2018. 04. 30.

2018-ban bérmálkozóknak 17.


17. Hogyan lehet legyőzni a bűnt?
Cél: A bűn gyógyszereinek bemutatása, hogy Jézus életében járjunk
A kisgyerek, amikor mozog, mászkál, lassan-lassan lábra áll és mindez sikerélmény. Ilyenkor szemében tűz, arcán mosoly, kezében erő, s az egész teremtmény csupa öröm. Amíg járni tanul sokszor elesik, olykor sír, fél, újra próbálkozik, amíg megtanul járni. Ez az ember életstílusa: a nagyságra törekszik, s ha elesik, felkel.
1) Akadályokon keresztül élni az Istennel. A keresztségben kaptuk istenfiúságunkat, és fel akarunk nőni a minket szerető Istenhez. De az életben sok buktató van. Jézus Egyháza által ezeken is át akar segíteni. Ezért rendelte a bűnbánat szentségét és az azzal való élés lehetőségét. (7 x 70 x 7 x) Az istengyermeki élete az állandó megtérésben áll, ami szakadatlan meghalás és feltámadás. Ebben a folyamatban vagyunk. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá...” (Jel 3,20-21)
2) A bűn valósága. Az Istennel élés akadálya, a bűn, nem az Istentől származik. Az akadály Isten kegyelmeinek és szeretetének visszautasítása, ami lehet lázadás is. A legtöbben közömbösséggel vétünk.

A bűn végső soron a szeretet hiánya. Aki szüleivel durván beszél, abban nincs szeretet...
a) A bűn megfontolt, szabad tett, ezért a kegyelemből nem lehet véletlenül kiesni. Az önközpontúságot kívánságaink szerinti életnek mondja, és buzdít, ”hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik. (…) Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.” (Gal5,16-21).
b) A bűn elszakít Istentől. 2003. aug. 14. Kanadában és az AEÁ-ban elektromos áram nélkül maradt 80 millió ember. A sötétség beálltával félelem fogta el az embereket.
A bűn olyan hiba, amely részlegesen vagy egészen elválaszt Istentől. Lebénítja szeretet-kapcsolatunkat. Ha elhanyagoljuk lelki gyógyulásunkat keresni, akkor félelem, szorongás, testi-lelki betegségek is jelentkeznek. A bűnös először önmagát bünteti, s utána örök boldogságát veszélyezteti.
c) Egyesek a bűnt tagadják, mert bűnben vannak, túl közel vannak a bűnhöz és ezért nem látják. Vagy kibújót keresnek, mert nem akarnak magukkal szembe nézni, gyávák, vagy nem hisznek  Istenben. Ha nincs bűn, akkor miért kell az ajtókat bezárni, miért a rendőrségre, az igazságszolgáltatás, börtön stb.
A hívő nem tagadhatja a bűn valóságát. Ha ezt tennénk, azt mondanák, mintha Istennek mindegy lenne hogyan élünk, mintha cél nélkül teremtett volna minket, mintha nem szeretne bennünket.
d) Isten, pedig céllal teremtett minket, akarata számunkra sok forrásból kitűnik: - A lelkiismeretünk tanúskodik, hogy törvénye szívünkbe van írva (vö. Róm 2,15). - Isten Igéje: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat.” (Jn 14,23). - Az Egyház tanítása az ember egész hivatásáról (GS 11 és13).
Szabadságunk csak akkor teljes, ha elfogadjuk Isten ránk vonatkozó tervét. "Ha kitartotok tanításomban" (Jn 8,31-32). A teljes szakítás a bűn legyőzésének egyedüli hatásos módja: (1Jn 1,5-8).
3) A kegyelmi élet akadályai, bűnalkalmak. A józan ember kerüli a veszélyt, s puskaporos hordó mellett nem játszik a tűzzel. A józan ember kerüli a bűnre vezető befolyásokat, alkalmakat. Melyek ezek? Bűnre csábít az ördög, a világban lévő sok rossz és a bűntől sebzett természetünk. 
a) Az ördög, a bukott angyal. Az irigy szellem szüntelen kísérteni fog a világ végéig, hogy elszakítson bennünket Istentől. Olyan, mint a láncra vert eb, csak azt marja meg, aki közel megy hozzá. (1Pt 5,7-8). Szent Pál: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok…” (Ef 6,11).
b) A bűnnel fertőzött világ. „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! ... De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.” (1Jn 2,15-17).
c) A test alatt a belső ösztönöket értjük, az emberi természetünkből származó kísértéseket. (Róm 7,15-19).   A kísértés nem bűn, csak kezdeti inger a bűn elkövetésére. Akkor válik a kísértés bűnné, ha beleegyezünk. A bűnös magatartásunkra, amely minden cselekedetet megmérgez: gőg, irigység, gyűlölet, érzékiség, stb.
A test legyőzhető, ha elismerjük hajlamunkat a bűnre, s kérjük Jézus bűn feletti győzelmét (Lk 4,1-13).
4) A bűn elleni gyógyszerek: 

a) A kiengesztelődés szentsége, amely a Szentháromság életébe visszakapcsol. "Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer,..." (Jn 20,19,23).          
b) Önmegtagadás. A leglényegesebb, hogy meghaljunk önmagunknak, és Isten ránk vonatkozó akaratának támadjunk fel. "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, ... (Lk 9,23-26).    
c) Szentmise. Felajánlom életem Jézussal.  
d) Szentírásolvasás. 
e) Ima. „Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében.” (Kol 3,17). Böjt és ima.  
f) Lelkivezetés. g) Kapcsolat élő keresztényekkel. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek... " (Mt 18,20).
5) A kegyelmi élet élhető. Milliók élték és élik. Lehetséges Jézus győzelme miatt (Jn 16,33). 
Matematikai törvény: végtelen + 1 = végtelen. Krisztus és én abszolút többséget képviselünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5,4).

Egy pun fiú útja a nagyságig***

Recept a bűn legyőzésére

Lélekvédelmi Minisztérium: Római Katolikus Egyház 
Rendelőintézet: Csíkszeredai Millenniumi templom 
Keltezés: 2018. húsvéti idő

A beteg neve: B. K. = Botorkáló Keresztény

Diagnózis: Lucifer-vírussal fertőzött emberi természet, amelyben
                   ösztönös erők törekednek hatalomra jutni és
       állapotát veszélyezteti a környezetében felgyülemlett sokféle bűn.

Gyógymód: 1. Kiengesztelődés szentsége (gyónás) szükség szerint, vagy havonta 1x.                     
                    2. Ima naponta ……………………………………………...…….……..3x.
                    3. Szentmise + áldozás  vasárnap és ünnepnap…………..…....……….1x.
                    4. Szentírásolvasás naponta………………………..…..….…...negyed óra.
                    5. Hitelmélyítés: Az Egyház Katekizmusa, keresztény sajtó folyamatosan.
                    6.  Szociális, karitatív munka, böjt, bűnbánati nap hetente (pénteken).             
                    7. Lelkivezetés havonta………..……………………….…… ..….……...1x.
                    8. Kapcsolat élő keresztény közösségekkel hetente…………...………..1x.
       Aláírás:
                        Dr. Názáreti Jézus                                                       N. N.
                         testi-lelki főorvos                                              orvossegéd-lelkészElőző témák:
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése