2016. 04. 30.

A május újra száz csodát ígérA Kedves Olvasónak bizonyára ez a cím az első erdélyi magyar slágert juttatja eszébe, amely az 1950-es évek derekán keletkezett: A Donát úton nyílnak már az orgonák. Szövegét Imrédy Géza színművész, zenéjét George Sbârcea írta, de a dal országszerte csak az 1970-es években, Tamás Gábor által vált ismertté.
A természet kibontakozása mellett a május hónap egyházi értelemben is a leggazdagabb, lelki kultúránkat tekintve talán ez a hónap lehet leghatékonyabb számunkra. Elseje Szent József, a munkás ünnepe, s mivel vasárnapra esik, ezért az édesanyák napja, de az elsőáldozások kezdete is. Május 5-én Áldozócsütörtök, 8-án Kommunikációs világnap, 14-én a csíksomlyói pünkösdszombati búcsú, 15-én Pünkösd – Csíkszeredában bérmálás és a Márton Áron-szoborcsoport felavatása, 22-én Szentháromság vasárnap, 26-án Úrnapja, 30-án Szent István király ereklyéinek átvitele. A Kárpát-medence katolikus hívei a hónap minden estéjén elimádkozzák a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádságot. Mivel a litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek: a II. Vatikáni Zsinat után pl. Az Egyház anyja! Családok királynője!
A Szent Szüzet a Boldogasszony anyánk c. énekben üdvtörténetei hivatása alapján a Szentlélek mátkája! néven szólítjuk. A mi hivatásunk hasonlít a Szűzanyáéhoz, vagyis legyünk a Szentlélek emberei, Krisztus tanúi a világban. 
Ehhez pedig négy feladatnak kell megfelelni, amit négy betűből (ÉÖTÁ) formált bérmálkozó EMBERKE jelenít meg, aki a Szentlélek segítségével: 
Érteni akarja az evangéliumot, 
Öntudatossá akar válni, 
Tanúságot akar tenni Krisztusról és
Áldássá akar lenni az emberek számára.
A fiatalt szerre mindez foglalkoztatja. Főleg az, hogyan szeretheti jól az életet, és hogyan lehet része Isten szentháromságos életében? Hogyan érheti el a keresztény nagykorúságot?
Ahhoz, hogy a Lélek szerint nagykorúvá érjen valaki, ne sajnálja magától a legjobb befektetést. Ehhez nem pénz, hanem másféle tőke szükséges. Ezzel a tőkével viszont rendelkezik. Úgy hívjuk, hogy jóakarat, értelem és idő. Ha valaki vagy valami, számodra érték, tőle semmit sem sajnálsz. 
Lehet-e valami fontosabb ezen a világon, mint az élet, amely örök? Egy kenyai néger mondta: „Ti európaiak, értékes órákat viseltek kezeteken, de soha sincs időtök semmire. Nekünk nincsenek drága, tetszetős óráink, de van időnk mindenre.” (Hitélet 1999, 12)
Aki megismeri Jézust, az megtapasztalja az igazi életérzést, az életgazdagságot. Aki megmarad szeretetében, az megismeri élete célját, tökéletesedik és boldog lesz. Csak Őáltala, Ővele és Őbenne találja meg életvágyunk kifutóját az örök Szeretet felé. Ezért a bérmálás szentségében kapott lelki adományokkal éljünk úgy, hogy boldogok legyünk, és környezetünk számára legyünk Jézus Krisztus levele (vö. 2Kor 3,3), amelyet az élő Isten Lelkével írt egyházunk, nem kőtáblára, hanem szívünk lapjaira.
Kedves Olvasók! A Donát úton nyílnak már az orgonák... s a május sok csodát ígér, de meglátni, megtapasztalni csak a Szeretet Lelkével lehet.  
Őt kívánom mindannyiuknak szeretettel, a főszerkesztő 

Krisztus világa, 2016. május - (2. oldal) 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése