2015. 04. 27.

Szülők, bérmaszülők figyelmébeKedves Szülők.
A különféle közösségek közül, amelyekbe az ember beletartozik, a családnak van a legfontosabb szerepe. Abban növekszik fel, lesz emberré, kapja az első és legmélyebb benyomásokat. A családnak rendesen vallási életében is döntő szerepe van: vallásos családban maga is vallásossá lesz, közömbösben közömbössé válik.
- A gyermekkori hitoktatás, szentmisén való részvételt a családi otthon erősíti meg.
- A vallásos család fokozatosan ráébreszti gyermekeit arra, hogy Isten jelen van az életükben
Segíti gyermekeit az Istennel való személyes kapcsolatok kialakításában. 
A gyermekek a szülői és az istenszeretet által alapozzák meg értékrendjük elemeit, amelyek életükön keresztül kísérik őket. Megtanulják és rájönnek arra, hogy az egyházi közösségben van a helyük.
- A mai hitszegény világban az Egyház igen komolyan veszi az előkészítést. Csak az járulhat a szentséghez, aki a kellő hitismeretekben részesült és felkészült a bérmálásra.
- Ha tehetik, beszélgessenek el gyermekeikkel egyes kérdésekről, legyenek segítségükre nehézségeik, kétségeik megoldásában. Próbálják felismerni a Szentlélek működését magukban, gyermekeikben, másokban, hogy őket is segíteni tudják abban a felismerésben. Beszéljenek istenélményeikről, a hitben élés fontosságáról.
- Serdülőkorban levő gyermekek, akik már önállóknak érzik magukat, nem akarják elfogadni a szülők irányítását. Parancsolás és erőltetés helyett igyekezzenek megnyerni bizalmukat, hogy elfogadják tanácsukat és kérdéseikkel hozzájuk, és ne illetéktelenekhez forduljanak.

A bérmaszülő kiválasztásának feladata a bérmálandóra hárul.

A bérmaszülő feladata, hogy támogassa a bérmálandót vallási nehézségeiben. Legyen olyan, aki erre alkalmas, vallásos életet él, és bírja a gyermek bizalmát. Katolikus, már bérmálkozott, egyházilag rendezett házasságban él, nem áll egyházi büntetés alatt, gyermekeit katolikus módon neveli és vállalkozik erre a feladatra.
Egyházunk megkívánja, hogy a bérmaszülők katolikusok legyenek, akiket a jog nem zárt ki ebből a tisztségből, már részesültek a beavatás szentségeiben, vagy előbb ők bérmálkozik s eléggé érettek erre a tisztségre (18 évet betöltött).
A bérmaszülők az egyházközséget is képviselik, annak felelősségét vállalják magukra a bérmálandókkal szemben. Legyenek olyanok, akik nemcsak „jó példát adnak”, de hatni is tudnak a bérmálandóra,  bírják bizalmát és segítségére is tudnak lenni vallásos életének alakításában. Ez nemcsak a vallásos kötelességek teljesítéséből áll, hanem az egész életnek a hit szemével való szemléléséből.
A bérmaszülő társ, vezető, példakép, imádkozó ember.  A bérmaszülők ezt a szolidaritást úgy fejezik ki, hogy a bérmálandó vállára teszik a kezüket. A kézrátétel azt jelenti: ebben a vállalkozásodban, nem vagy egyedül, én is veled vagyok és segítelek.
A szülők és bérmaszülők a bérmáláskor gyermekeikkel együtt végezzék el a gyónást és szentáldozást, s ezzel is tegyék lelkibbé mindnyájuk számára a lelki közösséget és a bérmálás ünnepét.
Ahol nehézségek vannak (szórványban), ott az Egyház nem kíván külön bérmaszülőt, sőt óhajtja – a keresztséggel való összefüggés miatt, - hogy lehetőleg a keresztszülő vezesse bérmáláshoz keresztgyermekét. De vezetheti maga a szülő is. 
A bérmaszülőnek nem kell feltétlenül személyesen jelen lennie, más is helyettesítheti.

Az egyházközség tagjai is megújítják a bérmálás kegyelmét. Az egyházközség most fogadja be őket, mint önálló tagokat. A bérmálás után a hitélet elmélyítését folytatni kell. Ezután rendszeresen részt vesznek az egyházközség különféle mozgalmában: Ifjak órája, KALOT, Kolping.

Most a bérmálási szertartását tekintsük át

Az evangélium után a plébános a következő szöveg mintája szerint bemutatja a bérmálandókat a püspöknek: Főtisztelendő Püspök Atya! Mint az XY ... egyházközség lelkipásztora bemutatom ... hívemet (és a más plébániákból ide bérmálkozni jött híveket, összesen ... hívőt), akik előkészültek a bérmálkozásra és a szentség kiszolgáltatását kérik. 
a püspök homiliája után, következik a keresztségi ígéret megújítása és még három ígéret letétele az alábbi módon:
Püspök: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadalmat. Idézzétek emlékezetbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottatok, illetve, amelyet szüleitek és keresztszüleitek vallottak meg egykor az Egyházzal egységben. Feleljetek együtt arra mindnyájan, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:
Püspök: Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?
Bérmálandók: Ellene mondunk!
Püspök: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?
Bérmálandók: Hiszünk!
Püspök: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
Bérmálandók: Hiszünk!
Püspök: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, mint Pünkösdkor az apostolok részesültek?
Bérmálandók: Hiszünk!
Püspök: Hiszitek-e a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet?
Bérmálandók: Hisszük!
A püspök a hitvallást elfogadja ezekkel a szavakkal: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Bérmálandók és hívek együtt válaszolnak: Ámen!
Püspök: Beveszek még tőletek az egész keresztény élet vállalására vonatkozó három ígéretet: Ígéritek-e, hogy a katolikus szent hitet mindenkor hűségesen megtartjátok és attól semmi csábításra, avagy földi érdekből el nem pártoltok?
Bérmálandók: Ígérjük!
Püspök: Ígéritek-e, hogy majdan házasságotokat Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint kötitek, hogy családotokat, gyermekeiteket katolikus szellemben nevelitek?
Bérmálandók: Ígérjük!
Püspök: Ígéritek-e, hogy a katolikus keresztény elvekhez mindenben és mindenkor hűségesek maradtok, hogy a közéletben is mindenkor Isten törvényeinek és az Egyház tanításának szellemében dolgoztok?
Bérmálandók: Ígérjük!
Püspök: Most a szülőkhöz, bérmaszülőkhöz fordulok:
Szülők és bérmaszülők! Ígéritek-e, hogy gyermekeiteket szóval és példával segítitek, hogy az elhangzott fogadásaiknak megfelelően mindig keresztény módon éljenek és viselkedjenek?
Szülők és bérmaszülők: Ígérjük!
Püspök: Most pedig az összes már megbérmáltakhoz fordulok. A mostani bérmálás emlékezteti őket egykor tett fogadásaikra és felelősségükre, hogy a bérmálkozókat maguk közé befogadják és a keresztény életben segítsék!
       
Akarjátok-e bérmálásotok kegyelmeit magatokban feléleszteni és ígéreteiteket     hűségesen megtartani?
Megbérmáltak: Akarjuk!
Püspök: Ígéritek-e, hogy a bérmálkozókat az egyházközségi életbe magatok közé befogadjátok és őket, mint nagyobb testvérek a keresztény életben segítitek?
Megbérmáltak: Ígérjük!
Püspök: Erősítsen meg benneteket a Szentlélek Isten hét ajándékával, hogy keresztségi fogadalmaitokat és ezen ünnepélyes ígéreteiteket hűségesen megtartsátok.
Miután a püspök imádságban lehívja a Szentlelket, krizmával megkeni a bérmálkozókat, akiket a helynek megfelelően felállítanak a templomban vagy a templomon kívül.
A püspök szavaira: Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!,
A megbérmált feleli: Ámen.

Majd a püspök szavaira: Béke veled!,
Feleli: És a te lelkeddel.

A bérmaszülők a krizmával való megkenés alatt jobb kezüket a bérmagyermek jobb vállára teszik, így fejezve ki bérmaszülői kötelességük vállalását.

**
 A bérmálkozásról bővebben: 2015-ben bérmálkozó ifjaknak 21.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése