2018. 03. 30.

Aki téged jobban szeret ...


Tövisi kolostortemplom
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. (Zsid 4,14k)
Jézus Krisztushoz járulni azt is jelenti, hogy a keresztet, amit megváltoztatni nem tudunk, elfogadjuk mint Ő, és egészen az Atya akaratára hagyatkozunk.
Jézus Krisztushoz járulni azt is jelenti, hogy megcselekedjük a szentmiseáldozatot, és az Eucharisztiát magunkhoz vesszük, mert valahányszor e kenyeret esszük és e kehelyből iszunk, az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön (vö. 1Kor 11,26).
Amikor hódolunk a szent kereszt előtt, Jézus iránti szeretetünket fejezzük ki.  
A tövisi volt pálos templom főoltára fölött csüng egy barokk feszület. A kereszten függő Jézus feje fölé a művész egy szalagfüzérre e mondatot írta: Aki téged jobban szeret, mint én, azt jobban szeretheted, mint engem.”
Tövisi templombelső
Nézzük meg, hogy az emberek között, kik szeretnek minket a legjobban:
-         Szüleink? Igen, de egy idő után meghalnak és szeretetük is korlátolt. 
-         Testvéreink? Ők is szeretnek, de szeretetük korlátolt. 
-         Barátaink? A jó barát életét is adja, bár ritkán, de szeretete korlátolt. 
-         A házastárs? A hitvesi szeretet áldozatokkal van tele, de ez is korlátolt.
Aki téged, engem, minket korlátlanul szeret, ő Jézus:
- Mert a világot Isten mielőtt megalkotta, már Fiában szeretett minket.
- A bűnbeesés után a megváltás útjára terelte életünket.
- Az idők teljességében Fia által megváltott és Lelkével megszentelt, hogy üdvözülhessünk.
- Jézusban gyermekeivé fogadott Atyánk, és Jézus által szentségi módon a Szentháromság boldog életében, az örök életben részesít.
- Jézus szeretet áldozatának utolsó nagy felvonása lesz, hogy a végső napon a maga istenemberi dicsőségében részesít. Jézus Krisztus halálát a megdicsőülés követte, ezért életutunk végén Krisztus dicsősége lesz osztályrészünk.
Nagypéntek különös világossága ragyogja be életünk mindennapját. És őrizzük szívünkben azt az igazságot, amit a tövisi templom feszületén Jézus mond: „Aki téged jobban szeret, mint én, azt jobban szeretheted, mint engem.” 
Csíkszereda - Millenniumi templom - Szentsír

Imádkozzunk nemzetünkért 9 napon át:
Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre  és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. 
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése