2015. 05. 01.

2015-ben bérmálkozó ifjaknak 22. - A házasságrólA bérmálkozó EMBERKE csak négy betűből áll:  
Érteni akarja az evangéliumot
Öntudatossá akar válni, 
Tanúságot akar tenni Krisztusról és  
Áldássá akar lenni. 
1. Azért bérmálkozunk:
- hogy a Szentlélek segítségével mélyebben tudjuk érteni a kinyilatkoztatott igéket,
- hogy öntudatos keresztényekké váljunk, vagyis az elképzelhetetlenül teljes életet, a kegyelemben gyökerező szentháromságos, közösségi életet tudjuk élni,
- hogy felnőtt és tanúságtevő keresztényekké váljunk,
- hogy hitünk szerinti élettel, áldássá legyen bennünk mindaz a jó, amit keresztségünk óta szüleink és keresztszülők, valamint az egyházközösség értünk tettek. (Katolikus Egyház Katekizmusa, a továbbiakban KEK 1303).
 
** 
 

153. A házasság nem emberi találmány, a hitünk tanítása szerint Istentől való. Az Egyház előírásaival, törvényeivel éppen ezt akarja, hogy senki se hamarkodja el a házasságát, ne rontsa el előre. Ne a múló érzelmek és változó érdekekre építse házasságát, mert azok nem bírják el, hanem a krisztusi tanítás kősziklájára.
154. A házasság a teremtés rendjében, Istentől való (KEK 1602). Isten rendelte mindjárt a teremtés kezdetén (Ter 2,18-19), amikor az embert férfinak és nőnek teremtette, amikor megállapította, hogy nem jó az embernek egyedül lenni és segítőtársat adott melléje. Más tulajdonságokat adott a férfiba, aki erős, bátor és vállalkozó, de gyengédségre és gondozásra szorul; másokat a nőbe, aki gyengéd, figyelmes, szolgálatkész, de védelemre, támaszra szorul, hogy egymást kiegészítsék. A kettő közötti házassági kapcsolat olyan erős, hogy az ember elhagyja apját és anyját, hogy feleségéhez ragaszkodjék, a kettő egy testté vagyis egy emberré lesz.
155. A bűn és a szenvedély a házasságnál sem állt meg, azt is bemocskolta. Jézus állította vissza a házasság eredeti tisztaságát, felbonthatatlanságát és szentséggé tette a házasságot. Ez egy olyan állapot, amelyben Istent szolgáljuk a házasságból származó kötelességek hűséges teljesítése által. Istentől kegyelmet kapunk hozzá, ezért a házas állapot megszenteli a hitvestársakat. Szent Pál nagy titoknak, misztériumnak/szentségnek nevezi a házasságot, mert jelképezi Krisztusnak Egyháza iránti szeretetét. A férfinak úgy kell szeretnie feleségét, mint Krisztus az Egyházat és fordítva.
156. A szentség megerősíti és tökéletesíti az emberi szeretetet, a felbonthatatlanságot, a sírig tartó hűséget. A felvevők folyamatos közreműködése szükséges a házasságban. A házasság célja az isteni rendelés szerint: a házastársak java, egymás kiegészítése és gyermekeknek életet adni. A házasság feltétele, hogy a házasfelek nyitottak legyenek a termékenységre.
157. Aki családot alapít, annak ismernie kell a házasélettel és családi élettel járó kötelességeket, hogy felkészülhessen rájuk. Ezeket részben a mindennapi életből ismeri, részben ismertetik a szentségi házasságot megelőző felkészítésen. A házassági előkészítésnek folyamatosnak és fokozatosnak kell lennie. Három alapvető szakaszban kell történnie: távoli, közeli és közvetlen. A távoli előkészület a gyermekkorban kezdődik a családban, ahol megalapozza mindazon igazi emberi értékek tiszteletét, , amelyek a személyes és társadalmi kapcsolatokban valósulnak meg. Ezen felül szükséges, hogy a gyermekek hiteles lelki és katekétikai oktatásban részesüljenek, amely úgy magyarázza a házasságot, mint hivatást és küldetést. A közelebbi előkészület, amely az életkornak megfelelő katekézissel együtt jár. Az önnevelés és személyi érték kialakításában kell segíteni a fiatalokat, hogy a házasságban valóban ajándékok, értékek hordozói tudjanak lenni. A közvetlen előkészület a házasságkötés előtti hónapokban és hetekben történik. Létfontosságú előkészület ez.
158. A házassági közösség lelki, természetfeletti közösség, családegyház is. Segíteniük kell egymást a lelkiekben, az Istenhez közeledésben. Egymásért, egymással való imádságban, ha egy vallásban vannak, a szentmisék és istentiszteleteken való közös részvétellel. A családi otthon a keresztény élet első iskolája, és az „emberi gazdagodás iskolája”.
Ajánló:- folytatjuk -
©Darvas-Kozma József

Bérmálkozóknak 1-21. részt itt találod:  


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése