2012. 03. 17.

Csak bérmálkozóknak! 1. rész

Kedves Lányok és Fiúk!

Nektek – akik a bérmálás szentségében akartok részesülni – lehetőséget kínálok, hogy hitbeli tudástokat ellenőrizzétek.
A családban vagy egyszerű baráti körben is lehet játszani. 
Jól tennétek, ha a feleleteket közösen is megbeszélnétek.
Próbáljatok felleni az alábbi kérdésekre még pedig úgy, hogy előbb fogalmazzátok meg a választ és utána ellenőrizzétek a feleletet. 
Ez a hitbeli “Maradj talpon!” nemcsak hasznos játék, hanem hitünket tisztázó és elmélyítő is.
Jó készületet, jó szórakozást kívánok.
Szeretettel köszönt,
a papbácsi

1. Miért akarsz bérmálkozni?
2. Miért van szükséged a Szentlélekre?
3. Kibe oltódunk a keresztség által és milyen új viszonyt hoz létre a keresztség?
4. Sorold fel Krisztus hármas küldetését, és mit jelentenek?
5. Te milyen adományokat kaptál Istentől?
6. Mik a szentségek?
7. Ki adhat kegyelmet? Ki rendelhet szentséget?
8. Miért van szükség szentségekre? Miért van éppen hét?
9. Mikor rendelte Krisztus a bérmálást és az apostolok mikor kapták a Szentlelket?
 10. Ki szolgáltathatja ki a bérmálás szentségét és kik vehetik fel?
11. Hogyan kell előkészülni a bérmálkozásra?
12. Mit jelent hinni?

1. Miért akarsz bérmálkozni? 
Azért bérmálkozunk:
- hogy a Szentlélek segítségével mélyebben tudjuk érteni a kinyilatkoztatott igéket,
- hogy öntudatos keresztényekké váljunk, vagyis az elképzelhetetlenül teljes életet, a kegyelemben gyökerező szentháromságos, közösségi életet tudjuk élni,
- hogy felnőtt és tanúságtevő keresztényekké váljunk,
- hogy hitünk szerinti élettel, áldássá legyen bennünk mindaz a jó, amit keresztségünk óta szüleink és keresztszüleink, valamint az egyházközösség értünk tettek. (Katolikus Egyház Katekizmusa, a továbbiakban KEK 1303).
                                                                                                                                   
2. Miért van szükséged a Szentlélekre?  
Hogy megerősítsen bennünket az öntudatos keresztény életben.

3. Kibe oltódunk a keresztség által, és milyen új viszonyt hoz létre a keresztség?
A keresztség Krisztusba olt. A keresztség egyrészt új viszonyt teremt köztünk és az Isten, Krisztus, az emberek, az Egyház, valamint a Szentlélek között.

4. Sorold fel Krisztus hármas küldetését, és mit jelentenek? 
Krisztusnak hármas küldetése volt: prófétai, papi és királyi. (vö. KEK 783-786).
- Mint próféta Isten üzenetét hirdette az embereknek: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15).
- Mint pap bemutatta Atyjának a legkedvesebb áldozatot: önmagát áldozta fel a keresztfán és imádságával is közbenjár értünk Istennél.
- Mint király nemcsak a világmindenség Ura volt, hanem a világot elsősorban az embereket, tanításával és engedelmességének példájával visszavezette Istenhez. (Szentlélek szentsége könyv, a továbbiakban SzSz 28. old.)

5. Te milyen adományokat kaptál Istentől?   
Vannak egyszerűbb kegyelmek is, amelyek hasznosak a közösségben. Összetartani a közösséget, megérteni, bátorítani másokat, nem hátrálni a nehézségekben, talpra esetten megfelelni a hit vagy a keresztény életelvek ellen felhozott nehézségekre, stb. Mindezeket azért kapjuk, hogy keresztény testvéreinknek hasznára legyünk. (SzSz 29. oldalon a 3) alatt)

6. Mik a szentségek?     
Minden szentség valamilyen külső cselekmény, valamilyen jel és eszköz, amelyet Jézus Krisztus rendelt, s amely által megszentelő kegyelmet ad nekünk, vagy ha ez már megvan, akkor növeli bennünk. (SzSz 33.old. bevezető)

7. Ki adhat kegyelmet? Ki rendelhet szentséget? 
Kegyelmet csak Isten adhat, ezért szentséget csak ő rendelhet. A hét szentséget, amit az Egyház használ, mind ő rendelte. (SzSz 33. old.)

8. Miért van szükség szentségekre? Miért van éppen hét?   
Mert Krisztus ennyit rendelt – felelhetjük rá, De a krisztusi rendelésnek van valamilyen oka, vagyis alapja. A szentségek azért vannak, hogy megszenteljék életünk fontosabb fordulatait: - a keresztség a születést, az életbe való belépést; - a szentkenet a minket próbára tevő súlyos betegséget; - az egyházi rend és a házasság az élethívatást, amelyet választottunk; - a bűnbocsánat hogy helyreállítsa bennünk azt, amit a bűnnel elrontottunk; - az oltáriszentség hogy naponta vagy legalább időközönként kegyelmi erőt adjon ahhoz, hogy magunkat és egész életünket Istennek szenteljük (vö. KEK 1210-1211). (SzSz 33. old. 1) alatt)

9. Mikor rendelte Krisztus a bérmálást, és az apostolok mikor kapták a Szentlelket?
Krisztus főként az utolsó vacsorán mondott búcsúbeszédében ismételten megígéri apostolainak a Szentlelket: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. De amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn 16,12k). Az első pünkösdkor Jézus teljesíti ígéretét: a Szentléleknek az apostolok lelkében való áradása külső jelekkel történik: szélzúgással és tüzes nyelvekkel. (SzSz 35. old. 3) alatt)

 10. Ki szolgáltathatja ki a bérmálás szentségét, és kik vehetik fel?  
A római katolikus egyházban a püspök bérmál. Rendkívüli esetben a keresztelő pap a keresztelés után meg is bérmálja azt, akik felnőtt korban veszik fel a keresztséget. (SzSz 35.old.a/c)

11. Hogyan kell előkészülni a bérmálkozásra?  
A bérmálást olyan korban kell felvenni, amikor a felvevő már tudja, hogy mit jelent a keresztény élet, és szabadon, saját elhatározásából vállalja a velejáró kötelességeket (ZSK 35. rend.). Nálunk a 9. osztálytól fölfele vagy 17 évtől lehet bérmálkozni, ha felkészült. (SzSz 37. old.)

12. Mit jelent hinni?  
Hinni annyit jelent, mint igaznak tartani valamit, valakinek a tekintélye, ill. a megbízhatósága alapján. A keresztény „hit elsősorban az ember személyes ragaszkodása Istenhez; ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul az Istentől kinyilatkoztatott egész igazság szabad elfogadása”. (KEK 150). (SzSz 44. old.)

Gratulálok! A 12 kérdésre nagyszerűen válaszoltál, talpon maradtál. 
Jöhet a 2. forduló.

 Kapcsolódó cikkek:
Bérmálásra készülünk
Csak bérmálkozóknak! 1. rész
Csak bérmálkozóknak! 2. rész
Csak bérmálkozóknak! 3. rész
Csak bérmálkozóknak! 4. rész

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése