2015. 03. 28.

A 2015-ben bérmálkozó ifjaknak 20. - A bűnbocsánatrólA bérmálkozó EMBERKE csak négy betűből áll:  
Érteni akarja az evangéliumot
Öntudatossá akar válni, 
Tanúságot akar tenni Krisztusról és  
Áldássá akar lenni. 
1. Azért bérmálkozunk:
- hogy a Szentlélek segítségével mélyebben tudjuk érteni a kinyilatkoztatott igéket,
- hogy öntudatos keresztényekké váljunk, vagyis az elképzelhetetlenül teljes életet, a kegyelemben gyökerező szentháromságos, közösségi életet tudjuk élni,
- hogy felnőtt és tanúságtevő keresztényekké váljunk,
- hogy hitünk szerinti élettel, áldássá legyen bennünk mindaz a jó, amit keresztségünk óta szüleink és keresztszülők, valamint az egyházközösség értünk tettek. (Katolikus Egyház Katekizmusa, a továbbiakban KEK 1303).
 
**

133. A modern ember legnagyobb hibája, hogy nem akarja a bűnt elismerni, tudomásul venni. A régi ember is vétkezett, de beismerte bűnét és vezekelt érette, igyekezett jóvátenni. A keresztény ember tudja, hogy a bűnnel valamiképpen Istent bántja meg. Bűnt az követ el, aki tudva és akarva fontos dologban nem engedelmeskedik Isten parancsának. Bűn az, amikor valaki az Isten-központúságból az én-központúságba megy.
134. Minden bűn megrontja az Istennel való gyermeki viszonyt, és visszautasítja Isten szeretetét. De megbontja bennünk a lelki összhangot is. Az ember ellentétbe kerül saját magával, jobbik énjével. Minden bűn idegenné teszi az embert, másokkal szemben is, önzővé válik.
135. Isten tudja beláttatni velünk a bűnt, ezért a megtérésre is Ő vezet el. Reményt ébreszt bennünk, aki továbbra is Atyánk, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen és éljen. (vö. Ez 33, 11). A megtérésnek két mozzanata: a bűn elvetése és az Istenhez fordulás.
136. A megtérés lényege a bűneink feletti bánat. A bánat az értelemben és az akaratban van: elítélem, helytelennek, rossznak tartom a bűnt, amit tettem és elfordulok tőle, többé nem akarom tenni. A bánatnak két faja van: a tökéletes és a kevésbé tökéletes bánat. A tökéletes bánat az, amikor fáj nekünk, hogy megbántottuk Istent, aki olyan jó hozzánk. A tökéletes bánat már önmagában visszaadja nekünk a megszentelő kegyelmet, de kötelesek vagyunk azért Krisztus rendelése szerint, az Egyház papja előtt megvallani bűneinket.
137. A bűnvallomás és a papi feloldozás által fejeződik ki, hogy a bocsánatot nem mi adjuk magunknak, hanem az valóban Istentől jön. A bűnbocsánat a föltámadt Jézus húsvéti ajándéka Egyházának: "Vegyétek a Szentlelket!  Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad."  (Jn 20,22-23) A gyónásra azért is szükség van az Egyházban, mert a keresztény ember nemcsak Isten ellen vét bűneivel, hanem az Egyházat is beszennyezi. A kívülállók az Egyházat papjai és hívei viselkedésén keresztül ítélik meg. Bűneinkkel okai vagyunk, hogy mások elfordulnak Istentől és az Egyháztól. Az Egyházzal is ki kell engesztelődnünk és ezt csak külsőleg, a gyónás által tehetjük. A kiengesztelődést Krisztus viszi végbe „aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott ..., sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,17-20). 
138. A kegyelmi élet akadályai, bűnalkalmak. A józan ember kerüli a veszélyt, s puskaporos hordó mellett nem játszik a tűzzel. A józan ember kerüli a bűnre vezető befolyásokat, alkalmakat. Melyek ezek? Bűnre csábít az ördög, a világban lévő sok rossz és a bűntől sebzett természetünk.
139. A bűn gyógyszerei: a bűnbocsánat szentsége, szentáldozás, ima, önmegtagadás, Szentírás olvasás, lelki-vezetés, kapcsolat éltető keresztényekkel. A megtért ember, ha nem talál közösségre, elvész! „Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el.” (Zsid 10,24k). Ha le akarjuk győzni a kísértéseket, akkor Jézus győzelmében kell élnünk: „Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5,4) Jézus és én abszolút többséget képviselünk.
Egy régi receptet is ajánlok:  Recept a bűn legyőzésére – 2013.

- folytatjuk -
©Darvas-Kozma József


Bérmálkozóknak 1-19. részt itt találod:  
2015-ben bérmálkozó ifjaknak 18. - A hivatásról

2015-ben bérmálkozó ifjaknak 19. - A szentmisérőlNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése