2013. 05. 31.

Ferenc pp Twittere


Mária Erzsébetnél tett látogatása ünnepén, május 31-én Ferenc pápa a szokásos kilenc nyelven – köztük latinul – a következő tweet üzenetet tette közzé @Pontifex twitter-fiókjában:
„Az egész üdvtörténet Isten története, aki keresi az embert: felkínálja neki szeretetét és gyöngéden befogadja”.
Salutis annales Dei sunt ipsius fasti, hominem qui conquirit eique Suum praebet amorem animum exhibet tenerum.

The whol  ...» VR

Összetartozásunk - felelősség!

-->
Június, Jézus Szíve hónapja. A magyar ember szívének szeretete Isten után gyermekére, majd a nemzetére irányul. 
Június 1-jén van a nemzetközi gyermeknap. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben június 1-jét választották ki. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben határozta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot, melynek célja ezzel az ünneppel nem a család erősítése, sem a gyerekek személyiségének a védelme volt, hanem a világ gyermekeinek internacionalista testvériségének hangoztatása, az egymás közti jobb megértés, valamint a gyermekek jóléte irányított figyelem. Napjainkban e célt sem tartják tiszteletben, amikor a gyermekeket az azonos neműek szövetségének is kiszolgáltatják.  
Június 4. a Nemzeti Összetartozás napja. Emlékezés és előretekintés is. 1920. június 4-i Trianoni diktátummal szétdarabolták az ezer éves Magyarországot. Még aznap az Erdélyi Tudósítóban megjelent Ft. Veress Ernő bátorítása: „Temetés után hazamegyünk, s dolgozni kezdünk újra… Kulturális, társadalmi és gazdasági munkára vetjük magunkat. Egymást megértve, egymást gyámolítva mi sem veszhetünk el a népek tengerében”. A Szent István-i felajánlás megtartott. A magyarság tudatában a történelmi Magyarország képe tovább élt. A Kárpát-medencében egy szellemi Magyarország született. Ennek határai a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén a fizikai-földrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn élt tovább. És jött 1940, 1989, és 2010. május 31, amikor a Magyar Országgyűlés törvényt hozott a Nemzeti Összetartozásról és kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 2012. január 1-ével életbe lépett a Magyar Alaptörvény, melynek 6. §. 3-ik bekezdése kimondja, hogy „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” A gyakorlatban az történt, amit Salamon király a templomszenteléskor kért az Istentől: légy a többi népnek is Istene, legalább annyiban, hogy ha itt a templomban kérnek téged, hallgasd meg őket (1Kir 8,41-43). A kafarnaumi százados hitét kérése is mutatja: hiszi, hogy Jézus szava a távolban is hatásos. Jézus nagyon megdicséri a százados nagy hitét (Lk 7,1-10). A csoda megtörtént. A Jézusba vetett hit a döntő. Akiben az istenség egész teljessége lakozik, őt kérjük imáinkban, közösen, egyetértve fáradozzunk Isten országáért (Gal 1,1-2,6-10), építsük nemzetünk egységét.

„Ha emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.” Gal 2,10
Darvas-Kozma József

Nemzeti Összefogás üzenet

Lázadás Stockholm szegény negyedében


A keresztény egyházak állásfoglalása
P. Fredrik Emanuelson (OMI – Oblati di Maria Immacolata) a stockholmi egyházmegye püspöki helynöke próbált magyarázatot adni a keresztény egyházak nevében arra a lázadásra, amely a svéd főváros Husby nevű külnegyedében robbant ki egy héttel ezelőtt. A püspök szavai szerint e szegény negyed fiataljainak lázongása egy nagyobb európai folyamatba illeszkedik, melynek fő oka a munkahelyek hiánya. A 11 ezer lakost számláló Husby a svéd főváros egyik szegénynegyede.
Egy hét óta minden éjszaka tüntetések vannak, a fiatalok törnek, zúznak, autókat, üzleteket rongálnak és támadást intéznek épületek ellen. „A tüntetésnek nem könnyű nevet és arcot adni, de annyi bizonyos, hogy a perifériák lázadásáról van szó” – mondta a SIR olasz katolikus hírügynökségnek Fredrik Emanuelson püspöki helynök.
A munkanélküliség ebben az egykor jóléti országban is elérte az európai szintet és ez főként a szegényebb negyedeket érinti. A fiatalok úgy érzik, hogy elszigeteltségben élnek, vagy legalábbis, hogy nem veszik számba őket. A lázongás eredetileg egy éjszakai gyilkossággal kezdődött, a rendőrség megölt egy 67 éves férfit. Ez az eset lobbantotta lángra a lázadást, amely ma már Svédország más területeire is kiterjedt. Letartóztattak néhány fiatalt, de valamennyien büntetlen előéletűek. Ugyanakkor más fiatalok azon fáradoznak, hogy békét teremtsenek, párbeszéd és konkrét kezdeményezések által.
A katolikus püspöki helynök elmondta, hogy Svédországban rendkívül tevékeny a Keresztény Egyházak Tanácsa, melyhez 30 egyház tartozik, a katolikus egyház is tagja. „Mi próbálunk jelen lenni a lázadó szegény negyedben – mondta a helynök – morális támaszt adunk, vagy egyszerűen láthatóan ott vagyunk az emberek között, az ökumenikus törekvés jegyében. Mi állandóan integrációról beszélünk, de ehelyett inkább azt látjuk, hogy az emberek szegregációban élnek.
A püspöki helynök végül arra a kérdésre keresett választ, hogy Stockholm és egész Svédország számára milyen üzenetet tartalmaz a Husby peremvárosban kirobbant lázadás. Az országban jövőre lesznek a választások és a pártok most vázolják fel terveiket, melyek között első helyen szerepel a munkahelyek teremtése – mondta a svéd egyházi ember. A munkanélküliség miatt egyre szembetűnőbb a fiatalok közötti kétségbeesés. A jelenlegi helyzetben a politikusok személyesen felkeresik a lázadó negyedeket, beszélgetnek az emberekkel és megkísérlik, hogy közösen találjanak megoldást arra a rossz közérzetre, amely ugyan nem volt váratlan, de amely most mégis meglepte a politikai, polgári élet vezetőit.

(ik) VR

Neumann Teréz 10.

Istenszolgálója Neumann Teréz halálának 50. évfordulóján Konnerstreuthban nyolc napon át Imanapokat tartottak. A hálaadó szentmisén, 2012. szeptember 18-án Wetter kardinális mellett ott volt Dominik Duka prágai bíboros, érsek, számos püspök, Frantisek Radkovsky pilseni, Friedhelm Hoffmann würzburgi és Reinhard Pappenberger regensburgi segédpüspök valamint a német egyházmegyék delegátusai, a papok sokasága mellett 2000 hívő vett részt a szabadtéri szentmisén.
Utána körmenetben vonultak a temetőbe, hogy megkoszorúzzák Terézt vagy ahogy a helyiek mondták Rezl sírját és imádkoztak boldoggá avatásáért.
Számunkra miben lehet példakép Istenszolgálója konnersreuthi Neumann Teréz?
A Hit évében vagyunk, és mindenesetre az Istenbe vetett bizalomban,  hitben, szeretetben.
Továbbá az Eucharisztia megbecsülésében, hogy az Úr nem ment el, itt maradt, Őbelőle táplálkozunk. Értékeljük a szentmisét és vegyünk részt azon rendszeresen. Teréz egyetlen tápláléka az Oltáriszentség volt: "Én nem a semmiből élek, hanem Jézus testéből, ami valóban étel…" A hit és a szeretet csodákat tesz, ezt Teréz és sok más szent élete is bizonyítja.
Ő azonosulni akart a szentáldozás által Jézussal, ezért vele együtt vállalta az élet apró szenvedéseit, keresztjeit. Végül abban a kitüntetett állapotba került, amikor Jézus  kínszenvedését is átélte. Jézus keresztje osztályosának elfogadta a mezőről hazatérő Cirenei Simont, aki kezdetben a római katonáktól kényszerítve vitte Jézus keresztjét, de az ő lelkében is megtörtént az átváltozás.
Fiait, Rufus és Alexander a jeruzsálemi egyházközség tagjaként ismerjük. Neumann Teréz áldozata, Jézus keresztre feszítésének átélése, sokak megtérését eredményezte egykor és ma is hatással van az igazságot kereső emberre.
Arra tanít Teréz, hogy életünket és minden szenvedésünket egyesítsük Jézussal, aki erőt ad, hogy az élet nehézségei közepet is megőrizzük lelkünk békéjét és boldogságát. 


Előzők:
Neumann Teréz 1.
Neumann Teréz 2.
Neumann Teréz 3.
Neumann Teréz 4.
Neumann Teréz 5.
Neumann Teréz 6.
Neumann Teréz 7.
Neumann Teréz 8.
Neumann Teréz 9.

Neumann Teréz 9.


Teréz halála
Teréz emblematikus személy volt, Jézus Krisztus életének egy-egy momentumát tükrözte vissza, jelenítette meg elsősorban a német társadalom előtt és a nagy világ előtt is. Teréz hétköznapjaiba gyakorta betört egy-egy váratlan extázis, látomás, betegség vagy elragadtatás. Teréz úgy volt beteg, mint bárki más, és hasonló kezelésben is részesült.
Teréz 1962 augusztus 6-12 között tartózkodott Eichstätt-ben, hogy előkészítse a Theresianum alapítását. Majd 1962 szeptember 8 és 10 között visszatér, hogy elrendezze Odile nővérének örökségét, aki Wutz professzor asszisztense volt. Szeptember 13-án a Szent Kereszt Felmagasztalása és a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepére díszíti fel a templomot. 

Ekkor már nagyon fájt a torka. 14-én pénteken, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, stigmái különösen nagy szenvedést okoznak.
Másnap, 15-én szombaton, a Hétfájdalmú Boldogasszony napján reggel fél 7-kor felkel, misére megy, de egy váratlan infarktus leteríti.
1962 szeptember 18-án, kedden, Naber atya 10,30 körül elhozza neki az Oltáriszentséget. Délben Teréz csatlakozik Urához, akit annyira szeretett.
Szeptember 22-én, szombaton volt a temetése. 7000 fős tömeg kísérte Terézt utolsó útjára. És vajon véletlen…? Neumann Teréz szeretett madárkái, a galambok és verebecskék, mind teljesen némák voltak, nem hallatszott madárcsiripelés azon a temetésen. 
2003. október 22-én Mons. Dr. Gerhard Ludwig MÜLLER regensburgi megyéspüspök istenszolgálója Neumann Teréz posztulátorának Dr. Andrea Ambrosi római jogászt nevezte ki. 
A bajor egyháztartomány püspökei pedig engedélyezték Teréz boldoggá avatásáért szóló imát:
Jesus, du Krone aller Heiligkeit! Du erweckst in deiner Kirche immer neue Heilige.
Wir bitten dich, lass deine Dienerin Therese Neumann, wenn es deinem heiligen Willen entspricht, zur Ehre der Altäre erhoben werden.
Erfülle uns auf ihre Fürsprache mit tiefer Ehrfurcht vor deiner eucharistischen Gegenwart und gib uns Verständnis, dass wir durch Kreuz und Leid in unserem Leben teilnehmen dürfen an deinem Erlösungswerk. Der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. 


Előzők:
Neumann Teréz 1.
Neumann Teréz 2.
Neumann Teréz 3.
Neumann Teréz 4.
Neumann Teréz 5.
Neumann Teréz 6.
Neumann Teréz 7.
Neumann Teréz 8.