2017. 08. 18.

Magyarok tündöklő csillaga!II. Szilveszter az első francia pápa, fontos szerepet játszott a magyar királyság megalapítá-sában. Ő küldte Szent István-nak a Koronát és a zászlós keresztet.  
Magyarország feldarabolása után egy francia író és diplomata, Paul Claudel (1868-1955)  kijelentette: „Az imént kezembe került Szent István király könyve, az ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek már kilencszáz évvel ezelőtt, a mai európai emberiség hajnalán ilyen hallatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom... S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást.”

Miért Szent István a középkor legnagyobb diplomatája? 
Mert Szent István Isten igaz rendjéhez igazodó uralkodó volt. Jézus Krisztus evangéliumához úgy viszonyult, mint alkotmányhoz. (Péld 4,10-15; 18-27) Az egyedi ember, aki Isten képe-mása, Istenhez igazodó életével tudja építeni földi és örök boldogságát. Nincs ez másként akkor sem, ha egy emberi közösség, egy nép teszi ezt, és uralkodója ennek szerez érvényt, ezen fáradozik. Nos, ilyen tökéletességre törekvő, okos király kevés volt. (Mt 7,24-29) Az első ezredfordulón, az életszentség szintjén ezt törekedett megvalósítani történelmünk nagy alakja, országalapító királyunk, Szent István király. Ő is esendő ember volt, mint – a Szűzanya kivételével – mindenki más. Járta a bűnbánat útját, hogy magára öltse az új embert – „aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.” (Ef 4,17-24) 
A bencés hithirdetők révén megismertette Isten üdvtervét és megismerkedett az akkori Európa keresztény országaival. Azt is felismerte, hogy ami jó van a nemzetek életében, mindaz Jézus Krisztus evangéliumából nőtt ki. Ezért támaszkodott lelkes hithirdetőkre és államszervező munkatársakra. 

Koronáját II. Szilveszter pápától kérte és kapta, amely ma is államiságunk szimbóluma, Európa legrégibb koronája.
Megszervezte a ma is élő püspökségeket és a világi közigazga-tást. Templomok, iskolák, szociális-karitatív intézmények építését támogatta.
Politikai céljai azonosak voltak a pápa törekvésével, aki szerette Európa valamennyi népét, és köztük a humanitás jegyében egységet akart teremteni.
István is olyan királyságot épített, amelynek alapja a keresztény hit, s ilyen módon az ország képes beilleszkedni abba a keresztény egyházba, amely a birodalmak közösségének alapja. Erről tanúskodik Intelem Imre herceghez. Mindaz amit népünkért tett és örökségként ránk hagyott, az immár ezer esztendő óta tartó fönnmaradásunkat eredményezte. 
Utódlásának kérdésében, a történelemben elsőként Isten anyjának oltalmába ajánlotta nemzetét. Kérjük bizalommal Boldogasszony anyánkat:
„hogy minden vihart rendü-letlenül álljunk.” 

Darvas-Kozma József 


Ajánló:
A korona küldő pápa
A Magyar Szent Korona
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése