2013. 04. 18.

Nőszövetségek lelkigyakorlata Kolozsvárt, 2013.04.15-17.A hit éve: Higgyetek az evangéliumban! Mk 1,15.  
Előadta Darvas-Kozma József

Krisztusban Szeretett Nőszövetségek Képviselői!
Kedves Paptestvérek!

Bevezetés
Anyaszentegyházunk a 2. alkalommal tartja a Hit évét. Isten szolgája, VI. Pál pápa 1967-et a hit évének nyilvánította, megemlékezésül Szent Péter és Pál vértanúságának 1900. évfordulójára. Ünnepélyes alkalomnak szánta arra, hogy az egész Egyház „hitelesen és őszintén vallja meg ugyanazt a hitet”, továbbá azt akarta, hogy „személyes és közösségi, szabad és tudatos, kifelé és befelé szóló, alázatos és becsületes módon” hitvallás történjen. Ez volt az első Hit éve.
A másodikat XVI. Benedek pápa Porta fidei – A hit kapuja motu proprio kiadott apostoli levelével meghirdette meg a Hit évét. „Úgy láttam, hogy a Hit éve meghirdetésének egybeesése a Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójával jó alkalom annak megértetésére, hogy a zsinati atyák által ránk hagyott szövegek Boldog II. János Pál pápa szerint „semmit sem veszítenek értékükből és ragyogásukból. Megfelelő módon kell őket olvasnunk, meg kell őket ismernünk és magunkévá kell őket tennünk, mint az egyházi hagyományon belül a Tanítóhivatal által előterjesztett normatív szövegeket.... minden korábbinál sürgetőbbnek érzem azt a feladatot, hogy a Zsinatra mutassak mint arra a nagy kegyelemre, melyet a 20. században élvezhetett az Egyház. Megbízható iránytűnk volt, mely elvezetett a most kezdődő évszázadhoz". Szeretném újra erősen hangsúlyozni, amit Péter utódjává választásom után néhány hónappal a Zsinattal kapcsolatban okom volt mondani: „Ha helyes hermeneutikával értelmezzük és követjük a Zsinat tanítását, az egyre nagyobb erőt biztosít az Egyházban mindig szükséges megújuláshoz”. (Pf 5)
A KEK (amelyben megtaláljuk a hit tartalmának rendszerezettségét) megjelenésének 20 évfordulója is indokolta a Hit évének meghirdetését, amely „2012. október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján fog kezdődni, és 2013. november 24-én, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Mindenség Királyának ünnepén fejeződik be”. (Pf 4)
A Szentatya felszólít mindenkit, hogy emlékezzünk meg a hit drága ajándékáról, méltó módon és termékenyen ünnepeljük meg: „Fokozni kell a hitre való reflexiót, hogy segítsük az összes Krisztus-hívőt abban, hogy tudatosíthassák és föleleveníthessék Evangéliumhoz tartozásukat ezekben az időkben, amikor az emberiség oly mély változásokat él át. Teremtsünk alkalmat a Föltámadott Úrban való hitünk megvallására székesegyházainkban és a világ minden templomában; otthonainkban, a családokban, hogy mindenkiben fölébredjen a vágy az Evangélium mélyebb megismerésére és továbbadására a következő nemzedékeknek. A szerzetes és plébániai közösségek, minden régi és új egyházi közösség találjon módot arra, hogy ebben az évben nyilvánosan vallja meg a Krédót”. (Pf 8)
Kívánja, hogy „Ez az év, minden hívőt késztessen arra, hogy a hitet a maga teljességében, megújult meggyőződéssel, bizalommal és reménnyel vallja meg. Ez az év jó alkalom arra is, hogy a hitet erőteljesebben ünnepeljük a liturgiában, különösen az Eucharisztiában, mely „az a csúcs, amely felé az Egyház tevékenysége irányul, s az a forrás, amelyből minden ereje fakad.” Ugyanakkor azt is óhajtjuk, hogy növekedjék a hívek tanúságtételének hihetősége. Fölfedezni a megvallott, ünnepelt, megélt és imádkozott hit tartalmát, és reflektálni magára a hitnek az aktusára, olyan feladat, amelyet minden hívőnek vállalnia kell, főként ebben az esztendőben.
Nem véletlen, hogy az első századokban a korai keresztényeknek meg kellett tanulniuk a hitvallást. Mindennapi imádságuk volt, hogy meg ne feledkezzenek a keresztségben vállalt kötelességükről”. (Pf 9) 

Tisztelt Jelenlévők!
A 20. század nagy fizikusa, Albert Einstein vallotta: „A legszebb tapasztalat, ha titkot élhetünk meg. Ebből az élményből fakad minden igaz művészet és tudomány.” Jézus tanítványai a legnagyobb titkot húsvét misztériumában élték meg. A feltámadt Jézus felragyogtatta előttük a feltámadást és az örök életet. Jézus Krisztus húsvéti titkából fakad az Egyház hite, reménye és öröme, vagyis az evangélium. A jó hír, az örömhír számunkra, hogy ami Jézussal történt, az ránk is vonatkozik és beteljesedik, ahogy a szentmisében valljuk: Halálodta hírdetjük Urunk, és hittel valjuk föltámadásodat, amíg el nem jössz!
A szent Üdvözítő fellépését ezzel hírdette meg: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15)
Az elkövetkező órában Isten ajándékáról a hitről, a hit aktusáról és annak beteljesedéséről szeretnék szólni.  


1. A hit által kapcsolatba kerülünk Istennel
Isten, aki a szeretet, minket embernek teremtett és mindig mutatja, hogyan lehetünk eszményi emberek. Jézus Krisztus kegyelme által Isten nagy családjának tagjai lettünk. Beépített bennünket az Egyházba, hogy megváltói művében részesüljünk.
Isten többet ad nekünk, mint keresztény nevet (Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk!) szentségi módon beépít az Istenember életébe és segít, hogy gyermekeiként éljünk az egyházban. Az Ö útján járjunk, kegyelmét őrizzük, kifejezzük és közvetítsük.
Átérezzük Isten jelenlétét életünkben, ha sikerül szívünket ráállítani az Isten hullámhosszára. Életünk észrevétlenül Isten sok-sok érintésére adott válasz által, a kegyelem tengerében bontakozik ki. A kinyilatkoztatás által „a láthatatlan Isten végtelen szeretetében barátjaként szólítja meg az embert, hogy őt meghívja és befogadja a saját közösségébe” (DV 2). Az Úr meghívására adott megfelelő válasz, ez a kibontakozás Isten felé a hit. Más szóval, ez a keresztény élet a hit.
a.)   A hit révén az ember teljesen aláveti értelmét és akaratát Istennek. Egész emberi létével igent mond a kinyilatkoztató Istennek (vö. DV 5). A Szentírás a „hit engedelmességére” szólít fel. A megszólított feladata, hogy válaszoljon. Ha Isten szólít meg, az ember hittel válaszol a kinyilatkoztató Istennek. Engedelmeskedni a hitben azt jelenti, hogy szabadon alávetjük magunkat a meghallott szónak, mert igazságát Isten szavatolja, aki maga az Igazság. A Szentírás a hívő engedelmesség példájaként Ábrahámot állítja elénk. Szűz Mária ennek a legtökéletesebb megvalósítója (KEK 144).
Istenszolgája Márton Áron mondta: „A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön átvezet. Ezért a világban nem turista, nem is műkedvelő. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot szeretetből. Útközben építenie kell Isten országát, az igazság és az élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát. A kereszténynek tudnia kell, hogy a világ és a világ dolgai nem abszolút értékek, hanem Isten erejéből léteznek és élnek. A világ és a dolgok nemcsak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai, szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik. Isten szól azok által hozzánk. A tudós és a technikus, aki a dolgokat megfigyeli, törvényeit felfedezi, erőit hasznosítja, vagy a művész és a munkás, aki a dolgokat alakítja és ezáltal azok értelmét kifejezi, Isten szavát fejezi ki.”
b). Korunk nagy baja, hogy körülöttünk egymás mellett két külön világ él. Döbbenetes ennek a két külön világnak egymásmellettisége. Amit szentnek tart a feleség, mosolyog rajta a férj. Amit gyakorolnának a gyerekek, azt eltiltják a szülők. Ami az idős nemzedék előtt szent igazság, azt túlhaladott maradiságnak tekinti az új. Amit az egyik csoport az emberi kultúra alapjának tart, fölösleges tehernek mondja a másik. Megszólalnak a vasárnapi harangok. Az emberek egy része templomba siet, és térden állva imádja Krisztusát. De a másik része értetlenül csóválja fejét: Hát még ma is vannak emberek, akik ennyire elmaradtak a világtól?
Különös, hogy minket tartanak elmaradottnak. Minket, kik követjük atyáink hitét, az apostolok hitét. Pedig nincs semmi szégyellni valónk 2000 éves keresztény hitünk miatt. Vallásunk mentette át az összeroskadó antik kultúrák értékeit. A mi vallásunk fogta be a barbár népek duzzadó erejét a kultúra szolgálatába. A mi vallásunk küldte el hithirdetőit a földkerekség végső határáig. És elvitte a szeretet civilizációját, s viszi ma is.
c.) Vallási kérdésben a keresztény Credo az utolsó szó. A keresztény erkölcs a legtisztább emelkedése a léleknek, és a keresztény kultúra magaslatain túl sohasem fog jutni az emberiség. Mikor a német Heine csodálkozva nézte a kölni dómot, szavai azóta szállóigévé váltak: Ezek a régiek tudtak építeni, mert volt hitük. Nekünk csak nézeteink és elméleteink vannak, velük nem lehet dómokat építeni.
A hitnek az a nagysága és ereje, hogy megfejti az élet minden titkát és erőt ad minden nehézségünkre. Nem kell változtatnunk atyáink hitén. Külső életformáink megváltoztak, de nem változott meg az emberi lélek. Régen keresztet vetettek az emberek, ha útra indultak, a mi korunkban már a holdon is imádkoztak az emberek.
A modem világban is kell hinni. De nem lehet hitem kegyeletes bútordarab, melyhez hozzányúlni nem szabad, mert összeroppan. Ismernem kell hitemet, mert bizony a hit áldozatot is követel tőlem. Nemcsak a hiszekegyet kell elmondanom: a hit belenyúl leghétköznapibb dolgainkba, szabályozza azokat. Hitem nem csak a templomba jön velem, hanem odaáll irodám asztala mellé, az elárusító asztala mellé, a konyhában velem van, szórakozásaimban mellém társul, elkísér a hálószobába is, mindenbe beleszól, mindent szabályoz.
Mindent harmonizál és mindenben életet fakaszt.

Tisztelt Nőszövetségi tagok!
2. A hit Isten nagy ajándéka
Isten kinyilatkoztatott mindent, amit hinnünk és tennünk kell, hogy elnyerjük az örök életet, az örök boldogságot. A tudósok kutathatnak, a teológiát tanulni kell, de minden tanulás, minden kutatás ellenére szükséges a hit ahhoz, hogy az Istent megismerjük.
Az 1979 húsvéthétfőjén káplán társammal egy ismerős családhoz mentünk locsolni. A kommunizmus ide vagy oda, a locsolás akkor is mindenkinek „szent” volt. Történt, hogy a családhoz eljött a város elnökének az öccse öntözni. Amúgy kedves, tanár ember volt. A „virágszálak” megöntözése után hamar szóba elegyedtünk. Az ünnepi hangulat, meg a locsolás is fokozta közlékenységét. Lehet, hogy udvariasságból, de meggyőződéssel mondta, amit mondott: hitetlen ember nincs. Érvelése derűfakasztó és megragadó volt. A tegnap reggel megköszöntöttem édesanyámat - mesélte. Nemsokára bátyám is megérkezett, ő is kellemes ünnepet kívánt. Édesanyám ételt szenteltetett és azt tette elénk az asztalra. Mindannyian reggeliztünk. Ekkor tapasztaltam, hogy Pista nem is hitetlen, mert olyan jóízűen evett a megszentelt ételből. Eddig a derűs történet.
a.) Ahhoz, hogy megértsük mi a hit, először nézzük meg mi nem a hit.
- Nem hit az, ha éhes vagyok és megszentelt húsvéti falatokat „jóízűen” eszem. Ennek finomságát nem tagadja senki, mert csak a gyomrot érinti, és nem a meggyőződést vagy az élet egészét.
- Az sem hit, ha tudom az imádságokat, ha ismerem a Hiszekegy igazságait (Ez lehet intellektualizmus vagy teológia). A mi vallásunk nem éri be azzal, ha elmondjuk a Hiszekegyet, hanem ebből súlyos következtetéseket kell levonnunk. A mi hitünk beleszól mindennapi életünkbe, belenyúl dolgainkba, és parancsaival szabályozza azokat.
- Nem hit az, ha mentes vagyok a kételytől (Ez biztonságérzet). A hit nem jelent teljes biztonságérzetet. Hitünk tételeit nem tudjuk úgy átlátni eszünkkel, mint hogy 2x2=4, és így semmi kétely nem lehetne velük szemben. A kétely mindig kutatásra késztet. A nagy szenteknek is voltak problémáik és kételyeik. A hit nemcsak az ész dolga, hanem az akaraté is. Hányszor megtörténik, hogy amit eszünkkel belátunk, azt akaratunkkal elutasítjuk. Hány részeges, dohányzó tudja, hogy neki az ital, dohány árt, mégis folytatja.
- Nem hit az, ha részt veszek a pimpószentelésen, netán körmeneten, vagy jaj Istenemet kiáltok (Ez nyáj ösztön). Hány ember hallgatná szívesen, könnyű hívő lélekkel a keresztény tanokat is, ha azokban csak karácsonyéjszakáról, angyalokról, ellágyult hangulatról lenne szó. Mikor azonban az erkölcsi élet komoly követelményeit hallják, úgy tesznek, mint Félix helytartó Pállal szemben: „Amikor azonban az igazságosságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről beszélt, Félix megrettenve félbeszakította: Most elég, mehetsz. Majd alkalomadtán hívatlak.” (ApCsel 24,25). Természetesen soha többé nem hívatta.
- De még az sem hit, ha megtartok néhány törvényt a tízparancsolatból (Ez moralizmus). A hitetlenek is lehetnek jó emberek. Hogy sokan nem hisznek, vagy legalább is nem következetesek hitükkel, az nem a tudás és a meggyőződés, hanem az élet dolga. Aki hűségesen megtartja Isten parancsait, az már a hitről tanúskodik.
A Szahara sivatagban, Charles de Foucold atyát meglátogatta egy régi barátja. Beszélgetés közben sok minden szóba jött. Egyszer a látogató kimondta: elvesztettem a hitemet, nem tudok hinni!  Erre Foucold atya csak ennyit mondott: Bocsásd el az asszonyt, akivel együtt élsz, és vedd vissza a feleségedet, akkor fogsz hinni!
Ha te is azt mondod: elvesztetted hitedet, hitetlen vagy? Mondd, milyen az életed? Mert nem tagadja az Istent, aki helyesen él. De tagadják azok, akik nem élnek törvényei szerint vagy sérelmekkel élnek. A mai fizika tételeit nem tagadja senki. (Pedig elképzelhetetlen, képzelő erőnket messze túlhaladó tételek hemzsegnek a modern fizikában. Gondoljunk Einstein, Max Plank stb. meglátásaira. Ezeket a tételeket senki sem tagadja közülünk, noha a világon is kevesek értik meg azokat. Senki sem tagadja, mert nem állnak utunkban.) Mert csak az észt érintik, és nem a szívet, az érzelmeket, az életet. A konvertita francia író, Chatoubriand mondta a gúnyolódó, kéjelgő képviselőknek: „Uraim, hinni tudnának önök is, ha tudnának tisztán élni!”
- Még az sem hit, amit napról napra elhiszünk a leírásoknak, közleményeknek, a könyveknek, az iskolának, az újságnak, a tv-nek, a kormánynak stb. Egy szóval, amit mi tudásnak nevezünk, azt is csak elhittük, elfogadtuk, anélkül, hogy mindenről bizonyosságot szereztünk volna matematikai levezetésekkel, vagy fizikai kísérletsorozatokkal.
Ha az ember nem érti, hogyan működik autójának sebességváltója vagy kvarcórája, hogyan akarja az Istent megérteni? Ha a teremtett világból alig ismer valamit, és működését nem érti, hogyan akarja a Teremtőt megérteni? Ha nem tudom, hány szál hajam van, hogyan működik agyam, mi váltja ki érzelmeimet, akkor miért akarom a megfoghatatlant műszereimmel analizálni? Az Istent nem érhetem el űrhajóimmal, nem láthatom meg a Mount Palomar tükreivel, és szavát nem az antennákkal érem el.
Az öreg Leverrier, - a Neptun bolygó felfedezője - az ég végtelen törvényeibe elmerülve észrevette, hogy dacára az elképzelhetetlen pályának, nem találta meg azt, ami végtelen. De mikor a keresztre szegezte fáradt tekintetét, megtalálta élete számára a végtelen dimenzióját.
Azokból, akik a lelki életnek szentelik magukat, nem hiányzik a végtelen dimenzió. Gyakran hiányzik azonban az eleven hit, a kézzelfogható hit, amely mindenben Istent látja, jelentést ad földi és a földi valóságot végtelenül meghaladó transzcendens és örök életének.
Elidőztünk egy keveset, hogy mi nem a hit. Most nézzük meg, hogy mi a hit!
b.)   A hit életjelenség, az istengyermeki élethez tartozó, azzal együtt kapott megismerő képesség. A hit nem érzékelhető adatokra támaszkodik, arra, amit lát vagy tapint, nem is csak arra szűkül le, amit az emberi értelem meg tud érteni Istenből, hanem mindezeken túlhaladva abban a megismerésben részesíti az embert, amellyel Isten saját magát ismeri. Ezt a nagy ajándékot Isten adja az embernek, amikor fölemeli az istengyermekség állapotába, és így részesíti őt természetében és életében, ami pedig a megismerés és a szeretet élete.
A hit részesíti tehát az embert az isteni megismerésben, a szeretet (caritas) pedig az isteni szeretetben (amor).
A keresztény a megszentelő kegyelemmel együtt a keresztségben kapja meg ezeket az erényeket, általuk válik képessé arra, hogy közösségbe lépjen Isten gondolatával és szeretetével. A hit, akárcsak a kegyelem, ingyenes adomány. Isten hív meg a hitre, és önti belénk a hitet. „Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát, nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka” (Ef 2, 8). A II. vatikáni zsinat pedig hozzáteszi: „A hithez szükséges Isten megelőző és segítő kegyelme és a Szentlélek benső segítsége, hogy ő indítsa az ember szívét, és fordítsa Isten felé, nyissa meg az értelem szemét, és adja meg mindenkinek az igazság elfogadásának és hitének édességét”. (DV 5) 

Kedves Hölgyek és Paptestvérek!
3. A keresztény hit, kötődés az Isten Fiához
a.) A hit, az egész ember személyes kötődése az önmagát kinyilatkoztató Istenhez. Hozzátartozik az értelem és az akarat részéről a beleegyezés mindabba, amit Isten kinyilatkoztatott önmagáról szavakban és cselekedetekben. Elfogadása mindannak, amit kinyilatkoztatott az emberről, a világról, és megtétel mindannak, amit elvár tőlünk (BEM). A hívő elfogadás indítéka nem abban van, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat a természetes értelem fényénél igaznak és megérthetőnek fogjuk fel. Mi azért hiszünk, mert maga a kinyilatkoztató Isten tekintélye a biztosíték, aki nem téved és nem csap be minket.
b.) A keresztény ember számára az Istenbe vetett hit elválaszthatatlanul azt is jelenti, hogy hisz Jézus Krisztusban, akit Isten elküldött, szeretett Fiában, akiben ő kedvét találja (Mk 1,11). Az Atyaisten szólított fel arra, hogy „őt hallgassuk” (vö. Mk 9,7). Krisztus Urunk maga mondotta tanítványainak: „Higgyetek Istenben, higgyetek bennem is” (Jn 14,1). Azért hihetünk Jézus Krisztusban, mert ő maga Isten, a megtestesült Ige: „Istent soha nem látta senki: az egyszülött Fiú, aki az Atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki” (Jn 1,18). Mivel ő „látta az Atyát” (Jn6,46), egyedül ő ismeri, és csak ő nyi1atkoztathatja ki (vö. Mt 11,27). Nem tudunk hinni Jézus Krisztusban, csak úgy, ha részesedünk az ő Lelkében. A Szentlélek nyilatkoztatja ki az embernek, hogy ki Jézus (vö. 1 Kor 12,3). Hitünket gyakran homályban éljük meg, mégis abban a Valakiben, aki legyőzte a halált és felragyogtatta előttünk az örök életet. (Gálos László: Isten pedagógiája a homály, hogy keressük őt, kutassuk az igazságot.) Tamás apostollal valljuk: Én Uram és én Istenem! (vö. KEK 142-184). Rád bízom az életem!
c.) A hit belegyökereztet az Egyházba. Mert a hívő élethez, a hitbeli növekedéshez és a végsőkig való állhatatossághoz táplálnunk kell hitünket Isten Igéjével, kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje azt (vö. Mk 9,24; Lk 17,5; 22,32). Szükségünk van a közösségre, mert a megtért ember, ha nem talál közösségre, elvész. A közösség  magzatvíze (éltető eleme) nélkül, minden élet halálra van ítélve. Ezért van Egyházunk! Szükséges, hogy a hit szeretetben tevékeny legyen (Gal 5,6), hogy a remény hordozza és belegyökerezzen az Egyház hitébe.
Egy tanulságos elbeszélés nagyszerűen megvilágítja a hit mibenlétét. Az egyik artista - az író szerint -, élete nagy bemutatóját szervezi. Kötelet feszít a Niagara vízesés fölé. A látvány lenyűgözőnek ígérkezik. A nézők sokasága az artistát figyeli. A műsorkezdéskor a művész köszönti nézőit, ahogy ilyenkor szokás. De minden jelenet előtt kérdést intéz közönségéhez. Első kérdése: elhiszik-e azt, hogy át tudok menni a kötél túlsó végéig. A nézők kiáltozzák: elhisszük, elhisszük! Lent az örvény. A tét pedig óriás: az artista élete! A művész tudja kötelességét. Elindul. és szerencsésen megérkezik.
Majd egy talicskát von fel a magasba. Újabb kérdést intéz nézőihez: elhiszik-e, hogy ezt az üres talicskát át tudom taszítani? A nézők válasza harsogó igen, igen volt. Ez a műsorszám is jól sikerült. Ezután az üres talicskát kővel rakta meg és a lelkes nézőket megkérdezte: elhiszik-e, hogy a talicska követ is át tudom tolni? Hisszük, hisszük! - bátorították az artistát. Ő pedig felkészülten elindult. A mutatvány lélegzet elállító, de remek.
Sorrendben az utolsó, a korona mutatvány bejelentése következett és az elmaradhatatlan kérdés: elhiszik-e, hogy képes vagyok talicskámban bárkit is áttolni. El-hisz-szük, el-hisz-szük - harsogták a nézők. Most arra kérem önöket - folytatta az artista -, hogy valaki jöjjön fel hozzám és üljön bele a talicskába.
A felhívást néma döbbenet követte. Senki se mozdult. A feszült állapotot mégis feloldotta valaki, éspedig az artista fia. A fiú megbízott édesapjában. Odament és beleült a talicskába. Mindenki őket bámulta. A művész elindult élete kincsével, a fiával. Tolta, tolta a talicskát s benne a fiát a Niagara fölött, és szerencsésen megérkezett (Allegria: Kötéllel a Niagara felett).
Az elbeszélés nyomán így mondom: élő a hitünk, ha beleülünk a szerető Atya talicskájába. Ha elfogadom az ő fiát, Jézust tanítómnak, hogy Szentlelkével irányítson, erősítsen bennünket anyaszentegyháza által az élet örvényei között. Egyszerűen, elfogadom Istent, mint személyt minden következményével. Mivel Ö szeret minket, ezért minden ember üdvösségét akarja és szolgálja.
Hogyan teszi? Úgy, ahogy a nicea-konstantinápolyi hitvallásban valljuk: „Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában... aki értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett.”
c.) A keresztény hit befolyása az életre lépten-nyomon érezhető, s jelenléte a világban minőséget jelent. Mi biztosan valljuk, hogy Jézus hatása a társadalomra ma is a legnagyobb. Krisztus a közélet sarkcsillaga, aki a demokrácia egyre autentikusabb formái felé vezethet, ha hagyjuk. Az Egyház ezért ma jobban bátorítja tagjait, hogy a világban való küldetésüket, hivatásukat töltsék be, hitüket éljék meg. Igyekezzenek társadalmukat megújítani Krisztusban.

Kedves Keresztény Testvéreim!
4. A hit által a színelátásra és kommunióra jutunk
Az Istennel való kapcsolat a természetfeletti hitre épül. Aki nem hisz, annak Isten nem jelent semmit, életében nincs hely Isten számára. Ma a hitetlenség nem annyira önként választott meggyőződést, akarati döntést jelent, mint inkább éretlenséget Isten felfogására és elfogadására. Az emberi értelem fénye is csak természetes fény. Ezért „hiába minden önkínzás, ének”, mert csak a hit ad természetfeletti világosságot, részesít abban az ismeretben, amellyel Isten önmagát és a világot ismeri. A híres néprajztudós, Istenszolgája Bálint Sándor ecsetelte költőbarátja, Szabó Lőrinc vívódását, kifakadását: „hitetlenségemben kutyául érzem magam. Mit, kutyául? Féregül!” Arra kérte hívő társaságát, hogy „igázzatok le szeretetetekkel.”
Akinek eleven a hite, Isten annál inkább belép az életébe, mígnem mindene lesz, élete egyetlen nagy valósága, akiért él, akiért bátran szembenéz a fájdalommal és a halállal. Az élő hit, amely mindenben Istent látja, jelentést ad földi és a földi valóságot végtelenül meghaladó transzcendens és örök életének. „Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk” (Róm 14,8).
a.) A hit abban a megismerésben részesíti az embert, amellyel Isten saját magát és a világot ismeri. Ezt a nagy ajándékot Isten adja az embernek, amikor fölemeli az istengyermekség állapotába, és így részesíti őt természetében és életében, ami pedig a megismerés és a szeretet élete. Isten nagy jóságában kinyilatkoztatta magát az embereknek. Úgy nyilatkoztatta ki önmagát, amiként ő saját magát ismeri, tehát nemcsak mint Teremtő, hanem mint Szentháromság, mint Atya, mint a kegyelem Szerzője, mint végtelen Szeretet. „Az Istenről és az ember üdvösségéről kinyilatkoztatott mélységes igazság, Krisztusban ragyog fel a szemünk előtt. Ö az egész kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége” (DV 2).
b.) Isten a hit ajándékát ingyenesen adja a megkereszteltbe. Ez a felajánlott (nem pedig rákényszerített) ajándék azonban megköveteli az embertől, hogy akaratával és értelmével szabadon befogadja. A szülők hittel kérik a hitet adó szentséget gyermekeik számára. A keresztelés után átveszik a hit és kegyelem fényét, amelyet az égő keresztelő gyertya jelképez. A keresztény családi élettel pedig segítik, óvják a gyermeket, aki lépten-nyomon kezdi megismerni az Urat, hogy hite a felnőtt tudatos hitévé érjen. Mindenkinek érett hittel kell ragaszkodnia Istenhez, az isteni Kinyilatkoztatáshoz, a Szentíráshoz és az Egyház tanításához. Az igazság Lelke pedig létre hozza, ébren tartja benne és a közösségben a hitérzéket, hogy általa istennépe „elveszíthetetlenül birtokolja a hitet, az Egyház élő Tanítóhivatalának vezetésével” (KEK 889). A hit így az Istenre való hagyatkozás tette lesz: „Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne” (2 Tim 1,12). Szent Pál gazdag hite székely hangszerelésben, a Hargita nyugati falvaiban: Lövétén, Szentegyházán, Kápolnáson emberemlékezet óta mindenki ajkáról naponta így hangzik: Isten maradjon! „Ha Ö marad, mi sem nehéz. Ha Ö elhagy, erőm elvész.”
c.) A hit nem csupán ígéret, hanem az örök élet előjátéka és ajándéka. Ezt maga az Úr Jézus mondta: „Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van” (Jn 6, 47). A keresztény a hit által kezdi megismerni Istent úgy, amint majd a mennyben ismerni fogja. „Az örök élet nem felváltja a földi életet, hanem már benne megkezdődik. Nem helyettesíti a jelen életet, hanem beteljesíti azt” (DK 11.492). Ezért ugyanazt az Istent, ugyanazokat az isteni misztériumokat ismeri majd meg fönt, szemtől szembe, a dicsőség világosságában, mint amelyeket itt lent rejtetten, a hit által elé terjesztett igazságokban ismer meg.
d.) A hit és a boldogító színelátás Isten egyetlen megismerésének két fázisát alkotja: a hit kezdeti, tökéletlen megismerés; a színelátás teljes, leplezetlen, tökéletes megismerés. „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek” (1Kor 13, 12). A mennyben megszűnik a hit, mivel átadja helyét Isten közvetlen szemlélésének; de míg a földön zarándokolunk, Isten megismerésére és a vele való kapcsolatra nincs más eszközünk, mint a hit. Másrészt viszont egyedül a hit útján jutunk el a boldogító színelátásig.
„Az az örök élet - mondta Jézus Atyjához intézett imájában -, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3).
e.) A hit csírájában a mennyei színelátást tartalmazza. Keresztes Szent János hasonlattal szemlélteti: Gedeon bíró 300 katonája „égő fáklyákkal vonult fel, de azoknak fénye nem volt látható, mert a cserépfazekak sötétjébe volt rejtve; midőn azonban ezeket széjjeltörték, akkor egyszerre feltűnt a világosság” (Bir 7,20). A Szent aztán így magyaráz: „A hit - amelyet ezek az edények jelképeznek -, szintén magába zárja az isteni fényt, vagyis annak igazságát, hogy micsoda Isten önmagában. Mikor aztán a hit megtette a dolgát, és e halandó élet megszűnésével összetörik, azonnal elő fog tűnni az Istenség fénye és glóriája, amelyet addig magába zárt” (A Kármelhegy útja 9, 3).
f.) Az örök élet nem csupán színelátás, hanem Istennel való közösség, a színről színre látásból fakadó kommunió is. Isten nem csupán azért nyilatkoztatja ki magát az embernek, hogy megismertesse önmagát, hanem azért is, hogy közölje önmagát, „hogy meghívja őket és bebocsássa őket a vele való életközösségbe” (DV 2). Istennek a hit által történő természetfeletti megismerése ennek a csodálatos kommuniónak az elengedhetetlen alapja. A közösséget a szeretet egészíti ki, teljességét pedig a mennyországban éri el. Íme ezt jelenti a hit ajándékának kimondhatatlan nagysága: az embert az isteni megismerés szintjére helyezi, alkalmassá teszi az Istennel megélt barátságra és közösségre, végül Isten örök bírás ára. „Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen” (Jn 6,40).
„Ahogy az örök élet felülmúlja a földi életet, a hit is meghaladja Isten bármiféle természetes ismeretét. A természetfeletti hit egy aktusa mérhetetlenül többet ér, mint az egész emberi tudomány, beleértve a teológiai tanulmányokat is” (BV 750). A hit tesz megigazulttá és üdvözít. Mennyire hálásnak kellene lennünk Istennek ezért a teljesen ingyenes ajándékáért, és mennyire meg kell őriznünk és szüntelenül gyarapítanunk! Egyházunk arra kéri a hívőket, „legyenek egyre inkább tudatában a hit ajándékának” (GE 2), imáikkal és tevékenységükkel működjenek közre, hogy az ajándékot, „amit ingyen kaptak, másokkal is közölhessék” (AG 41).

Kedves Testvérek!
A hit találkozás azzal a Személlyel, aki az Egyházban él. Hinni az evangéliumban azt jelenti hinni Jézus Krisztusban. „A hit megvallását ugyanis a szentségi élet magyarázata követi, amelyben Krisztus van jelen, tevékenykedik és folytonosan építi Egyházát. A liturgia és a szentségek nélkül a hitvallás nem lenne hatékony, mert hiányozna a kegyelem, amely fenntartja a keresztények tanúságtételét”. (Pf 11)
A hit által életre szólóan az Ige és az Eucharisztia asztalához járulunk – így lesz hatékony hitvallás, a kegyelem által a keresztény tanúságtétel.
XVI. Benedek pápa rámutatott: „Az Egyház megújulása a hívek tanúságtétele által is történik, hiszen a világban élő keresztények a létüknél fogva arra hivatottak, hogy visszhangozzák az Igazság Igéjét, amelyet az Úr Jézus hagyott ránk”... „Az Egyház, »a világtól elszenvedett üldözések és az Istentől kapott vigasztalások közepette járva zarándokútját«, az Úr keresztjét és halálát hirdeti, amíg el nem jön (vö. 1Kor 11,26). Megerősíti azonban a föltámadott Úr ereje, hogy külső-belső bajait és nehézségeit türelemmel és szeretettel legyőzze, és az Ô misztériumát, jóllehet árnyékszerűen, mégis hűségesen kinyilvánítsa a világnak, míg végezetül teljes világosságában megmutatkozik”.
A Hit Éve meghívás hiteles és ismételt megtérésre az Úrhoz, a világ egyetlen Megváltójához. Az Ő halálának és feltámadásának misztériumában nyilatkoztatta ki Isten teljesen a Szeretetet, mely üdvözít és az embereket az élet megváltoztatására hívja a bűnbocsánat által (vö. ApCsel 5,31). Szent Pál szerint ez a szeretet új életre vezet minket: „A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk” (Róm 6,4). A hitnek köszönhetően ez az új élet a feltámadás radikális újdonsága alapján átformálja az egész emberi létet. Amilyen mértékben átadja magát az ember, oly mértékben – ebben az életben soha nem be nem fejeződő folyamatban – lassan megtisztulnak és átalakulnak a gondolatai, érzései, érzülete, magatartása. „A szeretet által tevékeny hit” (Gal 5,6) a megértés és cselekvés új szempontjává válik, amely teljesen átalakítja az ember életét. (vö. Róm 12,2; Kol 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Kor 5,17). (Pf 6)
„Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14): Krisztus szeretete tölti be szívünket és késztet minket arra, hogy evangelizáljunk. Ő ma éppen úgy, mint akkor, küld bennünket a világ útjaira, hogy hirdessük az Ő evangéliumát a föld népeinek (vö. Mt 28,19). Jézus Krisztus szeretetével minden nemzedék tagjait magához vonzza, minden korban összegyűjti az Egyházat a mindig új paranccsal, hogy hirdesse az Evangéliumot. Ezért ma is szükség van arra, hogy erős, egyházias elkötelezettség éljen bennünk az új evangelizációra, mert csak így fedezhetjük föl a hit örömét, és a hit továbbadásának éltető erejét. Szeretetének napról napra való fölfedezése, a hívek missziós elkötelezettsége, olyan erőforrás, mely soha nem gyengül meg. A hit ugyanis a kapott szeretet tapasztalatától növekszik, akkor, ha a kegyelem és öröm tapasztalatával közlik. Ez tesz termékennyé bennünket, mert kitágítja szívünket a reményben és képessé tesz életadó tanúságtételre: megnyitja azok szívét és értelmét, akik meghallják az Úr hívását, hogy hallgassanak rá és legyenek a tanítványaivá. (Pf 7)
A Szentatya felvázolt egy utat, „amely segít mélyebben megérteni nem csak a hit tartalmát, hanem az aktust is, amellyel teljesen, teljes szabadsággal rábízhatjuk magunkat Istenre. Valójában ugyanis mély egység van a hit aktusa és a tartalom között, amelyhez beleegyezésünket adjuk. Szent Pál segít belépnünk ebbe a valóságba, amikor ezt írja: „A szívbéli hit megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál” (Róm 10,10).
A szív azt jelenti, hogy a hitre jutás első aktusa Isten ajándéka és a kegyelem műve, amely hat és átformálja a személyiség mélyét. Lídia példája nagyon ékesszóló ebben a vonatkozásban. Szent Lukács elmondja, hogy Filippiben Pál szombatonként néhány asszonynak hirdette az evangéliumot; köztük volt Lídia, „s az Úr megnyitotta a szívét arra, amit Pál mondott” (ApCsel 16,14). Igen fontos üzenetet tartalmaz ez a kifejezés. Szent Lukács arra tanít, hogy a hit tartalmának ismerete nem elegendő, ha a szívet – a személy hiteles szentélyét – nem nyitja meg a kegyelem, amely szemet ad arra, hogy mélyre lásson és megértse, miről szól valójában Isten hirdetett szava.
A szájjal való megvallás kifejezés azt jelenti, hogy a hit a tanúságtételt és a nyilvános megvallást is magában foglalja. Egy keresztény soha nem gondolhatja, hogy a hit magánügy. A hit döntés arról, hogy az Úrral tartok, hogy vele éljek. Ez a ’vele lenni’ vezet el a hit indokaihoz, amelyek miatt hiszünk. A hit, éppen mert a személy szabad döntése, megkívánja a hitért való közösségi felelősséget is. Az Egyház éppen Pünkösdkor mutatja meg nyilvánvalóan a hit megvallásának és félelem nélküli, mindenkinek szóló hirdetésének e nyilvános természetét. A Szentlélek ajándéka tesz képessé bennünket a misszióra és erősíti meg tanúságtételünket, tesz bennünket becsületessé és bátorrá”. (Pf 10)
A hit megvallása egészen személyes és egyben közösségi aktus is. Ugyanis az Egyház a hit első számú alanya. A keresztény közösség hitében kapja mindenki a keresztséget, a hívők népébe való belépés hatékony jelét, azért, hogy elnyerje az üdvösséget.
A hit által életre szólóan az Ige és az Eucharisztia asztalához járulunk – így lesz hatékony hitvallás, a kegyelem által a keresztény tanúságtétel.
Köszönöm Önöknek a figyelmet, és Önökkel köszönöm Jézus Krisztusnak a hit nagy ajándékát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, a teljes Szentháromságnak, akinek se kezdete, se Vége!  
**
Elhangzott az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egységének Egyesülete három napos
lelkigyakorlatán. Kolozsvár, 2013. április 15-17.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése