2018. 04. 19.

Népednek jó pásztora


Népednek jó pásztora legyen - Isten Szolgája Márton Áron boldoggá avatásáért szóló imánk ezen sora mindig időszerű. Népünk az evangélium alapján csak az igazi vezetőt - aki valóban a nép javát, a közjót szolgálta -, mondta jó pásztornak.
Vezető az: - aki személyével és viselkedésével másokra jó hatást gyakorol; akinek döntéseit követik; akinek hozzáállása követendő példa; akitől mások segítséget, tanácsot, irányítást várnak; aki bátor és mer ha kell Istenért és Istennel egyedül  is cselekedni.
Jó Pásztor vasárnapján imádkozunk papjainkért és a papi-szerzetesi hivatásokért, ámbár Szent Pál az efezusi levélben kijelenti, hogy a világ teremtése előtt, létrejöttünk előtt, a mennyei Atya Jézuson keresztül – aki a testté lett Ige –, a Szentlélek vezetésével személyesen választott ki bennünket a Vele való fiúi kapcsolatra (vö. Ef 1,3-5).
 Jézus, aki megváltott minket, bevezetett az Atya szeretetének misztériumába, amely szeretet teljesen betölti őt, és amelyet mindenkinek felajánl. Ilyen módon, Jézussal egyesülve, aki a Fő, egyetlen testet alkotunk, amely az Egyház. 
Az Egyház építésébe Jézus Krisztus meghívása alapján kapcsolódnak be a papi és szerzetesi hivatást vállalók. A felszenteltek vagy fogadalmasok megtapasztalják szolgálatuk folyamatában Isten gondoskodását, boldogító szeretetét és építik testvéri közösségünket. Köszönet és hála Istennek, hogy az újmisék folytatódnak. Folytatódni fog, amíg lesznek vallásos családok, amíg az iskola és a templom közt futkosnak a szorgalmas gyermekek.
A papi és szerzetesi hivatások 55. világnapja előtt, április 21-én szombaton ünnepelte Exc. és Ft. Tamás József segédpüspök úr pappászentelésének 50. arany-évfordulóját. Érsek atyánkkal mondjuk mi is: „Köszönjük, Püspök úr, az ötven év munkáját, és kérjük a jó Istent, hogy a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt még sokáig vezethesse hívő népünket az üdvösség útján mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.” És arra kérjük, hogy imádkozzék továbbra is értünk, akik „Isten gyermekei vagyunk” (1Jn 3,1-2), hogy hűségesek maradjunk Jézus Krisztushoz, lelkünk jó Pásztorához (Jn 10,11-18) és Egyházához, mert „nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetünk.” (ApCsel 4,8-12) Ezt igazolja a jó Pásztor áldozata, aki életét adta értünk, hogy nekünk is örök életünk legyen.              

Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.” Jn 10,14. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése