2017. 01. 04.

Szent László-év 4.A belső béke éveiben Salamon király valamint Géza és László hercegek szemmel láthatóan arra törekedtek, hogy egymás jogait tiszteletben tartsák. A király és a hercegek együtt vettek részt a jelesebb hazai eseményeken, egyházi ünnepségeken, s együtt formálták az ország külpolitikáját. Közösen léptek fel a csehek ellen. Közösen nyújtottak segítséget Géza sógorának, a Velencével hadban álló Zvonimir horvát királynak, s egyesült erővel győzték le 1068-ban az országra támadó úz-besenyő sereget. Az ekkor vívott kerlési csatához kapcsolódik László herceg és a leányrabló “kun” vitéz párviadalának már a középkorban is népszerű története. 
Tegyünk egy kis kitérőt, hogy megértsük, kik voltak az úzok, a besenyők és a kunok.
Úz harcos
Az úzok vagy oguzok az első évezred közepén Kaszpi-tengertől keletre feltűnt lovas nomád nép, amelyről több görög és bizánci forrás is említést tesz. 744 után az úz törzsek két részre szakadtak. A nyugati úzok az Aral-tótól északra fekvő szteppvidékre vonultak, ahol a tadzsik dinasztia 893-ban megtámadta őket. Az úzok egyik része ekkor a besenyők szállásterületét elfoglalva, azt a 9. századvégi népvándorlást indította el, amely végül is a magyarok második honfoglalásához vezetett. A besenyők 895-ben nyomták ki a magyarokat Etelközből s jutottak a Don és Al-Duna között elterülő steppe birtokába, amelyet a 11. század közepéig egyedül birtokoltak. A besenyők egyeduralmát a szteppén az úzok törték meg. A harcias nomád lovas népek állandó becsapásaikkal nyugtalanították szomszédaikat, köztük 1015-1017 között, Szent István idején, Magyarországot is. 1048-ban, belharcok után, több besenyő törzs átkelt az Al-Dunán, hol a bizánciak határőrként telepítették le őket. A nagyon veszélyesnek tartott úzok ellen pedig az oroszok a Volgán túlról előnyomuló kipcsak-kunokat hívták segítségül, de az úzoknak sikerült elmenekülniük előlük. Az 1060-as évek elején már a Búg és a Szeret között tanyáztak. A magyar krónikások az úzokat "fekete kunok" néven írták le a kipcsak "fehér-kun" törzsekkel szembeni megkülönböztetésül, akik a 11. század végén elérték Erdélyt és az Al-Dunát.
A 11. század közepén a besenyők tömeges Bizáncba településével lehetőségük nyílt a kunok nyomása elől menekülő úzoknak rövid időre a Kárpátok lejtőin megállapodni (emléküket őrzi az Úz-völgye), és eljutni az Al-Dunához. Mivel a kunok állandó támadásának voltak kitéve, az úzok megkísérelték, hogy mélyebben hatoljanak Erdélybe. Mivel nem tudtak megtelepedni, az úzok zöme 1064-ben átkelt az Al-Dunán a Bizánci Birodalomba, hol Macedónia területén néhány év alatt az éhség, dögvész és a balkáni portyázások miatt annyira felőrlődtek, hogy nevük sem maradt. Néhány csoportnak, akik Etelközben maradtak, sikerült elkerülniük a teljes megsemmisülést. Ezek leszármazottai a Moldáviában élő gagauzok. 

A Kárpátok keleti oldalán összetorlódott, egymást váltó nomád népek: besenyő, úz és kun sereg 1068-ban nagy erővel tört be északkelet felől, s a Meszesi-kapun áthatolva az egész Nyírséget Bihar váráig elpusztította. Salamon király azonban seregével a Lápos és a Szamos völgyén át visszavonuló támadók elé került, s unokatestvérei, Géza és László vitézsége révén sikerült őket a Szolnok megyei Kerlés falu mellett szétvernie. Anonymus szerint úgy aprították a besenyők frissen beretvált fejeit, mint a nyers tököt”. A csata főhőse László volt, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő “kun” vezért, aki egy magyar lányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte, és a leányt kiszabadította, jóllehet előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. Ez volt a Vörösmaty Mihály által megénekelt híres cserhalmi ütközet. A magyar lovagkorra László herceg életéből a kerlési csata jelenetei gyakoroltak legmélyebb hatást. Ezekről énekeltek a regösök, s László 1192. évi szentté avatása után a képzőművészet többféleképp meg is örökítette. Számos középkori székely templom falán megtaláljuk megfestve ezt a történetet.
A foglyul ejtett vagy behódolt kisebb úz csoportok betelepülését jelzik a szórványos Úz, Uzon, Uza, Uzdi, Uzlár, Ozd helynevek, illetve a barcasági Türkös (tork=türk=úz népnév), ahol számos úz élt határőrként. A besenyők pedig a kijevi Russzal és a rokon nomád népekkel folytatott harcokban felőrlődtek, s maradékaik részben a Balkánra, részben Magyarországra települtek.
A fehér kunok és katonai segédnépe a jászok idővel a magyar király fennhatósága alatt megalapították Kunországot, melyet a tatárjárás pusztított el 1241-ben. A Havasalföldön és Moldvában maradt besenyő, úz, kun, jász töredékek a 14. században beolvadtak a térséget elfoglaló románságba, hasonlóan a többi török eredetű néppel.
Visszatérve Salamon király és a két herceg kapcsolatához, továbbra is közösen vezették hadi vállalkozásaikat. Bátorságban egyik sem maradt el a másik mögött, de magatartásukban még az ellenséggel szemben is sok volt a különbség. Salamon, nem nézve semmi veszélyt, vad haraggal nyargalt előre és nem ismert irgalmat. Géza óvatosan, mindig takarást keresve haladt, s ha győzött is, nála mindig készen állt az engedékenység, a megbocsátás. László pedig mintha mindkét természetből csak a jót egyesítette volna: belőle hiányzott Salamon vad haragja és bosszúja, de nem volt olyan túlságosan óvatos sem, mint Géza: a veszéllyel gondolkodás nélkül nézett szembe. A megbocsátó készségben és engedékenységben a legyőzöttel szemben hasonló volt bátyjához.

folytatjuk


Előző részek: 

Szent László-év 2017

Szent László-év 2.

Szent László-év 3.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése