2018. 06. 06.

Jézus Szíve és ígéretei


Jézus Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét ünnepeljük, ami abban érte el csúcspontját, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki a végtelen szeretet eszközévé tett „emberi szívvel” szerette a világot. A régiek tudták, hogy Jézus Krisztusnak kívül ábrázolt szíve őt magát jelenti – ”belülről”.
Szent II. János Pál pápa 2004-től Jézus Szívének ünnepét a Papok Megszentelődésének Világnapjává tette. A megszentelődés vagy életszentség a keresztény ember életfeladata. Azt a folyamatot jelenti, amikor Krisztust életét követjük és lelkülete szerint élünk.               
A Jézus Szíve-tisztelet sürgeti, hogy éljünk összhangban „a pap és Jó Pásztor Krisztus szeretetével és érzületével; azzal a szeretettel, mellyel Ő szereti az Atyát a Szentlélekben, és szereti az embereket egészen addig, hogy életét adja értük” (PDV).
Ma mindnyájan életszentségünk megújító forrásához jöttünk, hogy a szelíd és alázatos Szívű Jézus alakítsa szívünket, Szent Szíve szerint. 
Isten szeretete szüntelenül kíséri mindannyiunk életét. (Oz 11,1. 3-4. 8c-9)

Megbocsátó irgalma örök szeretetéből fakad, ahogy kezdőénekünkben valljuk: „Szívének minden gondolata nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a halálból.”

Isten magához akar emelni mindenkit, ezért elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül. (Jn 19,31-37) Az Egyház mindig úgy értelmezte Krisztus kereszthalálát, hogy abban meg van az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök és végtelen szeretete. Jézus szent embersége által ezt kinyilatkoztatja és kiosztja az embereknek. Jézus Szíve ennek az isteni szeretetnek a szentsége, aki által új teremtménnyé, egyetemes családdá, szerető közösséggé lesznek az emberek.

Az Egyházban, amelynek Krisztus a Feje, a keresztények „választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép, hogy annak dicsőségét hirdesse” (1Pét 2,9). Krisztus - a Főpap - az Egyház iránti gondoskodásában minden korban hív személyeket, akik népének gondját viselik; különösképpen a papság szentségére hív olyan férfiakat, akik az atyai szolgálatot gyakorolják, azt amelynek forrása maga az Isten. 
A papi küldetés az Egyházban pótolhatatlan. A papságban a szent titkok megünneplésére, valamint az evangélium hirdetésére és a pasztorális küldetésre szentelik magukat. Erre csak az olyan ember képes, akinek Krisztus kinyilatkoztatta magát és meghívta szolgálatába. Az Egyházban Krisztuson keresztül mindig is jelenlévő szolgálatok sokféleséget mutatnak, de mindenik Isten egyháza épülésére szolgál (1Kor 14,4).

Kérjük bizalommal az Apostolok királynőjét - Jézus édesanyját, aki példaképe mindazoknak, akik meghívást kaptak arra, hogy Isten szeretetéről különleges módon tanúskodjanak -, hogy papjaink híven megőrizzék Jézussal a belső kapcsolatot; és komoly előhaladásra legyen képes a Boldogasszony által is megjárt életszentség útján. Isten adja, hogy egyre több szent pap által szebbé legyen a világ és biztosabb mindenek üdvössége.   
            XVI. Benedek pápa szavaival imádkozzunk az elöljárókért és papi hivatásokért:
            Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül
            számos szent papi hivatás szülessen,
            akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét,
            igéjének hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által
            amelyekkel folyamatosan megújítod híveidet.
Adj szent szolgákat oltárodhoz,
legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának,
amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka
a világ megváltásáért.
            Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére,
            hogy a kiengesztelődés szentsége által
            megbocsátásod örömét terjesszék.
Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja
Fiad Lelkének számos sugallatát,
és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon
papi és szerzetesi hivatásokról.
            Erősítsd meg a püspököket, papokat, diakónusokat,
            szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet,
            hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket
            az evangélium szolgálatában. Kérünk Téged Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 


Jézus Szíve 12 ígérete

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.
2. Családjaiknak megadom a békét.
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
4. Életükben s különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.
5. Minden vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét.
7. A lanyha lelkek gyorsan buzgókká lesznek.
8. A buzgó lelkek hamar nagy tökéletességre jutnak.
9. Megáldom házaikat, hol Szívem képét kifüggesztik.
10. Megadom a papoknak a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megtérítsék.
11. Azok neveit, akik ez ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki nem törlöm.
12. Jézus Szíve nagy ígérete: Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg szentségek nélkül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése