2018. 04. 26.

2018-ban bérmálkozóknak 16.


16. Bűn, bűnbánat, bűnbocsánat
Cél: Igazi bűnbánatra és Istennel való kiengesztelődésre vezetni.                
... „a mindenségben kell lenni egy helynek
ahol még emlékeznek rám 
apám szíve az
mire várok még 
haza megyek”  - (Puszta Sándor: Tékozló fiú)
Amióta az eredeti bűn által betört az emberiség életébe a bűn, mint egy sötét árnyék kíséri az emberiség életét. Krisztus megváltott a bűntől, legyőzte a bűnt, de megmaradt az emberben a bűnös kívánság, a bűnre való hajlam. Előtte van a sok rossz példa, a világ bűne és a kísértő gonosz lélek.: „Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok”. (Róm 7,19).
1) Az ember és a bűn viszonya.
A modern ember legnagyobb hibája, hogy nem akarja a bűnt elismerni, tudomásul venni. Nem látja be, hogy a bűnnel magát az Istent bántja meg. A régi ember is vétkezett, de beismerte bűnét és vezekelt érette, igyekezett jóvátenni. Az vétkezik, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. Romano Guardini: „egyedül Krisztus tudta, látta ... vissza borzadt és vért izzadott, amikor magára kellett vennie az egész emberiség bűnét: „Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem ez a pohár.  Isten tudja megmutatni, velünk beláttatni, hogy mi a bűn.
2) A bűnbeesés története – őshagyomány, de tudni kell olvasni a sorok mögött. A bűnben igenis szerepe van a gonosz léleknek: bizalmatlanságot kelt, vágyat ébreszt, a józan ésszel ellenkezőt állít.
Rájuk szakad a halál mindenféle szenvedésével együtt, elidegenednek, testvéri gyilkosság.
3) A bűn fogalma. Bűn az, amikor valaki az Isten-központúságból az én-központúságba megy át. Megrontja Istennel a gyermeki viszonyt, bennünk a lelki összhangot, idegenné tesz és önzővé.
4) A megtérés és a bánat. Leon Bloys: „Mindnyájan nyomorult, tönkrement emberek vagyunk, de csak kevesen képesek belenézni saját szakadékaikba.” Isten tudja beláttatni velünk a bűnt, akkor csak a megtérésre is Ő tud elvezetni (vö. Jer 2,13),  hogy a bűnös megtérjen és éljen. (vö. Ez 33, 11).
A megtérésnek két mozzanata: a bűn elvetése és az Istenhez fordulás. A megtérés lényege a bűneink feletti bánat. A bánat az értelemben és az akaratban van: elítélem amit tettem, elfordulok tőle, többé nem akarom tenni. A bánatnak két faja van: a tökéletes és a kevésbé tökéletes bánat.
A Szentlélek kegyelme és az Egyház szolgálata által az én-központúságból a Krisztus-központúságba megyek át.
5. A) A bűnbánat és bűnbocsánat szentsége. (KEK 1422-1442) "Akik a bűnbánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértő bűneikre Isten irgalmas bocsánatát kapják meg. Egyszersmind kibékülnek az Egyházzal, melyet megsebeztek bűnükkel, s mely szeretetével, példájával és imájával közreműködik megtérésükben. 
Jézus húsvéti ajándéka a bűnbocsánat: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,22-23)
a) Hogyan nevezik ezt a szentséget?                  
A megtérés szentségének amiatt, hogy szentségileg megvalósítja Jézus megtérésre szólító hívását.
A bűnbánat szentségének amiatt, hogy megszenteli a bűnös személyes, egyházi megtérésének útját.              
A gyónás szentségének amiatt, hogy a bűnök beismerése a pap előtt e szentség lényeges összetevője.
A bűnbocsánat szentségének amiatt, hogy a pap által Isten "bocsánatot és békét" ad a bűnbánónak.                               
A kiengesztelődés szentségének, mert a bűnösnek ajándékozza Isten megengesztelődő szeretetét.
b) A bűnnel Istent bántottuk meg. Bocsánatot is csak Tőle kaphatunk. Ő mondja meg nekünk, hogy miképpen akar megbocsátani. Ő pedig az Egyházhoz utasít bennünket.
c) A gyónás, a bűnvallomás nehéz a gyarló embernek. Hogy letérdeljen egy másik, talán nálánál is gyarlóbb, bűnösebb ember előtt és annak vallja be bűneit. A gyáva ember nem gyónik! Önmegbocsátás lehetetlenné teszi a bűnnel való szakítást.” – Az ittas ember józansága. Önmegváltás nincs.
d) Elhatárolás. Addig nem tudunk a bűnnel szakítani, amíg el nem határoltuk magunkat tőle. Pogányoknál: a szélbe kiáltják, a szent berekbe suttogják, a törzs képviselője előtt vallják be.
e) A gyónás tehát nem valami külső kényszer csupán az ember számára, hanem lélektanilag is megfelel az emberi természetnek: egyenként nevén nevezi a bűneit. személyre és bűnre szólóan veheti a feloldozást. Felszabadul konkrét bűnének nyomasztó terhétől.
5. B) Még két dolgot kell megjegyeznünk a gyónás szükségével kapcsolatban:
a) A bűnvallomás és a papi feloldozás valóban Istentől jön. "Vegyétek a Szentlelket!  Akinek ..." 
b) A keresztény ember Isten ellen vét bűneivel, és az Egyházat is beszennyezi. (2Kor 5,17-20). 
6) Általános feloldozást lehet adni katasztrófa, halálveszély esetén.
7) Hogyan gyakorolja egy öntudatos katolikus ember a bűnbánatot és a bűnbocsánatot?
a) Amíg halálos bűnbe nem esünk, mindig áldozhatunk. A bocsánatos bűneinket megbánjuk.
b) A gyónásban nincs helye a szégyennek, csak az őszinte bánatnak.

c) Bátor vagy, szabadulni akarsz.
Egy bölcs azt mondta
„Tévedtem, bocsánatot kérek!”  
És nem halt bele. Te sem fogsz bele halni!


Előző leckék:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése