2013. 12. 31.

2013. Óévi hálaadás és beszámoló2013. Óévi hálaadás és beszámoló a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánián

Krisztusban Szeretett Testvéreim!
Rómában a Virtus (erény) temploma össze volt kötve a Honor (tisztelet) templomával. Ez utóbbit Marcus Claudius Marcellus (Kr.e. 268-208) politikus, konzul, hadvezér építtette, miután elfoglalta és kifosztotta Szirakuza városát (Kr.e.212). Különös, hogy a Honor templomába csak a Virtus (erény) templomán keresztül lehetett bemenni.
Szép jelképe ez annak, hogy az istentisztelet helyére eljutni nem a gyönyörök, hanem az erények, vagyis a jó cselekedetek állandó gyakorlásának tövises útján lehet.
Az év utolsó estéjén mi is az erények templomából, a családi otthonunkból léptünk be az Istentisztelet házába. Hálatelt szívvel jó tetteink ékszereit, az erényeket, áldozatunkat hozzuk az Úr oltárra, és kérjük Krisztus Urunkat, hogy segítsen bennünket további követésében.
Egy kis történettel indítom beszámolómat. A hajótörés egyetlen túlélője egy kicsi és lakatlan szigetre vetődött. Buzgón imádkozott Istenhez, hogy mentse meg. Mindennap fürkészte a horizontot, hogy vajon jön-e valami segítség, de semmit sem észlelt. Végül is sikerült egy kis kunyhót építenie a vízből kimentett fadarabokból és fa rönkökből, hogy óvja magát a különböző természeti veszélyektől. De egy nap, miután hosszasan ennivaló után nézett és estefelé kunyhója felé tartott, azt lángokban találta, melynek füstje az égig gomolygott. A keserűség és a méreg elöntötte szívét és ezt kiáltotta: Mindenem elveszett! Istenem, hogy tehetted ezt velem?
Reményét feladva lefeküdt, de hajnalban hajótöröttünk hajótülkölésére ébredt fel, mely a sziget felé közeledett és őt jött megmenteni. 
Honnan tudtátok, hogy itt vagyok? – kérdezte megmentőitől az elcsigázott ember.
Láttuk a füstjelzésedet – válaszolták.
Testvéreim! Könnyű elcsüggedni, amikor a dolgok rosszul mennek, de nem szabad elveszítenünk a reményt, mert Isten mindig dolgozik életünkben, még akkor is ha szenvedünk. Emlékezzünk erre a történetre, ha legközelebb porig ég a "kunyhónk", mert ez egy füstjelzés lehet, amely Isten megmentése után kiált! Mert minden negatív dologra, amit mi mondunk, Istennek arra van egy pozitív válasza. 
Ti is most azt várjátok tőlem, hogy mondjam el, mit hoztam. Mindjárt a búcsúzóra irányítom figyelmeteket. A Szilveszter-esti fényben az Óév vegyes érzelmekkel távozik közülünk a múlt városába, miközben az Újév az utcába befordult. Viszi egyrészt azt a sok bánatot, szomorúságot, csalódást, testi-lelki szenvedést, ami az elmúlt esztendőben sújtotta az embereket. De ott vannak az emberek bűnei is, amelyekhez még ragaszkodnak. Még szerencse, hogy sokan elégették sajátjukat a bűnbánat tüzében, a szentgyónásban.
Egy másik, kisebb, de kedvesebb csomagot is visz. Ebben vannak összegyűjtve az emberek jótettei és az igaz örömök drágagyöngyei. A jóság, tisztaság, hűség, szorgalom, istenszeretet és társai mind-mind megtalálhatók, amit az Óév csendesen lead Isten kincstárában.
A plébániánk évi leltárát hoztam, amit nemsokára átadok az Óévnek.

A.)  A lelkiek terén:
 1. Hétköznap 4 mise, vasárnap 11 szentmise kegyelméből táplálkoztunk. Csak így lehet újra Eucharisztikus közösséggé lenni.
 2. Január (2-6 között) megtartottuk a házszentelést, a családok megáldását. Január 15-22 között megtartottuk a keresztény felekezetekkel közösen az egység imahetet.
 3. Január 6-án a Szociális Testvérek Társasága megalapításának 90. évfordulója alkalmával Jubileumi év megnyitójára került sor. A záró szentmisét okt. 19-én tartottuk.
 4. Január 20-27 között megtartottuk a keresztények egységéért imahetet.
 5. Január 31-én du. 5 órakor ünnepélyesen fogadtuk Hargitafürdőre érkezett pálosokat, akik április 1-ig végezték szolgálatukat.
 6. Február 6-án megkezdtük a jegyeskurzus sorozatot. Hármat tartottunk 8x8 héten át.
 7. A Betegek 21. Világnapján, február 11-én a lourdesi Boldogasszony napján a 18 órás szentmisében idős és járóbeteg testvéreinknek kiszolgáltattuk a betegek szentségét.
 8. Február elején nagyon sok támadás érte népünket, ezért imádkoztunk. Február 18 és márc. 8 között Makovecz Imre, Templomok kiállításában részt vettünk.
 9. Február 28-án este ¾ 9-től 9 óráig harangszóval és imával búcsúztunk el XVI. Benedek pápától.
 10. A nagyböjti keresztutat, a Szent Antal kilencedet, a májusi litániát, Szent Rita kilencedet, a Jézus Szíve tiszteletet ápoltuk és október folyamán a rózsafüzért imádkoztuk.
 11. Körmenetben tettünk hitvallást virágvasárnap, nagyszombaton éjjel, Úrnapján és a csíksomlyói búcsúra menet. Külön megemlítem a Húsvéti ételszentelést, amit Főtéren tartottunk. A  körmeneteken és az ételszenteléskor fegyelmezett magatartásukat most is köszönöm. Katona nemzet vagyunk, eleinkhez méltóan viselkedtünk.
 12. Március 7-9 között nagyböjti lelkigyakorlatunkat P. Bátor Botond pálos atya vezette. Hargitafürdőn pedig nagycsütörtöktől Húsvétvasárnapig tartott a lelkigyakorlat.
 13. Megtartottuk a pünkösdi bérmálást.
 14. Június 23-án Dr. Kállay Emil piarista atya gyémántmiséjét ünnepeltük. Megköszönöm a piarista atyák hűséges segítségét és szolgálatát.
15.  Június 24-27. között a Częstochowa-i zarándoklaton vettünk részt, autóbusszal Budapestre és onnan vonattal utaztunk Częstochowába-Krakkói királyi várba és templomba, a közeli Lagievniki Szent Fausztina kolostortemplomba, Kassán az Árpádházi Szent Erzsébet székesegyházba zarándokoltunk a lengyel-magyar-szlovák barátság jegyében.
16.  Június 27-én Csíksomlyón diakónussá szentelték Bene Kálmánt, és dec. 8-án Gyulán Bilibok György kispapjainkat.
 1. A hívek közösségében megültük a Szent József kápolna, a szécsenyi deszkatemplom Szent Kinga búcsúját, Hargitafürdőn a Szent István búcsút, valamint a Szent Kereszt templom és a Millenniumi-templom búcsúját.
 2. Június 22-én és szeptember 8-án került sor az Élő Rózsafüzér zarándoklatra Csíkszeredáért, a Mária-út, a Caritas és a csíkszeredai plébániák szervezésében. 
 3. Június 21-én Hargitafürdőn, szeptember 14-én a Szent Kereszt templomban az egyházmegyei örökös szentségimádást végeztük. Minden hó első vasárnapján szentségimádást tartottunk.
 4. Július 27-én autóbusszal zarándokoltunk el a Szent Anna-tói Szent Anna búcsúra.
 5. Augusztus 29-31 között megtartottuk a ministráns-tábort Hargitafürdőn.
 6. Szentírásvasárnapján délután csoportos szentírás-olvasást végeztünk, melybe a lelkiségek tagjai is bekapcsolódtak.
 7. Szeptember 30-án, hétfőn közel 100-an részt vettünk Msgr. Borbély Gábor egykori plébánosunk temetésén.
 8. Művészek, kórusok, együttesek fellépését segítettük, könyvbemutatókat tartottunk, bekapcsolódtunk iskolai, városi megemlékezésekbe, megyei kulturális rendezvényekbe, melyben neves művészek léptek fel. Kiállításokon és rendezvényeken vettünk részt. Lelkinapok megrendezését, lelkiségi csoportok működését, a Gaudete énekkarunk, a Oltáregylet és Nőszövetséget, valamint a M. Á. Férfiszövetséget támogattuk.
 9. A Caritas, a Mária Rádió, az Erdélyi Magyar Televízió, Segítő Kéz Egyesület szervezte programokba bekapcsolódtunk és anyagiakkal segítettük. Jótékonysági koncertek tartásában mindig partnerek voltunk.
 10. Megünnepeltük márc. 15-ét, jún. 4-ét, aug. 1-jét a Nyerges-tetőn, aug. 20-át és okt. 23-át. Június 4-én a Nemzeti Összefogás napján Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul, aug. 20-án dr. Soltész Miklós államtitkár úr kapcsolódott be ünneplésünkbe. Támogattuk okt. 27-én a Székelyek Nagy Menetelését.
 11. Mindenszenteknapján megemlékeztünk halottainkról. November 4 és 5-én tartott Venczel József Centenáriumon részt vettünk. November 24-én megtartottuk a hagyományos Csángó napot. Ez alkalommal a forrófalviakat támogattuk adományunkkal.
 12. Az adventi roráté misék felemelőek és léleképítők voltak. Megteltek templomaink. Szentségekhez járultak felnőttek és tanulók, ezért karácsonyunk békés, meghitt lelkületet hozott.
 13. Szentcsalád ünnepén az 5 órás szentmisén köszöntöttük a jubiláns házasokat és családokat.
 14. Megtartottuk a felnőttek oktatását: a keresztelői felkészítőt hetente, és  három alkalommal 8-8 hetes jegyes kurzust.
 15. Sikerült a felkészítők mellett a házi- és kórházi betegek rendszeres látogatása, ellátása.
 16. A gyerekek első gyónására és áldozására, valamint a bérmálkozásra heti rendszerességgel készültünk. A plébániai hittanórákat október elsejétől tartjuk heti egy órában májusig.
 17. A ministránsképzőt vezetjük. Körükből kerültek ki a karácsonyi műsor szereplői. Ezutón is köszönöm hűséges szolgálatukat.
 18. Heti rendszerességgel találkoztak a lelkiségi csoportok, és keddtől péntekig esti szentségimádást végeztek. Külön közösségi- és imanapokat tartottak. Ezt most is köszönöm.
 19. A sajtó-apostolság terén hetente megjelentettük az Egyházközségi Apostolt 2000-2300 példányban. Szerkesztjük a Krisztus Világa katolikus családok folyóiratát.
 20. Támogatjuk a Mária Rádiót és önkéntes alapon segítjük szolgálatát.
 21. Hálát adok a Jóistennek, hogy a Magyar Pálos Rend megtelepedett Hargitafürdőn a Szent István király kolostorban. A Pálos Rend Generálisa és  tanácsadó testülete aug. 29-én jóváhagyta a kolostor alapítást, utána Érsek atyánk felterjesztését a Kultusz Államtitkárság okt. 16-án láttamozta. December 19-én pedig a Magyar Pálos Rend Tartomány, az Érsekség és a szent Kereszt Főplébánia vezetői aláirtuk a Megtelepedési szerződést. A pálosok hivatalos beiktatása 2014. január 26-án, vasárnap de. 10 órakor lesz.

Az óév az alábbi adatokat is viszi Plébániánkról:
Megkeresztelkedett 161. Fiú: 77, ebből legitim 48. illeg. 29.; Lány: 84, Leg. 54., ill. 30. Összesen törvényes 102, t.telen 59. Az 1 éven aluli 140, 1-7 év közötti 16, és 7 éven felüli 3.
Elsőáldozó lett május 5-én és 12-én 130 gyermek =   61 fiú és 69 lány.
Az évente tartott bérmáláskor, május 19-én  100 személy bérmálkozott = 54 fiú/férfi és         46 lány/nő.
Házasságot kötött 63 pár = tiszta r.k.+r.k.=45, vegyes 18: kat+ref=12, kat+ort.=4,             kat+unit=2.
            Temettés: 97+3=100.  Férfi 51, Prov. 25., Impr. 26.; Nő 49. Prov. 34, improv. 15.
            Ellátva összesen 59, ellátatlan 41. Más honnan ide temetett: 3.
            Visszatért a katolikus egyházba: 1.
Szentáldozások száma. 166.500. Ebből a Szent Kereszt templomban 146.000, a Szent József kápolnában 20.500. Mindezért Istennek legyen hála.

B.) Az anyagiak terén sikerült:
38.  Sikerült befizetni a Gyulafehérvári központ fenntartására, az iskola alap, a teológia és a szórvány támogatására minden hívő után a 6 lej összeget.
 1.  A híveinknek 30%-a egyházi hozzájárulásával hátrálékban van. Mi csak a lelkiismeretre és az egyházunk törvényére tudunk hivatkozni. Itt megjegyzem, hogy a tavalyhoz képest a befizetések összege csökkent.
 2. A főegyházmegyei gyűjtéseket megtartottuk: pl. a Szent Erzsébet gyűjtést, a missziók javára, a bibliatársulat, a családpasztoráció, a szegény plébániák támogatására, Fülöp-szigeteki katasztrófa túlélői javára, de ezen kívül műtétre szorulók műtétjéhez résztámogatást adtunk. Mindezt mindnyájan a kevésből, de szeretettel.
41.  Sikerült a Hargitafürdő-i Szent István Ház mellett a Fatározót megépíteni.
42.  A harangozói lakás felújítási munkálatait a nyár elején elvégeztük és berendeztük.
43.  A Millenniumi-templom keleti toronyát kijavítottuk és díszeit műgyantából felraktuk. A nyugati torony javítására a Magyar Művészeti Akadémia ígért támogatást, ezért az előírásoknak megfelelően leálltunk és várakozunk.
44.  Sikerült a Szív utca templom melletti területünk 2. részét visszakapni.
45.  Sikerült a Tölgyesi Önkormányzattól a 30 Ha erdőre a Birtoklapot megkapni.
 1. Sikerült 7 évi pereskedés után a bukaresti Legfelsőbb Törvény- és Semmitőszék jan. 17-én hozott visszavonhatatlan végzéssel a Csipak-házat és telket megnyerni.

1.     Nem sikerült:
- A visszakapott Csipak-házat felszabadítani, mert a benne működő Megyei Erdészeti Igazgatóság minden törvényességet mellőző, akadályoz. Különös, hogy a miniszterelnök a HR és KV ortodox püspökségnek Kovásznán a hat emeletes Fenyő szállót karácsonyi ajándéknak adományozta. Viszont a történelmi egyházainktól elvett ingatlanokat pedig nem akarják visszaszolgáltatni. (A nevezett ortodox püspökség támogatására már 1999.dec.29.-én a 203-as Sűrgősségi Kormányrendelettel Kovászna és Hargita megyében minden 100 ortodox hívő után egy neklerikális személy fizetését biztosították, amit 2001.03.05-én kelt 25. számú törvénnyé emeltek).
- Az I. és II. világháborúban elesett hősi halottak emlékművének elkészítése, valamint a templomtér Makovecz terve szerinti rendezése.
2.     A 2014. évre marad:
1.     A Millenniumi-templom lépcsőjének terméskőre való cserélése.
2.     Az I. és II. világháborúban elesett 103 csíkszeredai hősi halott és a diktatura áldozatai emlékjelének elkészítése.
3.     A templomtér rendezése Makovecz Imre tervei alapján, és még sok egyéb.
4.     A Szécsényi templomtelek újra kerítése.
5.     A Millenniumi-templom orgonájának a megépítése. Ez ügyben már pályázatunk.
6.     A „zöldház” program keretében geotermikus fűtésre pályáztunk, de a bukaresti kassza üres.
Bevételünk és kiadásunk után az Úr 2013. évét ......... lej egyenleggel zárjuk.
Örventes, hogy mindig számíthatunk Isten kegyelmére és egymás jóindulatára.
Köszönöm a kedves hívek hitvalló helytállását, és az évfolyamán nyújtott mindennemű segítségét. Köszönöm Főpásztorunk erkölcsi támogatását, a segédpüspök úr szolgálatát, a szerzetes atyák és munkatársaim munkáját és az imádkozó családok helytállását.
Isten után továbbra is mindenki részvételére számítok, még a hátrálékosokra is, hogy a fent említett feladatokat közösen és gyümölcsözően tudjuk véghez vinni.
Az óév utolsó félórájában a Millenniumi-templomban csendes szentségimádást végzünk, majd elharangozzuk az Óévet és köszöntjük az Újévet. Újév napján reggel 8 órakor, 11, ¼1, 17 és 19 órakor végezzük a szentmiséket. A házszentelést január 2-án kezdjük.
Amíg az Óév beszámolt, megérkezett az Újév is a saját csomagjával. Sejtette, és jól sejtette, hogy az öreg Óév nem fog érdeklődni utánuk. Már csak azért sem, mert ő is hasonló csomagokkal érkezett az elmúlt év szilveszterén a földre. Kedves ifjú barátom - szólt az Óév -, letelt az időm, búcsúznunk kell. Szívből kívánom, hogy több eredménnyel járjon az emberek között, mint én.  Tudom, mi rejtőzik táskáiban, én is ilyenekkel érkeztem egy éve. Az egyik tele van reménnyel, a másik hittel, a harmadik szeretettel. Ezek azok a kincsek, amelyek értékessé tehetik az emberi életet. Ez a kisbőrönd a jóakaratot tartalmazza, ettől függ a béke a családokban és a nagyvilágban. Vigyázzon erre a fehér táskára is, amely Isten kegyelmét rejti. Aki ebből merít, megszentelheti életét… Ekkor megszólaltak a Millenniumi-templom harangjai, kint az utcán rakéták durrogtak, az Óév kezét nyújtotta az Újévnek és elszállt. A fiatalember integetett utána, majd elindult a templom felé, hogy Isten segítségét kérje az emberekre. És arra gondolt, milyen jó lenne, ha Ő, a boldog Újév boldog Óévként távozhatna – egy év múlva.
És ez így is lesz, ha Jézus nevét hívjuk segítségül, ha az Ő szeretetében igyekszünk élni. BÚÉK!

Csíkszereda, 2013. Szilveszter estéjén
Darvas-Kozma József
    esperes-plébános


Itt látható: 
 A 2014. ÉVI HÁZSZENTELÉS BEOSZTÁSA
                                                                                               


Híva vagy hivatlanul jelen van!


A Teremtő ősképe ott van minden emberben. Némelykor lelkiismeretünk szavában jelentkezik és ránk kérdez drámai erővel. 
Az előle elbúvóra: Ádám, hol vagy? 
A menekülő és kíváncsi Mózeshez így szól: Old le a sarudat, mert ez a hely, ahol állasz szent! 
Az ellenszegülő és keresztényeket üldözőt kérdőre vonja: Saul, Saul, miért üldözöl engem? 
C. G. Jung
Isten mindenütt jelen van. Jelenlétében élünk így vagy úgy.
Carl Gustav Jung (1875-1961) svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus a Künsnacht-i házának homlokzatára nem véletlenül vésette az ágostonos szerzetestől, Rotterdami Erasmustól kölcsön vett szavakat: Vocatus atque non vocatus - Deus aderit! (Magyarul: Híva vagy hívatlanul, Isten jelen van.) 
Ősbizalmunk forrása ez, vagy az ősbűn miatt ősfélelmünké is? Ez indokolja, hogy állandóan keressünk. 
Keressük és találjuk meg a rejtőző Istent. Ez Isten pedagógiája, megtalálása pedig a mi örömünk. (Pascal).

2013. 12. 30.

Ferenc pápa a Vatikán "ajtóját" is kitárja

A jövő évtől kezdve kis csoportokban a római plébániákról is jelentkezhetnek a hívek, hogy részt vehessenek Ferenc pápa szentmiséin a vatikáni Szent Márta-házban. Éppen ezek a reggeli szentmisék adják Ferenc pápaságának egyik legszebb újdonságát – amelyekből a Vatikáni Rádió összegyűjtött egy homília-válogatást. Ezzel kapcsolatban beszélgetett rádiónk olasz munkatársa Stefania Falasca újságíróval, akit régi barátság fűz Jorge Mario Bergoglióhoz.

- Immár kilenc, tíz hónap telt el pápasága megkezdése óta, és mostanra nyilvánvalóan kitűnt, hogy ezeket a reggeli szentmiséket nagyon várják az emberek, napi hitéletük részévé vált. Véleményem szerint e szentmisék fontosságát – amely pápaságának újdonsága is - három pontban foglalhatjuk össze. Az első, amit az Evangelii gaudiumban is leszögez, Isten szavának hirdetése. A második, hogy magának a reformnak a szívét alkotják, amelyet a pápa éppen véghez visz. A harmadik pedig hogy példaértékűek, nemcsak pápai tanítását, hanem egész egyházképét tükrözik, amelyet elénk tár.

- Mennyire fontosak a pápának mint lelkipásztornak a szentmisék az emberekkel, Isten népével? Vagy úgy is kérdezhetnénk, mennyire voltak fontosak még mielőtt megválasztották volna pápává?

- Ez papi mivoltának szerves részét alkotja. Bergoglio mindig nagy hangsúlyt fektetett a homíliák kidolgozására, ennek jelentőségét mostani apostoli buzdításában is elmagyarázta. Ez az a pillanat, amikor szemtől szembe áll Isten szavával, hagyva, hogy megvilágosítsa őt. A reggeli szentmiséit mindig ez a felkészülés, a lelki ráhangolódás előzi meg. Hogy miért? Mert – ahogy ő mondja - az egyház azért létezik, hogy hirdessen, hogy Jegyese hangja legyen. Isten szavát pedig a hangon túl az életünkkel hirdetjük. Olyannyira, hogy Bergoglio számára az a pap, aki nem készül föl a szentbeszédére, tisztességtelen; felelőtlen a kapott ajándékok iránt. Amikor beszéltem vele az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítás megjelenésekor, megkérdeztem tőle, melyek számára a fontos részek – az elsőn túl, ami az igehirdetésről szól. Azt válaszolta, hogy a legfontosabb a központi rész, amelyet a homíliának szentelt.

- A vatikáni alkalmazottak után most a római hívek is részt vehetnek a Szent Márta- házban a szentmiséken. Ebben is konkrétan megmutatkozik az a kettős egység: „püspök és nép”, amellyel Ferenc először bemutatkozott március 13-án…

- Természetesen. Ez létkérdés számára, a reggeli eucharisztia ünneplése: ez a hétköznapiság, ez a családi dimenzió… mert a mindennapokban megélt hit segíti a hitet. Ezek a homíliák az olvasmányokból merítkeznek, a Szentírás szakaszainak fénye tagolja őket, hogy így megnyíljanak az egyház zarándokútja előtt, amelyet az az emberi történelemben végbe visz, éppen a zsinat szándékai szerint. Ebben Ferenc pápa a zsinatot ülteti át a gyakorlatba. Előbb munkatársaival kezdte, vagyis a vatikáni személyekkel, de mivel Róma püspöke, ezért Isten szavát és a napi szentmiséket megnyitja a város hívei előtt.

Éppen ma kaptam tőle egy ajándékot, amit küldött nekem: Bernanos regényeit – akit egyébként a Evangelii gaudiumban is idéz. Ez a tény ebben a összefüggésben különös jelentőséget ölt. Bernanos (Georges, francia író - szerk.) a legelhagyatottabb vidéki plébániákon keresztül elvitte az egyházba azoknak a millióknak a kiáltását, akik nem mindig találtak volna segítő kézre, vigasztaló szóra abban a pusztaságban, amiben tengették életüket. Azt hiszem, hogy ez a nyitás a római plébániák felé és a hívek felé ezt is jelenti Bergoglio számára – mondta még a Vatikáni Rádiónak Stefania Falasca újságíró, a Szentatya régi barátja.

(gá) VRRendelettel vagy szabadon?


Heinrich Böll (1917-1985) Nobel-díjas német írónak és műfordítónak egyik novellája ez a címet viseli: Bús a képem. Arról szól, hogy annak idején a náci Németországban egy kikötőben ácsorgó embert bebörtönöztek, mert el volt keseredve, lógatta az orrát - mondanánk, annak ellenére, hogy rendeletileg előírták: Mindenki köteles vidám lenni! 
Tudjuk tapasztalatból, hogy nem könnyű mosolygósan viselkedni, különösen nem könnyű külső unszolásra. 
Szent Ambrus (339-397), Milánói püspököt megkérdezték társai, mit tenne, hogyha az Úristen jelentené, hogy elérkezett halála pillanata. 
Ambrus nyugodtan ezt válaszolta: Folytatnám azt, amivel éppenséggel foglalkozom. 
A szent püspök akkor történetesen kártyázott. Vagyis azt tette, amit éppen tett. 
És én, mit tennék?