2015. 07. 10.

Ne hatástalaníts!Félelmetes, ha valaki bezárul Isten előtt, mert ezzel önmaga számára hatástalanítja Isten segítségét. Isten szava ilyenkor máshol fejti ki termékenyítő hatását, abban aki meghallgatja és megszívleli üzenetét. Másképpen mondva, a föld azoké lesz, akik nem az élet ellen tesznek, hanem elfogadják a gyermeket. Csupán földi célokban és ösztönös kívánságokban elmerült emberek nem szívesen hallgatják Isten figyelmeztető szavát (Ám 7,12-15). Ezt a próféták, az apostolok előfutárai és nyomukban az Egyház is megtapasztalta igehirdetése során. A hinni nem akarók mindig találtak valami kifogásolni valót az üzenetben vagy személyükben. Salamon király halála után, Jerobeám elszakította az északi országrészt Júdeától, és két szentélyt létesített: egyet Dánban, a másikat Bételben. Így akarta megakadályozni, hogy alattvalói ne zarándokoljanak Jeruzsálembe és ne érintkezzenek testvéreikkel. 
(A román politika hasonlóképpen járt el a moldvai csángókkal. Azért hogy Csíksomlyóra ne jöjjenek, két búcsújáróhelyet létesített: az egyiket északon Kacsikán, a másikat Bákó mellett Baráton, és őket oda irányították.)  A két királyi szentélyben fizetett papok és próféták tanítottak. Kr. előtt a 8. században, Izrael bukása előtt (721) Isten prófétákat küldött népéhez, nem is egyet, hanem négyet: Ámoszt, Ozeást, Izajást és Mikeást. Ámosz (Kr. e. 750 k.) Júdeából származott, fügetermesztéssel és pásztorkodással foglalkozott. Őt az Úr, nyája mellől hívta: „Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek!” (Ám 3,7-8). Ámosz a rábízott üzenetet közvetítette és sorsát az Istentől megszólítandó közösség szolgálatába állította. Isten ítéletét hirdette a szociális igazságtalanságok, a pogány kultusz terjesztése és a királyi fényűzés miatt. Beszéde a bételi papság ellenszenvét váltotta ki, ezért Amacja pap kiutasítja. Ő azonban nem hajlik, szilárdan kitart elhivatottsága mellett, egyedül Isten szavát akarja közvetíteni.  
Jézus az apostolok szétküldésével az örömhírt megsokszorozva terjeszti (Mk 6,7-13). Kettesével küldi tanítványait próbamisszióra. Hármas feladatuk kimondottan lelki: hirdessék a megtérést, űzzék ki a gonosz lelkeket és gyógyítsák meg a betegeket. Függetlenséget és szerénységet kíván tőlük. Támaszkodjanak teremtő igéjére. Isten országának hirdetését a földi javak helyes használata által is jelenítsék meg. A másik ember lelkében hatást, változást csak a Szentlélek segítségével érhetnek el. 
Isten úgy szeretett, hogy a semmiből hívta elő a világot. Jézusnak semmije sincs, mégis mindene megvan, mert mindig kísérik emberek. A kereszten is „eszköztelenségével” váltott meg. Örömhírének továbbadásában mi felhasználjuk az aktuális emberi tudás eszköztárát, de ezt csak olyan mértékben, hogy a szegények – akiknek nem jut ezekből, akiket a világ tett ilyenné – ne féljenek megszólítani minket. 
A bűnös úton meggazdagodott embereket még nehezebb evangéliumi szegényekké változtatni. De Istennek semmi sem lehetetlen, és biztos, hogy menteni akar minden embert (Ef 1,3-14). Azokat is akikről mi már lemondtunk. 

„Menj, prófétálj népemnek!” Ám 7,15

Darvas-Kozma József

Előző vasárnapi gondolat: Közel az éghez és a néphez


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése