2017. 01. 03.

Szent László-év 2017A társadalom legkisebb sejtje a család. A család rokonsága a nemzetség. A nemzetségek együttesen alkotják a nemzetet. Ha a nemzetek együtt az emberiséget, a világot. A világ sorsának alakulását meghatározzák a nemzetek. A nemzetek élettani törvénye pedig a szakadatlan törtetés az önállóság, a függetlenség, az önrendelkezés mai szóval, az autonómia felé.
            Nemzetünk Szent Istvántól a magyar középkor végéig, II. Lajos haláláig (1526.08.29.) megőrizte függetlenségét és fejlődését. A mohácsi vész után a magyar nemzet életét főleg a létezéséért, és a jogaiért való küzdelem jellemzi. A törökkel, majd az osztrákkal vívott évszázados küzdelem a magyar nép javára dőlt el, felszabadult az ország. Hőseinek és nagyjaink élete arra tanít bennünket, hogy haldokló népet csak elszántak képesek feltámasztani! A nemzetnek erős életet a földön csak olyan utókor biztosíthat, amelyet a hősök kegyeletes élete lelkesít.
            A Szent László Év előkészítése van folyamatban, és ezen gondolkodtam, vajon mit szerethettek más népek művelt fiai a magyarokban?
            Múltunk gazdag története és irodalmunk tanúsítja a magyar népnek azt a jellemvonását, hogy akit vagy amit megszeret, azért nem sajnál semmit sem. Ezt nemcsak előkelő királyaink, hanem a nép földközelben élő rétegeiben is előfordul a magyarságnak az a jellemvonása, amit nagy kultúrfilozófusunk Prohászka Lajos így fogalmazott meg: a magyar „gens sibi prodiga” vagyis „önmagát pazarló nemzet” vagyunk. Szólásmondásunk is így tartja: vígan megyünk tönkre!
            Gens sibi prodiga! Önmagát pazarló nemzet. A prodigus, a, um – latin szónak több jelentése van: pazarló, fecsérlő, odaadó, áldozó. Ma a pazarló szó alatt inkább tékozlót, szétpallót értenek. Pedig a pazarló nem tékozló! A tékozló anyagi és erkölcsi értéket méltatlan célra fordít (Lásd a tékozló fiú történetét Lk 15,11.). A pazar szó jelentése pompás, remek, fényűzően díszes, gazdag. A szó jó értelmében vett pazarló csak azt teszi, amit Jézus mondott a gazdag ifjúnak: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt 19,21)
            A magyarság e gáláns alaptermészetét a kereszténység a kegyelem síkjára emelte. Jézus amikor a szeretet mércéjéről beszél, ezeket mondja: Aki kér, annak adjál... Aki elveszi a ruhádat, annak add oda a köntösödet is...  Aki egy mérföldre kényszerít, menj vele kettőre... Aki értem és az evangéliumért elhagyja.... száz annyit kap e földön, s ráadásul az örök életet! „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13) Ez a jézusi szeretet mércéje, vagyis a határtalan szeretet.
            A görög nyelven írott evangélium a szeretetre két fogalmat használ: a filoszt és ágápét.
            A filosz szó értékelő, tisztelő, becsülő, féltő szeretetet jelent. Ez az emberszeretet, a családtagok, a barátok egymás iránti szeretete. Egyszerűen tisztelő szeretet.
            Az agapé pedig az önmagát adó, odaadó, önfeláldozó szeretet. Ilyen az Isten szeretete. Erre az önmagátadó vagy önfeláldozó szeretetre vagyunk meghíva. Ezt a szeretetet élte Jézus Krisztus: amikor még bűnösök voltunk, Ő meghalt értünk, hogy életünk legyen (Róm 5,6). Miután megkeresztelkedtünk, megigazultunk, még inkább szeret minket. Jézus előbb szeretett. Ez az elsőként szeretni jézusi élet atmoszférája, az istengyermekek ereje és éltetője. Itt lehet igazán megérteni a magyart.
            Gens sibi prodiga! Önmagát pazarló, önfeláldozó nemzet vagyunk! Szent Istvántól Szent Lászlón át, szentjeink és nagyjaink mind példát mutattak az odaadó-szeretetre. Évszázadokon át védték a kereszténységet a keletről és délről támadó pogánysággal szemben. Szent István sem féltette népe földjét, sem kenyerét a menedéket kérőktől. A bebocsátást kérő más nyelvű népek, akik hajlandóságot mutattak Krisztus tanítását befogadni, azoknak a nemzet életteret adott. Így fogadtuk be a 16-18. Század folyamán a török elől menekülő balkáni népeket, s a 20. században a lengyeleket és az üldözött zsidókat.
            Királyaink a nép iránti és a vendégek iránti szeretetüknek számtalan jelét adták. Szent László az egészséges piacgazdaság végett, hogy az egyszerű népet ne fosszák ki a keletről jött kereskedők, bevezette a szombati vásárhelyek, az un. szombathelyek tartását. Isten és emberszeretetben remekelt Szent Erzsébet, Margit, Jolán, Kinga, Konstancia és a többiek, akik Istent és az emberek iránt odaadó szeretettel éltek. Példájukat a nép is követte. Elmondhatjuk, hogy lelki-szellemi és szociális-karitatív szinten olyat tettek, amit ma is tisztelettel emlegetünk.
            Ezek ismeretében megértjük, hogy a magyar gens sibi prodiga, azaz gáláns nemzetség, aki a nagy eszmékért lelkesedik, és akit vagy amit megszeret, azért nem sajnál semmit sem, sőt önmaga érdekét sem nézve, parádésan veti be minden erejét és vagyonát az eszme vagy a szerelme szolgálatába. A magyar természeténél fogva a természetfeletti eszmékért tud lelkesedni és élni. Csak a földi dolgok labirintusa – ahogy mondani szoktuk: a kilátástalaságok – viszont céltalanná, marakodóvá, életunttá teszik és így tönkremegy.
            Népünk fiai a nehéz helyzetekben is tudták és érezték, hogy ha más erőkkel nem is rendelkeznek, de Isten segítségével és két marokra fogot akaratukkal igen. Tudták, hogy bízva Isten gondviselésében és tenni akarásukkal segíthetnek önmagukon. Hitték és  megtapasztalták a Gondviselést. Azt is tudták, hogy Isten gondoskodik a madarakról is, de élelmüket nem dobja a fészekbe. Ha segít önmagán vagy a nélkülözőn, akkor őt  Isten megáldja. Hát ezért is kérjük nemzeti imánkban: „Isten, áldd meg a magyart!”
               A feltett kérdésre, hogy mit szerethettek más népek művelt fiai a magyarokban? – a válasz tehát egyértelmű: a magyarok önfeláldozó és szabadság szeretete vonzotta az igazi értékekért lelkesedő embereket. Ez az önfeláldozó, odaadó szeretet testesítette meg Szent László király, ezért is szenteljük a 2017-es évet az ő emlékének. Erről az odaadó, másképpen felebaráti szeretet gyakorlásáról szól az irgalmas szamaritánus története (Lk 10,25-37), az Istennek odaadásról Jézus tanítását hallgató Mária magatartása (Lk 10,38-42.) és a Miatyán imádkozása segít Isten gyermekségünk átélésében (Lk 11,1-4.).
Jézus magatartása arra ösztönöz, hogy a felületes szintről szálljunk le szívünk mélyére és siessünk minden kiszolgáltatott ember megsegítésére, mert a keresztény élet a mindennapokban bontakozik ki, és alakít szeretet közösségé. A legszentebb közösséget Jézus Krisztus, az Isten Fia hozta létre a földön, melynek alapja a szeretete. Ez a szeretet civilizációja - mondja II. Szent János Pál pápa.
Ezt a civilizációt erősítette meg Szent László király. Kívánom, hogy bennünket, az önfeláldozó, odaadó szeretettel megáldott népet mindennap erősítsen Jézus szívet-lelket simogató evangéliuma.

folytatjuk 

Szent László-év 2.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése