2017. 04. 12.

Kérdezhetjük? - Kérdezzük!Húsvétkor olyan gazdagító, felszabadító ünnepet kívánunk, ami már létezik, ugyanakkor mindenki számára elérhető, megszerezhető, amennyiben személyi felkészüléssel erre magát alkalmassá teszi. E kívánságban benne van a megtapasztalt jó és annak akarása, hogy másnak is legyen része benne.
Miért kívánjuk a húsvéti ünnepet? Mikor ünnep nekünk a húsvét? Húsvét miben különbözik más ünnepeinktől? 
1. Miért kívánjuk a húsvéti ünnepet?
Kell a Húsvét, mert nélküle nem lehet igazán megmondani kicsoda az ember. Hogy kik, honnan, miért vagyunk, és hová tart életünk, minderre igaz választ csak Jézus adott.
A húsvéti esemény – a hívő embernek – átfogó képet nyújt Jézus Krisztusról, magunkról és jövőnkről. A húsvéti misztérium az életet meghatározó és átható esemény és igazság. (Jn 20,1-9)
Szent János bemutatja Mária Magdolnát, aki talán társnőit megelőzve sietett Jézus sírjához. Majd a döbbenetes hír hallatán Péter és János gyorsan siettek a sírhoz, hogy megbizonyosodjanak a történtekről. A látás élménye, a szavak nélküli látvány ébresztette Jánosban és Péterben a csodálkozást és a hitet: „látták mindezt és hittek”.
Az apostolok hite meggyőző jeleken nyugodott: Jézus megjelenésein. Meggyőződtek arról, hogy ugyanaz a személy áll előttük, mint akit halála előtt ismertek, ugyanazzal a szeretettel és a megváltás művének a befejezésével. A húsvéti hit tartalma az, hogy Jézus a valóságos halálon átment a valóságos örök életbe, s ezzel megmutatta, hogy mi a földi élet egyetlen célja. A megismert cél által biztosan tudunk tájékozódni összekuszált emberi világunkban. Így életünk és minden tevékenységünk a célra irányul és minden részlet megvalósítás ehhez visz közelebb. E haladás mindig sikert jelent. A siker, pedig örömmel jár, életérzéssel, életigenléssel.  Ezért kell a húsvét!
2. Mikor ünnep nekünk a húsvét? – Ha bensőleg is készülünk a húsvétra, mert Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is forrása. Mi a keresztség által öltöztünk be az ő halálába és feltámadásába. Ezért mondja az apostol, hogy „Isten vele együtt minket is feltámasztott.” A vele való új közösség, amely az egyház hitében lett teljessé, arra ösztönöz, hogy életünket az égi értékek felé irányítsuk, mert csak így lehetünk azok örökösei. (Kol 3,1-4)
Keresztségünk óta állandó kapcsolatban vagyunk Vele. Ez a kapcsolat: az imádság, szentségek, a szentmisék és ünnepek. A Jézussal kialakított kapcsolat révén hitben gyarapodunk, még akkor is, ha ez nem annyira tudatos és látványos.
Életünkhöz, a Jézussal való találkozásaink személyes élményeihez, ha hozzá számítjuk az eltelt nagyböjti készületünket, amióta szentgyónás és szentáldozás révén élvezzük az Ünnepelt társaságát, és Vele együtt éltük át nagyhetünk felemelően szép liturgiáját, ezért elmondhatjuk, hogy hitünkben megerősödtünk.
Ünnep nekünk a húsvét, mert Krisztussal vagyunk. Most lelkierőt, kegyelmet kapunk, hogy úgy tudjunk örülni, mint az Apostolok: valóban feltámadott! Alleluja!
3. Miben különbözik húsvét más ünnepeinktől? Így is kérdezhetem: mit érne Karácsony vagy nagypéntek húsvét nélkül?      

Nagy István fotója

Jézus életének minden mozzanatát feltámadásának fénye világítja be. Minden ember életének útját Jézus Krisztus feltámadása jelzi. Minden keresztény ünnep koronája a Húsvét, mert Krisztussal feltámadva (a hit jelei, a szentségek által) istengyermeki életet nyertünk.
A feltámadt Jézus tette – a húsvéti misztérium – az emberiség nagy kincse, amit nemcsak magunkért kaptunk. Amint az asszonyok és az apostolok befogadták a Feltámadott ajándékát, ugyanúgy hirdetőivé is lettek. Jézus hatalmat kapott, hogy ő legyen az élők és holtak bírája. (ApCsel 10,34., 37-43) Addig is, amikor eljön megítélni a világot, feladatunk, hogy hirdessük az örömhírt. Ma mi vagyunk az apostoli Egyház tanúi. Hiteles tanúságtétellel nekünk kell örömhírt vinnünk a reményvesztett világába. Feladatunk hasonló az apostolokéhoz. Az igazságra éhező világnak az örök élet értékeit kell nyújtanunk. És nyújtjuk is!
Minden kedves Olvasónak kegyelemteljes húsvétot kívánok,

dr. Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése