2017. 12. 07.

Szeplőtelen Fogantatás.Kilenc hónappal a Szűzanya születése (Kisboldogasszony ünnepe) előtt, az ő bűn nélkül fogantatását ünnepeljük. A Szeplőtelen Szűz ünnepe tökéletes összhangban van adventtel. Miközben az Egyház a Megváltó eljövetelére készülődik, nagyon is méltányos, hogy a bűn nélkül fogantatott Szűz Máriára gondoljunk, mert vele bontakozott ki az üdvösségtörténet.
Ő foganta, hordozta és világra hozta Jézust, Üdvözítőnket.
**
Horváth István költőnknek egyik közkedvelt verse a Tornyot raktam című, amelynek végkicsengése minden kudarcban bátorító:
„Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!”
A tűzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott.
Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.
Kedves Testvéreim!   A kudarcból is van kiút, erről szól szentírási szakaszunk. (Ter 3,9-15.20) A mai olvasmány az ősszülők okozta első nagy kudarcról szól. Amikor a teremtő Isten ránk vonatkozó szerető tervét húzták keresztül. A bűnbeesésről szóló kinyilatkoztatás elénk tárja azt az igazságot, hogy Isten az embert természetfeletti segítséggel indította útjára, de egyúttal engedelmességet is követelt tőle, mint erkölcsi lénytől. Az Isten képmására teremtett ember azért kapta a szellemi lelket, hogy értelmi belátással felismerje Isten szeretetét és szabad akarati döntéssel, válaszoljon az Ő szeretetére. Az ember függetleníteni akarta magát Teremtőjétől, s bűnös tettével kizárta önmagát és utódait a kegyelmi rendből. Ez volt az első nagy kudarc, ami a világteremtése óta megtörtént.  Ez az elveszett paradicsom.
A saját boldogságát széttipró ember cselekedete láttán, Isten nem vonta meg gondviselését, hanem a megváltás útjára terelte. Ebben a kudarcban nemcsak Isten terve hiúsult meg, hanem az ember totális kapcsolatrendszere is. Ádám, aki azt mondta feleségéről „ez csont a csontomból”, az engedetlenség bűne után már felesége méltóságát sem említi, hanem így beszél: „az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem.” Isten ígéretet tett, hogy az asszony ivadéka győz a gonoszság felett, mert Ő a történelem irányítója. Az Üdvözítőre vonatkozó ígéret magában foglalja a Szent Szűzre vonatkozó ígéretet is, aki Fiával együtt győzni fog. Ebből olvasta ki az egyház Mária kiváltságát.
A bűnbeesés óta az asszony és ivadéka valamint a gonosz és csatlósai közötti harc gigantikus méreteket öltött. A győzelem akkor született meg, amikor Mária „ivadéka”, Jézus megjelent a világban, és halálával lerombolta a bűnt. Azóta hol sikerben, hol kudarcban érlelődik az ember. Minden attól függ, ki hogyan dolgozza fel ezeket bensőjében. Az ember bizonyos mértékig természete szerint helyesen dolgozza fel. Ebben őt segítik jellembeli adottságai, műveltsége, lelkiismerete és Isten kegyelme. (Pl. Jeremiás mikor csalódott, elhatározta, hogy „nem beszélek többé” (Jer 20,9), de akkor „mintha tűz gyullasztaná fel szívemet, és lángra lobban tőle még a csontom is”, akkor ismét beszélni kezd.) 
Magyarországon, a budaörsi Kőhegyen áll az a kápolna,
amely a világon először viselte hivatalosan a 

„Szeplőtelen Fogantatás” nevet
2. Isten megvalósítja üdvösségtervét (Lk 1,26-38) – erről szól evangéliumi szakaszunk Kétségtelen, hogy Isten előkészítette Máriát üdvtörténeti szerepére, hogy a Megváltó anyja legyen. A „kegyelemmel teljes” kifejezés is erre vall. Olyan teljességről van itt szó, amely megfelel ennek a méltóságnak. Akit Isten így kitüntet, azt egészen szeretetébe fogadja, és úgy felvértezi, hogy emberré lett Fia is tisztelettel tekinthet rá, mint anyjára. Ezért értelmezte az Egyház az ő kegyelemi teljességét úgy, hogy soha nem volt a bűn hatalma alatt, s annak következ-ményei sem nehezedtek rá.
Mária élete első pillanatától, fogantatásától mentes az eredeti bűntől, egyedülálló szentség ajándékával tündököl. Gábor angyal köszöntése – Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! - Mária szeplőtelen fogantatásának legvilágosabb bizonyítéka. A szent Szűz kegyelmi gazdagsága már fogantatásakor felül múlja azt a gazdagságot, amit a legnagyobb szentek életük végére elértek. Mária szentsége is fejlődik. Nem érti meg kezdettől fogva Fia isteni teljességét, de mindig szívébe véste szavait és elgondolkodott rajta. Mária számára is Pünkösd hozza meg a Krisztus-titokra a teljes megvilágosodást.
Istengyermeki életünket a keresztségben kaptuk, de annak érlelődéséhez – a kudarcban és sikerben – egyaránt szükséges a kegyelem, és annak belső élettere, a kegyelmi állapot. Kiteljesedett istengyermekké annak személyiségét építi egyaránt a kudarc és siker, aki mindig a kegyelemre támaszkodik. Jelenti ez a segítő kegyelem elfogadását és a kegyelemben való élést. (Szent Ágoston élete: tolle lege! esemény és keresztény élete).
Ahol az emberi képesség csődöt mond, ott nem szűnik meg Isten hatalma. Ha az öreg Erzsébet gyereket vár, Szűz Mária is várhat gyermeket férfi közreműködése nélkül. Mivel Istennél semmi sem lehetetlen, így a Szeplőtelen fogantatás sem.

3. Minden kegyelem Krisztus érdeméből származik (Ef 1, 3-6. 11-12.). Szent Pál apostol magasztalja Isten irgalmát, aki Krisztusban megáldott minket mennyei áldásával, s öröktől fogva arra rendelt, hogy gyermekei legyünk. A kegyelmi adományokban bele vannak foglalva a Szentlélek ajándékai is és a Krisztussal való életközösség. Ezért tud a keresztény is „szent és szeplőtelen” áldozattá lenni.
Minden kegyelem Krisztus érdeméből származik, s így Mária szeplőtelensége is, a mentesség az áteredő bűntől. Ahogyan lelki-vérségi rokonainkat megelőlegezzük, úgy adta meg Fiáért a mennyei Atya Mária előre megváltását. A Szűzanyát is kezdettől kiválasztotta, hogy szent és szeplőtelen legyen. Mind ez Isten műve, de benne van Mária szabad akarata is.
Az istengyermekség érlelődési folyamat, melyhez szükséges a kegyelem: „téged szomjaz lelkem Uram, hozzád vágyódik szívem” (Zsolt 62). Ilyenkor felismerjük, hogy minden a javunkra válik, a siker és a kudarc is. A kegyelem segít az emberérlelő, istengyermeki növekedés helyes feldolgozásában. A sikerekben a dolgoknak objektív oldalát nézzük: sikerült valamit tenni az emberekért. Sikerült rá vennem magamat az emberi és istengyermeki magatartásra. A kudarcokat szubjektív szempontból értékeljük. Isten a mi Atyánk a belső szándékot tekinti. Ő a szívek vizsgálója. Jézus kereszthalála emberileg kudarc, de nekünk a szeretet diadala: ennyire szeretett engem az Úr!
Testvéreim! Semmilyen kudarc láttán se essünk kétségbe, mert Istennél minden lehetséges. Mindazt, amit napjainkban kudarcként élünk meg, holnap a javunkra válhat. Ez teljesen tőlünk függ.
Emlékezzetek arra, hogy a Millenniumi templom építésének engedélyezését 2001 tavaszán elutasították. Bosszankodtunk, én is, ti is. Júliusban, mikor a kulturális és kultuszminiszter úr ide látogatott, akkor ezt a helyet jelölte meg. És mennyi jó származott belőle:
- a deszkatemplomot nem kellett lebontanunk nyomban, hanem az új elkészültéig használhattuk,
- e helyen jobban érvényesül a Millenniumi templom,
- tágas templomudvarunk van,
- és a költségvetés 1/3-át fizette az állam.
Íme, kedves hívek, az Isten szeretőknek minden a javukra válik.
Ahogy az eredeti bűnre kaptuk az Isten Fiát,
Éva gyengeségére a Szeplőtelen Szüzet,
a bűnfája helyett Jézus keresztfáját,
a földi haza néhány évtizede helyett a mennyek országát,
a csalódás helyett az örök szeretetet.
Uram, köszönjük, hogy a Szeplőtelen Szűz főünnepén is, segítségünkre sietsz, hogy észre vegyük az istengyermeki élet színes gazdagságát. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése