2018. 03. 10.

1277. nagyböjt 4. vasárnapján történtA szászok pusztítása - Nagyböjt 4. vasárnapját Laetare, azaz öröm vasárnapjának hívjuk. A szentmise kezdőénekéről kapta a nevét. E vasárnap a gyulafehérvári székesegyház leggyászosabb vasárnapja, mert 1277. február 21-én a vízaknai Gaan vezetésével a szászok fellázadtak az erdélyi püspök ellen és váratlanul Gyulafehérvárra törtek. Akit útjukban találtak leöldöstek, az emberekkel teli székesegyházat felgyújtották, az okleveleket megsemmisítették, a templom kincseit elhurcolták. A gyulafehérvári káptalan annyira tönkrement, hogy csak királyi segítség volt képes újra helyreállítani. Ekkor kapja meg a tordai sóbányákat. A pusztítás elsősorban a lakosságot tizedelte meg, ami érzékenyen érintette a püspök és a káptalan gazdasági erejét. 1282-ben IV. László király Monoszló Péter püspök kérésére, a szász támadás miatt elnéptelenedett püspöki birtokok népét felmenti a vajda és az ispánok joghatósága alól. Ezután indul meg a püspöki birtokokra a románok betelepítése. 1291-ben az erdélyi káptalan a királytól engedélyt kapott arra, hogy az Ompoly völgyét és az Enyedtől nyugatra eső vidéket, több mint 50 falut részben velük benépesítsen. 
Az erdélyi szászok annak a nagy vándorlási mozgalomnak az egyik hullámaként jutottak Erdélybe, mely a 12. században indult meg Németország túlnépesedett nyugati részeiből kelet felé. Különböző vidékekről, túlnyomó részt a Rajna balpartjáról és a Mosel vidékéről jöttek, főleg II. Géza király (ur. 1141-62) idejében és hívására. A későbbi Szászváros és Homoróddaróc vidékére telepedtek. III. Béla 1186-ban készült jövedelmi összeírásában erdélyi királyi vendégek (hospites regis de Ultrasylvas) néven írták, majd a 13. századtól nevezték szászoknak. Erdély négy vidékén jött létre nagyobb, összefüggő szász település. A legnagyobb a szebeni, majd a küküllőmenti, a besztercekörnyéki s a Brassó melletti Barcaság. Ezenkívül voltak elszórt, városi jellegű telepeik is, mint Szászrégen és Kolozsvár. A telepítés falvanként történt, melyek lakói maguk választotta bírák alatt a magukkal hozott jog szerint éltek. A határt földközösségben művelték. A bevándorlók főleg mezőgazdasággal foglalkoztak, de voltak köztük iparosok és kereskedők is, akik vásáros községeket, városokat alapítottak, melyek idővel egy-egy vidék központjává váltak. III. Béla király 1180 körül megalapítja a szebeni prépostságot, ami alá tartoztak a környék szász papjai. II. Endre 1211-ben a német lovagokat telepítette a Barcaságra. 1222-ben létrehozták a barcasági vagy brassói dékánságot. 1225-ben a lovagrendet a király kiűzte. Viszont a prépostságon és dékánságon kívüli szász papok arra törekedtek, hogy magukat a püspök főespereseinek ellenőrzése alól kivonják, a tizedet ne fizessék és teljesen önállósuljanak. 

Időközben az érdektörekvések szenvedélyes harcba csaptak át. Monoszló Péter erdélyi püspök a tizedet megtagadó vízaknaiakkal szemben nem hagyta jogát. Ebből a tizedbehajtók és a vízaknaiak között fegyveres összecsapás lett, melynek során áldozatul esett Alárdi János vízaknai szász bíró. Ennek fia Gaan vezette bosszúhadjárattól szenvedett Gyulafehérvár és pusztult el környéke. Az egyházi önállósulásért 1308-ban Berthold kelneki pap vezetett lázadást a gyulafehérvári káptalan ellen. 1324-ben Károly Róbert a szász lázadás után megszüntette a szebeni ispán területi hatáskörét, s a kerületet hét székre osztotta, azok élére maga nevezett ki királybírót. 
1486-ban Mátyás király valamennyi szászra kiterjesztette az Andreanum kiváltságait és ezzel létrehozta minden erdélyi szász közjogi-politikai egységét, melyet az Universitas Saxonum képviselt. A szász közösség különválását, nemzetiségi öntudatának további erősödését elősegítette a reformáció is, melynek során Erdély többi lakóitól eltérően a szászok 1545-ben lutheránussá lettek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése