2017. 04. 26.

Az emmauszi szentmiseRembrandt: Az emmauszi vacsora - 1648
A hit az egész vallásos élet középpontja és forrása. Isten a történelem Ura, ezért Istennek az időben megvalósuló szándékára az embernek hittel kell válaszolnia. Krisztus tanítványai pedig »azok, akik hittek« (ApCsel 2,44) és »azok, akik hisznek« (1Tessz 1,7) Benne. Akik a szentmise megcselekvésével igent mondanak életük értelmére, a Jézusban kötött új és örök szövetségre és az Egyház közösségére is. 
„Az emmauszi tanítványok képe nagyon alkalmas arra, hogy átéljük a Szent Eucharisztia misztériumát. Kérdéseink, nyugtalanságaink olykor súlyos csalódásaink útján az isteni Zarándok ma is útitársunk, hogy az Írások magyarázatával elvezessen Isten misztériumainak befogadásához. Amikor a találkozás Vele teljessé válik, az Ige világosságát követi az a világosság, amely "az élet kenyeréből" fakad, és Krisztus ezzel teljesíti leginkább ígéretét: »Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig« (Mt 28,20)” – írta Szent II. János Pál.
A zarándok Egyház életének állandó központja: velünk van Krisztus. A "kenyértörés" – ahogyan kezdetben nevezték az Eucharisztiát – örökre az Egyház életének középpontjában van. Krisztus általa jeleníti meg halálának és föltámadásának misztériumát minden nap a világ végéig. Benne személyesen Őt kapjuk, "az égből alászállott élő kenyeret" (Jn 6,51), és Ővele nekünk adatott az örök élet záloga, melyben megízlelhetjük a mennyei Jeruzsálem örök lakomáját.
A föltámadott Jézus megjelenése az emmauszi tanítványoknak, segít abban, hogy figyelmünk középpontjába az eucharisztikus misztériumnak azt az első szempontját állítsuk, melynek mindig jelen kell lennie Isten népe áhítatában: az Eucharisztia a világosság misztériuma!
Milyen értelemben állítható ez, és mi következik belőle a keresztény lelkiség és élet számára?
Jézus azt mondta magáról, hogy Ő "a világ világossága" (Jn 8,12), és ezt életének két nagy eseménye, a színeváltozás és a föltámadás nyilvánvalóvá tette, mert bennük fölragyogott isteni dicsősége. Az Eucharisztiában viszont Krisztus dicsősége el van fátyolozva. Az Oltáriszentség a legkiemelkedőbb módon "a hit misztériuma". Mindazonáltal éppen teljes elrejtőzésének misztériumával teszi önmagát Krisztus a világosság misztériumává, mellyel a hívőt az isteni élet mélységeibe vezeti be. Szerencsés meglátás az, hogy Rubljov híres Szentháromság ikonja az Eucharisztiát helyezi a szentháromságos élet középpontjába (MND 11). 
Andrej Rubljov: Szentháromság 1427
Az Eucharisztia mindenekelőtt azért világosság, mert az Eucharisztia liturgiáját minden szentmisében megelőzi Isten Igéjének liturgiája, és a két "asztal", tudniillik az Ige és a Kenyér asztala egységet alkot.
Az emmauszi tanítványok történetében maga Krisztus mutatja meg "Mózesen kezdve az összes prófétánál", hogyan beszélt "az összes Írás" személye misztériumáról (Lk 24,27). Szavai "meggyújtották" a tanítványok szívét, értelmük megvilágosult, s megszabadították őket a szomorúság és a reménytelenség árnyától, és fölkeltették bennük a vágyat, hogy vele maradhassanak: "Maradj velünk, Urunk!" (Lk 24,29) 
Az emmauszi tanítványok kérésére, Jézus egy sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt: az Eucharisztia szentségével megtalálta annak módját, hogy "bennük maradjon". 
Az Eucharisztia vétele azt jelenti, hogy mélységes közösségre lépünk Jézussal. "Maradjatok bennem, és én tibennetek" (Jn 15,4). E bensőséges és kölcsönös egymásban "maradás" bizonyos módon lehetővé teszi, hogy elővételezzük a mennyországot a földön.  
Vajon nem ez-e az ember legnagyobb óhaja? Nem ezt tűzte-e ki maga elé célként Isten, amikor üdvözítő tervét megvalósítja a történelemben? 
Ő oltotta az ember szívébe az Igéje utáni "éhséget" (Ám 8,11), azt az éhséget, amely csak akkor szűnik meg, amikor az ember teljes közösségre lép Ővele. A szentáldozás azért adatott nekünk, hogy "jóllakhassunk" Istennel itt a földön, beteljesedést várva az égben. 
Az eucharisztikus kenyér által nyer az Egyház új erőt küldetéséhez, és egyre inkább ismeri fel az Eucharisztiában egész életének forrását és csúcsát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése