2018. 02. 20.

Magyarország sorsa a jövendőlésekbenSzeretetláng 2. - folytatás
A Szeretetláng engesztelő imamozgalom, mely a Szűzanya kérésének igyekszik eleget tenni: „Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg! Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom! (…) Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva (!) mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra…  Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!” (1962. ápr. 13.) Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani. „A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és megújul a Föld színe.” (1963. márc. 24.) Így is történt.
A Szent Szűz első közlése: „Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjék. Az egy órai idő, amelyet az engesztelésre fordítotok, legyen lelkiolvasmánnyal kezdődő, áhítatos összeszedettséggel teljes ájtatosság a szentolvasó végzésével és más imádsággal. Az engesztelést legalább ketten vagy hárman végezzék. Ahol ketten vagy hárman összejöttök, ott az Én Szent Fiam. Az Ő kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek, miközben ajánljátok magatokat Szent Fiam Sebei által az Örök Atyának. Az engesztelő ájtatosságot így is fejezzétek be. Ezt a keresztvetést reggel és este, és napközben is végezzétek, mert ez közelebb visz benneteket Szent Fiam által az Örök Atyához, és szívetek megtelik kegyelemmel. E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek – szívről szívre járva –, gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a mennyei Atyától.” (1962. ápr. 13. Fájdalams-péntek)

Az Üdvözítő arra kért: „Kérd meg fiaimat (a papokat), hogy küldjék a lelkeket Édesanyámhoz, és egyetlen szentbeszédet el ne mondjanak Édesanyám benső tiszteletére való buzdítás nélkül. ‘A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk’ – Ezt ragyogtassák szüntelenül a lelkek felé. Tartsák ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját. – Te pedig leányom, egész életed minden erejével és áldozatával óhajtsd szüntelenül az Én Országom eljövetelét, hogy Édesanyám Szeretetlángja gyulladjon, terjedjen a szeretet szikrái által.” (1962. ápr. 17.) „A magyar Szentek ujjongó örömmel esdekelnek, hogy Szeretetlángom mielőbb kigyúljon országuk felett… Az összes magyar Szentek között Szent Imre imája a legmeghatóbb, az Ő könyörgése az ifjúságért.” (1962. nov. 4.)
Befejezésül Mária Natália nővér, misztikust idézem: 1985 őszén látomásban láttam Magyarországot. A nyomasztó szürkeségnek, amely egyébként olyannyira jellemző rá, nyoma sem volt. Minden fénylett és ragyogott, mintha az egész ország egy kristálygömb volna, amelyet átvilágít a napfény, s szivárvány színeiben játszik. Ez a sugárzás a mennyből eredt, a forrásánál a Szent Szűz alakját ismertem fel. Amikor rátekintettem és jobban megfigyeltem, úgy láttam, hogy Ő maga ez a ragyogás, ő mely besugározza a magyar földet. A Szűzanyát egyetlen fénylő palást borította, amelynek színét a csillogástól nem láthattam. A Szűzanya közeledett felém, alakja egyre nagyobbnak tűnt, végül lebegve megállt Magyarország fölött, s ezt a csodálatos fényözönt a világ minden országára sugározta. Láttam, hogy a fénycsóvák, mint ragyogó fény utak futnak, és minden nemzetet fénybe borítanak. – Így szóltam Hozzá: – Édes Szűzanya, mit keresel ezen a földön?
A Szent Szűz ezt válaszolta: – „Ez az ország az Én örökségem, Szívemnek drága.” – Szűzanyánk örömtől sugárzott: „Mindörökké tulajdonom! – örökségemért jöttem. Birtokba kívánom venni azt, ami Engem illet.” Magyarországot első királya, Szent István ugyanis nem csupán fölajánlotta a Szent Szűznek, hanem az egyetlen örökös, gyermekének halála után, örökség gyanánt Szűz Máriára ruházta. Megtudtam azt is, hogy a fény és öröm, amely a látomásban áthatotta ezt a földet, Magyarország jövendő sorsának dicsőségét jelenti…
„Ez az ország soha el nem pusztul. Ez az ország mindörökké megmarad.” – De Édesanyám, hát különbséget teszel Te ország és ország között? – „Nem! A különbségtétel általatok történik. Amikor a bűnbánatban és az engesztelésben átadjátok magatokat Nekem, máris a fény és öröm mellett döntöttetek, amely jövendő sorsotokat jelenti. Ha Fiamhoz könyörögtök segítségért, s megteszitek a mennyei Atya akaratát, akkor ez a fény bennetek vesz szállást, hogy szívetekből áradjon szét. Nincs olyan mennyei ígéret, amely be ne teljesedne. – Az egész világot Nekem adta a mennyei Atya. De ezt az országot Szent István Nekem adta, ez az Én örökségem.” – Az egész országnak mondta: „Szívemnek drága kis népe! Te kis csapat! Itt sokan engesztelnek! – Imádkozzatok, engeszteljetek, veletek vagyok!”
Jézus 1986-ban megismételte azon szavait, melyeket még a negyvenes években, az ostrom nehéz óráiban mondott. Amikor úgy véltük, hogy elpusztulunk, így biztatott: „Ne féljetek! Magyarország nem pusztul el! Szeretném minden magyar ház kapujára arany betűkkel felírni: MAGYARORSZÁG NEM PUSZTUL, HANEM  TISZTUL! És minden viszontagság ellenére a világ végéig fennáll!”
„Ismét mondom, örüljetek, imádkozzatok és bízzatok! Szeplőtelen Édesanyám parancsára a világ meghajol Isten előtt, megszűnik a bűnözés, bezáródnak a pokol kapui, megáll a vér patakja.”

- folytatjuk 
Küld tovább!

Dr. Darvas-Kozma József
/Krisztus világa, 2018. március/

 Előző rész:

Szeretetláng 1.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése