Jeromost pálosaink körében különösen tiszteltté tette. Boldog Báthori László pálos szerzetes Jeromos szellemi ösztönzésére 1437-től 1457-ig magyarra fordította a teljes Bibliát és a Szentek életét. 
Tette mindezt, mert felismerte: ha egy nép nem az Úrtól kapott küldetését tölti be, megszűnik a történelme, élete értelmét veszíti. Minden fennmaradó nép jó, értelmes és maradandó életre lett kiválasztva, csak a hitben kell megmaradnia. Ennek megélésére Isten igéje tágítja ki szellemünket.  
Az emberiség szellemi értéktára a Biblia. Számunkra különös felelősséget jelent a Biblia helyes használata, mert rajta keresztül maga Isten szól hozzánk, emberi szerzők által. Ma munkanélküliséggel, az alacsony bérezéssel és rafinált tervek miatt kényszerülnek fiataljaink idegenbe. Fájdalmas a sorsuk itthon is, idegenben is. 
Mit mond Isten, aki gondolatait és útjait fokozatosan tárta fel? Azt, hogy ne kedvetlenedjünk el, irgalmát soha nem vonja vissza (Iz 55,6-9). Gondja van mindenkire, mert  mindenkit üdvözíteni akar. Ezt Jézus a szőlőmunkásokról szóló példabeszédében ecseteli (Mt 20,1-16a). Az Úr meghív Egyházába, hogy kegyelmével és a jóban való közösködéssel építsük méltósággal életünket. A legnagyobb missziós, Pál apostol írja: Csak Isten országáért érdemes élni (Fil 1,20c-24, 27a). A jó élet és az üdvösségünk még sem a Biblia ismeretétől függ, hanem Jézus Krisztus befogadásától.

„Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan!” (Fil 1,27)

2017. 09. 20.

Szentírás vasárnapjaKrisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!
Újra meg újra buzdít az Egyház bennünket: „Olvassátok a Szentírást!” A hívek közül sokan készségesen próbálnak eleget tenni ennek a felhívásnak, de amikor nekifognának a bibliaolvasásnak, nem várt nehézségekkel szembesülnek: „Hol kezdjem az olvasást? Szó szerint kell-e érteni mindent, amit a Szentírásban olvasok? Ki tudja megmagyarázni a homályos részeket? Milyen gyakran és mennyit olvassak?...” 

A körlevélnek a terjedelme nem teszi lehetővé, hogy részletesen kifejtsem a választ ezekre a kérdésekre, egyébként is a hívek a katolikus könyvesboltokban, de az interneten is viszonylag könnyen megtalálhatják a Bibliával kapcsolatos szakirodalmat illetve szakvéleményt.
Egy-két eligazító szempontot viszont megfogalmaznék: a szentírásolvasást az egyházi hagyomány „lectio divina”-nak, vagyis „isteni olvasmánynak” nevezi. Nem véletlenül, hiszen a Szentírás Istentől jön, Istenről tanúskodik, Istenhez vezet és Isten közelségének tapasztalatát nyújtja, ha imádságos lélekkel olvassuk.
A „lectio divina” tehát imádságos olvasása a Szentírásnak.  
II. Guigo karthauzi szerzetes a lectio divina-t a szerzetesek létrájának nevezi, ami felvezet Istenhez (Scala claustralium). Ennek a létrának négy foka van: az első az olvasás, a második az elmélkedés, a harmadik az imádság, végül a negyedik a szemlélődés. Először tehát figyelmesen elolvassuk a kiválasztott szentírási szakaszt, utána azon elmélkedünk, hogy mit is akar Isten nekünk mondani az adott szentírási részben. Az imádságban mi válaszolunk Istennek arra, amit Ő üzent nekünk a Biblia szavain keresztül, végül pedig a szemlélődésben befogadjuk Istent a mi életünkbe.
Guigo szerzetes egy szemléletes példával világosítja meg ennek a négy lépésnek az értelmét: „Maga az Úr mondja: Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek (Mt 7,7). Keressetek tehát az olvasmányban és találtok az elmélkedésben, kopogtassatok imádságban és megnyittatik nektek a szemlélődésben. Az olvasmány olyan, mint amikor szilárd ételt veszünk a szájunkba, az elmélkedés megaprítja és megrágja, az imádság ízlelgeti, és a szemlélődés elnyeri az ízlelés örömét.”
Ne keseredj el, ha nem értesz meg egyből mindent, amit olvasol. Szíriai Szent Efrém ezekkel a szavakkal buzdít: „Amit alkalmatlanságod miatt nem nyersz el ebben az órában, az elnyered egy másikban. Csak tarts ki. Ne próbáld türelmetlenül egy kortyból magadhoz venni azt, amit nem lehet egyszerre lenyelni. De gyávaságból ne is add fel, hogy meríts abból, amit csak kortyonként vehetsz magadhoz.”  
Szent Jeromos ünnepe, illetve a „Szentírás vasárnapja” alkalmából kívánom, hogy gazdagodjatok a Szentírás ismeretében és imádságos lelkületben.
Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra főpásztori áldásomat és kívánom, hogy gyarapodjatok Isten Igéjének ismeretében!

                                                                                                            + György érsekSzeptember 24-én, Szentírás vasárnapján a templomi gyűjtés a Katolikus Magyar Bibliatársulat javára történik. 
A Millenniumi templomban 15 órakor közös szentírásolvasást tartunk.
A kiválasztott szakasza: Jn 15,1-17.