2017. 10. 29.

Őrtűz Csíkszeredában okt. 29-én.

Tisztelt Jelenlévők!
A Székely Autonómia Napján, amikor meggyújtjuk a lármafákat, kinyilvánítjuk, hogy ezer éve itt vagyunk és jogaink vannak.
Székelyföldön még élő hagyomány a húsvéti határkerülés, amikor kora reggel az arra vállalkozók gyalog és lóháton elmennek a szomszéd falvak közös határához. Ott a szószolók elmondják beszédüket és imádkoznak, hogy azon a határon legyen Isten áldása és éltesse a megművelőit. Az imádság végén „élő kövekből” állítanak emlékjelet. Azaz mindenik faluból hirtelen megfognak egy-egy legénykét, és megbújtatva a szószoló fűzfavesszővel néhányat a fenekükre suhint e szavak kíséretében: Fiam, ez azért van, hogy soha el ne feledd, hogy itt van (pl) a szárhegyi, a szentmiklósi és az alfalvi határ.
Lármafát is azért gyújtunk ma, hogy tudatosítsuk: itt lakunk és összetartozunk! Követeljük a honalapító és honőrző székely nemzet jogainak tiszteletben tartását a 21. század Romániájától. Szent László óta mi az „őrség népe” voltunk, és Magyarország keleti határait hűségesen védtük az első világháborúig, s utána majdnem még egy félévig!

Ma népünk tagjainak egyéni és közösségi jogait kell védenünk. Ezért üzenjük a bukaresti kormánynak és minden politikusnak, hogy a 21. század EU-s államaként, a NATO tagjaiként nem zárkózhatnak el a dialógust, a diakóniát és a szubszidiaritást tisztelő székely nemzet elől. Egy demokratikus államban minden problémáról lehet és kell dialógust folytatni, az elesetteket és fogyatékkal élőket a diakónia segítségével lehet és kell szolgálni, és ha egy őshonos kevesebbségi nép a saját kezébe akarja venni sorsának alakítását, azaz a szubszidiaritás elve alapján akar éltartományok autonómiájáról népszavazást rendez.
Az autonómia nem veszélyezteti egyetlen demokratikus államnak sem a létét, sem a függetlenségét, ezt már a szatmárnémeti Bíróság is megállapította, mivel több autonómia forma létezik és működik az EU-ban.
Románia a tatár és roma kisebbségnek nemzeti napot engedélyezett és törvénybe iktatta, akkor legyen következetes és nekünk is adja meg március 15-ét. Ha nem teszi, akkor diszkriminál.
A történelem megbosszulja magát, vagyis elsöpri azokat a politikusokat, kormányokat, akik elzárkóznak a dialógus, a diakónia elől, ha az autonómiát kérő népet semmibe veszi.
Mi nem a többségi nemzet ellen gyűltünk össze, mi a jogainkat követeljük. Addig amíg tüzet gyújt a székely a kályhában, amíg lármafát fog gyújtani a tereken, addig a jogainkat követeljük.
Most imádkozunk e tűz mellett, hogy a népek közös Atyjának, Istenünknek áldása legyen rajtunk és mindazokon, akik tiszteletben tartják az emberi méltóságot, akikkel a sors együtt élésre ítélt, hogy szabadon és egymást megbecsülve élhessünk a Kárpát-medencében.
Ha akarjuk, ha akarjátok valóság lesz!

 **
Imádkozzunk népünkért:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.  
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét, és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a Te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. 
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Egyházi jóváhagyással: 18/2012. január 31.
 Hirdetés: 2o17. október 29.1. Ma van a téli időszámítás kezdete, az óra mutatóját visszavittük, de a vasárnapi miserend nem változik.

- A Székelyföld autonómiájáért felhívásra a szentmisék után elmondjuk az imát népünkért. A Mikó vár előtt este fél 6-kor őrtűz gyújtás.

Székely Őrtüzek Csíkban október 29-én, vasárnap 17,30-kor


2. Hétköznap az esti szentmiséket 18 órakor tartjuk.  
Hétfőn és kedden este fél 6 órakor rózsafüzér ájtatosságot végzünk.

3. Szerda, november 1-je Mindenszentek napja. Kötelező ünnep, szentmisét végzünk reggel ½ 7, 7, 11 és este 6 órakor. Mindenszentek napján a Róm. Kat. temetőben du. 3 órakor vecsernyét tartunk, világítunk.

4. Teljes búcsú nyerhető november 1-8. között naponta egyszer a halottak részére, ha szentségekhez járulunk, meglátogatjuk a temetőt vagy templomot, kápolnát és elimádkozzuk a Hiszekegyet, Miatyánkot a Szentatya szándékára.

5. Csütörtök, november 2. Halottak napja, a szentmiséket halottainkért ajánljuk fel ½ 7, 7, 11 és este 6 órakor.

6. Az I-IV. osztálynak vakációja van. A nagyobb osztályosoknak megtartjuk a plébániai hittanórát.

7. A keresztelői felkészítőket ezentúl pénteken du. 5 órától tartjuk.

8. Elsőpénteken meglátogatjuk betegeinket. Az esti 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádást végzünk.

9. Szombaton ministránsképző 10 órakor.

1o. Katolikus sajtó, Krisztus világa folyóirat októberi száma kapható.
2017. 10. 27.

Székely Őrtüzek Csíkban október 29-én, vasárnap 17,30-kor

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága úgy határozott, hogy a nagyvilág keresztény, magyar gyülekezeteit felkéri, hogy október 29-én imádkozzanak Székelyföld területi autonómiájáért. 
Az  imanap este 17,30 órától őrtüzek gyújtásával teljesedne ki Székelyföld minden településén, de lehetőség szerint Erdélyben és a világ magyarok lakta részein.

Csík székben október 29-én,  vasárnap  17,30-kor 
27 helységben, 29 őrtűz  fog lobbanni..

1. Csíkszereda                       Mikó vári parkoló
2. Csíkszentgyörgy                Sportpálya
3. Karcfalva                           Külső Kőkert
4. Szenttamás                        Csonka torony/kultúrotthon mellett
5. Dánfalva                            Csere-tető
6. Madaras                             Hegyen
7. Szépvíz                              Kaszinó kert
8. Csikszentmiklós                Csere-tető
9. Gyímesfelsőlak                 Domokos Pál  Péter iskola udvara
10. Szentmihály                    Akasztó-hegy teteje
11. Csikajnád                        Bánya -hegy  teteje
12. Csikvacsárcsi                  Gecze-hegye                 
13. Kászonaltíz                     Kászonimpéri  Sportpálya
14. Madéfalva                       Napközi tér
15. Rákos                              Bogát-hegy
16. Csíkszentkirály               Turul emlékmű és Büdösfürdő fele
17. Csíkszentlélek                 Fitódi Kerekdomb
18. Csikszentimre                 Nagyiskola udvara
19. Csíkszentmárton             Kultúrház  udvara
20. Csikszentsimon               Csatószegi Kultúrház tere
21. Csíkkozmás                    Templom tér
22. Gyimesközéplok             Ilia-tető és Szellő-tető
23. Csíkpálfalva                    Csíkcsomortán Kárpátok-őre
24. Csíkszentdomokos          Sportpálya
25. Tusnádfalu                      Templomtér
26. Csíkcsicsó                       Emlékmű
27. Tusnádfürdő                    Kicsi  kert