2015. 01. 04.

Ahol az emberi erőfeszítés új értelmet nyerAz ókori Kelet minden kultúrnépe kereste a bölcsességet, és elég gazdag bölcsességirodalmat hagyott ránk Egyiptom is, Mezopotámia is, és a hét görög bölcs az antik Görögországban legendás alaknak számított. Ennek a bölcsességnek gyakorlati jellege van: arról van szó, hogy az ember okosan és ügyesen viselkedjék, hogy az életben boldoguljon. Ez magában foglal egy bizonyos világszemléletet, sőt elvezet erkölcsi szabályok kidolgozásához is, amelyből nem hiányoznak a vallásos vonatkozások sem. A VI. századi Görögországban ezek a meggondolások inkább spekulatív jellegűek lesznek, és a bölcsesség filozófiává változik. Az embrionális állapotban levő természettudományok és a lassan fejlődő technika mellett a bölcsesség fontos eleme a civilizációnak. Ez az ókor humanizmusa.
            A bibliai kinyilatkoztatásban Isten Igéje is bölcsesség formát ölt. Ez nem azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás, a fejlődésének egy bizonyos szakaszában, humanizmussá alakul át. A sugalmazott bölcsesség, még ha felveszi is magába az emberi bölcsesség legjavát, más természetű, mint az. Ezt már sz Ószövetség is sejti, de csak az Újszövetségben válik világossá.
            A Biblia szerint az emberi bölcsesség Isten ajándéka, ezt azzal közli akivel akarja, hiszen ő maga a Bölcs. A szent szerzők Istenben szemlélik ezt a Bölcsességet, amelyből az övéké is forrásozik. Ez egy olyan valóság, amely mindig létezett és létezni fog (Sir 24,1-4; 12-16).

            Az igazi Bölcsesség az Újszövetségben, Jézus Krisztusban válik világossá, mert ő nemcsak a bölcsességet közli az emberekkel, hanem azért, mert ő maga az Atya Bölcsessége, az Atya Igéje: „Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága” (Jn 1,1-18).
Jézus az igazi bölcs, páratlan csodákkal hitelesített bölcsessége. A názáretiek csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre? És a csodák, amiket kezével végbevisz!” (Mk 6,2)
            Jézus az emberek értésére adja, hogy ez a bölcsesség problémát jelent: „Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon.” (Mt 12,42)
            Jézus saját nevében ígérte meg övéinek a bölcsesség adományát: „Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek.” (Lk 21,14-15)
            Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” (Mt 11,25-28) A kenyérszaporítás után kijelentette: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek.” (Jn 6,35-36) E felhívások bepillantást engednek a Fiú titokzatos személyiségébe.        
            A tanulságot az apostoli iratok összegezték. Ezek Jézus Krisztust „Isten Bölcsességének” nevezik (1Kor 1,24-30), és nemcsak egyszerűen azért, mert ő a bölcsességet közli az emberekkel, hanem azért, mert ő maga a Bölcsesség. Amikor Krisztus preegzisztenciájáról akarnak beszélni, hogy Ő az Atyánál öröktől fogva létezik,  ugyanazokat a kifejezéseket használják, amelyek egykor az isteni Bölcsességet határozták meg: a Fiú az Atya Bölcsessége, az Atya Igéje (Kol 1,15k; Jn 1,1kk), Isten dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása (Zsid 1,3). Ez a személyes Bölcsesség egykor el volt rejtve Istenben, ámbár kormányozta a mindenséget, irányította a történelmet, és közvetve meg is nyilvánult a Törvényben és a bölcsek tanításában. Most kinyilvánult Jézus Krisztusban. Az ószövetségnek minden bölcsességi szövege benne nyeri el értelmét. Ezt tömören így találjuk a prefációban: „Az örök Ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan  dicsőség származott, sőt csodálatos cserével miénk lett isteni, örök és boldog élete.”
            A hit és a keresztség által Jézus Krisztusba oltódtunk. Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5) A Szentlélek, aki szólt a próféták szavával, és aki az örök Igét lehozta az égből Mária méhébe, működik bennünk is, s úgy vezet a teljes megértés felé, hogy egyre jobban kibontakoztatja bennünk az isteni életet.
            A világi bölcsesség, amely legfeljebb következtet Isten létére, de nem ismeri az Atyát, végső soron önmagát, a másik embert és a teremtést sem ismeri, hiszen Isten minden műve a Szentháromság életközösségéből ered. A teremtmény legmélyebb, leglényegesebb mivolta, hogy Isten teremtménye, az ő akaratából jött létre. A teremtés mérhetetlenül szorosabb kapcsolatban van a Teremtővel, mint edény a fazekassal, vers a költővel, mert ezek alapanyaga az alkotás előtt is létezett, a teremtményből viszont semmi sem volt a teremtés előtt. A világ minden gazdagsága Isten teremtménye, az ő akaratából jött létre. Ugyanez érvényes az emberre is. A másik embert mint személyt csak a szeretetben lehet megismerni, s e szeretet forrása ismét csak a Szentháromság egy Isten. Ezért fohászkodik Pál apostol: „Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között.” (Ef 1,3-6. 15-18)
            Az ókori görögök azt mondták: Ismerd meg önmagad! -  de nem ismerték meg önmagukat. Az evilági bölcsesség amióta félreismerte az élő Istent (Róm 1,21k, 1Kor 1,21) őrültté vált, és ez az esztelenség akkor jutott tetőfokára, amikor az emberek keresztre feszítették a dicsőség Urát. Ezért az Atya elítélte a bölcseknek ezt a bölcsességét (1Kor 1,19k, 3,19k), és elhatározta, hogy a világot a „kereszt botránya”, balgasága által menti meg (1Kor 1,17-31). A kinyilatkoztatás pedig paradox módon történik: nem a bölcseknek és okosoknak, hanem a kicsiknek jut osztályrészül, hogy megszégyenítse a kevély bölcseket (Mt 11,25). Nem emberi erőfeszítéssel lehet megszerezni a keresztény bölcsességet, hanem az Atya nyilvánítja ki (Mt 11,25) Lelke által a tanulékony szívű embereknek. (Ef 1,17)
            Kétezer év tanúsága, ahol a világi bölcsesség teljhatalmúvá válik, mindig megismétlődik a Golgota drámai őröltsége. Ha csak a 20. századra tekintünk vissza, ott van Lenin, Sztálin, Hitler, Ceauşescu, mindnyájan tehetséges emberek. Képesek voltak ember-milliókat egy eszme szolgálatába állítani. Mihelyt mellőzték az élő Istent, Krisztus egyháza, majd saját népük ellen támadtak. Ebben az őrültségben, se önmaguk végességét nem ismerték fel, de az embereket se tisztelték, pedig azok javát hivatottak szolgálni. A hatalom mámorában mindenkit és mindent a maguk eszközének tekintettek. Ezért el is buktak mind.
            Milyen más az isteni Bölcsesség, kinek most ünnepelt szent titka révén láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan, élő Isten. „Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt: hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világ rendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja.” „Az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet.” (Jn 1,16) Azóta kezdjük megismerni  őt és az Atyát, általa a világot, s benne egymást és önmagunkat.
            A Szentlélek gyújtson lelkünkben világosságot, hogy megértsük, milyen reményre hívott meg bennünket Krisztus, és milyen gazdag az a felséges örökség, amelyet a benne hívőknek készített. Ez az az egyetlen perspektíva, amelyben a humanizmussal megvalósított eredmények beépülhetnek a keresztény életbe és gondolatba. Itt minden emberi erőfeszítés új értelmet nyer, mivel a Lélek uralma alatt jön létre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése