2017. 01. 01.

Újév – Isten, áldd meg a magyart!Szűz Mária, Isten anyja, Jézus neve ünnepe. 
Az újévi sok jókívánság egyik legszebbike az ószövetségi papi áldás.
1. „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget!” (Szám 6, 22-27). E rövid áldásban háromszor ismétlődik meg az Úr neve, és ebben a szentatyák a Szentháromság egy Isten előrejelzését látják. Az Úr „arca” Isten jóakaratát, az irgalmas és gondviselő jóságát képviseli, amelyben megkegyelmez, megbocsátja vétkeinket és külső-belső rendezettséget, békét ad.
2. „Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta” - a zsoltáros biztatását, mint istengyermekek, naponta magunkra esdjük (Zsolt 123,8).
Az emberek közül elsőnek a pásztorok találták meg a Megváltót a betlehemi istállóban. Az Úr angyalától kapott üzenet és jel nyomán kiteljesedett örömük: „megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket.” (Lk 2,16-21). A mai evangélium jelzi, hogy Szűz Mária van a legközelebb a Messiáshoz vér és lélek szerint, mert nemcsak anyja, hanem legelső tanítványa Krisztusnak: „Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk.” Jézus névadásában már benne van a Megváltó életének minden tevékenysége. A név jelentése: Isten az üdvösség, vagy Üdvözítő Isten. A legnagyobb segítségünk Jézus nevében van, aki emberré lett és megváltott minket. Őt dicsérjük szavainkban és tetteinkben!           
3. „Az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, … hogy a fogadott fiúságot elnyerjük” (Gal 4, 4-7). A Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya!
Isten szabadságra teremtette az embert nem szolgaságra. Az ember mégis a bűn szolgája lett. Ekkor Isten elküldte Fiát, hogy megszabadítson minket, és elvezessen az örök életre. Isten kegyelméből örökösök vagyunk, az istenfiúság kegyelmét kaptuk.
Új  évet kezdtünk. Talán új elhatározásokat tettünk, új lehetőséget  kapunk Istentől. Mivel még  egy új életet  egyikünk sem kezdhet – a földi élet  után senki számára nem következhet még egy földi élet, hanem csak az örök élet –, ezért fontos, hogy Istennek éljünk. Ha Istennel élünk, vele fogunk feltámadni és örökké élni.
4. Hogyan éljük Istennek tetszően? Úgy mint Isten családjának tagjai. A családot a szeretető viszony köti össze, kapcsolatban vannak egymással. Ilyen az Istennek tetsző élet is.
A reggeli keresztvetéssel, a Szentháromság nevében megnyitjuk napunkat. Istennek ajánljuk munkánkat, és napközben egy-egy fohásszal Hozzá kapcsoljuk gondolatainkat, szavainkat és tevékenységünket, egyszóval az életünket. Isten jelenlétében megélt napunk végén hálát adunk azért, hogy sikerült jót tennünk, és bocsánatot kérünk, ha tévedtünk vagy vétettünk. Ahogy lefekvés előtt lakásunk ajtóját bezárjuk, a villanyt eloltjuk, úgy fejezzük be mindennapi munkánkat esti imával és keresztvetéssel.
A Jézussal való állandó barátság, a Szűzanyával járás kialakítja a lelkület hasonlóságát. Ebben a barátságban mindkét félnek adnia és kapnia kellene – s ugyan mit adjunk mi Krisztusnak? – kérdezi Prohászka Ottokár püspök. Meg is válaszolja: „A Szent Szűzön eligazodom: mit adott Ő? Szeretetet adott! Nagyon-nagyon szeretett… Szeretni az Urat, szeretni híven s áldozatosan!”
Az Isten szeretete, Jézus barátsága, a Szűzanya bizalma mindennapi munkánkat örömtelivé teszi, akár a barátok közös munkáját. Ilyenkor senki nem érzi a munka fárasztó és terhes voltát. Ez az állapot, amikor megértjük Jézust: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30).
Egy örömteli munkásnap végén megtapasztalom Jézus ajándékát: az életörömet, az életderűt. Ezzel magam változok meg, és ezt lassan megérzi a környezetem is. Van a Jézussal-járásnak, a szüntelen imának más hatása is: megvilágítja értelmemet, hogy az Isten akarata szerinti jót meglássam, és megerősíti akaratomat, hogy álljak a megismert jó szolgálatába. Ez lelki tavasz, melynek kibontakozása, virágzása és gyümölcse az életkedv, az életderű és a boldogság. Ez a lelki gazdagság benne van a Jézus és Mária nevében megkezdett új év minden napjában.
Ezért az új évet Jézus barátsága által tegyük boldog esztendővé. Ámen.

Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése