2015. 05. 07.

Az életet kiteljesítő barátság

Szent János a szeretet lényegét így foglalta össze: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül” (1Jn 4,7-10). „A természetben a halál és a szenvedés mutatja, hogy az isteni szeretet is odaadást és szolgálatot sürget. Az egyik szolgáljon a másiknak, egyik haljon meg a másikért.  Ez az igazi szeretet, a lélek virága. Amit a természet kényszer alatt végez, azt mi emberek készséggel tegyük” – mondja Prohászka Ottokár püspök. A szeretet áldozat, odaadás és szolgálat, amely erőteljes érzésből fakad: az Isten szeretetéből.  Az áldozatok, a vértanúságok nem veszteségek, hanem győzelmek és nyereségek. A szeretet győzelmei. Az erkölcsi világ hegyei az Isten szeretetben fürdenek. Ha jelenünk sok borút borít reánk, ne feledjük, hogy a szeretet ködöt emelő napsugár.
Caesarea Maritimaban tartózkodó Kornéliusz százados magához hívatta a Joppéban tartózkodó Péter apostolt (ApCsel 10,25-26. 34-35. 44-48). Péter különös kinyilatkoztatás alapján elindult a római századoshoz, aki a legnagyobb tisztelettel, leborulással fogadta az apostolt. Péter pedig  elkezdte beszédét az Atya szeretetéről: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi.” Eközben a Szentlélek leszállt az ott levő pogányokra. Péter a Lélek indítására felismeri, hogy a Szentlélek azokat hatja át, akik hisznek Jézusban és meg akarnak keresztelkedni. Ezért elrendelte kísérőinek, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg a jelenlévőket. Így lett Jézus barátja a pogány százados, és Péter apostol által a Szentlélek tárta ki Egyházunk kapuját az egész emberiség előtt. Az utolsó vacsorán Jézus szebbnél-szebb szóképek segítségével érzékeltette Isten és ember kapcsolatát. 
A szőlőtő és szőlővesszők gyümölcsöző metaforáját a baráti kapcsolattal tetőzi, ami a Vele való belső azonosulásból fakad. E baráti szeretetnek boldogító ereje van (Jn 15,9-17). Benne az Isten és ember kapcsolata tetőfokra érkezett. Ő megjeleníti az Atya szeretetét, és az emberekkel olyan barátságot hozott létre, melyben a teremtményt felemeli a maga létébe. Ebben az Isten-ember barátságban érvényüket vesztik a nemzeti, rang- s életkor különbségek. Ennek alapja Jézus: „Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.” Jézus a barátság élményvilágával és annak gazdagságával fejezi ki szeretetét. A baráti kapcsolat létrehozója az önkéntesség. Jézus úgy hozta létre a baráti kapcsolatot, hogy tökéletesen átadta magát nekünk: egyrészt isteni mivoltát bele mondta az emberi világba; másrészt életét adta értünk. E legnagyobb baráti szeretet gyümölcse az öröm és biztonság. Jézus barátságának feltétele az, hogy szeressük egymást, amint ő szeretett bennünket.

„Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.” Jn 15,14.

Darvas-Kozma József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése