2019. 03. 30.

Tudomásukra: 2019. március 31.


1. Ma hajnalban kezdetét vette a nyári időszámítás. A vasárnapi és a hétköznap reggeli miserend változatlan, csak a hétköznap esti misék kezdődnek 19 órakor.

2. Keresztúti ájtatosságot vasárnap du. fél 5 órakor, szerdán és pénteken du. fél 7 órakor végezzük.

3. Április 2-án, kedden 19 órától az Udvarhely Néptáncműhely emléket kíván állítani Kós Károlynak, Kiáltó szó című vendégelőadásával a csíkszeredai Városi Művelődési Házban. Jegyek válthatóak a Csíki Mozi jegypénztárában, valamint a https://www.bilete.ro/kialto-szo/ oldalon. 

4. Szerdán jegyeskurzus 18 órától.

5. Plébániai hittanórára várjuk a diákokat kedden, csütörtökön és pénteken. Az elsőáldozókat pénteken 3 és 4 órától. A bérmálkozókat 19 órától.

6. Elsőpénteken meglátogatjuk betegeinket.

7. A  Városhaza  gyűléstermében szombaton délelőtt 10 órától: Dr Kovács Lehel István: A SZÉKELY NEMZET ATLASZA  című könyv bemutatójára kerül  sor.

8. Szombaton ministránsképző 10 órakor.

9. A szombat esti szentmise után zenés áhítatot tartunk. A Mercurium trió előadja Pergolesi, Stabat Mater művét (45').
10. Figyelmükbe ajánljuk a katolikus sajtót, valamint adójuk 2%-val támogathatják plébániánkat. Űrlap a sekrestyében kapható.

11. Fekete Madonna Zarándoklat Czestochowaba június 23-28 között. Részvételi díj A. kategóriás szálláson 1300 lej. II. kategóriás szálláson 950 lej.  
Jelentkezni lehet: Veres Kati néninél: 0741.098945 
és András Editnél: 0740.532552.

2019. 03. 29.

Te már vártál rám


Életünk értelmének keresésében és önmagunk megismerésében egyházunk segítségére mindig számíthatunk, mert Krisztus húsvéti misztériumában bírja az ember életére vonatkozó végső igazságot. (2Kor 5,17-21) A nagyvilágnak hirdeti, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Az Ő fényében látjuk meg önmagunkat. Belső világunk folyamatait ismerve mondhatjuk azt, hogy több a jó bennünk, mint a rossz. Legtöbbször rosszabbak vagyunk annál, mint ahogy kívülről látnak bennünket; de jobbak, mint ahogy magunkat látjuk. Leginkább Tékozló Fiúknak érezzük magunkat. 

Az önvizsgálat nyomán lelkiismeretünk nyugtalansága természetes. Látjuk, hogy mennyire eltértünk Krisztustól, viszont ez még nem elég, mert az igazi önismeret csendes párbeszéddel kezdődik, Isten és én közöttem. Ebben az együttlétben önismeretünkkel együtt a bánatunk is ébredezik. Felismerjük, hogy az egyetlen boldogító út: az Atyához való visszatérés. 

Szent Lukács örökítette meg, Jézus gyönyörű paraboláját a mennyei Atyáról. (15,1-3, 11-32) Mindnyájan jól ismerjük az emberiség és a magunk, a tékozló és az idősebbik fiú történetét. A mennyei Atya személyiségét, érzéseit bűnös állapotunkhoz való viszonyát Jézus jeleníti meg. A tékozló fiú történetében jól kirajzolja az Atya irgalmát. A történet elnevezése nem jó, mert valójában a megbocsátó Atyáról szól. Mi is gyakran és sok formában megtettük, amit a két fiú tett, s annál inkább nyomorultabbak lettünk. Nem ismertük fel, hogy valaki szeret, s nem engedtük, hogy szeressen. 

Az első lépés, vissza Istenhez nem könnyű! Alázat kell, hogy állatnívójú (disznópásztor, szamárgazda) állapotunkat beismerjük. Ilyenkor a nehézség abból adódik, hogy elfelejtjük Isten irgalmát, azt hogy Ö bűnösként is szeret. Ha erre figyelünk, akkor nem nehéz elindulni az atyai ház felé. 

Ha feladjuk helytelen magatartásunkat, ez megkönnyíti hazatérésünket, mert amit bánunk, amit jóvá akarunk tenni, arra irgalmat kapunk. Isten csupa irgalom, megtérésünkre vár.  

„Mielőtt kerestelek téged, te már vártál rám.” (Szent Ágoston) 

Isten megbocsátása teljes: bűneinket nem tartja számon és újra családja tagjává fogad. „Ma levettem rólatok a gyalázatot.” (Józs 5,9a 10-12) 

Isten örül megtérésünknek, szeretete a közösségre is kiterjed: háza népét is bevonja örömlakomájába, az idősebbik fiát is behívja. 

Szíve jóságát mindenkinek adja, mert a megtért ember az Isten öröme. 

Indítsa meg szívünket a tékozlófiúk megtérése, és fogadjuk bátorítóan és szeretettel a megtérő bűnöst, mint az irgalmas Atya.


„Fölkelek és atyámhoz megyek, azt mondom neki ...” Lk 15,18

Bérmálkozóknak 17. Hogyan lehet legyőzni a bűnt?


Cél: A bűn gyógyszereinek bemutatása, hogy Jézus életében járjunk
A kisgyerek, amikor mozog, mászkál, lassan-lassan lábra áll és mindez sikerélmény. Ilyenkor szemében tűz, arcán mosoly, kezében erő, s az egész teremtmény csupa öröm. Amíg járni tanul sokszor elesik, olykor sír, fél, újra próbálkozik, amíg megtanul járni. Ez az ember életstílusa: a nagyságra törekszik, s ha elesik, felkel.
1) Akadályokon keresztül élni az Istennel. A keresztségben kaptuk istenfiúságunkat, és fel akarunk nőni a minket szerető Istenhez. De az életben sok buktató van. Jézus Egyháza által ezeken is át akar segíteni. Ezért rendelte a bűnbánat szentségét és az azzal való élés lehetőségét. (7 x 70 x 7 x) Az istengyermeki élete az állandó megtérésben áll, ami szakadatlan meghalás és feltámadás. Ebben a folyamatban vagyunk. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá...” (Jel 3,20-21)
2) A bűn valósága. Az Istennel élés akadálya, a bűn, nem az Istentől származik. Az akadály Isten kegyelmeinek és szeretetének visszautasítása, ami lehet lázadás is. A legtöbben közömbösséggel vétünk.
A bűn végső soron a szeretet hiánya. Aki szüleivel durván beszél, abban nincs szeretet...
a) A bűn megfontolt, szabad tett, ezért a kegyelemből nem lehet véletlenül kiesni. Az önközpontúságot kívánságaink szerinti életnek mondja, és buzdít, ”hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik. (…) Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.” (Gal5,16-21).
b) A bűn elszakít Istentől. 2003. aug. 14. Kanadában és az AEÁ-ban elektromos áram nélkül maradt 80 millió ember. A sötétség beálltával félelem fogta el az embereket.
A bűn olyan hiba, amely részlegesen vagy egészen elválaszt Istentől. Lebénítja szeretet-kapcsolatunkat. Ha elhanyagoljuk lelki gyógyulásunkat keresni, akkor félelem, szorongás, testi-lelki betegségek is jelentkeznek. A bűnös először önmagát bünteti, s utána örök boldogságát veszélyezteti.
c) Egyesek a bűnt tagadják, mert bűnben vannak, túl közel vannak a bűnhöz és ezért nem látják. Vagy kibújót keresnek, mert nem akarnak magukkal szembe nézni, gyávák, vagy nem hisznek  Istenben. Ha nincs bűn, akkor miért kell az ajtókat bezárni, miért a rendőrségre, az igazságszolgáltatás, börtön stb.
A hívő nem tagadhatja a bűn valóságát. Ha ezt tennénk, azt mondanák, mintha Istennek mindegy lenne hogyan élünk, mintha cél nélkül teremtett volna minket, mintha nem szeretne bennünket.
d) Isten, pedig céllal teremtett minket, akarata számunkra sok forrásból kitűnik: - A lelkiismeretünk tanúskodik, hogy törvénye szívünkbe van írva (vö. Róm 2,15). - Isten Igéje: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat.” (Jn 14,23). - Az Egyház tanítása az ember egész hivatásáról (GS 11 és13).
Szabadságunk csak akkor teljes, ha elfogadjuk Isten ránk vonatkozó tervét. "Ha kitartotok tanításomban" (Jn 8,31-32). A teljes szakítás a bűn legyőzésének egyedüli hatásos módja: (1Jn 1,5-8).
3) A kegyelmi élet akadályai, bűnalkalmak. A józan ember kerüli a veszélyt, s puskaporos hordó mellett nem játszik a tűzzel. A józan ember kerüli a bűnre vezető befolyásokat, alkalmakat. Melyek ezek? Bűnre csábít az ördög, a világban lévő sok rossz és a bűntől sebzett természetünk. 
a) Az ördög, a bukott angyal. Az irigy szellem szüntelen kísérteni fog a világ végéig, hogy elszakítson bennünket Istentől. Olyan, mint a láncra vert eb, csak azt marja meg, aki közel megy hozzá. (1Pt 5,7-8). Szent Pál: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok…” (Ef 6,11).
b) A bűnnel fertőzött világ. „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! ... De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.” (1Jn 2,15-17).
c) A test alatt a belső ösztönöket értjük, az emberi természetünkből származó kísértéseket. (Róm 7,15-19).   A kísértés nem bűn, csak kezdeti inger a bűn elkövetésére. Akkor válik a kísértés bűnné, ha beleegyezünk. A bűnös magatartásunkra, amely minden cselekedetet megmérgez: gőg, irigység, gyűlölet, érzékiség, stb.
A test legyőzhető, ha elismerjük hajlamunkat a bűnre, s kérjük Jézus bűn feletti győzelmét (Lk 4,1-13).
4) A bűn elleni gyógyszerek: a) A kiengesztelődés szentsége, amely a Szentháromság életébe visszakapcsol. "Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer,..." (Jn 20,19,23).          
b) Önmegtagadás. A leglényegesebb, hogy meghaljunk önmagunknak, és Isten ránk vonatkozó akaratának támadjunk fel. "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, ... (Lk 9,23-26).    
c) Szentmise. Felajánlom életem Jézussal.  
d) Szentírásolvasás. 
e) Ima. „Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében.” (Kol 3,17). Böjt és ima. 
f) Lelkivezetés. 
g) Kapcsolat élő keresztényekkel. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek... " (Mt 18,20).
5) A kegyelmi élet élhető. Milliók élték és élik. Lehetséges Jézus győzelme miatt (Jn 16,33). Matematikai törvény: végtelen + 1 = végtelen. Krisztus és én abszolút többséget képviselünk.Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5,4).

Recept a bűn legyőzésére

Lélekvédelmi Minisztérium: Római Katolikus Egyház
Rendelőintézet: Csíkszeredai Millenniumi templom
Keltezés: 2018. március 29-31.

A beteg neve: B. K. = Botorkáló Keresztény

Diagnózis: Lucifer-vírussal fertőzött emberi természet, amelyben
                   ösztönös erők törekednek hatalomra jutni és
                   állapotát veszélyezteti a környezetében felgyülemlett sokféle bűn.

Gyógymód: 1. Kiengesztelődés szentsége (gyónás) szükség szerint ......1x.                                        
                    2. Ima naponta ……………………………………………...…….……..3x.
                    3. Szentmise + áldozás  vasárnap és ünnepnap…………..…....……….1x.
                    4. Szentírásolvasás naponta………………………..…..….…...negyed óra.
                    5. Hitelmélyítés: Az Egyház Katekizmusa, keresztény sajtó folyamatosan.
                    6.  Szociális, karitatív munka, böjt, bűnbánati nap hetente (pénteken).             
                    7. Lelkivezetés havonta………..……………………….…… ..….……...1x.
                    8. Kapcsolat élő keresztény közösségekkel hetente…………...………..1x.
        
Aláírás:
                        Dr. Názáreti Jézus                                                       N. N.
                         testi-lelki főorvos                                              orvossegéd-lelkész

2019. 03. 25.

Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programja

Közzétették Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programját - március 25-én délután két órakor tette közzé a szentszéki sajtóközpont a Szentatya romániai látogatásának hivatalos programját. Június elsején ottani idő szerint 10 óra 10 perckor indul a pápát szállító helikopter Bákóból Csíkszereda felé.

Ferenc pápa gépe május 31-én, pénteken reggel 8 óra 10 perckor indul a római Fiumicino reptérről, és déli fél 12-kor érkezik az otopeni nemzetközi repülőtérre. A Szentatya hivatalos fogadásán részt vesz az államelnök, a nuncius és a romániai püspöki konferencia tagjai. 
A repülőtérről a Cotroceni (elnöki) palotába mennek át 13 órára. A román állami méltóságokkal (az államelnök és felesége, illetve a miniszterelnök) való találkozás után a Szentatya az elnöki palota Egyesülés termében beszédet tart a világi és egyházi méltóságok, a diplomáciai testület és a civil szervezetek képviselői (háromszáz fő) előtt.
15.45-kor magánfogadás keretében találkozik az ortodox pátriárkával, majd a román ortodox egyház szinódusának képviselőivel a román patriarkátus székhelyén. A Szentatya ezután az új ortodox katedrálisba megy, ahol Daniel pátriárka fogadja; üdvözlik egymást, és együtt elimádkozzák a Miatyánkot.
A találkozást követően a Szent József római katolikus katedrálisban szentmisét mutat be, itt találkozik a bukaresti római katolikus érsekség híveivel és elöljáróival. A pápa szentbeszédet mond.
Június 1-jén Ferenc pápa fél 10-kor Bákóba indul, ahonnan 10 óra 10 perckor száll fel helikoptere Csíkszereda irányába, ahol a stadionban landol.  
A Szenatyát innen átszállítják a csíksomlyói kegyhelyre, ahol felmegy a szentmise színhelyére. Ferenc pápa szentbeszédet mond.  
Csíkszeredából helikopteren indul Jászvásárra. A iași-i reptérről a római katolikus székesegyházba megy. A helyi kultúrpalota előtti téren találkozik a fiatalokkal és a családokkal – itt is beszédet mond.
Iași-ból Ferenc pápa este 19 órakor tér vissza Bukarestbe. Másnap reggel 9-kor az otopeni repülőtérről a nagyszebeni nemzetközi repülőtérre érkezik, ahonnan helikopterrel szállítják Balázsfalvára (9 óra 40 perckor érkezik meg). Balázsfalván (Blaj) keleti rítusú szentmise lesz, ennek keretében a tervek szerint boldoggá avatja a hét görögkatolikus vértanú püspököt. A szentmise színhelye a helyi Szabadság mezeje (Câmpia Libertății). Ugyancsak itt mondja el a szentmise után a Regina Coeli imádságot. 
A szentmise után 13.20-tól ebéd következik, ezután a balázsfalvi roma közösség tagjaival találkozik.
A Szentatya és kísérete autón megy a városi stadionba, innen helikopteren a nagyszebeni repülőtérre, ahonnan visszaindul Rómába, s a tervek szerint délután fél 6-kor érkezik meg.
Forrás: Vatikáni Sajtóközpont/Romkat
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír