2017. 11. 26.

2018-ban bérmálkozóknak 4.4. Hiszek
Cél: Helyes fogalmat alkotni a hitről, valamint megerősödni a hitben.
„Jézus Krisztus, én akkor veszélyeztetem/ a mások hitét,
ha én magam sem élem azt,
ha megcsúfolom hitemet.
De lelkiismeretem is lehet a másik,
valahányszor látom,
hogy ő is jó, és mások is jók,
ha nem is hiszik Istent.

Segíts, hogy higgyek,
hogy éljem a hitet,
s mint hívő, együtt éljek mindazokkal,
akik tagadják a Te létedet.
Nyújtsd felém minden nap megint és megint segítő kezed.”
Így fohászkodik korunk írója Roth Paul. Nős, és öt gyermek apja.
Ami a hívő keresztény embert másoktól megkülönbözteti, az elsősorban a hit. Hiszi, hogy a látható, érzékelhető világ mögött létezik egy másik sokkal szebb és csodálatosabb világ.
1) Mit jelent hinni?  - Hinni annyit jelent, mint igaznak tartani valamit, valakinek a tekintélye, ill. a megbízhatósága alapján. A keresztény „hit elsősorban az ember személyes ragaszkodása Istenhez; ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul az Istentől kinyilatkoztatott egész igazság szabad elfogadása”. (KEK 150).

a) A hit alapja a bizalom. Életünk erre a kölcsönös bizalomra épül fel. Szülők, szaktudósok... A hívő ember bízik az Isten mindent meghaladó tudásában és a hozzánk való szeretetében. Isten ugyanis nem akar minket félrevezetni. Szent Pál apostol szerint a hit „szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk” (Zsid 11,1).
b) A hit alapja a meggyőződés, hogy Isten létezik és ez a létező Isten szólott hozzánk, vagyis kinyilatkoztatta önmagát. „Amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek” (Jn 15,15). c) A hittel az ésszerűség mellett mindig együtt jár egy bizonyos homályosság. Úgy vagyunk a hittel, mint amikor valaki egy gömböt néz” (Gálos László). Ebben Isten részéről egy bizonyos pedagógia van.(Pascal) A tudósok munkája is addig érdekes, amíg kutatják az igazságot.
d) A hit magatartás is, rábízzuk magunkat Istenre. (Allegria: Kötéllel a Niagara felett)
2) A hit belső és külső nehézségei.
a) Belső nehézségek:- A hit nem puszta elmélet, hanem megkívánja életünk Krisztusnak adását. - Isten világa, amelyre hitünk irányul nem látványos. - A hit nem hasonlítható egy üzleti alapokon nyugvó szerződéshez. - Az ember képtelen elképzelni, átélni a hit nagy igazságait. - Helytelen fogalmak a hit igazságairól.
b) Külső nehézségek: - A tudomány és a hit viszonya. - A vallás akadályozná az embert, hogy megvalósítsa önmagát, kifejlessze tehetségét és egy jobb, igazságosabb világot építsen fel. - Mások közönye, a hívő emberre is hat. Ez az alkalmazkodás. Isten a benne való személyes hitet kíván tőlünk: Kinek tartasz?” (Mt 16,17). - Kisebbrendűségi komplexus, ha nem elég tudatos a hite, akkor megtorpan, és leveti azt.
3)  A hitet, mint Isten ajándékát el kell fogadni. Isten ajándéka, természetfeletti megismerő képesség az ember számára. Az elfogadáshoz két út vezet: az ész és a szív útja.
a) Az ész útja. Ismergetjük a világegyetemet, de mégsem rendelkezünk vele. Végső vonatkozásaiban titok marad számunkra (Berzsenyi Dániel: Fohászkodás). Apolló 8.
b) A szív útja. A dán S. Kierkegaard szerint, ha Istennek van felelete számunkra, akkor elfogadjuk őt. Az emmauszi tanítványokra hivatkozik: „hát nem lángolt a szívünk” (Lk 24,32).
4) A hitre való eljutáshoz támaszra van szükségünk, olyan emberek példájára és tanácsára, akik eljutottak a hitre, van tapasztalatuk és tudnak tanácsot adni. A hitet közösségben lehet megélni. Ezért van Egyház, ezért jött el a Szentlélek. (Lk 10,16).
5) A hit három alaptétele. A hitnek három alaptétele van, és ezekhez kapcsolódnak a többi hitigazságok: Isten, Jézus Krisztus, Egyház. A fontos hitigazságokat az apostoli hitvallás és a nicea-konstantinápolyi hitvallás sorolja fel..
6) Érdemes-e hinni?  „Ha az embertől elveszik az igazságot, puszta illúzió az állítás, hogy föl akarják szabadítani. Az igazság és szabadság vagy együtt járnak, vagy mindkettő nyomorultul elvész.” II. János Pál.

Hitünk főigazságai
1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk.
3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő  bűnösnek szívesen megbocsát.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.
8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

A szentmisében a Nicea-konstantinápolyi Hitvallást (Credo-t) imádkozzuk. A Szentháromságról és Krisztus isten-emberi természetéről szóló tanítás hitünk és keresztény életünk alapja. Minden torzítás, ami e tekintetben a századok folyamán jelentkezett, következményeiben az egész hitrendszert, az erkölcsi és szertartási életet is fenyegette. Ezért az Egyház különös gonddal lépett föl minden ilyen tévedéssel szemben, s újból és újból kifejtette az igaz hitet. Az Apostoli Hitvallást a niceai (325) és konstantinápolyi (381) zsinatokon bővítették ki az ősi hit részletesebb kifejtésével. Ne tekintsük e szöveget fölösleges teológiai részletezésnek. Inkább hatoljunk be a szöveg segítségével még jobban Isten titkaiba. Váljék ajkunkon imádássá, s egyben hálaadássá, amiért Isten önmaga életét az Egyházon keresztül föltárta nekünk. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre!
1. Hogyan formált téged eddig a hited? Mit köszönhetsz a hitednek?
2. Hogyan magyaráznád meg Isten tulajdonságait a nem hívőnek?
3. Jézus miért az egyetlen közvetítő az Atya és az emberek között?
4. Miért mondjuk külön: „és emberré lett”?
5. Mit jelent számodra a feltámadás?
6. Kit nevez „Urunknak és éltetőnknek” a hitvallás és miért?
7. Milyen utakon lehet megközelíteni Istent? (pl. Berzsenyi Fohászkodás és Ady Az Úr érkezése)
8. Sorold fel a hit négy alaptételét!
9. Melyek azok a kérdések, amelyek minden embert érdekelnek?
10. Hol lehet megélni a hitet?
11. Hány katolikus van a világon?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése