2019. 09. 30.

Akik sokat tettek az emberiségért


D. Ghirlandaio, Szt Jeromos

Szeptember 30-án két személyre emlékezni kell. Bár más korban életek és más-más módon, de a Bibliával foglalkoztak. Az egyik Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, a másik Johannes Gutenberg nyomdász.

Szent Jeromos a fordítók fejedelme. A dalmáciai Stridonban született 340 körül. Rómában tanult, ott is keresztelkedett meg. Aszkéta életet élt. 373-ban Jeruzsálembe indult, de Antiochiában megbetegedett. A chalkiszi sivatagban a remeték életét élte. A latin és görög mellett a héber nyelvet is elsajátította. 379-ben pappá szentelték. Rómába visszatérve Szent Damazusz pápa titkára lett, itt kezdte latinra fordítani a Szentírás könyveit, és előmozdította a szerzetesi életet. Áldozatos munkájának gyümölcse az un. Vulgata.

385-ben végképp elhagyta Rómát és Betlehem egyik kolostorában telepedett le, azonban az Egyház gondjaiból továbbra is tevékenyen kivette részét. Sok művet írt, főként Szentírás-magyarázatokat. Betlehemben halt meg 420. szeptember 30-án. Ő írta: „a Szentírást nem ismerni annyi, mint Krisztust nem ismerni” (Bev. Iz. komm. 58,9).

Johannes Gutenberg (Mainz 1400 k. – 1468) a mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatás európai feltalálója. 1430. táján elhagyta szülővárosát Mainzot és Strasbourgba költözött. Ebben az időben már a könyvnyomtatással kísérletezett. 1447-ben visszatért Mainzba, és 1448-ban néhány naptár és röpirat kinyomtatása után, nekilátott főművének, a 641 lapot, oldalanként 42 sort tartalmazó, két hasábban szedett Biblia elkészítéséhez. A munka 5 évig tartott. 1452. szeptember 30-án megjelent az első könyv, a Gutenberg Biblia. A feltalálót mindenéből kiforgatták a haszonlesők. Elkészített egy 36 soros Bibliát is. Még három könyvet adott ki 1460-ig, ezzel befejezte nyomdászi tevékenységét. Viszontagságok között élt. Mainzban halt meg 1468 elején. Találmányával jó szolgálatot tett a tudománynak és elősegítette a Szentírás olvasását.   

Hogyan olvasom a Szentírást? 
Kezdem azzal, hogy Isten jelenlétébe helyezem magamat. 
Ezután egyszerűen hallgatom Isten szavát. Figyelem, hogy milyen hatással van rám. Tanulni akarok, ezért a nekem szóló üzenetet akarom meghallani és azt elmémben forgatom, s szerinte élek. 
Jeromosból is úgy lett szent, hogy komolyan vette az evangéliumot.
 Codex Aureus - Gyulafehérvár, Batthyaneum, Róm.Kat.Érsekség - 1948-tól bitorolja a román állam.

2019. 09. 28.

Hirdetés: 2019. szeptember 29.


1. Ma van a Szentírás vasárnapja. Ma a templomi gyűjtés a Katolikus Bibliatársulat javára történik. Du. 3 órakor közös Szentírás olvasást tartunk a Millennium-templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
2. A gyulafehérvári főszékesegyházunk búcsúja. A szentmise 11 órakor kezdődik.
3. Október hónapot Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapnak nyilvánította, a missziós apostoli lendület és hév megújítására, hogy az egyház megőrizze frissességét, lelkesedését, erejét. Ezen felhíváshoz csatlakozik a világ, többek közt a Mária Rádió Világcsaládja, és október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén egy világméretű rózsafüzér imádkozásba kapcsolódunk délután 4 órakor. Október 18-án délelőtt 10 órakor az „Egymillió gyermek együtt imádkozik a békéért és az egységért” nevű kezdeményezéshez társulva, templomainkban iskolás gyerekekkel együtt imádkozzuk a rózsafüzért.
Hétköznap este fél 7 órától rózsafüzért imádkozunk.
4. A plébániai hitoktatást és bérmálási felkészítőt a héten kezdjük.
Kedden: az előkészítősük, az I és a II. osztályba járó gyerekeknek 3-4 órág, a IV-V. osztályosokat kedden 4-5. óráig hittan. Csütörtökön a VI-VII-VIII. osztályosok részére 4-5 óráig. Az ifjúsági óra csütörtök este fél 8-tól van.
Az elsőáldozók I. csoportjának pénteken 3-4. óráig, a II. csoportba járóknak 4-5 óráig van a felkészítő.
5. A bérmálkozásra készülő diákoknak péntek este 19 órakor felkészítő (IX-XII. osztály részére)
6. Pénteken meglátogatjuk betegeinket. Keresztelői felkészítőt du. 6 órakor tartunk.
7. Szombaton ministránsképző de. 10 órakor.
8. Figyelmükbe ajánljuk a katolikus sajtót.

Az angyal feljegyzi imádságodat


Szent Bernátnak különös látomása volt egyszer, amint szerzeteseivel éjjeli karimádságát végezte. Minden szerzetes mellett látott egy angyalt, aki jegyzeteket készített az imád­ságról. 
Az angyalok némelyike arannyal írt, mások ezüsttel, tintával, vízzel, sőt többen semmit sem írtak. 
Az Úr meg­mondotta szentjének e látomás jelentését. 
Akik arannyal írtak, az izzó lelkű imádkozókról készítettek jegyzeteket, akik egész lelkükből szerették Istent. 
Az ezüstírás jelentette, hogy ezeknek imádsága tiszta ugyan, de nem tökéletes. 
Akikről tintával írtak, azoknak buzgósága nagyon gyenge volt, s csak megszokásból imádkoztak. 
Akikről vízzel írtak, azok­nak imádságát csak a száj mondotta, mert közben a szív hiú gondolatokban merült el, s nem is gondolt Istenre. 
Akik pedig semmit sem írtak, azt jelentik, hogy a mellettük ülők egyáltalában nem imádkoztak, mert mindig idegen gondola­tokkal foglalkoztak és nem is gyarlóságból, hanem öntudat­tal és szándékosan. 
Szent Bernát örült sok buzgó fiának, de szomorkodott, hogy nem hiányoznak közöttük a hanyag és szórakozott imádkozók sem.

 Ima az őrangyalhoz: 
Őrangyalom, szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek,
Ments meg engem bűntől, bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
Úgy vezess a jó Istenhez.
Ámen.

 
**

Az őrangyalhoz Isten angyala, aki őrzőm vagy,
akire bízott az isteni kegyesség,
világosíts fel, őrizz, kormányozz
és vezess engem a mai napon. Ámen. 

A főangyalok nem űrlények


1968. december 24-én az Apollo 8 űrhajó a Hold körüli pályára állt. A három űrhajos egészen váratlanul egy-egy szentírási idézettel köszöntötték a föld lakóit: Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött” (Ter 1,1). A világ áll, mert Isten akarta, teremtette. Minden teremtmény Istentől jön és Istenben lakozik. Ez a hivő emberekben mély tiszteletet ébreszt minden létező iránt. Környezeti lelkiséget hoz létre, amely gondosságot, gyengédséget, figyelmességet jelent minden teremtmény iránt. A teremtés mindmáig folytatódik az Atya gondviselésében, a Fiú megváltó kegyelmében és a Lélek egyesítő erejében. A látható és láthatatlan teremtés kezdeténél Isten ingyenes szeretete van, még az általunk nem ismert más lehetséges világokénál is, és az isteni személyek egymásközti viszonya felöleli az egész teremtett Univerzumot.
A szent főangyalok ünnepén tekintsünk a tisztán szellemi Univerzumban lévő testvéreinkre, az angyalokra. A Szentírásból ismerjük, hogy Isten teremtett angyalokat is, személyes, tisztán szellemi, halhatatlan teremtményeket, akik értelmesebbek és hatalmasabbak, mint az ember. Az angyalok „szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget” (Zsid 1,14). Az angyaloknak tulajdonított szerep nem változott. Ahogy a szentmise könyörgésében valljuk: „a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket”.
Az angyali univerzum előtt Isten feltárta további teremtői tervét, ami próbatételnek bizonyult (2Pt 2,4). Az angyalok közül többen, büszkeségi döntés és visszafordíthatatlan gyűlölet folytán, fellázadtak Isten ellen; szerettek volna mindent és mindenkit a pusztulásba és a semmibe rántani: ezek a démonok, fejük a Sátán. Ellenfelük Mihály főangyal az isteni igazság megtestesítője, a választott nép angyala, aki mennyei háborút vívott a sátánnal a világ teremtése előtt. Levetették az őskigyót, ezzel lefokozták, s hatalma végzetesen összezsugorodott, csak a földre terjed ki, ott is meghatározott időre (Jel 12,7-12a).
Az angyalok szerepe valójában Jézus Krisztus kinyilatkoztatásánál világosodik meg. Krisztus a szent angyalok feje (Kol 1,16), mellette állnak, mint hírvivők vagy szolgálattevők: Máriának angyal viszi az üdvözletét (Lk l,26), Betlehemben az angyalok dicsérik Istent és hirdetik az Üdvözítőt (Lk 2,13). Az evangélisták megemlítik Jézusnak az angyalokkal való bensőséges érintkezését: szolgálnak Jézusnak a pusztában (Mt 4,11; Mk 1,13), jelen vannak haláltusájában (Lk 22,43) és hirdetik feltámadását (Lk 24,4k). Jézus úgy emlegeti őket, mint valóságos és tevékeny lényeket, akik  az emberek fölött őrködve is látják az Atya arcát (Mt 18,10). Nem ismerik az utolsó ítélet napját, mert az az Atya kizárólagos titka (Mt 24,36 p), de ők lesznek végrehajtói (Mt 13,39-49; 24,31). Már most osztoznak Isten örömében, amikor a bűnös megtér (Lk 15,10). Jézus beszél szerepükről; eljövendő dicsőségében, második eljövelének napján az angyalok fogják kísérni (Mt 25,31); elküldi őket, hogy összegyűjtse a választottakat (Mt 24,31) és kiűzze a kárhozottakat az Országból (Mt 13,41k).

Szent Péter óva int mindenkit: „Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségtek a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben” (1Pt 5,8k).  
Kérjük a szent angyalokat és királynőnket, a Szűz Anyát, hogy vezessenek ki bennünket „az új pogányság sötétségéből a Szentlélek világosságába.”