2018. 05. 25.

Szentháromság ünnepeAki Jézus Krisztusban hisz, a Szentháromságban hisz: az Atyában, aki őt küldte; a Szentlélekben, aki őt vezette küldetése teljesítésében. A szentháromságos misztérium az egyetemes üdvösség, az Egyház és a keresztény élet forrását alkotja. Jézus kinyilatkoztatásából bírjuk e mélységes forrást, de befogadni képtelenek vagyunk. Úgy vagyunk, mint szomjas vándor a forrásnál. Iszik a forrásból és felfrissül, de a forrást kiinni soha sem tudja. Nem is ezért van, hogy kiigya, hanem éljen általa. - A hitéletre vonatkozóan tekintsük át a szentháromságos keresztény életet. A Szentírás alapján mondjuk, hogy az Atya öröktől fogva szüli Igéjét, a Fiút, akiben egész önmagát kifejezi, közölve vele egész istenségét. Az Atya és a Fiú kölcsönösen egymásnak adják magukat, kölcsönösen birtokolják egymást a végtelen szeretet egy tökéletes és lényegi kommunióban, aki a Szentlélek.
Isten szeretete nem marad meg a Szentháromság ölén, hanem kitör a teremtésbe. Világunk és mindaz, ami az ember, s amit az ember bír, az üdvösség útja is a Szentháromság szeretetének ajándéka.
Csak az Úr az Isten égben és földön. Már Mózes figyelmezteti a népet arra, hogy vallásuk nem elmélet, nem emberi kitalálás, hanem tényeken alapul. Azoknak a tényeknek megünneplése a vallásuk szertartásai, amelyekkel az Úr bebizonyította népe iránti szeretetét. (MTör 4,32-34; 39-40) S az idők teljességében Isten a legékesszólóbban mutatta meg az ember iránti szeretetét: egyszülött Fiát adta oda. Az Atya irgalma, a Fiú Vére és a Szentlélek kiáradása megszabadítja és üdvözíti azokat, akik hisznek Krisztusban és megkeresztelkednek. (Mk 16,15-20) Azáltal leszünk Isten fiai, hirdeti Pál apostol, ha hiszünk Krisztusban és megkapjuk az Ő Lelkét. (Róm 8,14-17) 
Az üdvösség világába az lép be, aki hisz a Szentháromság szeretetében és szentháromságos módon él. Az Egyház vallja, hogy Isten benső élete az egység, a szeretet. A keresztények és az emberiség egységének a legmagasztosabb modellje a Szentháromság. Amint a szentháromságos személyek különbözők, mégis a legteljesebb egységet valósítják meg. A Szentháromságnak földi ikonja, képmása a család és az Egyház (vö. Ef 5, 21-33). A család is, az Egyház is bár tagjai különböznek, mégis szeretet közösség a kölcsönös önátadás, teljes befogadás és az életet lehelő szeretetviszony által. Ezért a társadalmat a Szentháromságos minta szerint kell berendezni. Az Atya modelljét éljük meg, ha a jót kezdeményezzük. A Fiú modelljét, ha a jó kezdeményezést befogadjuk. A Lélek modelljét követjük, ha szeretetre szóló hivatásunkat kölcsönösségben (kommunió) éljük meg. Így dicsőítjük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Akkor biztosra vehetjük jövőnket, mert életünk harmóniában van a Szentháromság életével.


 „A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8,17).
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése