2015. 05. 14.

2015-ben bérmálkozó ifjaknak 23. - Házasságról és betegségrőlA bérmálkozó EMBERKE csak négy betűből áll:  
É
rteni akarja az evangéliumot
Ö
ntudatossá akar válni, 
T
anúságot akar tenni Krisztusról és  
Á
ldássá akar lenni. 
Azért bérmálkozunk:
- hogy a Szentlélek segítségével mélyebben tudjuk érteni a kinyilatkoztatott igéket,
- hogy öntudatos keresztényekké váljunk, vagyis az elképzelhetetlenül teljes életet, a kegyelemben gyökerező szentháromságos, közösségi életet tudjuk élni,
- hogy felnőtt és tanúságtevő keresztényekké váljunk,
- hogy hitünk szerinti élettel, áldássá legyen bennünk mindaz a jó, amit keresztségünk óta szüleink és keresztszülők, valamint az egyházközösség értünk tettek. (Katolikus Egyház Katekizmusa, a továbbiakban KEK 1303).

 **

159. A házasság vállalkozás a szent életre. Képlettel is megpróbáljuk kifejezni:
                                                                  Isten kegyelme
                                  H = 1F + 1N     ----------------------------
                                                               sz + s + gy + n + ü
Vagyis: a házasság egy szabad férfi meg egy szabad nő felbonthatatlan (a két karikagyűrű összeillesztése a végtelen jele) életszövetsége, amelyet Isten kegyelmében élnek, hogy egymást szeressék, segítsék, gyermekeknek adjanak életet, őket neveljék, és egymás üdvösségét munkálják.
160. A kegyelem mindig a természetre épül. Ezért az emberi értékek, tulajdonságok vizsgálatát el kell végezni. Ezt szív-hálóval szemléltetjük. Fentről jobbra kell haladni:
                                             Hisz-e Istenben ?
                 anyagiak kezelése                        hisz-e Krisztusban?
 kapcsolatok nyitottsága                                      az egyház élőtagja-e ?
             megbocsátás                                             életkora?
      apaság - anyaság                                                testi-, szellemi-, lelki és társadalmi érettsége
                   nemiség                                                 családi háttere
    gyermek – áldozat                                                 anyanyelve
         h. tulajdonságai                                              műveltsége
            házasság céljai                                          jelleme
 család előbbre valósága                                      erényei
   család küldetése, feladata                             gátlásai
      szeretet, szerelem lényege                     káros szenvedélye
                         emberi méltóság            vérmérséklete
                                   lényegesség és belső harmónia
Miért akarsz házasságot kötni? Nemde azért, mert nagyon szeretitek egymást. Ez a lényegesség és belső harmónia, hogy szeretetben akartok élni.  Ezért a feszült helyzetekben is szeressétek egymást.
161. A betegség megtanít végességünkre és tehetetlenségünkre. Nem magunk irányítjuk sorsunkat, nem tehetünk meg mindent, amit szeretnénk, amit elgondolunk. A betegség magától nem vezet Istenhez, el is távolíthat tőle. Nekünk kell Istenhez vezető eszközzé tennünk. A betegségben a gyógyító Jézussal találkozunk, aki szentségi segítségről is gondoskodott a betegek számára.
162. A betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai: - a beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára;  - vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére;  - a bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni; - az egészség helyreállása, ha ez a lélek üdvösségének javára válik; - fölkészülés az örök életre való átmenetelre.  
A hívő keresztény számára a halál nem félelmetes, hanem az Istenhez való végleges eljutás, a vele való találkozás. Ahogy a betegséget, úgy a halált is fel lehet ajánlani másokért. Nem elég, hogy mi igyekszünk helytállni a betegségben és a halálban, de másokat is kell ebben segítenünk.

- folytatjuk -
©Darvas-Kozma József

Bérmálkozóknak 1-21. részt itt találod:  Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése