2017. 10. 29.

Őrtűz Csíkszeredában okt. 29-én.

Tisztelt Jelenlévők!
A Székely Autonómia Napján, amikor meggyújtjuk a lármafákat, kinyilvánítjuk, hogy ezer éve itt vagyunk és jogaink vannak.
Székelyföldön még élő hagyomány a húsvéti határkerülés, amikor kora reggel az arra vállalkozók gyalog és lóháton elmennek a szomszéd falvak közös határához. Ott a szószolók elmondják beszédüket és imádkoznak, hogy azon a határon legyen Isten áldása és éltesse a megművelőit. Az imádság végén „élő kövekből” állítanak emlékjelet. Azaz mindenik faluból hirtelen megfognak egy-egy legénykét, és megbújtatva a szószoló fűzfavesszővel néhányat a fenekükre suhint e szavak kíséretében: Fiam, ez azért van, hogy soha el ne feledd, hogy itt van (pl) a szárhegyi, a szentmiklósi és az alfalvi határ.
Lármafát is azért gyújtunk ma, hogy tudatosítsuk: itt lakunk és összetartozunk! Követeljük a honalapító és honőrző székely nemzet jogainak tiszteletben tartását a 21. század Romániájától. Szent László óta mi az „őrség népe” voltunk, és Magyarország keleti határait hűségesen védtük az első világháborúig, s utána majdnem még egy félévig!

Ma népünk tagjainak egyéni és közösségi jogait kell védenünk. Ezért üzenjük a bukaresti kormánynak és minden politikusnak, hogy a 21. század EU-s államaként, a NATO tagjaiként nem zárkózhatnak el a dialógust, a diakóniát és a szubszidiaritást tisztelő székely nemzet elől. Egy demokratikus államban minden problémáról lehet és kell dialógust folytatni, az elesetteket és fogyatékkal élőket a diakónia segítségével lehet és kell szolgálni, és ha egy őshonos kevesebbségi nép a saját kezébe akarja venni sorsának alakítását, azaz a szubszidiaritás elve alapján akar éltartományok autonómiájáról népszavazást rendez.
Az autonómia nem veszélyezteti egyetlen demokratikus államnak sem a létét, sem a függetlenségét, ezt már a szatmárnémeti Bíróság is megállapította, mivel több autonómia forma létezik és működik az EU-ban.
Románia a tatár és roma kisebbségnek nemzeti napot engedélyezett és törvénybe iktatta, akkor legyen következetes és nekünk is adja meg március 15-ét. Ha nem teszi, akkor diszkriminál.
A történelem megbosszulja magát, vagyis elsöpri azokat a politikusokat, kormányokat, akik elzárkóznak a dialógus, a diakónia elől, ha az autonómiát kérő népet semmibe veszi.
Mi nem a többségi nemzet ellen gyűltünk össze, mi a jogainkat követeljük. Addig amíg tüzet gyújt a székely a kályhában, amíg lármafát fog gyújtani a tereken, addig a jogainkat követeljük.
Most imádkozunk e tűz mellett, hogy a népek közös Atyjának, Istenünknek áldása legyen rajtunk és mindazokon, akik tiszteletben tartják az emberi méltóságot, akikkel a sors együtt élésre ítélt, hogy szabadon és egymást megbecsülve élhessünk a Kárpát-medencében.
Ha akarjuk, ha akarjátok valóság lesz!

 **
Imádkozzunk népünkért:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.  
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét, és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a Te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. 
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Egyházi jóváhagyással: 18/2012. január 31.
 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése