2018. 05. 09.

2018-ban: 23. A bérmálás szertartása
23. A BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSA
Cél: A szertartások ismertetése által összefoglalni a fontosabb tudnivalókat.
Az evangélium után a plébános a következő szöveg mintája szerint a bérmálandókat bemutatja a püspöknek:
Főtisztelendő Püspök Atya! Mint az XY ... egyházközség lelkipásztora bemutatom ... hívemet (és a más plébániákból ide bérmálkozni jött híveket, összesen ... hívőt), akik előkészültek a bérmálkozásra és a szentség kiszolgáltatását kérik.
a püspök homíliája után, következik a keresztségi ígéret megújítása és még három ígéret letétele az alábbi módon:
Püspök: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadalmat. Idézzétek emlékezetbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottatok, illetve, amelyet szüleitek és keresztszüleitek vallottak meg egykor az Egyházzal egységben. Feleljetek együtt arra mindnyájan, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:
Püspök: Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?
Bérmálandók: Ellene mondunk!
Püspök: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?
Bérmálandók: Hiszünk!
Püspök: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
Bérmálandók: Hiszünk!
Püspök: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, mint Pünkösdkor az apostolok részesültek?
Bérmálandók: Hiszünk!
Püspök: Hiszitek-e a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet?
Bérmálandók: Hisszük!
A püspök a hitvallást elfogadja ezekkel a szavakkal:
Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Bérmálandók és hívek együtt válaszolnak: Ámen!
Püspök: Beveszek még tőletek az egész keresztény élet vállalására vonatkozó három ígéretet:
Ígéritek-e, hogy a katolikus szent hitet mindenkor hűségesen megtartjátok és attól semmi csábításra, avagy földi érdekből el nem pártoltok?
Bérmálandók: Ígérjük!
Püspök: Ígéritek-e, hogy majdan házasságotokat Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint kötitek, hogy családotokat, gyermekeiteket katolikus szellemben nevelitek?
Bérmálandók: Ígérjük!
Püspök: Ígéritek-e, hogy a katolikus keresztény elvekhez mindenben és mindenkor hűségesek maradtok, hogy a közéletben is mindenkor Isten törvényeinek és az Egyház tanításának szellemében dolgoztok?
Bérmálandók: Ígérjük!
Püspök: Most a szülőkhöz, bérmaszülőkhöz fordulok:
Szülők és bérmaszülők! Ígéritek-e, hogy gyermekeiteket szóval és példával segítitek, hogy az elhangzott fogadásaiknak megfelelően mindig keresztény módon éljenek és viselkedjenek?
Szülők és bérmaszülők: Ígérjük!
Püspök: Most pedig az összes már megbérmáltakhoz fordulok. A
mostani bérmálás emlékezteti őket egykor tett fogadásaikra és felelősségükre, hogy a bérmálkozókat maguk közé befogadják és a keresztény életben segítsék!
Akarjátok-e bérmálásotok kegyelmeit magatokban feléleszteni és ígéreteiteket hűségesen megtartani?
Megbérmáltak: Akarjuk!
Püspök: Ígéritek-e, hogy a bérmálkozókat az egyházközségi életbe magatok közé befogadjátok és őket, mint nagyobb testvérek a keresztény életben segítitek?
Megbérmáltak: Ígérjük!
Püspök: Erősítsen meg benneteket a Szentlélek Isten hét ajándékával, hogy keresztségi fogadalmaitokat és ezen ünnepélyes ígéreteiteket hűségesen megtartsátok. 
Miután a püspök imádságban lehívja a Szentlelket, krizmával megkeni a bérmálkozókat, akiket a helynek megfelelően felállítanak a templomban vagy a templomon kívül.
A püspök szavaira: Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!
A megbérmált feleli: Ámen.
Majd a püspök szavaira: Béke veled! Feleli: És a te lelkeddel.
A bérmaszülő ezalatt jobb kezét a bérmagyermek jobb vállára tesz, ezzel jelezve, hogy vállalja a kötelességét.

Előző témák:
2018-ban bérmálkozóknak 17. 
2018-ban bérmálkozóknak 19. 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése