2015. 01. 01.

Hogy 2015 közösségépítő erő és társadalmat átalakító tényező legyenJanuár 1. Szűz Mária, Isten anyja - főünnep
Áldott új esztendőt!
Az „áldás” szó gyakran csak a legfelületesebb vallási formákat juttatja eszünkbe (pl. családok megáldása), holott az áldás az a kimondott szó, amely üdvösséget közvetít. Nemzeti imánk is ezt kérjük: Isten, áldd meg a magyart! Más szóval: Isten, vezesd üdvösségre a magyar népet.
Az áldás isteni adomány, amely az egész életet és annak misztériumát érinti, és ez az adomány a szóban és annak misztériumában fejeződik ki. Az áldás tehát éppen úgy szó, mint ahogy adomány, éppen úgy mondás, mint ahogy valami jó (bene-dictio, jónak-mondása), mert az a jó, amit magával hoz, nem valami pontosan körülírható tárgy, nem egy meghatározott adomány; nem a birtoklás, hanem a lét területéről való; nem az ember cselekvéséből, hanem Isten teremtő működéséből ered. Áldani annyit tesz, mint szóba foglalni a teremtő és éltető adományt, akár mielőtt megjönne, kérés formájában, akár utána, hálaadás alakjában. A különbség annyi, hogy az áldó könyörgés előre vallja az isteni nagylelkűséget, a hálaadás pedig már látta megnyilvánulását. Az áldást csak élőlények tudják befogadni, a megáldott tárgyak áldásában az élő részesülnek, azok használói.

A Teremtés könyvében maga Isten áldja meg a teremtményeket, többek között az embert is (Ter 1,22). A bűnbeesés után az áldáshoz átok is társul, ami az előbbi hatását, az áldást nem szüntetheti meg. A kiválasztott Ábrahám meghívása mellé áldás is társul, nagy nemzet atyja lesz és általa részesül a többi nép is megváltásban. „Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel” (Ter 12,2-3). A későbbiekben a Bibliában a boldogulás alapja mindig az áldás, amelynek feltétele az Istennek való engedelmesség. A zsoltárok szerint az igaz emberek kapják meg Isten áldását. Jézus mennybemenetelekor megáldotta tanítványait. Az emberi munka is csak Isten áldásával hoz tartós eredményt, csak áldás segítségével gyarapodhat. Hiába az ember fáradozása, ha nincs rajta az Isten áldása.

Isten után az emberek is áldanak meg embereket, de ehhez isteni felhatalmazás kell, az ő áldásukat is Isten teszi hatékonnyá. Isten után az élet forrása az atya, ezért őt is megilleti az áldás joga. Ábrahám megáldotta Izsákot. Izsák megáldja Jákobot, még ha formális lopás által történt is, mégsem változtatható meg: „Megáldottam. Áldott is marad!” (Ter 27,33). Jákob a tédére vette József két fiát, ezért ők is örökösök lettek. Később a papi rend kialakulásával általában a papok adják az áldást, amint az olvasmányban áll (Szám 6,22-27).

Amikor az emberek Istent áldják, akkor üdvösséghozó szerepéről emlékeznek meg, s ez általában összefügg Isten dicsőítésével. Az áldás kétirányú mozgása, a leszálló kegyelem és a felszálló hálaadás, eggyéolvad Jézus Krisztusban.
A Fiúisten megtestesülése az áldások hullámát kelti fel Erzsébet asszony (Lk 1,42) és férje Zakariás pap (1,68), valamint a Szűzanya ajkán (1,46). Jézus születésekor a pásztorok örülnek, az agg Simeon és Anna prófétaasszony (2,28) hálálkodnak és áldást mondanak Isten ajándékáért.

A galatákhoz írt levélben olvassuk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. „Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!” (Gal 4,4-7). Ezzel elérkeztünk az üdvtörténet csúcsára, amikor hittel megvalljuk, hogy Jézus Krisztusnál nincs magasztosabb áldás. Aki hittel befogadja Jézus Krisztust, maga is áldott lesz.

Az új polgári év kezdetén, amikor áldott, boldog új esztendőt kívánunk, akkor tudatosan Jézus anyjának, valamennyiünk édesanyjának arcába tekintve igyekszünk múltat-jelent-jövőt látni. Szűz Mária minden mozdulata Szent Fia felé mutat. Szent Fiáért kapta már eleve a megváltást, hogy áldott az asszonyok között, Szent Fiáért mondja Erzsébet: áldott a te méhednek gyümölcse!
A 431-ben tartott efezusi zsinat ezért hirdette ki: Szűz Mária, Isten anyja, az igaz hit jogara. Ha most a csíksomlyói Szűzanya szobrára nézek, Mária minden mozdulata Fia felé mutat. Bal karján tartja a világ kormányzóját, áldást adó Jézusát, jobb kezében az igaz hit keresztes jogarát – amely szerint majd meg fogja ítélni a világot. Szűz Mária támaszunk, hogy a legnagyobb áldásban részesüljünk, Jézus hordozók legyünk.  
Amikor fogytán van szeretetünk bora, akkor csendesen bátorít: „Tegyetek meg mindent, amit ő mond!” (Jn 2,5). 
Amikor egy igazságosabb világ után vágyakozunk, úgy akar emberséggel telített világot adni, hogy a szentháromságos Isten közösségét nyújtja példaként (kezdeményezni, befogadni, szerető viszonyban lenni). Ha így élünk, személyes hitünk ezen az úton lesz közösségépítő erő és társadalmat átalakító tényező. Ezért nincs igazság és jog a szeretet megtartó és megszentelő ereje nélkül.
Új korszakra várunk? Le kellene porolni az életünket? Nem elég! Éljük az idők teljességében a megújult ember életét, aki „Isten által teremtett igazságban és szentségben!” (Ef 4,24). Ezzel mindjárt kezdetét veszi az áldott új esztendő, új korszak.


Ajánló:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése