2016. 07. 12.

A jegyesek megáldása házasságra induláskorA jegyesek megáldása házasságra induláskor
amikor más helyen esküsznek és egyházközsége templomában áldást kér

Bevonulás alatt énekelnek vagy az orgona szól.

Hívek üdvözlése  
Pap: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében.
Hívek: Ámen.

Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!
Hívek: És a te lelkeddel!

Pap: Kedves N. és N.,
Egyházközségünk részt vesz örömötökben, és szeretettel fogad titeket szüleitekkel és barátaitokkal együtt ezen a napon, amelyen Isten, a mi Atyánk előtt teljes életközösségre kívántok lépni egymással a N.-i templomban. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét:

Olvasmány Tóbiás könyvéből (8,4b-8)
A menyegző estéjén így szólt Tóbiás Sárához: Kelj föl, nővérem! Imádkozzunk és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük oltalmát és kegyelmét.” Sára fölkelt, és elkezdtek imádkozni és könyörögni az Úrhoz, hogy oltalmat nyerjenek. Elkezdték mondani: Áldott vagy, atyáink Istene, és áldott a te neved örökkön örökké! Áldjon téged az ég és minden teremtményed mindörökké. Te alkottad Ádámot és segítőtársul adtad neki Évát, és kettőjüktől származik az emberi nem. Azt mondtad, nem jó az embernek egyedül lenni: Alkossunk neki hozzá hasonló segítőtársat. Én most nem rendetlen vágyból veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjak és találjon ő is, és egészségben öregedjünk meg mindketten.” Majd ráfelelték: Úgy legyen, Ámen.”
Ez az Isten igéje.

Kedves N. és N.! Mielőtt egybekelnétek, mi is veletek imádkozunk, hogy az ég Ura legyen hozzátok irgalmas, örömben és kegyelemben éljétek az életet, gyermekekkel ékeskedjék otthonotok és együtt öregedjetek meg egészségben mind a ketten.
Miatyánk …

Pap: Esdve kérünk, Istenünk. Vezesd, oltalmazd és minden testi-lelki jóval áldd + meg házasságra induló híveidet. Add, hogy egész földi életük során jártukban-keltükben mindig érezzék gondviselő atyai jóságodat. Krisztus, a mi Urunk által.

Pap: Induljatok békével!
Hívek: Istennek legyen hála!

A pap a templom kijáratáig elkíséri a jegyeseket.
A kántor ez alatt énekel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése